NGÁ-KOK 2

1Góa ê hiaⁿ-tī chí-bē, kì-jiân lín sìn lán êng-kng ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok, tio̍h m̄-thang khòaⁿ gōa-piáu tùi-thāi lâng. 2Nā ū chi̍t ê kòa kim chhiú-chí, chhēng súi-saⁿ ê hó-gia̍h-lâng ji̍p-lâi lín ê hōe-tn̂g, koh ū chi̍t ê chhēng phòa-saⁿ ê sàn-chhiah-lâng ji̍p-lâi, 3lín kan-ta chù-ì hit-ê chhēng súi-saⁿ ê, tùi i kóng, “Chhiáⁿ lâi chē tōa-ūi”, tùi hit-ê sàn-chhiah-lâng kóng, “Lí khiā tiàm hia”, á-sī kóng, “Chē góa ê kha-tiam piⁿ”, 4án-ni lín kiám m̄-sī phian-sim, ēng pháiⁿ ê tōng-ki teh phòaⁿ-toàn lâng? 5Chhin-ài ê hiaⁿ-tī chí-bē, tio̍h thiaⁿ! Siōng-tè ū kéng-soán sè-kan ê sàn-chhiah-lâng, hō͘ in tī sìn-gióng siōng hù-chiok, thang sêng-chiap I èng-ún hō͘ thiàⁿ I ê lâng ê Kok-tō͘. 6M̄-kú lín bô chun-tiōng sàn-chhiah-lâng! Ap-pek lín, thoa lín chiūⁿ hoat-têng ê, kiám m̄-sī hiah-ê hó-gia̍h-lâng? 7In chiah-sī húi-pòng Siōng-tè sù lín chun-kùi ê miâ hiah-ê lâng! 8Lín nā chun-thàn Sèng-keng só͘ kì-chài “Tio̍h thiàⁿ chhù-piⁿ chhin-chhiūⁿ thiàⁿ ka-kī” hit-ê Siōng-tè-kok ê Lu̍t-hoat, án-ni chiū tio̍h. 9M̄-kú lín nā khòaⁿ gōa-piáu tùi-thāi lâng chiū-sī hoān-chōe, siū Lu̍t-hoat phòaⁿ-chòe hoān-hoat. 10Lâng nā bô siú Lu̍t-hoat tiong ê chi̍t tiâu kài-bēng, chiū-sī bô siú choân-pō͘ ê Lu̍t-hoat. 11In-ūi Hit-ūi bēng-lēng “M̄-thang hoān kan-îm” ê, mā kóng “M̄-thang thâi-sí lâng”. Sui-jiân lí bô hoān kan-îm, lí nā thâi-sí lâng chiū-sī ûi-hoān Lu̍t-hoat. 12Kì-jiân lín teh-beh siū hō͘ lâng chū-iû ê Lu̍t-hoat sím-phòaⁿ, tio̍h chiàu Lu̍t-hoat ê iau-kiû kóng-ōe, chòe tāi-chì. 13In-ūi, bô ēng chû-pi tùi-thāi lâng ê, tī Sím-phòaⁿ ê sî, Siōng-tè bōe ēng chû-pi tùi-thāi i; chû-pi iâⁿ-kè sím-phòaⁿ. 14Hiaⁿ-tī chí-bē, nā ū lâng kóng i ū sìn, m̄-kú bô ēng hêng-ûi lâi chèng-bêng, ū siáⁿ lō͘-ēng? Hit khoán ê sìn kiám ōe kiù i? 15Lín tiong-kan nā ū hiaⁿ-tī á-sī chí-bē bô saⁿ thang chhēng, saⁿ-tǹg bô thang chia̍h, 16lín kan-ta tùi in kóng, “Chiok lín pêng-an, tio̍h chhēng hō͘ sio, chia̍h hō͘ pá!” m̄-kú bô kiong-kip in jio̍k-thé só͘ su-iàu ê mi̍h, ū siáⁿ lō͘-ēng? 17Án-ni, bô hêng-ûi, sìn-sim sī sí ê. 18Kiám-chhái ū lâng beh kóng, “Lí ū sìn-sim, góa ū hêng-ûi.” Góa beh ìn kóng, “Hō͘ góa khòaⁿ bô hêng-ûi ê sìn-sim, góa chiū ēng hêng-ûi hō͘ lí khòaⁿ góa ê sìn-sim.” 19Lín sìn Siōng-tè chí-ū chi̍t ūi, án-ni sī tio̍h; liân kúi mā sìn, koh kiaⁿ-kah phi̍h-phi̍h-chhoah. 20Gōng-lâng ah, lín ài chai bô, bô hêng-ûi ê sìn-sim bô lō͘-ēng. 21Lán ê chó͘-sian [A-pek-la-hán] sī án-chóaⁿ hō͘ Siōng-tè kā i chheng-chòe gī-lâng? Kiám m̄-sī tùi i hiàn ka-kī ê kiáⁿ [Í-sat] tī chè-tôaⁿ téng chit-ê hêng-ûi? 22Khó-kiàn, i ê sìn-sim kap hêng-ûi chòe-hé ūn-chok; i ê sìn-sim sī thong-kè hêng-ûi lâi oân-sêng. 23Che sī èng-giām Sèng-keng só͘ kóng, “[A-pek-la-hán] sìn Siōng-tè, in-ūi án-ni, Siōng-tè chiap-la̍p i chòe gī-lâng”; i mā chheng-chòe Siōng-tè ê pêng-iú. 24Khó-kiàn, lâng siū chiap-la̍p chòe gī-lâng sī tùi hêng-ûi, m̄-sī kan-ta tùi sìn. 25Ki-lú [Lat-ha̍p] ê chêng-hêng mā-sī án-ni. I chiap-la̍p [Í-sek-lia̍t]-lâng ê sù-chiá, pang-chān in tùi pa̍t tiâu lō͘ tô-cháu, án-ni i kiám m̄-sī tùi hêng-ûi siū chiap-la̍p chòe gī-lâng? 26Seng-khu bô khùi sī sí ê; sìn-sim bô hêng-ûi mā-sī sí ê.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\