IOK-HĀN 12

1Pôaⁿ-kè-choeh ê la̍k ji̍t chêng, Iâ-so͘ khì [Pek-tāi-nî], chiū-sī Iâ-so͘ hō͘ i tùi sí koh-oa̍h hit-ê [Lia̍p-sat-lō͘] tòa ê só͘-chāi. 2Ū lâng tī hia ūi-tio̍h Iâ-so͘ chún-pī àm-tǹg. [Má-tāi] teh chiau-thāi; [Lia̍p-sat-lō͘] sī kap Iâ-so͘ kâng toh ê chi̍t ê. 3[Má-lī-a] the̍h chi̍t koàn sûn ê ko-kùi ná-ta̍t phang-iû lâi boah Iâ-so͘ ê kha, koh ēng ka-kī ê thâu-mn̂g kā I chhit; iû ê phang-bī hō͘ kui chhù-lāi phang-kòng-kòng. 4Iâ-so͘ ê chi̍t ê bûn-tô͘, chiū-sī āu-lâi chhut-bōe Iâ-so͘ hit-ê [Í-su-ka-lio̍k] ê [Iû-tāi], kóng, 5“Ná m̄ the̍h chit-ê phang-iû khì bōe saⁿ-pah ê gûn-á lâi chín-chè sàn-chhiah-lâng?” 6I án-ni kóng m̄-sī i koan-sim sàn-chhiah-lâng, sī in-ūi i sī chha̍t, koh siông-siông thau-the̍h i teh koán-lí ê kong-khóaⁿ. 7Iâ-so͘ kóng, “Mài kā i tòng! Chit-ê phang-iû sī i ūi-tio̍h góa bâi-chòng ê ji̍t chún-pī ê. 8Put-sî ū sàn-chhiah-lâng kap lín chòe-hé, put-kò góa bô put-sî kap lín chòe-hé.” 9Ū chi̍t tōa-kûn [Iû-thài]-lâng thiaⁿ-tio̍h Iâ-so͘ tī [Pek-tāi-nî] chiū khì hia; in m̄-nā ūi-tio̍h beh khòaⁿ Iâ-so͘, mā siūⁿ-beh khòaⁿ Iâ-so͘ hō͘ i tùi sí koh-oa̍h hit-ê [Lia̍p-sat-lō͘]. 10Só͘-í, chiah-ê chè-si-tiúⁿ kè-bô͘ liân [Lia̍p-sat-lō͘] ia̍h beh kā i thâi, 11in-ūi ū chin chōe [Iû-thài]-lâng ūi-tio̍h [Lia̍p-sat-lō͘] ê iân-kò͘ lī-khui in khì sìn Iâ-so͘. 12Keh-ji̍t, lâi kè-choeh ê chi̍t tōa-kûn lâng thiaⁿ-tio̍h Iâ-so͘ beh lâi [Iâ-lō͘-sat-léng], 13chiū gia̍h chang-chhiū-ki chhut-khì gêng-chiap, hoah kóng: Hô-sán-ná! Hōng Chú ê miâ lâi Hit-ūi eng-kai siū chheng-chàn! Í-sek-lia̍t ê Ông eng-kai siū chheng-chàn! 14Iâ-so͘ khòaⁿ-tio̍h chi̍t chiah lû-á-kiáⁿ, chiū khan lâi khiâ. Chiàu Sèng-keng só͘ kì-chài: 15Sek-an ê hū-jîn-lâng ah, m̄-bián kiaⁿ! Khòaⁿ, lín ê Ông khiâ lû-á-kiáⁿ teh lâi lah! 16I ê bûn-tô͘ goân-lâi bōe liáu-kái chit hāng tāi-chì, m̄-kú Iâ-so͘ tit-tio̍h êng-kng ê sî, in chiah siūⁿ-tio̍h Sèng-keng só͘ kì-chài chit hāng tāi-chì sī teh chí Iâ-so͘; tāi-chì mā chiàu án-ni hoat-seng tī I sin-chiūⁿ. 