IOK-HĀN 18

1Iâ-so͘ kî-tó soah chiū kap I ê bûn-tô͘ chhut-khì, kè-khì [Khip-lûn]-khoe ê hit-pêng. Tī hia ū chi̍t khu hn̂g, Iâ-so͘ kap I ê bûn-tô͘ ji̍p-khì. 2Chhut-bōe Iâ-so͘ ê [Iû-tāi] mā chai hit só͘-chāi, in-ūi Iâ-so͘ kap I ê bûn-tô͘ siông-siông tī hia chū-chi̍p. 3Só͘-í [Iû-tāi] chiū chhōa chi̍t tūi [Lô-má] peng, í-ki̍p chè-si-tiúⁿ kap [Hoat-lī-sài]-phài ê lâng só͘ phài Sèng-tiān ê kéng-ōe kàu hia, chhiú-ni̍h gia̍h teng, hé-pé, kap bú-khì. 4Iâ-so͘ chai I só͘ beh tú-tio̍h it-chhè ê tāi-chì, chiū kiâⁿ chìn-chêng, tùi in kóng, “Lín teh chhē sím-mi̍h lâng?” 5In ìn kóng, “[Ná-sat-le̍k]-lâng Iâ-so͘.” Iâ-so͘ kóng, “Góa chiū-sī.” Chhut-bōe Iâ-so͘ ê [Iû-tāi] mā kap in khiā chòe-hé. 6Iâ-so͘ chi̍t-ē kā in kóng “Góa chiū-sī”, in chiū tò-thòe, tó lo̍h-khì thô͘-kha. 7Iâ-so͘ koh chi̍t piàn mn̄g in, “Lín teh chhē sím-mi̍h lâng?” In ìn kóng, “[Ná-sat-le̍k]-lâng Iâ-so͘.” 8Iâ-so͘ kóng, “Góa í-keng kā lín kóng góa chiū-sī. Lín nā-sī teh chhē góa, chiah-ê lâng tio̍h pàng in khì.” 9Chit-ê ōe sī beh èng-giām I chêng kóng ê, “Lí só͘ hō͘ góa ê lâng, chi̍t ê to bōe bia̍t-bông.” 10[Se-bûn] [Pí-tek] ū tòa chi̍t ki to, chiū pu̍ih chhut-lâi, tùi tōa-chè-si ê lô͘-po̍k phut lo̍h-khì, kā i chiàⁿ-pêng ê hī-á siah khí-lâi; hit-ê lô͘-po̍k ê miâ kiò-chòe [Má-le̍k-kó͘]. 11Iâ-so͘ kā [Pí-tek] kóng, “To siu-ji̍p siù! Pē só͘ hō͘ góa ê khó͘-poe, góa kiám ōe-tàng bô lim?” 12Āu-lâi, hit tūi Lô-má peng kap tūi-tiúⁿ, í-ki̍p [Iû-thài]-lâng ê kéng-ōe lia̍h Iâ-so͘, kā I pa̍k khí-lâi. 13In seng kā I ah-khì hō͘ [A-ná], in-ūi [A-ná] sī hit nî ê tōa-chè-si [Kai-a-hoat] ê tiūⁿ-lâng. 14Chit-ê [Kai-a-hoat] í-chêng bat tùi [Iû-thài]-kàu tong-kio̍k kiàn-gī, kóng “Lêng-khó hō͘ chi̍t ê lâng thòe chèng-lâng sí sī khah hó”. 15[Se-bûn] [Pí-tek] kap lēng-gōa chi̍t ê bûn-tô͘ tè Iâ-so͘ khì; hit-ê bûn-tô͘ kap tōa-chè-si ū se̍k-sāi, só͘-í tè Iâ-so͘ ji̍p-khì tōa-chè-si kong-koán ê lāi-bīn-tiâⁿ, 16m̄-kú [Pí-tek] khiā tī mn̂g-kháu. Kap tōa-chè-si se̍k-sāi hit-ê bûn-tô͘ chhut-lâi, kā kò͘-mn̂g ê lú-pī kóng chi̍t-ē, chiū chhōa [Pí-tek] ji̍p-khì. 17Kò͘-mn̂g ê lú-pī tùi [Pí-tek] kóng, “Lí mā-sī hit-ê lâng ê bûn-tô͘ hò͘ⁿ?” I kóng, “Góa m̄-sī!” 18In-ūi thiⁿ-khì léng, hiah-ê lô͘-po̍k kap kéng-ōe sio hé-thòaⁿ, khiā-teh hang-sio; [Pí-tek] mā kap in chòe-hé khiā-teh hang. 19Tōa-chè-si sím-mn̄g Iâ-so͘ koan-hē I ê bûn-tô͘ kap I ê kàu-hùn ê tāi-chì. 20Iâ-so͘ ìn kóng, “Góa lóng kong-khai tùi sè-kan-lâng kóng-ōe. Góa siông-siông tī hōe-tn̂g kap tī [Iû-thài]-lâng chū-chi̍p ê Sèng-tiān lāi kà-sī lâng; góa m̄-bat pì-bi̍t kóng. 21Lí sī-án-chóaⁿ sím-mn̄g góa? Lí khì mn̄g bat thiaⁿ góa kóng-ōe ê lâng, khòaⁿ góa tùi in kóng sím-mi̍h, in chai góa só͘ kóng ê.” 22Iâ-so͘ kóng liáu, khiā tī piⁿ-a ê chi̍t ê kéng-ōe kā I siàn chhùi-phóe, kóng, “Lí káⁿ án-ni ìn tōa-chè-si?” 23Iâ-so͘ ìn i kóng, “Góa nā kóng m̄-tio̍h, lí tio̍h chí-chhut chhò-gō͘; nā kóng tio̍h, sī-án-chóaⁿ kā góa phah?” 24Jiân-āu [A-ná] chiong hō͘ lâng pa̍k-teh ê Iâ-so͘ ah-khì hō͘ tōa-chè-si [Kai-a-hoat]. 