HI-PEK-LÂI 7

1Chit-ūi [Be̍k-ki-sé-tek] sī [Sat-léng]-ông, mā-sī Chì-koân Siōng-tè ê chè-si. [A-pek-la-hán] thâi-sí hiah-ê ông tńg-lâi ê sî, [Be̍k-ki-sé-tek] ū kā i gêng-chiap koh kā i chiok-hok. 2[A-pek-la-hán] ū chiong i só͘ tit-tio̍h ê cha̍p-hūn-chi̍t pun hō͘ i. Tē-it, [Be̍k-ki-sé-tek] chit-ê miâ ê ì-sù sī “Chèng-gī ê ông”, i koh sī [Sat-léng]-ông, chiū-sī “Hô-pêng-ông”. 3I bô pē bô bú, bô sè-hē, bô chhut-sì ê ji̍t-chí, mā bô sìⁿ-miā ê kiat-sok. I kap Siōng-tè ê Kiáⁿ kâng-khoán; i kè-sio̍k choh chè-si ti̍t-kàu éng-oán. 4Lín khòaⁿ, chit-ê lâng jōa úi-tāi! Sian-chó͘ [A-pek-la-hán] to tio̍h chiong chiàn-lī-phín ê cha̍p-hūn-chi̍t hiàn hō͘ i. 5Ū tam-tng chè-si-chit ê [Lī-bī] ê kiáⁿ-sun, sui-jiân kap kî-tha [Í-sek-lia̍t] jîn-bîn lóng sī [A-pek-la-hán] ê kiáⁿ-sun, pîⁿ-pîⁿ sī hiaⁿ-tī, iáu-kú hōng bēng-lēng chiàu Lu̍t-hoat tùi jîn-bîn siu cha̍p-hūn-chi̍t. 6[Be̍k-ki-sé-tek] m̄-sī sio̍k [Lī-bī] ê sè-hē, m̄-kú i ū tùi [A-pek-la-hán] chiap-siū cha̍p-hūn-chi̍t, koh kā tit-tio̍h Siōng-tè èng-ún ê [A-pek-la-hán] chiok-hok. 7Sī-sòe siū sī-tōa chiok-hok sī lí-só͘-tong-jiân. 8Chi̍t hong-bīn, chiah-ê siu cha̍p-hūn-chi̍t ê lóng sī ōe sí ê lâng; lēng-gōa chi̍t hong-bīn, hit-ūi siu cha̍p-hūn-chi̍t ê, Sèng-keng ū chèng-si̍t i iáu teh oa̍h. 9Án-ni mā thang kóng, tùi lâng siu cha̍p-hūn-chi̍t ê [Lī-bī] í-keng thong-kè [A-pek-la-hán] tùi [Be̍k-ki-sé-tek] la̍p cha̍p-hūn-chi̍t. 10In-ūi [Be̍k-ki-sé-tek] gêng-chiap [A-pek-la-hán] ê sî, [Lī-bī] iáu tī i ê sian-chó͘ [A-pek-la-hán] ê seng-khu lāi. 11[Í-sek-lia̍t]-lâng ê Lu̍t-hoat sī kun-kù [Lī-bī] ê chè-si chè-tō͘ pan-hoat ê, chit-ê chè-tō͘ nā ōe-tàng hō͘ lâng oân-choân, ná ū su-iàu m̄-sī chiàu [A-lûn] ê pan-chhù, sī chiàu [Be̍k-ki-sé-tek] pan-chhù siat-li̍p ê lēng-gōa chi̍t ê chè-si? 12Kì-jiân chè-si chè-tō͘ kái-piàn, Lu̍t-hoat mā tio̍h kái-piàn. 13In-ūi chiah-ê sū só͘ chí Hit-ūi sī sio̍k pa̍t ê chi-cho̍k; chit-ê chi-cho̍k m̄-bat ū lâng tī chè-tôaⁿ chêng sū-hōng. 14Lán ê Chú bêng-bêng sī [Iû-tāi] chi-cho̍k ê kiáⁿ-sun; koan-hē chit-ê chi-cho̍k, [Mô͘-se] m̄-bat kóng-khí chè-si ê sū. 15Góa teh kóng ê hō͘ tāi-chì koh-khah chheng-chhó. Ū lēng-gōa chi̍t ūi chhin-chhiūⁿ [Be̍k-ki-sé-tek] ê chè-si í-keng chhut-hiān. 16I choh Chè-si m̄-sī kun-kù lâng ê tiâu-lē kui-chek, sī kun-kù bōe húi-bia̍t ê oa̍h-miā ê koân-lêng. 17In-ūi Sèng-keng ū án-ni choh-chèng: Chiàu [Be̍k-ki-sé-tek] ê pan-chhù, lí éng-oán choh chè-si. 18Chi̍t hong-bīn, kū ê tiâu-lē in-ūi bô-la̍t, bô lō͘-ēng, soah siū hòe-bô, 19in-ūi [Mô͘-se] ê Lu̍t-hoat sím-mi̍h tāi-chì to bô hoat-tō͘ sêng-choân. Lēng-gōa chi̍t hong-bīn, ū chi̍t ê khah hó ê ǹg-bāng í-keng chún-pī hó-sè, hō͘ lán thang thong-kè chit-ê ǹg-bāng chhin-kūn Siōng-tè. 20Koh chit-ê ǹg-bāng ū keng-kè chiù-chōa. [Lī-bī] hē-thóng ê chè-si bô keng-kè chiù-chōa; 21chí-ū chit-ūi Iâ-so͘ choh Chè-si ê sî ū keng-kè chiù-chōa; I ê Siōng-tè tùi I kóng: Chú ū chiù-chōa, bōe kái-piàn sim-ì; lí éng-oán choh chè-si. 22Chiū-sī in-ūi án-ni, Iâ-so͘ chiâⁿ-chòe koh-khah hó ê iok ê pó-chèng. 23[Lī-bī] hē-thóng ê chè-si ū chin chōe, in-ūi sí ê chó͘-gāi in bōe-tàng kè-sio̍k chòe; 24chí-ū Iâ-so͘ m̄-bián chiong chè-si-chit kau hō͘ pa̍t-lâng, in-ūi I éng-oán oa̍h-teh. 25Án-ni, thong-kè I lâi-kàu Siōng-tè bīn-chêng ê lâng, I ōe-tàng kiù in kàu-tóe, in-ūi I éng-oán oa̍h-teh teh thòe in kî-tó. 26Chit khoán Tōa-chè-si tú-tú ha̍h lán ê su-iàu; I sèng-kiat, bô siâ-ok, bô lâ-sâm, tùi chōe-jîn tiong siū hun-pia̍t chhut-lâi, ko-seng kàu pí thiⁿ khah koân. 27I bô su-iàu chhin-chhiūⁿ kî-tha ê tōa-chè-si ta̍k ji̍t tio̍h seng ūi-tio̍h ka-kī, āu-lâi ūi-tio̍h jîn-bîn ê chōe hiàn-chè. I hiàn pún-sin chòe chè, chi̍t piàn chiū oân-sêng. 28[Mô͘-se] ê Lu̍t-hoat jīm-bēng bô oân-choân ê lâng choh tōa-chè-si; m̄-kú ū Lu̍t-hoat í-āu, Siōng-tè ēng chiù-chōa jīm-bēng I ê Kiáⁿ éng-oán choh oân-choân ê Tōa-chè-si.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\