IOK-HĀN 19

1Āu-lâi, [Pí-lia̍p-to] kiò lâng chhōa Iâ-so͘ chhut-khì ēng piⁿ kā I phah. 2Hiah-ê peng ēng chhì-á pīⁿ chi̍t téng ông-koan kā I tì tī thâu-khak téng, koh kā I moa chi̍t niá chí-sek ê tn̂g-phàu. 3In óa-khì, tùi I kóng, “[Iû-thài]-lâng ê Ông bān-sòe!” jiân-āu kā I siàn chhùi-phóe. 4[Pí-lia̍p-to] koh chhut-lâi gōa-bīn, tùi hiah-ê [Iû-thài]-lâng kóng, “Lín khòaⁿ, góa chhōa I chhut-lâi hō͘ lín, hō͘ lín chai góa chhâ bōe chhut I ū-chōe.” 5Iâ-so͘ chiū chhut-lâi, tì chhì-á ê ông-koan, moa chí-sek ê tn̂g-phàu. [Pí-lia̍p-to] kā in kóng, “Khòaⁿ, chit-ê lâng!” 6Chè-si-tiúⁿ kap Sèng-tiān ê kéng-ōe khòaⁿ-tio̍h Iâ-so͘ chiū tōa-siaⁿ hoah, “Kā tèng si̍p-jī-kè! Kā tèng si̍p-jī-kè!” [Pí-lia̍p-to] tùi in kóng, “Lín ka-kī kā I chhōa-khì tèng si̍p-jī-kè, in-ūi góa chhâ bōe chhut I ū-chōe.” 7Hiah-ê [Iû-thài]-lâng ìn kóng, “Goán ū Lu̍t-hoat, chiàu Lu̍t-hoat I eng-kai sí, in-ūi I hong ka-kī chòe Siōng-tè ê Kiáⁿ.” 8[Pí-lia̍p-to] thiaⁿ-tio̍h in án-ni kóng chiū jú kiaⁿ. 9I koh ji̍p-khì chóng-tok-hú, mn̄g Iâ-so͘ kóng, “Lí tùi tó-ūi lâi?” M̄-kú Iâ-so͘ bô kā i ìn. 10[Pí-lia̍p-to] tùi I kóng, “Lí m̄ kā góa kóng ò͘? Kiám m̄-chai góa ū koân thang pàng lí, mā ū koân kā lí tèng si̍p-jī-kè?” 11Iâ-so͘ ìn kóng, “Nā m̄-sī Siōng-tè sù lí koân-pèng, lí bô koân thang pān góa. In-ūi án-ni, kā góa kau hō͘ lí hit-ê lâng, i ê chōe koh-khah tāng.” 12[Pí-lia̍p-to] thiaⁿ-tio̍h chit-ê ōe jú siūⁿ-beh pàng Iâ-so͘, m̄-kú hiah-ê [Iû-thài]-lâng it-ti̍t hoah kóng, “Lí nā pàng chit-ê lâng, lí chiū m̄-sī [Lô-má]-hông-tè [Khái-sat] ê pêng-iú. Bô-lūn sím-mi̍h lâng hong ka-kī chòe ông chiū-sī pōe-poān [Khái-sat].” 13[Pí-lia̍p-to] thiaⁿ-tio̍h chiah-ê ōe chiū chhōa Iâ-so͘ chhut-lâi, ka-kī chē tī sím-phòaⁿ-se̍k. Hit-ê só͘-chāi kiò-chòe “Pho͘-chio̍h-tōe,” [Hi-pek-lâi-ōe] kiò-chòe “[Ka-pa-tāi].” 