IOK-HĀN 16

1“Góa í-keng ū chiong chiah-ê tāi-chì kā lín kóng, sī beh hō͘ lín ê sìn-sim bōe iô-tāng. 2Lâng ōe kā lín kóaⁿ-chhut hōe-tn̂g; sî teh-beh kàu, beh thâi lín ê lâng lóng ōe siūⁿ-kóng in sī teh ho̍k-sāi Siōng-tè. 3In ōe chòe chiah-ê tāi-chì, sī in-ūi in m̄-bat Pē, mā m̄-bat góa. 4M̄-kú góa í-keng ū chiong chiah-ê tāi-chì kā lín kóng, sī beh hō͘ lín sî kàu ōe kì-tit góa ū kā lín kóng.” “Góa bô tùi khí-thâu chiū chiong chiah-ê tāi-chì kā lín kóng, sī in-ūi góa it-ti̍t lóng ū kap lín chòe-hé. 5Hiān-chāi góa teh-beh tńg-khì chhe góa lâi Hit-ūi hia, lín tiong-kan bô-lâng mn̄g góa ‘Lí beh khì tó-ūi?’ 6Góa chiong chiah-ê tāi-chì kā lín kóng, lín soah móa-sim iu-būn. 7Put-kò, góa tio̍h chiong si̍t-chêng kā lín kóng: Góa khì, sī tùi lín ū lī-ek, in-ūi góa nā bô khì, Ùi-chō͘-chiá chiū bōe lâi lín chia; góa nā khì, góa ōe chhe I lâi lín chia. 8I lâi ê sî, ōe kā sè-kan-lâng chí-chèng in tùi chōe, tùi gī, tùi sím-phòaⁿ ū chhò-gō͘. 9Tùi chōe, in-ūi in m̄-sìn góa; 10tùi gī, in-ūi góa teh-beh khì Pē hia, lín bōe-koh khòaⁿ-kìⁿ góa; 11tùi sím-phòaⁿ, in-ūi chit sè-kan ê thóng-tī-chiá í-keng siū sím-phòaⁿ. 12“Góa iáu ū chin chōe tāi-chì beh kā lín kóng, m̄-kú lín hiān-chāi iáu bōe-tàng liáu-kái. 13Chin-lí ê Sîn lâi ê sî, I ōe chhōa lín liáu-kái it-chhè ê chin-lí. I bōe chiàu ka-kī ê ì-sù lâi kóng, ōe chiàu só͘ thiaⁿ-kìⁿ ê lâi kóng, mā ōe kā lín thoân-pò teh-beh lâi ê sū. 14I ōe chiong êng-iāu kui hō͘ góa, in-ūi I ōe chiong góa kau-tài I ê kā lín thoân-pò. 15Góa ê Pē só͘-ū ê lóng sī góa ê; in-ūi án-ni, góa chiah kóng Sèng Sîn ōe chiong góa kau-tài I ê kā lín thoân-pò.” 16“Koh bô jōa kú, lín bōe-koh khòaⁿ-kìⁿ góa; iū-koh bô jōa kú, lín ōe-koh khòaⁿ-kìⁿ góa.” 17Ū kúi-nā ê bûn-tô͘ kóng-lâi kóng-khì, “I kā lán kóng ‘Koh bô jōa kú, lín bōe-koh khòaⁿ-kìⁿ góa; iū-koh bô jōa kú, lín ōe-koh khòaⁿ-kìⁿ góa,’ koh kóng ‘In-ūi góa teh-beh khì Pē hia’, chiah-ê ōe sī sím-mi̍h ì-sù?” 18Só͘-í in it-ti̍t mn̄g “I só͘ kóng ‘Koh bô jōa kú’ sī sím-mi̍h ì-sù? Lán m̄-chai I teh kóng sím-mi̍h.” 19Iâ-so͘ chai in ài-beh mn̄g I, chiū kā in kóng, “Lín in-ūi góa kóng ‘Koh bô jōa kú, lín bōe-koh khòaⁿ-kìⁿ góa; iū-koh bô jōa kú, lín ōe-koh khòaⁿ-kìⁿ góa’ teh mn̄g-lâi mn̄g-khì sī-bô? 20Góa si̍t-si̍t chāi-chāi kā lín kóng, lín ōe thî-khàu ai-siong, m̄-kú sè-kan-lâng ōe hoaⁿ-hí; lín ōe iu-chhiû, m̄-kú lín ê iu-chhiû ōe pìⁿ-chòe hoaⁿ-hí. 21Sán-hū siⁿ-kiáⁿ ê sî ū iu-chhiû, in-ūi sán-kî í-keng kàu; eⁿ-á chi̍t-ē chhut-sì chiū bô koh kì-tit seng-sán ê thòng-khó͘, i ōe in-ūi eⁿ-á í-keng chhut-sì tī sè-kan lâi hoaⁿ-hí. 22Chhin-chhiūⁿ án-ni, hiān-chāi lín ū iu-chhiû, put-kò góa ōe-koh kìⁿ-tio̍h lín, lín ê sim chiū ōe hoaⁿ-hí; lín ê hoaⁿ-hí bô-lâng ōe kā lín chhiúⁿ-khì. 23“Tī hit ji̍t, lín bōe-koh kā góa mn̄g sím-mi̍h. Góa si̍t-si̍t chāi-chāi kā lín kóng: Lín hōng góa ê miâ bô-lūn tùi Pē kiû sím-mi̍h, I ōe sù hō͘ lín. 24Kàu hiān-chāi, lín iáu m̄-bat hōng góa ê miâ kiû sím-mi̍h. Lín tio̍h kiû, chiū ōe tit-tio̍h, thang hō͘ lín ê hoaⁿ-hí móa-móa.” 25“Chiah-ê tāi-chì góa í-keng ēng phì-jū kā lín kóng lah. Sî teh-beh kàu, góa bōe koh-chài ēng phì-jū, ōe bêng-bêng tùi lín kóng-khí Pē ê sū. 26Tī hit ji̍t, lín ōe hōng góa ê miâ kî-kiû; góa pèng bô kā lín kóng góa ōe thòe lín tùi Pē khún-kiû. 27Pē pún-sin thiàⁿ lín, in-ūi lín ū thiàⁿ góa, koh ū sìn góa sī tùi Siōng-tè hia lâi ê. 28Góa tùi Pē hia chhut-lâi, lâi-kàu sè-kan; hiān-chāi góa beh lī-khui sè-kan, tńg-khì Pē hia.” 29I ê bûn-tô͘ kóng, “Hiān-chāi lí bêng-bêng kóng lí bô ēng phì-jū lâi kóng. 30Taⁿ goán chai lí bû-só͘-put-ti, bô su-iàu lâng kā lí mn̄g; in-ūi án-ni goán sìn lí sī tùi Siōng-tè hia lâi ê.” 31Iâ-so͘ ìn kóng, “Chit-chūn lín ū sìn bô? 32Lín khòaⁿ, sî teh-beh kàu, taⁿ í-keng kàu, lín ōe hun-sòaⁿ, ta̍k ê lâng lóng tńg-khì ka-kī ê só͘-chāi, pàng góa ka-kī chi̍t ê. Kî-si̍t góa m̄-sī ka-kī chi̍t ê, in-ūi ū Pē kap góa tông-chāi. 33Góa ū chiong chiah-ê tāi-chì kā lín kóng, sī beh hō͘ lín tī góa lāi-bīn ū pêng-an. Tī sè-kan lín ū khó͘-lān, m̄-kú tio̍h ióng-kám, góa í-keng khah-iâⁿ sè-kan.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\