17Iâ-so͘ kiò [Lia̍p-sat-lō͘] chhut bōng hō͘ i tùi sí koh-oa̍h hit sî, kap Iâ-so͘ chòe-hé tī hia hit kûn lâng ū kè-sio̍k teh chòe kiàn-chèng. 18Chèng-lâng mā chhut-khì gêng-chiap Iâ-so͘, in-ūi in ū thiaⁿ-tio̍h I kiâⁿ chit-ê sîn-jiah. 19[Hoat-lī-sài]-phài ê lâng chiū hō͘-siōng kóng, “Lán khah chòe mā bô chhái-kang. Lín khòaⁿ, choân sè-kài lóng tè I khì lah!” 20Choeh-kî tiong khì [Iâ-lō͘-sat-léng] tiâu-pài ê ū kúi-nā ê [Hi-la̍h]-lâng. 21Chiah-ê lâng lâi kìⁿ [Ka-lī-lī] ê [Pek-sài-tāi]-lâng [Hui-le̍k], kā i kóng, “Sian-siⁿ, goán ài kìⁿ Iâ-so͘.” 22[Hui-le̍k] khì kā [An-tek-lia̍t] kóng, [An-tek-lia̍t] kap [Hui-le̍k] chiū chòe-hé khì kā Iâ-so͘ kóng. 23Iâ-so͘ ìn kóng, “Jîn-chú tit-tio̍h êng-kng ê sî kàu lah. 24Góa si̍t-si̍t chāi-chāi kā lín kóng, chi̍t lia̍p be̍h-á nā bô lo̍h tōe sí, iû-goân sī chi̍t lia̍p nā-tiāⁿ; nā sí, chiū kiat chin chōe be̍h-á. 25Thiàⁿ-sioh ka-kī ê sìⁿ-miā ê, ōe sòng-sit sìⁿ-miā; tī chit sè-kan kam-goān hi-seng ka-kī ê sìⁿ-miā ê, ōe pó-siú sìⁿ-miā ti̍t-kàu éng-oán-oa̍h. 26Lâng nā beh ho̍k-sāi góa, tio̍h tè góa; góa tī tó-ūi, ho̍k-sāi góa ê lâng mā ōe tī hia. Lâng nā ho̍k-sāi góa, góa ê Pē ōe kā i chun-tiōng.” 27“Chit-chūn, góa ê sim loān chhau-chhau, góa beh kóng sím-mi̍h? Kiám beh kóng ‘Pē ah, kiù góa thoat-chhut chit-ê sî-khek’? M̄-sī. Góa sī ūi-tio̍h chit-ê sî-khek chiah lâi. 28Pē ah, goān lí êng-iāu lí ê miâ.” Jiân-āu ū siaⁿ tùi thiⁿ-téng lâi, kóng, “Góa í-keng ū êng-iāu góa ê miâ, beh koh-chài êng-iāu.” 29Khiā tī hia ê kûn-chiòng thiaⁿ-tio̍h chit-ê siaⁿ, siūⁿ-kóng “Lûi teh tân”; mā ū lâng kóng “Thiⁿ-sài ū kā I kóng-ōe.” 30Iâ-so͘ ìn kóng, “Chit-ê siaⁿ m̄-sī ūi-tio̍h góa, sī beh hō͘ lín thiaⁿ ê.” 31Hiān-chāi sī chit-ê sè-kan siū sím-phòaⁿ ê sî; hiān-chāi chit sè-kan ê thóng-tī-chiá teh-beh siū thui-hoan. 32Góa tùi tōe-chiūⁿ siū kú-khí ê sî, ōe khip-ín bān-bîn kui-óa góa.” 33Iâ-so͘ án-ni kóng sī piáu-bêng I teh-beh án-chóaⁿ sí. 34Kûn-chiòng ìn I kóng, “Goán thiaⁿ-tio̍h Lu̍t-hoat ū kì-chài, Ki-tok éng-oán chûn-chāi. Lí ná-ōe kóng Jîn-chú