IOK-HĀN 11

1Ū chi̍t ê lâng kiò-chòe [Lia̍p-sat-lō͘], phòa-pīⁿ, tòa tī [Pek-tāi-nî], chiū-sī [Má-lī-a] kap i ê a-chí [Má-tāi] tòa ê chng-siā. 2Chit-ê [Má-lī-a] bat ēng phang-iû boah Chú, koh ēng thâu-mn̂g chhit I ê kha; i ê sió-tī [Lia̍p-sat-lō͘] phòa-pīⁿ. 3Chit nn̄g ê chí-bē chhe lâng khì kìⁿ Iâ-so͘, kóng, “Chú ah, lí só͘ thiàⁿ ê lâng teh phòa-pīⁿ.” 4Iâ-so͘ thiaⁿ-tio̍h chiū kóng, “Chit-ê pīⁿ bōe tì-kàu sí; sī beh hián-bêng Siōng-tè ê êng-kng, thang hō͘ Siōng-tè ê Kiáⁿ tùi chit hāng tāi-chì tit-tio̍h êng-kng.” 5Iâ-so͘ chin thiàⁿ [Má-tāi] kap i ê sió-bē, í-ki̍p [Lia̍p-sat-lō͘]. 6I thiaⁿ-tio̍h [Lia̍p-sat-lō͘] phòa-pīⁿ, kè-sio̍k tī hit só͘-chāi tòa nn̄g ji̍t. 7Āu-lâi, I kā bûn-tô͘ kóng, “Lán koh lâi-khì [Iû-thài].” 8Bûn-tô͘ ìn kóng, “Lia̍p-pí, [Iû-thài]-lâng tú-á chiah teh chhē ki-hōe beh ēng chio̍h-thâu kā lí tìm, lí kiám beh koh khì hia?” 9Iâ-so͘ kóng, “Ji̍t-sî kiám m̄-sī ū cha̍p-jī tiám-cheng? Lâng nā tī ji̍t-sî kiâⁿ chiū bōe poa̍h-tó, in-ūi ū khòaⁿ-kìⁿ chit sè-kài ê kng. 10Lâng nā tī àm-sî kiâⁿ ōe poa̍h-tó, in-ūi i bô kng.” 11Iâ-so͘ kóng chiah-ê ōe liáu, koh kā in kóng, “Lán ê pêng-iú [Lia̍p-sat-lō͘] khùn-khì lah, góa beh lâi-khì kā i kiò chhíⁿ.” 12Bûn-tô͘ kóng, “Chú ah, i nā-sī khùn-khì chiū ōe hó khí-lâi.” 13Iâ-so͘ sī kóng [Lia̍p-sat-lō͘] í-keng sí-khì, m̄-kú in siūⁿ-chòe i chin-chiàⁿ teh khùn. 14Só͘-í Iâ-so͘ bêng-bêng kā in kóng, “[Lia̍p-sat-lō͘] sí-khì lah. 15Ūi-tio̍h lín ê iân-kò͘, kai-chài góa bô tī-hia, sī beh hō͘ lín sìn góa. Taⁿ, lán lâi-khì i hia.” 16Hit-ê kiò-chòe [Siang-siⁿ-á] ê [To-má] kā bûn-tô͘-phōaⁿ kóng, “Lán mā lâi-khì kap I chòe-hé sí!” 17Iâ-so͘ kàu [Pek-tāi-nî] ê sî chiah chai [Lia̍p-sat-lō͘] í-keng chòng tī bōng-lāi sì ji̍t. 18[Pek-tāi-nî] lī [Iâ-lō͘-sat-léng] chha-put-to saⁿ kong-lí; 19ū chin chōe [Iû-thài]-lâng in-ūi in sió-tī ê tāi-chì lâi an-ùi [Má-tāi] kap [Má-lī-a]. 