NGÁ-KOK 5

1Eh, lín chiah-ê hó-gia̍h-lâng, chù-ì thiaⁿ, tio̍h ūi-tio̍h teh-beh siū ê chai-lān ai-siong thî-khàu! 2Lín ê châi-hù í-keng pāi-hoāi, lín ê i-ho̍k í-keng hō͘ chiù-thâng kā-phòa. 3Lín ê kim, gûn siⁿ-sian, chiah-ê sian ōe chiâⁿ-chòe khòng-kò lín ê chèng-kù, koh ōe chhin-chhiūⁿ hé sio-bia̍t lín ê seng-khu. Lín ūi-tio̍h chiong-boa̍t ê ji̍t-chí chek-chū chîⁿ-châi. 4Tī lín ê chhân-hn̂g ūi lín chòe-kang kā lín siu-koah ê lâng, lín bô kang-chîⁿ hō͘ in. Tio̍h thiaⁿ in kiò-khó͘ ê siaⁿ! Hiah-ê siu-koah ê kang-lâng ho͘-kiò ê siaⁿ Chú --- Bān-kun ê Thóng-sòe í-keng ū thiaⁿ-tio̍h. 5Lín tī tōe-chiūⁿ hióng-siū chhia-hoa iàn-lo̍k. Lín ka-kī chia̍h-kah pûi chut-chut, teh tán hō͘ lâng thâi ê ji̍t. 6Lín kā bû-ko͘ ê lâng tēng-chōe, kā i sat-hāi, i mā bô kā lín tí-khòng. 7Só͘-í, hiaⁿ-tī chí-bē, tio̍h jím-nāi kàu Chú ê lâi-lîm. Lín khòaⁿ, lông-hu án-chóaⁿ thèng-hāu chhân-ni̍h pó-kùi ê siu-sêng; i nāi-sim thèng-hāu chhun-lîm chhiu-ú. 8Lín mā tio̍h jím-nāi. Lín ê sim tio̍h kian-tēng, in-ūi Chú ê lâi-lîm kūn lah. 9Hiaⁿ-tī chí-bē, m̄-thang hō͘-siōng bâi-oàn, chiah-bián siū Siōng-tè sím-phòaⁿ. Lín khòaⁿ, Sím-phòaⁿ-chiá khiā tī mn̂g-kháu lah. 10Hiaⁿ-tī chí-bē, tio̍h ēng hiah-ê hōng Chú ê miâ kóng-ōe ê sian-ti chòe jím-siū khó͘-lān ê bô͘-iūⁿ. 11Hiah-ê thun-lún kàu-bé ê lâng, lán khòaⁿ in chòe ū hok-khì. Lín bat thiaⁿ-kìⁿ [Iok-pek] ê jím-nāi, chai Chú chòe-āu ū án-chóaⁿ kā i chiàu-kò͘, in-ūi Chú chhiong-móa lîn-bín kap chû-ài. 12Góa ê hiaⁿ-tī chí-bē, siōng tiōng-iàu ê chiū-sī, m̄-thang kí thiⁿ, tōe, á-sī sím-mi̍h mi̍h-kiāⁿ chiù-chōa. “Sī” chiū kóng “sī”, “m̄-sī” chiū kóng “m̄-sī”; án-ni lín chiah-bián siū Siōng-tè sím-phòaⁿ. 13Lín tiong-kan ū thòng-khó͘ ê lâng bô? Nā ū, i tio̍h kî-tó. Lín tiong-kan ū hoaⁿ-hí ê lâng bô? Nā ū, i tio̍h chhiùⁿ o-ló ê si-koa. 14Lín tiong-kan ū phòa-pīⁿ ê lâng bô? Nā ū, i tio̍h chhiáⁿ kàu-hōe ê tiúⁿ-ló thòe i kî-tó, hōng Chú ê miâ kā i boah-iû. 15Ū sìn-sim ê kî-tó ōe kiù pīⁿ-lâng; Chú ōe hō͘ i koh hó khí-lâi, i só͘ hoān ê chōe mā ōe tit-tio̍h sià-bián. 16Só͘-í, lín tio̍h hō͘-siōng jīn-chōe, saⁿ-thòe kî-tó, thang hō͘ lín tit-tio̍h i-hó. Gī-lâng ê kî-tó ū tōa kong-hāu. 17[Í-lī-a] kap lán pîⁿ-pîⁿ sī lâng. I pek-chhiat kî-tó kóng m̄-thang lo̍h-hō͘, kó-jiân ū saⁿ nî pòaⁿ kú tōe-chiūⁿ bô lo̍h-hō͘. 18I koh kî-tó, thiⁿ kó-jiân lo̍h tōa-hō͘, thó͘-tōe chiū seng-sán ngó͘-kok. 19Góa ê hiaⁿ-tī chí-bē, lín tiong-kan nā ū lâng phian-lī chin-lí, ū lâng koh kā i chhōa tò tńg-lâi, 20lín tio̍h chai, hō͘ sit-bê-ê tò tńg-lâi hit-ê lâng ōe kiù chōe-jîn ê lêng-hûn thoat-lī sí-bông, hō͘ i chin chōe ê chōe-kò tit-tio̍h jia-khàm.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\