tio̍h siū kú-khí? Chit-ê Jîn-chú sī sím-mi̍h lâng?” 35Iâ-so͘ tùi in kóng, “Kng iáu ōe tī lín tiong-kan chi̍t-sî-á kú. Lín tio̍h thàn ū kng ê sî kè-sio̍k kiâⁿ, chiah bōe hō͘ o͘-àm jia-khàm. Tī o͘-àm tiong teh kiâⁿ ê lâng m̄-chai ōe kiâⁿ khì tó-ūi. 36Thàn ū kng ê sî, lín tio̍h sìn kng, hō͘ lín thang chiâⁿ-chòe kng-bêng ê lâng.” Chiah-ê ōe kóng soah, Iâ-so͘ lī-khui in, bih khí-lâi. 37Sui-jiân Iâ-so͘ tī in bīn-chêng ū kiâⁿ hiah-chōe sîn-jiah, in iáu m̄-sìn I. 38Che sī beh èng-giām sian-ti [Í-sài-a] ê ōe, kóng: Chú ah, sím-mi̍h lâng ū sìn goán só͘ thoân ê sìn-sit? Chú ê koân-lêng ū tùi sím-mi̍h lâng hián-sī? 39In bōe-tàng siong-sìn ê goân-in, [Í-sài-a] ū koh án-ni kóng: 40Siōng-tè hō͘ in ê ba̍k-chiu bōe khòaⁿ-kìⁿ, hō͘ in ê sim ngī, chiah-bián in ê ba̍k-chiu khòaⁿ-kìⁿ, in ê sim hiáu-ngō͘, lâi kui-ǹg góa, Góa chiū kā in i-hó. 41[Í-sài-a] án-ni kóng, sī in-ūi i ū khòaⁿ-kìⁿ Iâ-so͘ ê êng-iāu, chiah kóng koan-hē I ê tāi-chì. 42Sui-jiân sī án-ni, iáu-kú ū chin chōe [Iû-thài]-lâng ê léng-siù sìn Iâ-so͘; put-kò in-ūi in kiaⁿ [Hoat-lī-sài]-lâng, m̄-káⁿ kong-khai sêng-jīn, chiah-bián siū kóaⁿ-chhut hōe-tn̂g. 43In ài lâng ê chheng-chàn iâⁿ-kè Siōng-tè ê chheng-chàn. 44Iâ-so͘ tōa-siaⁿ hoah, “Sìn góa ê lâng m̄-sī sìn góa, sī sìn chhe góa lâi Hit-ūi. 45Khòaⁿ-kìⁿ góa chiū-sī khòaⁿ-kìⁿ chhe góa lâi Hit-ūi. 46Góa choh kng lâi-kàu chit sè-kan, sī beh hō͘ sìn góa ê lâng lóng bōe tiàm tī o͘-àm. 47Thiaⁿ góa ê ōe bô chun-siú ê lâng, góa bōe kā i sím-phòaⁿ. In-ūi góa m̄-sī lâi beh sím-phòaⁿ sè-kan-lâng, sī beh chín-kiù sè-kan-lâng. 48Kū-choa̍t góa, m̄ chiap-siū góa ê ōe ê lâng, ū chi̍t ê sím-phòaⁿ-chiá ōe kā i sím-phòaⁿ. Tī Boa̍t-ji̍t, góa só͘ kóng ê ōe ōe kā i sím-phòaⁿ. 49In-ūi góa m̄-sī chiàu ka-kī ê ì-sù kóng, sī chiàu chhe góa lâi ê Pē hō͘ góa ê bēng-lēng kóng sím-mi̍h, thoân sím-mi̍h. 50Góa chai I ê bēng-lēng ōe hō͘ lâng tit-tio̍h éng-oán ê oa̍h-miā. Só͘-í, góa kóng ê lóng sī chiàu Pē kā góa kóng ê.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\