IOK-HĀN 17

1Iâ-so͘ kóng chiah-ê ōe liáu-āu, gia̍h-ba̍k ǹg thiⁿ kóng: “Pē ah, sî í-keng kàu, goān lí êng-iāu lí ê Kiáⁿ, hō͘ Kiáⁿ thang êng-iāu lí. 2Lí ū chiong thóng-tī bān-bîn ê koân-pèng sù hō͘ Kiáⁿ, hō͘ I thang chiong éng-oán ê oa̍h-miā sù hō͘ it-chhè lí kau-tài I ê lâng. 3Éng-oán ê oa̍h-miā chiū-sī: Jīn-bat lí sī to̍k-it chin Sîn, koh jīn-bat lí chhe-lâi ê Iâ-so͘ Ki-tok. 4Góa í-keng tī tōe-chiūⁿ ū oân-sêng lí kau-tài góa ê kang-chok lâi êng-iāu lí. 5Pē ah, hiān-chāi kiû lí hō͘ góa tī lí bīn-chêng tit-tio̍h êng-kng, chiū-sī chhòng-sè í-chêng góa kap lí í-keng ū ê êng-kng. 6“Lí tùi chit sè-kan kéng chhut-lâi hō͘ góa ê lâng, góa í-keng ū chiong lí tùi in hián-bêng. In sī lí ê, lí ū chiong in hō͘ góa; in í-keng ū chun-siú lí ê ōe. 7Hiān-chāi in chai, lí hō͘ góa ê ta̍k hāng lóng sī tùi lí lâi ê. 8In-ūi góa ū chiong lí hō͘ góa ê sìn-sit hō͘ in; in í-keng chiap-siū koh chin-chiàⁿ chai góa tùi lí hia lâi, koh ū sìn lí chhe góa. 9“Góa ūi-tio̍h in kî-kiû, m̄-sī ūi-tio̍h sè-kan-lâng, sī ūi-tio̍h lí hō͘ góa ê lâng kî-kiû, in-ūi in sī lí ê. 10Góa só͘-ū ê it-chhè lóng sī lí ê, lí só͘-ū ê lóng sī góa ê; góa ū thong-kè in tit-tio̍h êng-kng. 11Góa bô koh tiàm chit sè-kan; put-kò in iáu tiàm tī chit sè-kan. Sèng ê Pē ah, kiû lí ēng lí hō͘ góa ê miâ pó-siú in, thang hō͘ in chiâⁿ-chòe chi̍t-ê, chhin-chhiūⁿ lán sī chi̍t-ê. 12Góa kap in chòe-hé ê sî, góa ū ēng lí hō͘ góa ê miâ pó-siú in. Góa ū pó-hō͘ in, tû-khì chù-tiāⁿ bia̍t-bông hit-ê lâng, chi̍t ê mā bōe bia̍t-bông, thang hō͘ Sèng-keng ê ōe èng-giām. 13Hiān-chāi góa teh-beh khì lí hia; góa iáu tī chit sè-kan kóng chiah-ê ōe, sī beh hō͘ in sim-lāi chhiong-móa góa ê hoaⁿ-hí. 14Góa ū chiong lí ê ōe hō͘ in; sè-kan-lâng oàn-hūn in, in-ūi in m̄-sī sio̍k chit sè-kan, chhin-chhiūⁿ góa m̄-sī sio̍k chit sè-kan. 15Góa m̄-sī kiû lí chhōa in lī-khui chit sè-kan, sī kiû lí pó-siú in thoat-lī hit-ê Siâ-ok-chiá. 16In m̄-sī sio̍k chit sè-kan, chhin-chhiūⁿ góa m̄-sī sio̍k chit sè-kan. 17Kiû lí ēng chin-lí kā in sèng-hòa. Lí ê ōe chiū-sī chin-lí. 18Chhin-chhiūⁿ lí ū chhe góa ji̍p sè-kan, góa mā chhe in ji̍p sè-kan. 19Ūi-tio̍h in ê iân-kò͘, góa ka-kī hun-pia̍t chòe sèng hō͘ lí ēng, hō͘ in mā thang thong-kè chin-lí hun-pia̍t chòe sèng hō͘ lí ēng. 20“Góa m̄-nā ūi-tio̍h lí tùi sè-kan kéng chhut-lâi hō͘ góa hiah-ê lâng kî-kiû, mā ūi-tio̍h tùi in só͘ kóng ê ōe lâi sìn góa hiah-ê lâng kî-kiû, 21thang hō͘ in lóng-chóng chiâⁿ-chòe chi̍t-ê. Pē ah, chhin-chhiūⁿ lí tī góa lāi-bīn, góa mā tī lí lāi-bīn, kiû lí hō͘ in tī lán lāi-bīn, thang hō͘ sè-kan-lâng sìn sī lí chhe góa lâi. 22Lí hō͘ góa ê êng-kng, góa mā ū hō͘ in, thang hō͘ in chiâⁿ-chòe chi̍t-ê, chhin-chhiūⁿ lán sī chi̍t-ê. 23Góa tī in lāi-bīn, lí tī góa lāi-bīn, sī beh hō͘ in oân-choân chiâⁿ-chòe chi̍t-ê, thang hō͘ sè-kan-lâng chai sī lí chhe góa lâi, mā chai lí thiàⁿ in, chhin-chhiūⁿ lí ū thiàⁿ góa. 24“Pē ah, lí hō͘ góa hiah-ê lâng, góa tī tó-ūi, góa mā ài in kap góa chòe-hé tī hia, thang hō͘ in khòaⁿ-kìⁿ lí sù hō͘ góa ê êng-kng, in-ūi lí tī chhòng-sè í-chêng í-keng thiàⁿ góa. 25Kong-gī ê Pē ah, sè-kan-lâng m̄-bat lí, m̄-kú góa bat lí; chiah-ê lâng chai lí í-keng ū chhe-khián góa. 26Góa í-keng ū hō͘ in bat lí ê miâ, mā beh kè-sio̍k hō͘ in bat, thang hō͘ lí tùi góa ê thiàⁿ tī in lāi-bīn, góa mā tī in lāi-bīn.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\