HI-PEK-LÂI 5

1Ta̍k ê tōa-chè-si lóng sī tùi lâng ê tiong-kan kéng chhut-lâi, siū chí-phài thòe lâng ho̍k-sāi Siōng-tè, ūi-tio̍h in ê chōe hiàn lé-mi̍h kap chè-phín. 2Tōa-chè-si, in-ūi i pún-sin tī ta̍k hong-bīn lóng loán-jio̍k, só͘-í ōe-tàng thé-liōng bû-ti kap sit-bê ê lâng. 3In-ūi án-ni, i ū gī-bū ūi-tio̍h jîn-bîn, mā tio̍h ūi ka-kī ê chōe hiàn-chè. 4Bô-lâng ka-kī tit-tio̍h tōa-chè-si chit-ê chun-kùi ê chit-hūn; chí-ū chhin-chhiūⁿ [A-lûn], hō͘ Siōng-tè soán-tiàu ê chiah ōe tit-tio̍h. 5Siâng-khoán, Ki-tok mā m̄-sī ka-kī cheng-chhú tōa-chè-si ê êng-iāu, hoán-tńg sī Siōng-tè tùi I kóng: Lí sī góa ê Kiáⁿ, góa kin-á-ji̍t siⁿ lí. 6Tī pa̍t-ūi I mā ū kóng: Lí chiàu [Be̍k-ki-sé-tek] ê pan-chhù éng-oán choh chè-si. 7Iâ-so͘ chāi-sè ê sî bat tōa-siaⁿ âu-kiò koh lâu ba̍k-sái, ǹg hit-ūi ōe kiù I thoat-lī sí-bông ê Siōng-tè kî-tó khún-kiû. In-ūi I ê khiân-sêng, Siōng-tè ū thiaⁿ I ê kî-kiû. 8Sui-jiân I sī Siōng-tè ê Kiáⁿ, iáu-kú ū tùi só͘ siū ê khó͘-lān ha̍k-si̍p sūn-ho̍k. 9Kì-jiân Siōng-tè hō͘ I ta̍t-kàu oân-choân ê tōe-pō͘, I chiū chiâⁿ-chòe só͘-ū sūn-ho̍k I ê lâng éng-oán tit-kiù ê kun-goân, 10hō͘ Siōng-tè chí-tēng I chiàu [Be̍k-ki-sé-tek] ê pan-chhù choh Tōa-chè-si. 11Koan-hē Iâ-so͘ choh Tōa-chè-si ê sū, goán ū chin chōe ōe ài kóng, m̄-kú oh-tit soat-bêng, in-ūi lín hīⁿ-khang tūn. 12Chiàu kóng, lín chá chiū eng-kai chòe lāu-su lah, m̄-kú lín iáu su-iàu lâng kā lín kà Siōng-tè sìn-sit ê chho͘-pō͘; lín iáu su-iàu chia̍h-lin, bōe-tàng chia̍h-pn̄g. 13Chia̍h-lin ê lóng sī eⁿ-á, iáu bōe-hiáu liáu-kái sī-hui ê tō-lí. 14Pn̄g sī tōa-lâng teh chia̍h ê; in sio̍k-lêng ê sim-khiàu ū keng-kè si̍t-chè ê chhau-liān chiah ōe-hiáu hun-pia̍t hó-pháiⁿ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\