14Hit ji̍t sī Pôaⁿ-kè-choeh ê chêng-ji̍t, sî-kan chha-put-to tiong-tàu. [Pí-lia̍p-to] tùi hiah-ê [Iû-thài]-lâng kóng, “Khòaⁿ, lín ê ông!” 15In chiū hoah kóng, “Hō͘ sí, hō͘ sí! Kā tèng si̍p-jī-kè!” [Pí-lia̍p-to] tùi in kóng, “Lín ài góa chiong lín ê ông tèng si̍p-jī-kè ò͘?” Chè-si-tiúⁿ kóng, “[Khái-sat] í-gōa, goán bô ông!” 16Āu-lâi Pí-lia̍p-to chiong Iâ-so͘ kau hō͘ in khì tèng si̍p-jī-kè. In chiū kā Iâ-so͘ ah-khì. 17Iâ-so͘ chhut-lâi, pōe ka-kī ê si̍p-jī-kè, lâi-kàu hit-ê kiò-chòe “[Thâu-khak-óaⁿ-niá]” ê só͘-chāi, [Hi-pek-lâi]-ōe kiò-chòe “Kok-kok-tha”. 18In tī hia kā Iâ-so͘ tèng tī si̍p-jī-kè; í-gōa ū nn̄g ê lâng kap I chòe-hé tèng, chi̍t pêng chi̍t ê, Iâ-so͘ tī tiong-ng. 19[Pí-lia̍p-to] siá chi̍t tè chōe-chn̄g, tèng tī si̍p-jī-kè téng, téng-bīn siá, “[Ná-sat-le̍k]-lâng Iâ-so͘, [Iû-thài]-lâng ê Ông.” 20Ū chin chōe [Iû-thài]-lâng tha̍k-tio̍h chōe-chn̄g, in-ūi Iâ-so͘ hō͘ lâng tèng si̍p-jī-kè ê só͘-chāi óa-kūn [Iâ-lō͘-sat-léng], koh chōe-chn̄g sī ēng [Hi-pek-lâi]-bûn, [La-teng]-bûn, [Hi-la̍h]-bûn siá ê. 21[Iû-thài-kàu] ê chè-si-tiúⁿ tùi [Pí-lia̍p-to] kóng, “M̄-thang siá ‘[Iû-thài]-lâng ê Ông’, tio̍h siá ‘chit-ê lâng ka-kī kóng: Góa sī [Iû-thài]-lâng ê Ông.’ ” 22[Pí-lia̍p-to] ìn kóng, “Góa só͘ siá ê í-keng siá lah, bô beh kái!” 23Hiah-ê peng chiong Iâ-so͘ tèng si̍p-jī-kè liáu-āu, the̍h I ê gōa-phàu pun-chòe sì hūn, chi̍t lâng chi̍t hūn. In koh the̍h I ê lāi-saⁿ; chit niá lāi-saⁿ bô kap-chōa, téng-ē chit-chòe chi̍t tè. 24Só͘-í, in chham-siông kóng, “Chit niá mài thiah-khui, lán lâi thiu-khau khòaⁿ sī siáⁿ-lâng ê.” Che sī beh èng-giām Sèng-keng ê ōe: In pun góa ê gōa-phàu, ūi-tio̍h góa ê saⁿ thiu-khau. Chiah-ê peng tú chiàu án-ni chòe. 25Iâ-so͘ ê lāu-bú, I ê a-î, [Kek-lô-pa] ê bó͘ [Má-lī-a], kap [Boa̍t-tāi-lia̍p] ê [Má-lī-a] lóng khiā tī Iâ-so͘ ê si̍p-jī-kè piⁿ. 26Iâ-so͘ khòaⁿ-tio̍h I ê lāu-bú, koh khòaⁿ-tio̍h I só͘ thiàⁿ hit-ê bûn-tô͘ khiā tī piⁿ-a, chiū tùi I ê lāu-bú kóng, “A-bú, khòaⁿ, lí ê kiáⁿ!” 27Āu-lâi I tùi hit-ê bûn-tô͘ kóng, “Khòaⁿ, lí ê lāu-bú!” Tùi hit sî khí, hit-ê bûn-tô͘ kā Iâ-so͘ ê lāu-bú chiap tńg-khì in tau. 28Chit-ê sū í-āu, Iâ-so͘ chai it-chhè ê tāi-chì í-keng oân-sêng, ūi-tio̍h beh èng-giām Sèng-keng ê ōe chiū kóng, “Góa chhùi-ta.” 29Tī hia ū chi̍t ê tóe móa sng-chiú ê pân, in chiū ēng hái-mî chìm chiú, pa̍k tī gû-chhek-chháu bé, tu kàu I ê chhùi. 