HI-PEK-LÂI 3

1Só͘-í, lín tâng siū Siōng-tè soán-tiàu sèng ê hiaⁿ-tī chí-bē, lín tio̍h siūⁿ lán só͘ soan-jīn hit-ūi choh sù-chiá, choh Tōa-chè-si ê Iâ-so͘. 2I tùi chí-phài I ê Siōng-tè chīn-tiong, tú kap [Mô͘-se] tī Siōng-tè ê ke chīn-tiong kâng-khoán. 3Khí-chhù ê lâng pí i khí ê chhù khah chun-kùi; án-ni, Iâ-so͘ pí [Mô͘-se] eng-kai siū koh-khah tōa ê êng-kng. 4Só͘-ū ê chhù lóng sī lâng khí ê, m̄-kú khí-chō bān-mi̍h ê sī Siōng-tè. 5[Mô͘-se] choh po̍k-jîn, tùi Siōng-tè ê choân-ke chīn-tiong, ūi-tio̍h Siōng-tè āu-lâi só͘ beh kóng ê ōe choh-chèng; 6m̄-kú, Ki-tok choh Kiáⁿ tī-lí Siōng-tè ê ke. Tùi só͘ ǹg-bāng ê, lán nā ēng khak-sìn kap ióng-khì lâi chhî-siú, lán chiū-sī Siōng-tè ke-lāi ê lâng. 7Só͘-í, chiàu Sèng Sîn só͘ kóng: Kin-á-ji̍t lín nā thiaⁿ Siōng-tè ê siaⁿ, 8m̄-thang ngī-sim, chhin-chhiūⁿ lín ê chó͘-sian tī pōe-ge̍k ê sî, tī khòng-iá chhì-thàm I ê ji̍t. 9Siōng-tè kóng: Lín ê chó͘-sian sui-jiân ū khòaⁿ-tio̍h góa ê chok-ûi, in iû-goân tī hia chhì-thàm góa, khó-giām góa 10sì-cha̍p nî kú. Só͘-í, góa tùi hit tāi ê lâng siū-khì, kóng: In ê sim sit-bê; in m̄-bat góa ê tō-lō͘. 11Góa tī siū-khì tiong chiù-chōa kóng: In choa̍t-tùi bōe-tàng chìn-ji̍p góa só͘ sù ê an-hioh. 12Hiaⁿ-tī chí-bē, lín tio̍h chù-ì, chiah-bián lín tiong-kan ū lâng sim siâ-ok m̄-sìn, tì-kàu lī-khui éng-oa̍h ê Siōng-tè. 13Tio̍h thàn iáu ū hit-ê kiò-chòe “kin-á-ji̍t” ê sî, ji̍t-ji̍t saⁿ khoàn-bián, lín tiong-kan chiah-bián ū lâng siū chōe-ok bê-he̍k tì-kàu ngī-sim. 14Lán nā kian-siú tong-chho͘ ê khak-sìn kàu lō͘-bé, chiū chiâⁿ-chòe Ki-tok ê tâng-kang. 15Sèng-keng án-ni kóng: Kin-á-ji̍t lín nā thiaⁿ Siōng-tè ê siaⁿ, m̄-thang ngī-sim, chhin-chhiūⁿ lín ê chó͘-sian tī pōe-ge̍k ê sî. 16Thiaⁿ-kìⁿ Siōng-tè ê siaⁿ iáu-kú pōe-ge̍k I ê sī sím-mi̍h lâng? Kiám m̄-sī hiah-ê [Mô͘-se] tùi [Ai-ki̍p] chhōa chhut-lâi só͘-ū ê lâng? 17Siōng-tè tī hit sì-cha̍p nî kú tùi sím-mi̍h lâng hoat siū-khì? Kiám m̄-sī hiah-ê in-ūi hoān-chōe sí tī khòng-iá ê lâng? 18Hiah-ê pōe-ge̍k ê lâng í-gōa, Siōng-tè kiám bat tùi lâng chiù-chōa kóng, in bōe-tàng chìn-ji̍p I só͘ sù ê an-hioh? 19Án-ni, in bōe-tàng chìn-ji̍p an-hioh sī in-ūi in m̄-sìn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\