IOK-HĀN 13

1Pôaⁿ-kè-choeh chêng, Iâ-so͘ chai I lī-khui chit sè-kan tńg-khì Pē hia ê sî-kan í-keng kàu. I it-ti̍t ū thiàⁿ chit sè-kan sio̍k I ka-kī ê lâng, chiū thiàⁿ in kàu-tóe. 2Iâ-so͘ kap I ê bûn-tô͘ teh chia̍h àm-tǹg ê sî, Mô͘-kúi í-keng chiong chhut-bōe Iâ-so͘ ê ì-sù hē tī [Í-su-ka-lio̍k] [Se-bûn] ê kiáⁿ [Iû-tāi] ê sim. 3Iâ-so͘ chai Pē í-keng chiong it-chhè kau tī I ê chhiú, mā chai ka-kī tùi Siōng-tè hia lâi, beh koh tńg-khì Siōng-tè hia, 4chiū lī-khui toh, thǹg gōa-saⁿ, the̍h chi̍t tiâu kun-á hâ tī io-ni̍h, 5jiân-āu chiong chúi tò tī chúi-phûn, kā bûn-tô͘ sóe-kha, koh ēng hâ tī io-ni̍h ê kun-á kā in chhit. 6I sóe kàu [Se-bûn] [Pí-tek] hia, [Pí-tek] kā I kóng, “Chú ah, lí beh kā góa sóe-kha ò͘?” 7Iâ-so͘ ìn kóng, “Góa teh chòe ê, lí hiān-chāi m̄-chai, āu-lâi chiū ōe bêng-pe̍k.” 8[Pí-tek] kā I kóng, “Lí choa̍t-tùi bōe ēng-tit kā góa sóe-kha.” Iâ-so͘ ìn kóng, “Góa nā bô kā lí sóe-kha, lí chiū kap góa bô koan-hē.” 9[Se-bûn] [Pí-tek] kā I kóng, “Chú ah, m̄-nā kha, liân chhiú kap thâu-khak mā kā góa sóe.” 10Iâ-so͘ kā i kóng, “Lâng seng-khu sóe liáu, kui seng-khu lóng chheng-khì; kan-ta sóe-kha chiū hó. Lín í-keng chheng-khì, m̄-kú m̄-sī ta̍k ê lóng án-ni.” 11In-ūi Iâ-so͘ chai sím-mi̍h lâng teh-beh kā I chhut-bōe, só͘-í chiah kóng “Lín m̄-sī ta̍k ê lóng chheng-khì.” 12Iâ-so͘ kā in sóe-kha liáu-āu, chhēng gōa-saⁿ, tò tńg-khì I ê chē-ūi. I mn̄g in kóng, “Lín kiám ū bêng-pe̍k góa tùi lín só͘ chòe ê? 13Lín chheng-ho͘ góa ‘Lāu-su’, mā chheng-ho͘ góa ‘Chú’; lín án-ni chheng-ho͘ chin tio̍h, in-ūi góa chiū-sī. 14Góa choh Chú, choh Lāu-su, to kā lín sóe-kha, lín mā tio̍h hō͘-siōng sóe-kha. 15Góa ū lâu bô͘-iūⁿ hō͘ lín, sī beh hō͘ lín thang chiàu góa tùi lín só͘ chòe ê khì chòe. 16Góa si̍t-si̍t chāi-chāi kā lín kóng, lô͘-po̍k bōe pí i ê chú-lâng khah tōa; hōng chhe-phài ê mā bōe pí chhe-phài i ê khah tōa. 17Kì-jiân lín bêng-pe̍k chit-ê sū, nā khì si̍t-hêng chiū chin ū hok-khì.” 18“Góa m̄-sī chí lín choân-thé teh kóng; góa jīn-bat góa só͘ kéng-soán ê. Put-kò che sī beh hō͘ Sèng-keng só͘ kóng ‘Kap góa chòe-hé chia̍h-pn̄g ê lâng kèng-jiân pōe-ge̍k góa’ chit kù ōe ōe èng-giām. 19Taⁿ tāi-chì iáu-bē hoat-seng, góa seng kā lín kóng, hō͘ lín tī tāi-chì hoat-seng ê sî thang sìn góa chiū-sī hit-ūi ‘Chū-iú-éng-iú’ ê. 20Góa si̍t-si̍t chāi-chāi kā lín kóng: chiap-la̍p góa só͘ chhe