30Tam liáu-āu, Iâ-so͘ kóng, “Oân-sêng lah!” Kóng liáu, thâu kau lo̍h-khì, khùi chiū tn̄g. 31Hit ji̍t sī pài-gō͘, sī Pī-pān-ji̍t. In-ūi keh-ji̍t sī te̍k-pia̍t ê An-hioh-ji̍t, [Iû-thài]-lâng ê léng-siù ūi-tio̍h bô ài tī An-hioh-ji̍t lâu sin-si tī si̍p-jī-kè téng, chiū kiû [Pí-lia̍p-to] kah lâng kòng-tn̄g siū-hêng-chiá ê kha-kut, thang chiong sin-si siu lo̍h-lâi. 32Hiah-ê peng chiū khì, chiong kap Iâ-so͘ chòe-hé tèng si̍p-jī-kè thâu-chi̍t ê kap lēng-gōa chi̍t-ê ê kha-kut kòng-tn̄g. 33In lâi-kàu Iâ-so͘ hia, khòaⁿ-tio̍h I í-keng sí, chiū bô kā I ê kha-kut kòng-tn̄g. 34M̄-kú ū chi̍t ê peng ēng chhiuⁿ chha̍k Iâ-so͘ ê hia̍p-ē, sûi-sî ū huih kap chúi lâu chhut-lâi. 35Khòaⁿ-tio̍h ê lâng í-keng ū choh-chèng, sī beh hō͘ lín mā sìn; i ê kiàn-chèng sī chin-si̍t, i chai i só͘ kóng ê sī sū-si̍t. 36Chiah-ê tāi-chì hoat-seng sī beh èng-giām Sèng-keng ê ōe, “I ê kut liân chi̍t ki to bô kòng-tn̄g.” 37Koh lēng-gōa ū chi̍t kù keng-bûn kóng, “In ōe gióng-bōng in ēng chhiuⁿ kā i chha̍k ê lâng.” 38Chiah-ê tāi-chì liáu-āu, ū chi̍t ê [A-lī-má-thài]-lâng [Iok-sek] lâi kiû [Pí-lia̍p-to] chún i khì siu Iâ-so͘ ê ûi-thé. I in-ūi kiaⁿ [Iû-thài-kàu] tong-kio̍k, só͘-í pì-bi̍t choh Iâ-so͘ ê bûn-tô͘. [Pí-lia̍p-to] ún-chún, [Iok-sek] chiū khì siu Iâ-so͘ ê ûi-thé. 39Koh chêng bat tī àm-sî khì kìⁿ Iâ-so͘ hit-ê [Nî-ko-tek-bō͘] mā tòa iok saⁿ-cha̍p kong-kun ê bu̍t-io̍h chhiau tîm-hiuⁿ ê phang-liāu lâi. 40In nn̄g lâng chiong Iâ-so͘ ê ûi-thé siu lo̍h-lâi, chiàu [Iû-thài]-lâng an-chòng ê koàn-lē kā I boah phang-liāu, koh ēng iù-môa-pò͘ kā I pau-chat. 41Iâ-so͘ tèng si̍p-jī-kè ê só͘-chāi ū chi̍t khu hn̂g, hn̂g-lāi ū chi̍t ê iáu m̄-bat chòng kè lâng ê sin bōng. 42In-ūi hit ji̍t sī pài-gō͘, sī [Iû-thài]-lâng ê Pī-pān-ji̍t, bōng koh bô hn̄g, in chiū kā Iâ-so͘ an-chòng tī hia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\