HI-PEK-LÂI 8

1Lán só͘ teh kóng siōng iàu-kín ê sī án-ni: Lán ū chit khoán ê Tōa-chè-si, I chē tī thiⁿ-téng Chì-tōa Siōng-tè pó-chō ê chiàⁿ-pêng. 2I tī Sèng-só͘, chiū-sī chin ê tiùⁿ-bō͘, teh sū-hōng; chit-ê tiùⁿ-bō͘ m̄-sī lâng, sī Chú só͘ tah ê. 3Ta̍k ê tōa-chè-si lóng sī ūi-tio̍h hiàn lé-mi̍h kap chè-phín jīm-bēng ê; só͘-í chit-ūi Tōa-chè-si mā it-tēng tio̍h ū sím-mi̍h thang hiàn. 4I nā tī tōe-chiūⁿ chiū bô choh chè-si, in-ūi í-keng ū chè-si chiàu Lu̍t-hoat teh hiàn lé-mi̍h. 5In só͘ chòe ê ho̍k-sāi put-kò sī thiⁿ-téng tiùⁿ-bō͘ ê hù-pún kap iáⁿ-siōng, tú chiàu [Mô͘-se] beh khí-chō hōe-bō͘ ê sî, Siōng-tè ū kā i chí-sī kóng, “Lí tio̍h kín-sīn, it-chhè tio̍h chiàu tī soaⁿ-téng kā lí chí-sī ê bô͘-sek lâi khí.” 6M̄-kú hiān-chāi Iâ-so͘ í-keng tit-tio̍h koh-khah chun-kùi ê sū-hōng, choh khah hó ê iok ê tiong-kan-jîn, chit-ê iok sī ēng khah hó ê èng-ún chè-tēng ê. 7Thâu-chi̍t ê iok nā bô khoat-tiám, chiū bô su-iàu li̍p tē-jī ê iok. 8M̄-kú Siōng-tè kā in chí-chek kóng: Chú kóng, khòaⁿ ah, ji̍t-chí teh-beh kàu, góa beh kap [Í-sek-lia̍t]-ke kap [Iû-tāi]-ke li̍p sin ê iok. 9Chit-ê iok bô chhin-chhiūⁿ góa chêng kap in ê chó͘-sian só͘ li̍p ê, chiū-sī khan in ê chhiú, chhōa in chhut [Ai-ki̍p] ê sî só͘ li̍p ê; in-ūi in bô kè-sio̍k siú góa ê iok, só͘-í góa m̄-chhap in. 10Chú koh kóng, chiah-ê ji̍t í-āu, góa kap [Í-sek-lia̍t]-ke só͘ beh li̍p ê iok sī án-ni: Góa beh chiong góa ê Lu̍t-hoat khǹg tī in ê náu-lāi, siá tī in ê sim-lāi. Góa beh chòe in ê Siōng-tè; in beh chòe góa ê chú-bîn. 11In lóng bōe-koh kà-sī in ê tông-pau, á-sī ka-kī ê hiaⁿ-tī chí-bē kóng: Tio̍h jīn-bat Chú, in-ūi in tùi siōng-sòe kàu siōng-tōa ê, lóng ōe jīn-bat góa. 12Góa beh sià-bián in ê put-gī, bōe-koh kì-tit in ê chōe-ok. 13Kì-jiân kóng-kàu sin ê iok, Siōng-tè chiū hō͘ thâu-chi̍t ê iok pìⁿ-chòe kū ê. Hit-ê chiām-chiām kū teh soe-thòe ê iok liâm-piⁿ chiū siau-sit.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\