25[Se-bûn] [Pí-tek] iáu khiā-teh hang-hé. Ū lâng mn̄g i, “Lí mā-sī hit-ê lâng ê bûn-tô͘ hò͘ⁿ?” [Pí-tek] m̄-jīn, kóng, “Góa m̄-sī!” 26Tōa-chè-si ê chi̍t ê lô͘-po̍k, sī hī-á hō͘ [Pí-tek] siah khí-lâi hit-ê lâng ê chhin-chiâⁿ, tùi i kóng, “Góa kiám m̄-sī ū khòaⁿ-tio̍h lí kap I tī hn̂g-lāi?” 27[Pí-tek] koh-chài m̄-jīn; hit sî, koe sûi-sî thî. 28Thàu-chá, [Iû-thài]-lâng ê léng-siù chiong Iâ-so͘ tùi [Kai-a-hoat] hia ah-khì chóng-tok-hú; in ka-kī bô ji̍p-khì, in-ūi kiaⁿ-liáu bak-tio̍h lâ-sâm soah bōe-tàng chia̍h Pôaⁿ-kè-choeh ê boán-chhan. 29Só͘-í, [Pí-lia̍p-to] chhut-lâi kìⁿ in, mn̄g in kóng, “Lín kò chit-ê lâng sím-mi̍h chōe?” 30In ìn kóng, “Chit-ê lâng nā bô chòe pháiⁿ tāi-chì, goán bōe kā I kau hō͘ lí.” 31[Pí-lia̍p-to] kā in kóng, “Lín ka-kī khì pān, chiàu lín ê Lu̍t-hoat kā I sím-phòaⁿ.” In tùi i kóng, “Goán bô koân kā lâng phòaⁿ sí-hêng.” 32Che sī beh èng-giām Iâ-so͘ chêng só͘ kóng ê ōe, piáu-sī I teh-beh án-chóaⁿ sí. 33[Pí-lia̍p-to] koh ji̍p-khì chóng-tok-hú, tiàu Iâ-so͘ lâi, mn̄g I kóng, “Lí sī [Iû-thài]-lâng ê Ông sī-bô?” 34Iâ-so͘ ìn kóng, “Lí án-ni mn̄g góa sī lí ka-kī ê ì-sù, á-sī thiaⁿ-tio̍h pa̍t-lâng kā lí kóng góa ê tāi-chì?” 35[Pí-lia̍p-to] kóng, “Góa kiám sī [Iû-thài]-lâng? Lí pún-cho̍k ê lâng kap chè-si-tiúⁿ chiong lí kau hō͘ góa. Lí ū chòe sím-mi̍h tāi-chì?” 36Iâ-so͘ ìn kóng, “Góa ê Kok-tō͘ m̄-sī sio̍k chit sè-kan. Góa ê Kok-tō͘ nā sio̍k chit sè-kan, góa ê pō͘-hā ōe ūi góa cheng-chiàn, bián tì-kàu góa siū chhut-bōe hō͘ [Iû-thài]-lâng ê léng-siù. Kî-si̍t, góa ê Kok-tō͘ m̄-sī sio̍k chit sè-kan.” 37[Pí-lia̍p-to] chiū mn̄g I kóng, “Án-ni lí sī ông lò͘?” Iâ-so͘ ìn kóng, “Lí kóng góa sī ông. Góa ūi-tio̍h chit-ê chhut-sì, ūi-tio̍h chit-ê lâi sè-kan, sī beh ūi chin-lí choh-chèng. Sio̍k chin-lí ê lâng lóng ōe thiaⁿ góa ê siaⁿ.” 38[Pí-lia̍p-to] mn̄g I kóng, “Sím-mi̍h sī chin-lí?” Kóng soah, [Pí-lia̍p-to] chiū koh chhut-khì gōa-bīn tùi in kóng, “Góa chhâ bōe chhut I ū sím-mi̍h chōe. 39Lín ū chi̍t ê koàn-lē, tī Pôaⁿ-kè-choeh góa tio̍h pàng chi̍t ê hoān-lâng hō͘ lín. Án-ni, lín ài góa pàng [Iû-thài]-lâng ê Ông hō͘ lín bô?” 40In koh tōa-siaⁿ hoah, “M̄-sī chit-ê lâng, sī [Pa-lia̍p-pa]!” [Pa-lia̍p-pa] sī chi̍t ê pō-tōng hūn-chú.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\