ê chiū-sī chiap-la̍p góa; chiap-la̍p góa ê chiū-sī chiap-la̍p chhe góa Hit-ūi.” 21Iâ-so͘ kóng chiah-ê ōe liáu-āu, sim-lāi hui-siông kek-tōng, chiū bêng-bêng kóng, “Góa si̍t-si̍t chāi-chāi kā lín kóng, lín tiong-kan ū chi̍t ê lâng beh kā góa chhut-bōe” 22Bûn-tô͘ lí-khòaⁿ-góa góa-khòaⁿ-lí, m̄-chai I sī teh kóng sím-mi̍h lâng. 23Bûn-tô͘ tiong-kan ū chi̍t ê sī Iâ-so͘ só͘-thiàⁿ-ê, i chē tī Iâ-so͘ ê sin-piⁿ. 24[Se-bûn] [Pí-tek] chiū ǹg hit-ê bûn-tô͘ tìm-thâu piáu-sī, kiò i mn̄g-khòaⁿ Iâ-so͘ sī teh kóng sím-mi̍h lâng? 25Hit-ê bûn-tô͘ chiū the-óa Iâ-so͘, kā I mn̄g, “Chú ah, sī sím-mi̍h lâng?” 26Iâ-so͘ ìn kóng, “Góa beh ùn chit tè piáⁿ the̍h hō͘ chi̍t ê lâng, hit-ê lâng chiū-sī.” I chiū the̍h hit tè piáⁿ ùn chiùⁿ, jiân-āu the̍h hō͘ [Í-su-ka-lio̍k] [Se-bûn] ê kiáⁿ [Iû-tāi]. 27I chi̍t-ē chiap-tio̍h hit tè piáⁿ, Sat-tàn chiū ji̍p i ê sim. Iâ-so͘ kā [Iû-tāi] kóng, “Lí siūⁿ-beh chòe ê, kóaⁿ-kín khì chòe!” 28Tâng chē-toh ê lâng bô chi̍t ê chai sī án-chóaⁿ Iâ-so͘ kā i kóng chit kù ōe. 29In-ūi [Iû-tāi] sī koán-chîⁿ-ê, ū lâng siūⁿ-chòe Iâ-so͘ sī teh kiò i khì bóe siú-choeh beh ēng ê mi̍h, á-sī kiò i khì chín-chè sàn-chhiah-lâng. 30[Iû-tāi] chiap hit tè piáⁿ liáu-āu sûi-sî chhut-khì. Hit sî sī àm-sî. 31[Iû-tāi] chhut-khì liáu-āu, Iâ-so͘ kóng, “Taⁿ Jîn-chú í-keng tit-tio̍h êng-kng; Siōng-tè mā thong-kè Jîn-chú tit-tio̍h êng-kng. 32Kì-jiân Siōng-tè thong-kè Jîn-chú tit-tio̍h êng-kng, Siōng-tè ka-kī mā beh êng-iāu Jîn-chú, koh beh sûi-sî hō͘ I tit-tio̍h êng-kng. 33Sòe-kiáⁿ, góa kap lín chòe-hé chhun bô jōa kú lah. Lín ōe chhē góa, chiàu góa bat kā [Iû-thài]-lâng kóng, taⁿ góa kā lín kóng, ‘Góa beh khì ê só͘-chāi, lín bōe-tàng khì.’ 34Góa hō͘ lín chi̍t tiâu sin ê kài-bēng: Lín tio̍h saⁿ-thiàⁿ; chiàu góa thiàⁿ lín án-ni, lín mā tio̍h saⁿ-thiàⁿ. 35Lín nā saⁿ-thiàⁿ, chèng-lâng ōe tùi che lâi chai lín sī góa ê bûn-tô͘.” 36[Se-bûn] [Pí-tek] mn̄g Iâ-so͘, “Chú ah, lí beh khì tó-ūi?” Iâ-so͘ ìn kóng, “Góa beh khì ê só͘-chāi, lí hiān-chāi bōe-tàng tè góa khì, put-kò āu-lâi ōe tè góa khì.” 37[Pí-tek] kóng, “Chú ah, sī-án-chóaⁿ góa hiān-chāi bōe-tàng tè lí khì? Góa kam-goān ūi-tio̍h lí pàng-sak sìⁿ-miā!” 38Iâ-so͘ ìn kóng, “Lí beh ūi-tio̍h góa pàng-sak sìⁿ-miā ò͘? Góa si̍t-si̍t chāi-chāi kā lí kóng, koe thî í-chêng, lí ōe saⁿ pái m̄-jīn góa.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\