IOK-HĀN 14

1Iâ-so͘ koh kóng, “Lín ê sim m̄-thang tio̍h-kip put-an. Tio̍h sìn Siōng-tè, mā tio̍h sìn góa. 2Tī góa ê Pē ê chhù ū chin chōe pâng-keng, góa khì sī beh kā lín chún-pī só͘-chāi. Nā m̄-sī án-ni, góa bōe kā lín kóng chit-ê tāi-chì. 3Góa khì kā lín pī-pān só͘-chāi liáu-āu, ōe-koh lâi chhōa lín khì góa hia; góa tī hia, lín mā ōe tī hia. 4Góa beh khì ê hit tiâu lō͘, lín chai.” 5[To-má] kā Iâ-so͘ kóng, “Chú ah, goán to m̄-chai lí beh khì tó-ūi, beh ná-ōe chai hit tiâu lō͘?” 6Iâ-so͘ kā i kóng, “Góa chiū-sī tō-lō͘, chin-lí, oa̍h-miā. Nā m̄-sī thong-kè góa, bô-lâng ōe-tàng khì Pē hia. 7Lín nā bat góa, mā ōe bat góa ê Pē. Tùi taⁿ í-āu, lín bat I, in-ūi lín í-keng ū khòaⁿ-kìⁿ I.” 8[Hui-le̍k] kā Iâ-so͘ kóng, “Chú ah, chiong Pē hián-sī hō͘ goán khòaⁿ, goán chiū boán-chiok.” 9Iâ-so͘ ìn kóng, “[Hui-le̍k], góa kap lín chòe-hé chiah-ni̍h kú, lí iáu m̄-bat góa ò͘? Khòaⁿ-kìⁿ góa, chiū-sī khòaⁿ-kìⁿ Pē. Lí ná-ōe kóng ‘Chiong Pē hián-sī hō͘ goán khòaⁿ’? 10Góa tī Pē lāi-bīn, Pē mā tī góa lāi-bīn, lí bô sìn sī-bô? Góa kā lín kóng ê ōe m̄-sī chhut tī góa ka-kī, sī tiàm tī góa lāi-bīn ê Pē teh chòe I ka-kī ê tāi-chì. 11Tio̍h sìn góa tī Pē lāi-bīn, Pē tī góa lāi-bīn; nā bô, mā tio̍h in-ūi góa só͘ chòe ê tāi-chì lâi sìn. 12Góa si̍t-si̍t chāi-chāi kā lín kóng, “Sìn góa ê lâng ōe chòe góa só͘ chòe ê sū, sīm-chì ōe chòe koh-khah tōa ê, in-ūi góa beh khì Pē hia. 13Lín hōng góa ê miâ bô-lūn kiû sím-mi̍h, góa it-tēng ōe kā lín chòe, thang hō͘ Pē tùi Kiáⁿ tit-tio̍h êng-kng. 14Lín nā hōng góa ê miâ bô-lūn kiû sím-mi̍h, góa it-tēng ōe kā lín chòe.” 15“Lín nā thiàⁿ góa, ōe chun-siú góa ê bēng-lēng. 16Góa beh tùi Pē kiû, I ōe sù lín lēng-gōa chi̍t ūi Ùi-chō͘-chiá, thang kap lín éng-oán tông-chāi. 17I sī chin-lí ê Sîn, sè-kan-lâng bōe-tàng chiap-siū ê, in-ūi in bô khòaⁿ-kìⁿ I, mā m̄-bat I. M̄-kú lín bat I, in-ūi I kap lín tông-chāi, ōe kè-sio̍k tī lín lāi-bīn. 18“Góa bōe pàng lín chòe ko͘-jî; góa ōe-koh tò tńg-lâi lín chia. 19Koh bô jōa kú, sè-kan-lâng bōe-koh khòaⁿ-kìⁿ góa, put-kò lín ōe khòaⁿ-kìⁿ góa, in-ūi góa oa̍h, lín mā ōe oa̍h. 20Kàu hit ji̍t, lín ōe chai góa tī góa ê Pē lāi-bīn, lín tī góa lāi-bīn, góa mā tī lín lāi-bīn. 21“Chiap-siū góa ê bēng-lēng koh chun-siú ê chiū-sī thiàⁿ góa ê lâng. Thiàⁿ góa ê, góa ê Pē ōe thiàⁿ i; góa mā ōe thiàⁿ i, koh chiong pún-sin hián-hiān hō͘ i khòaⁿ.” 22[Iû-tāi] --- m̄-sī hit-ê [Í-su-ka-lio̍k] --- mn̄g Iâ-so͘, “Chú ah, sī-án-chóaⁿ lí beh chiong pún-sin tùi goán hián-hiān, m̄ tùi sè-kan-lâng hián-hiān?” 23Iâ-so͘ ìn kóng, “Thiàⁿ góa ê lâng ōe chun-siú góa ê ōe. Góa ê Pē ōe thiàⁿ i; góa ê Pē kap góa ōe lâi i hia, kap i chòe-hé tòa. 24Bô thiàⁿ góa ê lâng bōe chun-siú góa ê ōe. Lín só͘ thiaⁿ-kìⁿ ê m̄-sī góa ka-kī ê ōe, sī chhe góa lâi ê Pē ê ōe. 25“Góa iáu kap lín chòe-hé ê sî, í-keng ū chiong chiah-ê ōe kā lín kóng. 26M̄-kú Ùi-chō͘-chiá, chiū-sī Pē ēng góa ê miâ beh chhe-lâi ê Sèng Sîn, ōe chiong it-chhè ê tāi-chì kà-sī lín, mā ōe hō͘ lín kì-tit góa kā lín kóng it-chhè ê ōe. 27“Góa chiong pêng-an lâu hō͘ lín; góa chiong góa ê pêng-an sù hō͘ lín. Góa sù hō͘ lín ê kap chit sè-kan teh hō͘ lâng ê bô kâng-khoán. Lín ê sim m̄-thang tio̍h-kip put-an, mā m̄-thang kiaⁿ-hiâⁿ. 28Lín í-keng ū thiaⁿ-kìⁿ góa kā lín kóng, ‘Góa khì, beh koh tńg-lâi lín chia.’ Lín nā ū thiàⁿ góa, ōe in-ūi góa beh khì Pē hia lâi hoaⁿ-hí, in-ūi Pē pí góa khah tōa. 29Taⁿ tāi-chì iáu-bē hoat-seng, góa seng kā lín kóng, hō͘ lín tī tāi-chì hoat-seng ê sî thang sìn. 30Góa bōe-koh kap lín kóng chin chōe ōe, in-ūi chit sè-kài ê thóng-tī-chiá teh lâi lah. I choa̍t-tùi bōe-tàng tùi góa chòe sím-mi̍h, 31m̄-kú beh hō͘ sè-kan-lâng chai góa thiàⁿ Pē, ū chiàu Pē ê bēng-lēng khì chòe. “Khí-lâi, lán lâi-khì.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\