IOK-HĀN 15

1“Góa sī chin ê phû-tô-chhiū, góa ê Pē sī chèng phû-tô ê. 2Liân tī góa koh bô kiat ké-chí ê ki, I chiū kā i chián khí-lâi; ū kiat ké-chí ê ki, I chiū kā i siu-chián, hō͘ i kiat khah chōe ké-chí. 3Góa tùi lín kóng ê ōe í-keng hō͘ lín chheng-khì lah. 4Lín tio̍h put-sî kap góa kiat-liân, góa chiū put-sî kap lín kiat-liân. Ki bô liân tī phû-tô-chhiū, ka-kī bōe kiat ké-chí; lín nā bô kap góa kiat-liân mā-sī án-ni. 5“Góa sī phû-tô-chhiū, lín sī ki. Kap góa kiat-liân, góa mā kap i kiat-liân ê, ōe kiat chin chōe ké-chí, in-ūi bô góa, lín bōe-tàng chòe sím-mi̍h. 6Lâng nā bô kap góa kiat-liân, ōe chhin-chhiūⁿ ta-khì ê ki hō͘ lâng hiat chhut-khì gōa-bīn, khioh kui-tui, hiat-lo̍h hé sio. 7Lín nā kap góa kiat-liân, góa ê ōe tī lín lāi-bīn, lín bô-lūn ài sím-mi̍h, kiû chiū hō͘ lín si̍t-hiān. 8Lín nā kiat chin chōe ké-chí, chin-chiàⁿ chòe góa ê bûn-tô͘, góa ê Pē ōe in-ūi án-ni tit-tio̍h êng-kng. 9Chhin-chhiūⁿ Pē ū thiàⁿ góa, góa mā ū thiàⁿ lín, lín tio̍h put-sî tiàm tī góa ê thiàⁿ lāi-bīn. 10Lín nā chun-siú góa ê bēng-lēng, lín ōe put-sî tiàm tī góa ê thiàⁿ lāi-bīn, chhin-chhiūⁿ góa ū chun-siú góa ê Pē ê bēng-lēng, put-sî tiàm tī I ê thiàⁿ lāi-bīn. 11“Góa kā lín kóng chiah-ê tāi-chì, sī beh hō͘ góa ê hoaⁿ-hí tī lín lāi-bīn, koh hō͘ lín ê hoaⁿ-hí móa-móa. 12Chhin-chhiūⁿ góa ū thiàⁿ lín, lín tio̍h saⁿ-thiàⁿ; che sī góa ê bēng-lēng. 13Lâng ūi-tio̍h pêng-iú hi-seng sìⁿ-miā, bô pí che khah tōa ê thiàⁿ. 14Lín nā chun-siú góa ê bēng-lēng chiū-sī góa ê pêng-iú. 15Góa bô koh kiò lín chòe lô͘-po̍k, in-ūi lô͘-po̍k m̄-chai chú-lâng teh chòe sím-mi̍h; taⁿ góa í-keng kiò lín chòe pêng-iú, in-ūi góa tùi góa ê Pē só͘ thiaⁿ-tio̍h ê lóng ū kā lín kóng lah. 16M̄-sī lín kéng-soán góa, sī góa kéng-soán lín, koh jīm-bēng lín, hō͘ lín khì kiat ké-chí, hō͘ lín ê ké-chí ōe-tàng éng-oán pó-chûn. Án-ni, lín hōng góa ê miâ bô-lūn tùi Pē kiû sím-mi̍h, I ōe hō͘ lín. 17Che sī góa hō͘ lín ê bēng-lēng: Lín tio̍h pí-chhú saⁿ-thiàⁿ.” 18“Sè-kan-lâng nā oàn-hūn lín, tio̍h chai in oàn-hūn lín í-chêng seng oàn-hūn góa lah. 19Lín nā sio̍k chit sè-kan, sè-kan-lâng ōe khòaⁿ lín chòe ka-kī ê lâng thiàⁿ lín. Put-kò góa í-keng tùi sè-kan kā lín kéng-soán chhut-lâi, lín m̄-sī sio̍k chit sè-kan, in-ūi án-ni sè-kan-lâng oàn-hūn lín. 20Tio̍h kì-tit góa kā lín kóng ê ōe, ‘Lô͘-po̍k bōe pí chú-lâng khah tōa.’ Sè-kan-lâng nā pek-hāi góa, mā ōe pek-hāi lín; in nā chun-siú góa ê ōe, mā ōe chun-siú lín ê ōe. 21Put-kò ūi-tio̍h góa ê iân-kò͘, in ōe tùi lín chòe chiah-ê lóng-chóng ê tāi-chì, in-ūi in m̄-bat chhe góa lâi Hit-ūi. 22Góa nā bô lâi, bô kā in kóng, in chiū bô-chōe; put-kò in hiān-chāi bô hoat-tō͘ ūi-tio̍h ka-kī ê chōe piān-kái. 23Oàn-hūn góa ê lâng mā oàn-hūn góa ê Pē. 24Góa tī in tiong-kan nā bô chòe pa̍t-lâng m̄-bat chòe ê tāi-chì, in chiū bô-chōe; hiān-chāi in ū khòaⁿ-tio̍h góa ê só͘-chòe, iáu-kú oàn-hūn góa kap góa ê Pē. 25Che sī beh si̍t-hiān in ê Lu̍t-hoat só͘ kì-chài ê ōe, ‘In bô-iân bô-kò͘ oàn-hūn góa.’ 26“Góa beh tùi Pē hia chhe chi̍t ūi Ùi-chō͘-chiá lâi lín chia, I chiū-sī tùi Pē hia lâi hit-ūi khé-sī chin-lí ê Sîn, I lâi ê sî ōe ūi-tio̍h góa choh-chèng. 27Lín mā tio̍h ūi-tio̍h góa choh-chèng, in-ūi lín tùi khai-sí chiū kap góa chòe-hé.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\