HI-PEK-LÂI 6

1Só͘-í, lán m̄-thang thêng-liû tī Ki-tok chho͘-pō͘ ê tō-lí, bô koh-chài kan-ta tī thoat-lī sí ê hêng-ûi lâi sìn Siōng-tè, kiat-chēng-lé kap àn-chhiú-lé, sí-lâng ê koh-oa̍h kap éng-oán ê sím-phòaⁿ, téng ê kà-sī teh phah ki-chhó͘; tio̍h tui-kiû sêng-se̍k. 3Lán tio̍h hiòng-chêng kiû chìn-pō͘, Siōng-tè nā chún, lán beh án-ni chòe. 4Hiah-ê lâng bat hō͘ Siōng-tè ê kng chiò, bat tam-tio̍h sio̍k-thiⁿ ê un-sù, bat hun-hióng Sèng Sîn, 5bat thé-giām Siōng-tè ê ōe ê hó-chhù, mā bat kám-siū teh-beh lâi ê sè-tāi ê koân-pèng. 6Án-ni, in iáu-kú pōe-sìn! Chit khoán lâng bô hoat-tō͘ hō͘ in tiông-sin hóe-kái kiâⁿ tò-tńg; in-ūi in koh chiong Siōng-tè ê Kiáⁿ tèng tī si̍p-jī-kè téng, kong-jiân kā I bú-jio̍k. 7Thó͘-tōe put-sî teh khip-siu tùi thiⁿ lo̍h-lâi ê hō͘-chúi, seng-sán chhài-soe, tùi choh-sit-lâng ū lō͘-ēng, che sī tùi Siōng-tè niá-siū ê chiok-hok. 8M̄-kú thó͘-tōe nā hoat chháu-chhì kap cha̍p-chháu chiū bô lō͘-ēng, liâm-piⁿ ōe siū chiù-chó͘, chòe-āu hō͘ hé sio. 9Só͘ thiàⁿ ê hiaⁿ-tī chí-bē, sui-jiân goán án-ni kóng, iáu-kú chhim-sìn lín ê chêng-hêng pí só͘ kóng ê khah hó, ōe-tàng tit-tio̍h kiù. 10Siōng-tè m̄-sī bô kong-tō, I it-tēng ōe kì-tit lín só͘ chòe ê kang-chok, chiū-sī lín ūi-tio̍h I kè-sio̍k teh ho̍k-bū sìn-tô͘ só͘ piáu-hiān ê thiàⁿ-sim. 11Goán chin ài lín ta̍k ê lâng tùi-thâu-kàu-bé pó-chhî jia̍t-sim, hō͘ lín só͘ ǹg-bāng ê ōe oân-choân si̍t-hiān. 12Án-ni lín chiah bōe pîn-tōaⁿ, chiah ōe o̍h hiah-ê tùi sìn kap thun-lún lâi sêng-siū Siōng-tè èng-ún ê lâng. 13Siōng-tè èng-ún [A-pek-la-hán] ê sî, kì-jiân bô pí I khah tōa ê thang chiù-chōa, chiū kí pún-sin chiù-chōa, 14kóng, “Góa it-tēng beh sù-hok hō͘ lí, beh ke-thiⁿ kiáⁿ-sun hō͘ lí.” 15[A-pek-la-hán] gâu thun-lún, só͘-í ū tit-tio̍h só͘ èng-ún ê. 16In-ūi lâng sī kí pí i khah tōa ê lâi chiù-chōa; mā ēng chiù-chōa chòe tam-pó lâi kái-koat in tiong-kan só͘-ū ê cheng-chip. 17Siōng-tè ài hiah-ê sêng-chiap èng-ún ê lâng khak-si̍t chai, I ê kè-ōe bōe kái-piàn, só͘-í ēng chiù-chōa lâi pó-chèng. 18I ê èng-ún kap chiù-chōa chit nn̄g hāng lóng bōe kái-piàn, in-ūi I bōe kóng pe̍h-chha̍t, hō͘ lán chiah-ê tô-pī khì kiû I pó-hō͘ ê lâng ōe-tàng tit-tio̍h chin tōa ê kek-lē, thang chhî-siú hit-ê tī lán thâu-chêng ê ǹg-bāng. 19Lán ū chit-ê ǹg-bāng, chhin-chhiūⁿ sìⁿ-miā ê tiàⁿ pha tī Sèng-só͘ tiùⁿ-lî ê lāi-bīn an-choân khó-khò. 20Iâ-so͘ ūi-tio̍h lán chòe sian-hong í-keng ji̍p-khì hia, chiàu [Be̍k-ki-sé-tek] ê pan-chhù choh Tōa-chè-si ti̍t-kàu éng-oán.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\