NGÁ-KOK 4

1Lín tiong-kan ê tò͘-cheng kap cheng-chip tùi tó-ūi lâi? Kiám m̄-sī tùi lín chi-thé tiong-kan put-sî teh cheng-chip kap tò͘-cheng ê io̍k-bōng lâi? 2Lín siūⁿ-beh tit-tio̍h, tit bōe-tio̍h, chiū beh thâi lâng. Lín io̍k-bōng móa-móa, m̄-kú bōe-tàng boán-chiok, chiū cheng-chip tò͘-cheng. Lín tit bōe-tio̍h só͘ ài ê, in-ūi bô tùi Siōng-tè kiû. 3Lín kî-kiû, m̄-kú tit bōe-tio̍h, in-ūi lín ê tōng-ki m̄-hó, só͘ kiû ê sī kan-ta beh boán-chiok ka-kī ê khoài-lo̍k. 4Lín chiah-ê m̄-sìn ê lâng ah, kiám m̄-chai kap sè-kan choh pêng-iú chiū-sī kap Siōng-tè choh tùi-te̍k? 5Sèng-keng kóng, “Siōng-tè chhim-chhim ì-ài I khǹg tī lán lāi-bīn ê Sîn”, lín siūⁿ Sèng-keng só͘ siá chit kù ōe bô ì-sù sī-bô? 6Put-kò Siōng-tè sù lán ê un-tián koh-khah tōa. In-ūi án-ni, Sèng-keng ū kóng: Siōng-tè te̍k-tùi kiau-ngō͘ ê lâng, si-un hō͘ khiam-pi ê lâng. 7Só͘-í, lín tio̍h sūn-ho̍k Siōng-tè, hoán-khòng Mô͘-kúi, Mô͘-kúi chiū ōe tô-cháu lī-khui lín. 8Tio̍h chhin-kūn Siōng-tè, Siōng-tè chiū ōe chhin-kūn lín. Chōe-jîn ah, tio̍h sóe lín ê chhiú; bô tēng-sèng ê lâng ah, tio̍h kiat-chēng lín ê sim. 9Tio̍h pi-siong, ai-thòng, thî-khàu; tio̍h hō͘ lín ê khoài-lo̍k pìⁿ-chòe pi-ai, hoaⁿ-hí pìⁿ-chòe iu-chhiû. 10Tio̍h tī Chú ê bīn-chêng khiam-pi, I chiū ōe kā lín ko-seng. 11Hiaⁿ-tī chí-bē, m̄-thang hō͘-siōng kóng pháiⁿ-ōe. Kóng hiaⁿ-tī chí-bē ê pháiⁿ-ōe, phoe-phòaⁿ hiaⁿ-tī á-sī chí-bē, chiū-sī kóng Lu̍t-hoat ê pháiⁿ-ōe, phoe-phòaⁿ Lu̍t-hoat. Lí nā phoe-phòaⁿ Lu̍t-hoat chiū m̄-sī Lu̍t-hoat ê chun-siú-chiá, sī Lu̍t-hoat ê phoe-phòaⁿ-chiá. 12Lu̍t-hoat ê chè-tēng-chiá kap sím-phòaⁿ-chiá chí-ū chi̍t ūi, I ōe chín-kiù, mā ōe húi-bia̍t. Lí sī siáⁿ-lâng, ná káⁿ phoe-phòaⁿ lí ê chhù-piⁿ? 13Eh, lín thiaⁿ góa kóng. Ū lâng kóng “Kin-á-ji̍t á-sī bîn-á-chài goán beh khì bó͘ chi̍t ê siâⁿ, tī hia tòa chi̍t nî, chòe seng-lí thàn-chîⁿ”. 14Lín liân bîn-á-chài sìⁿ-miā ōe pìⁿ án-chóaⁿ to m̄-chai! Lín ká-ná bông-bū chhut-hiān chi̍t-ē-á kú liâm-piⁿ chiū siau-sit. 15Lín eng-kai án-ni kóng, “Chú nā goān-ì, goán chiū ōe oa̍h, thang chòe chit hāng chòe hit hāng.” 16Lín hiān-chāi káⁿ kiau-ngō͘ chū-tāi; chit khoán ê kiau-ngō͘ lóng sī siâ-ok. 17Só͘-í, lâng chai-iáⁿ tio̍h chòe hó-sū, bô khì chòe chiū-sī hoān-chōe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\