HI-PEK-LÂI 9

1Thâu-chi̍t ê iok mā ū lé-pài ê kui-tēng kap tōe-chiūⁿ ê sèng-só͘. 2Ū chi̍t ê tah hó-sè ê tiùⁿ-bō͘, thâu-chêng-keng kiò-chòe Sèng-só͘, lāi-bīn ū teng-tâi, toh, kap pâi-lia̍t ê piáⁿ. 3Tē-jī ê tiùⁿ-lî āu ê āu-bīn-keng kiò-chòe Chì-sèng-só͘, 4lāi-bīn ū kim-hiuⁿ-tôaⁿ, choân-pō͘ ēng kim pau ê Iok-kūi, kūi-lāi ū tóe má-ná ê kim-ô͘, [A-lûn] hit ki puh-gê ê koáiⁿ-á, kap nn̄g tè iok ê chio̍h-pán. 5Kūi téng ū êng-kng ê ki-lō͘-peng thiⁿ-sài, in ê si̍t jia-khàm Si-un-chō. Koan-hē chiah-ê sū, hiān-chāi góa bōe-tàng siông-sè soat-bêng. 6Chiah-ê mi̍h-kiāⁿ án-ni an-pâi hó-sè, chè-si chiū ta̍k ji̍t ji̍p-khì tiùⁿ-bō͘ ê thâu-chêng-keng kú-hêng lé-pài gî-sek. 7Āu-bīn-keng chí-ū tōa-chè-si chiah thang ji̍p-khì, m̄-kú ta̍k nî chí-ū chi̍t piàn, ta̍k piàn tio̍h tòa huih ji̍p-khì, ūi-tio̍h pún-sin í-ki̍p bîn-chiòng bô-ì-tiong hoān ê chōe lâi hiàn. 8Tùi chiah-ê an-pâi Sèng Sîn ū bêng-bêng piáu-sī, tiùⁿ-bō͘ ê thâu-chêng-keng iáu chûn-chāi, chìn-ji̍p Chì-sèng-só͘ ê lō͘ chiū iáu-bē khui. 9Tiùⁿ-bō͘ ê thâu-chêng-keng phì-jū hiān-sè, sī kóng, só͘ hiàn ê lé-mi̍h kap chè-phín bōe-tàng hō͘ lé-pài ê lâng ê liông-sim chheng-pe̍k. 10Chiah-ê kan-ta sī koan-hē lim-chia̍h kap ta̍k khoán ê kiat-chēng-lé, sī sio̍k gōa-piáu ê kui-lē, chí-ū sek-iōng kàu Siōng-tè keng-sin bān-mi̍h ê sî. 11M̄-kú Ki-tok í-keng lâi, choh Tōa-chè-si, ū si̍t-hiān hó-sū. I ū keng-kè khah tōa khah oân-choân, m̄-sī lâng ê chhiú só͘ tah, m̄-sī sio̍k chit sè-kan ê tiùⁿ-bō͘. 12I chí-ū chi̍t piàn chìn-ji̍p Chì-sèng-só͘, m̄-sī ēng soaⁿ-iûⁿ ê huih kap gû-á ê huih, sī ēng ka-kī ê huih ūi-tio̍h lán sêng-choân éng-oán ê kiù-sio̍k. 13Soaⁿ-iûⁿ kap gû-káng ê huih, í-ki̍p gû-bú-á ê kut-hu nā hiù tī bô chheng-khì ê lâng to ōe hō͘ in sèng-hòa chheng-khì, 14hô-hòng Ki-tok thong-kè éng-oán ê Sîn hiàn I bô hâ-chhû ê pún-sin hō͘ Siōng-tè, I ê huih kiám bōe hō͘ lán ê liông-sim koh-khah chheng-khì, thoat-lī sí ê hêng-ûi, lâi ho̍k-sāi éng-oa̍h ê Siōng-tè? 15In-ūi án-ni, Ki-tok chòe sin ê iok ê tiong-kan-jîn, sī beh hō͘ Siōng-tè ho͘-tiàu ê lâng ōe-tit