20[Má-tāi] thiaⁿ-tio̍h Iâ-so͘ kàu-ūi, chiū chhut-khì kā I gêng-chiap; [Má-lī-a] iû-goân chē tī chhù-lāi. 21[Má-tāi] kā Iâ-so͘ kóng, “Chú ah, lí nā ū tī chia, góa ê sió-tī chiū bōe sí. 22Sīm-chì hiān-chāi, góa chai lí bô-lūn tùi Siōng-tè kiû sím-mi̍h, I lóng ōe hō͘ lí!” 23Iâ-so͘ kā i kóng, “Lí ê sió-tī ōe-koh oa̍h khí-lâi.” 24Má-tāi ìn kóng, “Góa chai tī Boa̍t-ji̍t koh-oa̍h ê sî, i ōe koh-oa̍h.” 25Iâ-so͘ kā i kóng, “Góa sī koh-oa̍h, sī oa̍h-miā; sìn góa ê lâng sui-jiân sí, iáu-kú ōe oa̍h. 26Só͘-ū hiān-chāi teh oa̍h lâi sìn góa ê lâng éng-oán bōe sí. Lí ū sìn bô?” 27[Má-tāi] ìn kóng, “Chú ah, góa sìn lí sī Ki-tok, sī hit-ūi teh-beh lâi sè-kan ê Siōng-tè ê Kiáⁿ.” 28[Má-tāi] kóng chiah-ê ōe liáu-āu chiū tńg-khì, kiò i ê sió-bē [Má-lī-a] lâi, su-hā kā i kóng, “Lāu-su lâi lah, I teh kiò lí.” 29[Má-lī-a] chi̍t-ē thiaⁿ-tio̍h, kóaⁿ-kín khí-lâi, khì Iâ-so͘ hia. 30Hit sî Iâ-so͘ iáu-bē kàu chng-lāi, iáu tī [Má-tāi] khì gêng-chiap I ê só͘-chāi. 31Tī chhù-lāi teh an-ùi [Má-lī-a] ê [Iû-thài]-lâng, khòaⁿ-tio̍h [Má-lī-a] kóaⁿ-kín peh khí-lâi koh cháu chhut-khì, chiū tè i khì, siūⁿ-kóng i beh khì bōng hia khàu. 32[Má-lī-a] kàu Iâ-so͘ hia, khòaⁿ-tio̍h I, chiū phak lo̍h-khì I ê kha-chêng, tùi I kóng, “Chú ah, lí nā ū tī chia, góa ê sió-tī chiū bōe sí.” 33Iâ-so͘ khòaⁿ-tio̍h i teh khàu, koh khòaⁿ-tio̍h kap i chòe-hé lâi hiah-ê [Iû-thài]-lâng mā teh khàu, sim chin pi-siong kek-tōng, 34mn̄g in kóng, “Lín kā i chòng tī tó-ūi?” In ìn kóng, “Chú ah, lâi-khì khòaⁿ.” 35Iâ-so͘ lâu ba̍k-sái. 36Iû-thài-lâng kóng, “Lí khòaⁿ, I hiah-ni̍h thiàⁿ i!” 37In tiong-kan ū chi̍t-kóa lâng kóng, “I bat hō͘ sit-bêng ê lâng ōe khòaⁿ-kìⁿ, kiám bōe-tàng hō͘ chit-ê lâng bô sí?” 38Iâ-so͘ iū-koh chin pi-siong, lâi-kàu bōng hia; hit-ê bōng sī chi̍t ê tōng-hia̍t, ū chi̍t tè chio̍h that-teh. 39Iâ-so͘ bēng-lēng, kóng, “Kā hit tè chio̍h sóa-khui!” Sí-khì hit-ê lâng ê a-chí [Má-tāi] kā Iâ-so͘ kóng, “Chú ah, i sí sì ji̍t lah, í-keng chhàu à.” 40Iâ-so͘ kā i kóng, “Góa kiám bô kā lí kóng, lí nā sìn, ōe khòaⁿ-kìⁿ Siōng-tè ê êng-kng?” 41In chiū chiong hit tè chio̍h sóa-khui. Iâ-so͘ gia̍h-ba̍k ǹg thiⁿ kóng, “Pē ah, góa kám-siā lí, in-ūi lí í-keng ū thiaⁿ góa ê kî-tó. 42Góa chai lí put-sî lóng ū teh