HI-PEK-LÂI 4

1Kì-jiân Siōng-tè hō͘ lâng chìn-ji̍p an-hioh ê èng-ún iáu lâu-teh, lán tio̍h sió-sim, chiah-bián lín tiong-kan ū lâng siūⁿ-kóng in tit bōe-tio̍h chit-ê èng-ún. 2Hok-im pîⁿ-pîⁿ ū thoân hō͘ in, mā ū thoân hō͘ lán; m̄-kú in só͘ thiaⁿ-kìⁿ ê sìn-sit tùi in bô lī-ek, in-ūi in hiah-ê thiaⁿ ê lâng bô ēng sìn-sim niá-siū. 3Lán chiah-ê sìn ê lâng ōe-tàng chìn-ji̍p Siōng-tè só͘ sù ê an-hioh, chiàu I só͘ kóng: Góa tī siū-khì tiong chiù-chōa kóng: In choa̍t-tùi bōe-tàng chìn-ji̍p góa só͘ sù ê an-hioh! Kî-si̍t Siōng-tè chhòng-chō ú-tiū ê sî, I ê kang-chok í-keng oân-sêng. 4Koan-hē tē-chhit ji̍t, Sèng-keng chi̍t ê só͘-chāi ū án-ni kóng: “Siōng-tè tī tē-chhit ji̍t soah I it-chhè ê kang-chok lâi an-hioh.” 5Kâng chit-ê só͘-chāi ū koh kóng: “In choa̍t-tùi bōe-tàng chìn-ji̍p góa só͘ sù ê an-hioh.” 6Kì-jiân tāi-seng thiaⁿ-tio̍h hok-im ê lâng in-ūi m̄ sūn-thàn bōe-tàng chìn-ji̍p an-hioh, Siōng-tè chiū ūi-tio̍h kî-tha ê lâng pó-liû chit-ê an-hioh. 7Chin kú í-āu, tī [Tāi-pi̍t] ê chheh ū kì-chài, Siōng-tè siat-tēng chi̍t ji̍t kiò-chòe “kin-á-ji̍t”, chhin-chhiūⁿ téng-bīn só͘ kóng: Kin-á-ji̍t lín nā thiaⁿ Siōng-tè ê siaⁿ, m̄-thang ngī-sim. 8[Iok-su-a] nā ū hō͘ in an-hioh, Siōng-tè chiū bōe tī āu-lâi koh kóng-khí pa̍t ê ji̍t. 9Án-ni, Siōng-tè iáu ūi-tio̍h I ê chú-bîn pó-liû chi̍t ê An-hioh-ji̍t. 10In-ūi chìn-ji̍p Siōng-tè só͘ sù an-hioh ê lâng, chhin-chhiūⁿ Siōng-tè soah I ê kang-chok, mā soah in it-chhè ê kang-chok. 11Só͘-í, lán tio̍h ló͘-le̍k chìn-ji̍p chit-ê an-hioh, chiah-bián ū lâng chhin-chhiūⁿ hiah-ê m̄ sūn-ho̍k ê lâng poa̍h-tó sit-pāi. 12Siōng-tè ê ōe sī oa̍h ê, sī ū kong-hāu ê, pí it-chhè siang-bīn-lāi ê kiàm khah lāi, ōe-tàng chhah-ji̍p, sīm-chì phòa-khui lâng ê lêng kap hûn, koan-chat kap kut-chhé, koh ōe-tàng phòaⁿ-toàn lâng sim-lāi ê io̍k-bōng kap ì-liām. 13Só͘-ū pī-chō-bu̍t bô chi̍t hāng ōe-tàng tùi Siōng-tè ún-ba̍t; it-chhè lóng oân-choân po̍k-lō͘ tī I ê ba̍k-chiu chêng. Lán khiàm I ê siàu lóng tio̍h sǹg chheng-chhó. 14Kì-jiân lán ū chi̍t-ūi úi-tāi ê Tōa-chè-si --- Siōng-tè ê Kiáⁿ Iâ-so͘, I í-keng chiūⁿ-thiⁿ kàu Siōng-tè ê bīn-chêng, lán tio̍h kian-siú só͘ soan-jīn ê sìn-gióng. 15Lán chit-ūi Tōa-chè-si m̄-sī bōe thé-thiap lán ê loán-jio̍k; I tī ta̍k hong-bīn lóng chhin-chhiūⁿ lán ū siū chhì-thàm, put-kò bô hoān-chōe. 16Só͘-í, lán tio̍h hó-táⁿ chiū-kūn Siōng-tè un-tián ê pó-chō, thang niá-siū I ê lîn-bín kap un-tián, chòe lán su-iàu ê sî ê pang-chān.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\