NGÁ-KOK 3

1Hiaⁿ-tī chí-bē, lín tiong-kan m̄-thang ū chin chōe lâng choh kàu-su, in-ūi lín chai choh kàu-su ê lâng ōe siū khah giâm-keh ê sím-phòaⁿ. 2In-ūi lán tāi-ke lóng siông-siông hoān chin chōe chhò-gō͘; kóng-ōe bô chhò-gō͘ ê sī oân-choân ê lâng, i ōe-hiáu khòng-chè ka-kī. 3Lán ēng bé-kā-kiuⁿ tàu tī bé ê chhùi-ni̍h, hō͘ in sūn-ho̍k, thang khòng-chè kui-chiah bé ê hêng-tōng. 4Koh khòaⁿ, chûn sui-jiân hiah tōa chiah, hō͘ tōa-hong chhe, phah, chí-ū ēng chi̍t ki sòe-sòe ê chûn-tōa kā i khòng-chè, sái-chûn ê lâng chiū ōe-tàng chiàu ka-kī ê ì-sù sái. 5Chhin-chhiūⁿ án-ni, chhùi-chi̍h sī sòe ê khì-koan, iáu-kú ōe kóng tōa-ōe. Koh siūⁿ-khòaⁿ leh, chi̍t-tiám-á hé-chhiⁿ mā ōe hō͘ kui-ê chhiū-nâ lóng sio-khì. 6Chhùi-chi̍h sī hé. Tī lán ê chi-thé tiong, chhùi-chi̍h sī siâ-ok ê sè-kài, ōe ù-jiám lán kui seng-khu. Chit-ê hé sī tùi tōe-ge̍k tiám-to̍h ê, ōe hō͘ lâng kui-ê jîn-seng sio-bia̍t. 7Lâng ōe-tàng hō͘ ta̍k chióng iá-siù, pe-chiáu, thâng-thōa, kap hî-lūi sûn-ho̍k; kî-si̍t mā í-keng hō͘ in lóng sûn-ho̍k lah. 8M̄-kú, bô-lâng ōe-tàng hō͘ chhùi-chi̍h sûn-ho̍k; chhùi-chi̍h sī bô-lâng khòng-chè ōe-tiâu ê siâ-ok, chhiong-móa tì-miā ê to̍k. 9Lán ēng chhùi-chi̍h o-ló Chú lán ê Pē, mā ēng chhùi-chi̍h chiù-chó͘ chiàu Siōng-tè ka-kī ê hêng-siōng só͘ chō ê lâng. 10Kám-siā kap chiù-chó͘ ê ōe lóng tùi kâng chi̍t ê chhùi chhut. Hiaⁿ-tī chí-bē, án-ni sī bô eng-kai! 11Tùi kâng chi̍t ê chôaⁿ-goân kiám ōe chhèng-chhut tiⁿ ê kap khó͘ ê chúi! 12Hiaⁿ-tī chí-bē, bû-hoa-kó-chhiū kiám ōe siⁿ ka-ná? Phû-tô-chhiū kiám ōe siⁿ bû-hoa-kó? Kiâm ê chúi-goân mā bōe chhut tiⁿ ê chúi! 13Lín tiong-kan sím-mi̍h lâng ū tì-hūi, ū kiàn-sek? Nā ū, tio̍h ēng khiam-pi kap tì-hūi, thong-kè ka-kī ê hó phín-hēng piáu-hiān chhut-lâi. 14Lín sim-lāi nā ū ok-to̍k, chi̍t-tò͘, kap chū-su, chiū m̄-thang khoa-kháu, kóng pe̍h-chha̍t tí-te̍k chin-lí. 15Chit khoán tì-hūi m̄-sī tùi thiⁿ-téng lâi ê, sī sio̍k tōe-chiūⁿ, sio̍k hiat-khì, tùi Mô͘-kúi lâi ê. 16In-ūi ū chi̍t-tò͘ kap chū-su chiū ū hūn-loān kap ta̍k hāng pháiⁿ hêng-ûi. 17Tùi téng-bīn lâi ê tì-hūi, tē-it sī sûn-chin, koh lâi sī hô-pêng, un-hô, kap iú-siān, chhiong-móa chû-pi, kiat hó tek-hēng ê ké-chí; bô phian-su, bô hu-ké. 18Kong-gī sī chhiok-chìn hô-pêng ê lâng ēng hô-pêng iā ê chéng-chí só͘ kiat ê ké-chí.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\