thiaⁿ góa ê kî-tó, m̄-kú góa án-ni kóng sī ūi-tio̍h khiā tī chiu-ûi ê kûn-chiòng, thang hō͘ in sìn lí ū chhe góa.” 43Kóng soah, Iâ-so͘ tōa-siaⁿ hoah, “[Lia̍p-sat-lō͘], chhut-lâi!” 44Hit-ê sí-khì ê lâng chiū chhut-lâi; i ê kha-chhiú chat pò͘, bīn ēng kun-á pau-teh. Iâ-so͘ kā in kóng, “Kā i tháu-khui, hō͘ i kiâⁿ!” 45Lâi thàm [Má-lī-a] ê [Iû-thài]-lâng, ū chin chōe lâng khòaⁿ-tio̍h Iâ-so͘ ê só͘-chòe chiū sìn I. 46Ū chi̍t-kóa lâng khì chhē [Hoat-lī-sài]-phài ê lâng, kā in pò-kò Iâ-so͘ só͘ chòe ê tāi-chì. 47In-ūi án-ni, hiah-ê chè-si-tiúⁿ kap [Hoat-lī-sài]-lâng tiàu-khui gī-hōe, kóng, “Chit-ê lâng kiâⁿ chiah-ni̍h chōe sîn-jiah, lán beh án-chóaⁿ tùi-hù? 48Lán nā pàng I kè-sio̍k án-ni chòe, tāi-ke lóng ōe khì sìn I, [Lô-má]-lâng ōe lâi húi-hoāi lán ê Sèng-tiān, koh húi-bia̍t lán ê bîn-cho̍k.” 49Kî-tiong ū chi̍t ê lâng kiò-chòe [Kai-a-hoat], sī hit nî ê tōa-chè-si, i kā in kóng, “Lín m̄-bat pòaⁿ-hāng. 50Lín bōe-hiáu siūⁿ, lêng-khó hō͘ chi̍t ê lâng thòe chèng-lâng sí, chiah-bián hō͘ choân bîn-cho̍k bia̍t-bông, án-ni tùi lín sī khah hó.” 51I án-ni kóng m̄-sī ka-kī ê ì-sù, sī i chòe hit nî ê tōa-chè-si teh ū-giân Iâ-so͘ teh-beh ūi-tio̍h chit-ê bîn-cho̍k lâi sí; 52m̄-nā ūi-tio̍h chit-ê bîn-cho̍k, mā beh chiong Siōng-tè sì-sòaⁿ ê kiáⁿ-jî chū-chi̍p chòe chi̍t-ê. 53Tùi hit ji̍t khí, [Iû-thài]-kàu ê léng-siù kè-bô͘ beh thâi Iâ-so͘. 54In-ūi án-ni, Iâ-so͘ bô koh kong-jiân tī [Iû-thài]-lâng ê tiong-kan chhut-ji̍p; I lī-khui hia, khì óa-kūn khòng-iá ê só͘-chāi, kàu chi̍t ê kiò-chòe [Í-hoat-liân] ê siâⁿ, kap I ê bûn-tô͘ tī hia tòa. 55[Iû-thài]-lâng ê Pôaⁿ-kè-choeh teh-beh kàu. Choeh-kî chêng, ū chin chōe lâng tùi hiong-chhoan lâi-kàu [Iâ-lō͘-sat-léng] beh siú kiat-chēng-lé. 56In teh chhē Iâ-so͘, khiā tī Sèng-tiān lāi hō͘-siōng mn̄g kóng, “Lín siūⁿ án-chóaⁿ? I it-tēng bōe lâi kè-choeh hò͘ⁿ?” 57In-ūi hiah-ê chè-si-tiúⁿ kap [Hoat-lī-sài]-lâng ū hoat bēng-lēng, nā ū lâng chai Iâ-so͘ tī tó-ūi, tio̍h lâi pò-kò, hō͘ in thang khì kā I lia̍h.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\