IOK-HĀN 10

1“Góa si̍t-si̍t chāi-chāi kā lín kóng, beh ji̍p-khì iûⁿ-tiâu, bô tùi mn̂g ji̍p, tùi pa̍t só͘-chāi pôaⁿ kè-khì ê, sī chha̍t, sī kiông-tō. 2Tùi mn̂g ji̍p-khì ê chiah-sī iûⁿ ê bo̍k-chiá. 3Kò͘-mn̂g-ê kā bo̍k-chiá khui-mn̂g; iûⁿ jīn-tit bo̍k-chiá ê siaⁿ. I Ka-kī ê iûⁿ, chi̍t-chiah chi̍t-chiah kiò-miâ chhōa in chhut-lâi. 4I chhōa ka-kī ê iûⁿ chhut-lâi liáu-āu, kiâⁿ tī iûⁿ ê thâu-chêng, iûⁿ chiū tè i kiâⁿ, in-ūi jīn-tit i ê siaⁿ. 5In it-tēng bōe tè siⁿ-hūn-lâng, tian-tò ōe cháu-siám, in-ūi in m̄-bat siⁿ-hūn-lâng ê siaⁿ.” 6Iâ-so͘ kā in kóng chit-ê phì-jū, m̄-kú in m̄-chai I teh kā in kóng sím-mi̍h. 7Só͘-í, Iâ-so͘ koh kā in kóng, “Góa si̍t-si̍t chāi-chāi kā lín kóng, góa sī iûⁿ ê mn̂g. 8Só͘-ū pí góa khah tāi-seng lâi ê lóng sī chha̍t, sī kiông-tō, iûⁿ bōe thiaⁿ in. 9Góa sī mn̂g; thong-kè góa chit-ê mn̂g ji̍p-lâi ê, ōe an-choân, thang chhut-chhut ji̍p-ji̍p, koh ōe chhē-tio̍h chháu-tiûⁿ. 10Chha̍t lâi, it-tēng sī beh thau-the̍h, beh thâi, beh húi-bia̍t. Góa lâi sī beh hō͘ in tit-tio̍h oa̍h-miā, tit-kah chin chhiong-chiok. 11“Góa sī hó ê bo̍k-chiá; hó ê bo̍k-chiá ūi-tio̍h iûⁿ pàng-sak sìⁿ-miā. 12Hō͘ lâng chhiàⁿ ê m̄-sī bo̍k-chiá, iûⁿ m̄-sī ka-kī ê, i chi̍t-ē khòaⁿ-tio̍h chhâi-lông lâi chiū kā iûⁿ pàng-teh, tô-cháu; chhâi-lông chiong iûⁿ kā-khì, kā in kóaⁿ-sòaⁿ. 13I tô-cháu, in-ūi i sī hō͘ lâng chhiàⁿ ê, bô chin-chiàⁿ koan-sim iûⁿ-kûn. 14Góa sī hó ê bo̍k-chiá; góa bat góa ka-kī ê iûⁿ, góa ka-kī ê iûⁿ mā bat góa. 15Chhin-chhiūⁿ Pē bat góa, góa mā bat Pē. Góa ūi-tio̍h iûⁿ pàng-sak sìⁿ-miā. 16Góa iáu ū kî-tha ê iûⁿ bô sio̍k chit-ê iûⁿ-tiâu; góa mā it-tēng tio̍h chhōa in lâi. In ōe thiaⁿ góa ê siaⁿ, mā ōe chiâⁿ-chòe chi̍t kûn, kui-sio̍k chi̍t ê bo̍k-chiá. 17“Pē thiàⁿ góa, in-ūi góa pàng-sak ka-kī ê sìⁿ-miā, thang koh tit-tio̍h sìⁿ-miā. 18Bô-lâng chhiúⁿ góa ê sìⁿ-miā, sī góa chū-goān pàng-sak. Góa ū koân pàng-sak, mā ū koân the̍h-tńg-lâi. Che sī góa tùi Pē chiap-siū ê bēng-lēng.” 19In-ūi Iâ-so͘ só͘ kóng chiah-ê ōe, [Iû-thài]-lâng koh khí hun-lia̍t. 20In tiong-kan ū chin chōe lâng kóng, “I hoān-tio̍h kúi, cheng-sîn sit-siông, ná-tio̍h thiaⁿ I ê ōe?” 21Lēng-gōa ū lâng kóng, “Hoān-tio̍h kúi ê lâng bōe kóng chiah-ê