NGÁ-KOK 1

1Góa --- [Ngá-kok] sī Siōng-tè kap Chú Iâ-so͘ Ki-tok ê lô͘-po̍k, beh kā só͘-ū hun-sòaⁿ tī ta̍k só͘-chāi Siōng-tè ê chú-bîn chhéng-an. 2Hiaⁿ-tī chí-bē, lín tú-tio̍h ta̍k khoán chhì-liān ê sî, tio̍h siūⁿ-chòe sī thang hoaⁿ-hí ê tāi-chì, 3in-ūi chai-iáⁿ lín ê sìn-sim keng-kè khó-giām ōe sán-seng jím-nāi. 4Lín tio̍h jím-nāi kàu lō͘-bé chiah ōe-tàng ta̍t-kàu oân-choân koh oân-chéng, lóng bô khoat-tiám. 5Lín tiong-kan nā ū lâng khiàm-kheh tì-hūi, tio̍h tùi Siōng-tè kî-kiû, I ōe sù hō͘ lín, in-ūi Siōng-tè ōe chin khóng-khài bô pó-liû sù hō͘ lóng-chóng ê lâng. 6Put-kò, lín tio̍h khò sìn-sim kî-kiû, m̄-thang giâu-gî; giâu-gî ê lâng chhin-chhiūⁿ hái-éng hō͘ hong sàu, khí-khí lo̍h-lo̍h. 7Chit khoán lâng sam-sim lióng-ì, só͘-chòe bô tēng-sèng, bián siūⁿ-beh tùi Chú tit-tio̍h sím-mi̍h. 9Pîn-chiān ê hiaⁿ-tī chí-bē tit-tio̍h Siōng-tè thê-seng sin-hūn, tio̍h hoaⁿ-hí; 10hù-kùi ê lâng siū Siōng-tè kàng-kē sin-hūn, mā tio̍h hoaⁿ-hí. Hù-kùi ê lâng ōe chhin-chhiūⁿ chháu hoe siā-khì. 11Ji̍t-thâu chi̍t-ē chhut, sio-hong chi̍t-ē chhe, chháu ta-khì, hoe siā-khì, i ê súi chiū siau-sit. Hù-kùi ê lâng mā-sī án-ni, ōe tī bô-êng phun-pho ê tiong-kan siau-sit. 12Jím-siū chhì-liān ê lâng chin ū hok-khì; in-ūi i ū keng-kè khó-giām, ōe niá-siū Siōng-tè èng-ún hō͘ thiàⁿ I ê lâng oa̍h-miā ê hoa-koan. 13Lâng siū ín-iú ê sî, m̄-thang kóng “Góa hō͘ Siōng-tè ín-iú”, in-ūi Siōng-tè bōe siū siâ-ok iú-he̍k, I ka-kī mā bōe ín-iú lâng. 14Lâng siū ín-iú, sī hō͘ ka-kī ê io̍k-bōng ín-iú hām-hāi. 15Io̍k-bōng hoâi-īn chiū siⁿ-chhut chōe-ok; chōe-ok sêng-se̍k chiū sán-seng sí-bông. 16Chhin-ài ê hiaⁿ-tī chí-bē, m̄-thang siū khi-phiàn. 17It-chhè bí-hó ê siúⁿ-sù kap it-chhè oân-choân ê un-sù sī tùi thiⁿ-téng kng-bêng ê Goân-thâu só͘ sù. I bô kái-piàn, mā bô thian-thé tńg-se̍h ín-khí ê iáⁿ. 18I chiàu ka-kī ê chí-ì ēng chin-lí ê tō lâi chō lán, hō͘ lán tī siū-chō ê bān-mi̍h tiong ū siōng tiōng-iàu ê tōe-ūi. 19Chhin-ài ê hiaⁿ-tī chí-bē, tio̍h chai! Ta̍k ê lâng tio̍h kip-beh thiaⁿ; m̄-thang kip-beh kóng; m̄-thang kip-beh siū-khì; 20in-ūi lâng ê siū-khì bōe-tàng si̍t-hiān Siōng-tè kong-gī ê iau-kiû. 21Só͘-í, tio̍h siau-tû it-chhè lâ-sâm ê si̍p-koàn kap koàn-boán ê siâ-ok; tio̍h ēng un-jiû ê sim chiap-la̍p hit-ê chèng tī lín sim-lāi ōe-tàng kiù lín ê tō-lí. 22Tio̍h si̍t-hêng tō-lí, m̄-thang phiàn ka-kī kóng kan-ta thiaⁿ tō-lí chiū hó. 23Kan-ta thiaⁿ tō-lí bô khì si̍t-hêng ê lâng, tú chhin-chhiūⁿ lâng chiò-kiàⁿ khòaⁿ ka-kī siⁿ-chòe siáⁿ-khoán; 24ka-kī siông-sè khòaⁿ, liáu-āu chi̍t-ē lī-khui, sûi-sî bōe kì-tit ka-kī siⁿ-chòe siáⁿ-khoán. 25M̄-kú ū teh siông-sè chhâ-khó hō͘ lâng tit-tio̍h chū-iû hit-ê oân-chéng ê Lu̍t-hoat koh ū-teh kian-siú ê lâng, i ê só͘-chòe it-tēng ōe tit-tio̍h Siōng-tè sù-hok, in-ūi i ū si̍t-chāi khì si̍t-hêng, m̄-sī thiaⁿ liáu chiū bōe kì-tit. 26Nā ū lâng siūⁿ-kóng ka-kī chin kèng-khiân, m̄-kú bô khòng-chè ka-kī ê chhùi-chi̍h, sī teh khi-phiàn ka-kī, chit-ê lâng ê kèng-khiân lóng bô lō͘-ēng. 27Chiàu-kò͘ khó͘-lān tiong ê ko͘-jî kóaⁿ-hū, koh pó-siú ka-kī bô jiám-tio̍h sè-sio̍k ê hú-pāi, tùi Pē Siōng-tè khòaⁿ khí-lâi, che chiah-sī sûn-choân bô khoat-tiám ê kèng-khiân.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\