niá-siū I só͘ èng-ún éng-oán ê sán-gia̍p, in-ūi Ki-tok í-keng ēng I ê sí sio̍k-hôe in tī chêng ê iok ê sî só͘ hoān ê chōe-kò. 16Koan-hē ûi-chiok, it-tēng tio̍h seng chèng-si̍t li̍p ûi-chiok ê lâng í-keng sí. 17In-ūi ûi-chiok it-tēng tio̍h li̍p ûi-chiok ê lâng sí chiah ū-hāu. Li̍p ûi-chiok ê lâng iáu oa̍h-teh, ûi-chiok chiū bô-hāu. 18Án-ni, liân thâu-chi̍t ê iok mā-sī ū ēng huih lâi sêng-li̍p. 19[Mô͘-se] chiàu Lu̍t-hoat chiong it-chhè ê kài-bēng thoân hō͘ jîn-bîn, jiân-āu phâng gû-káng kap soaⁿ-iûⁿ ê huih chham chúi, ēng chu-âng sek ê iûⁿ-mn̂g kap gû-chhek-chháu hiù tī hit pún chheh ê téng-bīn kap choân-thé jîn-bîn ê sin-chiūⁿ, 20kóng, “Che sī khè-iok ê huih, sī Siōng-tè bēng-lēng lín tio̍h chun-siú ê.” 21Siâng-khoán, [Mô͘-se] mā chiong huih hiù tī tiùⁿ-bō͘ kap lé-pài ê sî só͘ ēng it-chhè ê khì-khū. 22Chiàu Lu̍t-hoat, chha-put-to só͘-ū ê mi̍h lóng ēng huih lâi kiat-chēng; bô lâu-huih chiū bô sià-chōe. 23Chiàu thiⁿ-téng ê khoán-sit só͘ hóng-chō ê mi̍h su-iàu ēng cheng-siⁿ ê huih lâi kiat-chēng; m̄-kú thiⁿ-téng ê goân-mi̍h su-iàu ēng pí chiah-ê khah hó ê chè-mi̍h lâi kiat-chēng. 24Ki-tok ji̍p-khì ê pèng m̄-sī lâng ê chhiú chō ê Sèng-só͘ --- che put-kò sī chin Sèng-só͘ ê hù-pún, sī ji̍p-khì thiⁿ-téng ê chin Sèng-só͘. I hiān-chāi ūi-tio̍h lán chhut-hiān tī Siōng-tè ê bīn-chêng. 25Ki-tok m̄-bián chi̍t piàn koh chi̍t piàn hiàn pún-sin, chhin-chhiūⁿ tōa-chè-si tio̍h ta̍k nî kè-sio̍k tòa cheng-siⁿ ê huih ji̍p-khì Chì-sèng-só͘. 26Nā tio̍h chi̍t piàn koh chi̍t piàn hiàn, tùi chhòng-chō sè-kài í-lâi, Ki-tok tio̍h chi̍t piàn koh chi̍t piàn siū-khó͘. M̄-kú hiān-chāi tī chit-ê sè-tāi ê lō͘-bé, I chí-ū chhut-hiān chi̍t piàn, chiong pún-sin hiàn chòe chè lâi tû-khì chōe. 27Chiàu só͘ chù-tiāⁿ, lâng tio̍h chi̍t pái sí, sí āu tio̍h siū Siōng-tè sím-phòaⁿ. 28Chhin-chhiūⁿ án-ni, Ki-tok í-keng ū chi̍t piàn hi-seng lâi tam-tng chèng-lâng ê chōe; I ōe tē-jī piàn hián-hiān, m̄-sī beh tùi-hù chōe, sī beh chín-kiù pek-chhiat teh thèng-hāu I lâi ê lâng.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\