ōe. Kúi kiám ōe khui sit-bêng ê lâng ê ba̍k-chiu?” 22[Iâ-lō͘-sat-léng] tú teh khèng-chiok Hiàn-tiān-choeh, hit sî sī tang-thiⁿ. 23Iâ-so͘ tī Sèng-tiān ê [Só͘-lô-bûn] cháu-lông teh kiâⁿ. 24[Iû-thài]-lâng kā Iâ-so͘ ûi-teh, tùi I kóng, “Lí beh hō͘ goán chhai-gî jōa kú ? Lí nā-sī Ki-tok, tio̍h chiàu-si̍t kā goán kóng.” 25Iâ-so͘ ìn kóng, “Góa í-keng ū kā lín kóng, lín m̄-sìn. Góa hōng góa ê Pē ê miâ só͘ chòe ê tāi-chì teh ūi góa choh-chèng. 26M̄-kú lín m̄-sìn, in-ūi lín m̄-sī góa ê iûⁿ. 27Góa ê iûⁿ thiaⁿ góa ê siaⁿ, góa bat in, in tè góa. 28Góa sù in éng-oán ê oa̍h-miā; in éng-oán bōe bia̍t-bông; bô-lâng ōe tùi góa ê chhiú kā in chhiúⁿ-khì. 29Chiong iûⁿ sù hō͘ góa ê Pē pí it-chhè khah úi-tāi; bô-lâng ōe-tàng kā in tùi Pē ê chhiú chhiúⁿ-khì. 30Góa kap Pē sī chi̍t-ê.” 31[Iû-thài]-lâng koh the̍h chio̍h-thâu beh kā I tìm. 32Iâ-so͘ tùi in kóng, “Pē kiò góa chòe ê chin chōe hó tāi-chì, góa í-keng ū chòe hō͘ lín khòaⁿ, lín sī ūi-tio̍h tó chi̍t hāng beh ēng chio̍h-thâu kā góa tìm?” 33[Iû-thài]-lâng ìn kóng, “Goán beh ēng chio̍h-thâu kā lí tìm, m̄-sī in-ūi lí chòe ê hó tāi-chì, sī in-ūi lí siat-to̍k Siōng-tè. Lí put-kò sī lâng, iáu-kú chū-chheng chòe Siōng-tè.” 34Iâ-so͘ kóng, “Lín ê Lu̍t-hoat kiám m̄-sī ū kì-chài ‘Góa kóng: Lín sī sîn’? 35Sèng-keng ê ōe éng-oán bōe kái-piàn. Kì-jiân Siōng-tè chheng-ho͘ hiah-ê chiap-siū Siōng-tè ê ōe ê lâng chòe sîn, 36án-ni, góa sī Pē hun-pia̍t chòe sèng, koh chhe-khián ji̍p sè-kan ê, sī-án-chóaⁿ góa kóng ‘Góa sī Siōng-tè ê Kiáⁿ’, lín chiū kóng góa siat-to̍k Siōng-tè? 37Góa nā m̄-sī teh chòe góa ê Pē ê tāi-chì, lín m̄-bián sìn góa; 38góa nā teh chòe Pē ê tāi-chì, sui-jiân lín m̄-sìn góa, mā tio̍h sìn góa só͘ chòe ê tāi-chì, thang hō͘ lín khak-si̍t chai Pē tī góa lāi-bīn, góa tī Pē lāi-bīn.” 39In koh siūⁿ-beh kā I lia̍h, I chiū siám-cháu lī-khui. 40Iâ-so͘ koh kè-khì [Iok-tàn]-hô tùi-hōaⁿ, kàu khah-chá [Iok-hān] kā lâng sóe-lé ê só͘-chāi, tī hia tòa. 41Ū chin chōe lâng lâi kìⁿ Iâ-so͘, kóng, “Sui-jiân [Iok-hān] bô kiâⁿ sîn-jiah, i só͘ kóng it-chhè koan-hē chit-ê lâng ê tāi-chì lóng khak-si̍t.” 42Tī hia ū chin chōe lâng sìn Iâ-so͘.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\