IOK-HĀN 2

1Nn̄g ji̍t āu, tī [Ka-lī-lī] ê [Ka-ná] ū hun-lé; Iâ-so͘ ê lāu-bú ū tī hia. 2Iâ-so͘ kap I ê bûn-tô͘ mā siū iau-chhiáⁿ khì chham-ka. 3Chiú ēng liáu ê sî, Iâ-so͘ ê lāu-bú tùi I kóng, “In í-keng bô chiú lah.” 4Iâ-so͘ kóng, “A-bú, che kap lí góa ū sím-mi̍h koan-hē; góa ê sî iáu-bē kàu.” 5I ê lāu-bú hoan-hù chhe-ēng ê lâng kóng, “I kā lín kóng sím-mi̍h, tio̍h chiàu án-ni khì chòe.” 6Chiàu [Iû-thài]-lâng kiat-chēng ê kui-lē, tī hia ū la̍k ê chio̍h-àng, ta̍k ê ōe-tàng tóe chha-put-to chi̍t pah li̍p. 7Iâ-so͘ kā hiah-ê chhe-ēng kóng, “Chiah-ê chúi-àng, chúi lóng tò hō͘ i tīⁿ.” In chiū chiong chúi tò ji̍p-khì chúi-àng, tò kàu móa. 8Jiân-āu Iâ-so͘ kā in kóng, “Taⁿ lín kā chúi iúⁿ chhut-lâi, the̍h hō͘ pān-toh ê chóng-koán.” In chiū phâng-khì hō͘ i. 9Pān-toh ê chóng-koán chi̍t-ē tam-tio̍h í-keng pìⁿ-chòe chiú ê chúi, m̄-chai chit-ê chiú tùi tó-ūi lâi; put-kò iúⁿ-chúi ê chhe-ēng chai, chóng-koán chiū kiò sin-lông lâi, 10tùi i kóng, “Lâng lóng seng chhut hó chiú, tán lâng-kheh lim kàu chùi chiah chhut khah bái ê chiú, lí tian-tò chiong hó chiú lâu kàu chit-chūn.” 11Iâ-so͘ tī [Ka-lī-lī] ê [Ka-ná] kiâⁿ chit-ê tē-it ê sîn-jiah, tī hia hián-sī I ê êng-kng; I ê bûn-tô͘ lóng sìn I. 12Chit-ê tāi-chì í-āu, Iâ-so͘ kap I ê lāu-bú, hiaⁿ-tī, í-ki̍p bûn-tô͘ lo̍h-khì [Ka-pek-lông], tī hia tòa kúi-nā ji̍t. 13[Iû-thài]-lâng ê Pôaⁿ-kè-choeh teh-beh kàu, Iâ-so͘ chiūⁿ-khì [Iâ-lō͘-sat-léng]. 14I khòaⁿ-tio̍h ū lâng tī Sèng-tiān ê gōa-īⁿ teh bōe gû, iûⁿ, hún-chiáu; mā ū ōaⁿ-chîⁿ ê lâng teh hō͘ lâng ōaⁿ-chîⁿ. 15Iâ-so͘ chiū ēng soh-á chòe piⁿ, chiong gû, iûⁿ lóng tùi Sèng-tiān kóaⁿ chhut-khì, chhia-tó chîⁿ-toh-á, iā-sòaⁿ in ê chîⁿ. 16I koh tùi bōe hún-chiáu ê lâng kóng, “Chiah-ê lóng poaⁿ-poaⁿ chhut-khì; m̄-thang kā góa ê Pē ê chhù pìⁿ-chòe bóe-bōe ê chhù!” 17I ê bûn-tô͘ kì-tit Sèng-keng ū kì-chài, “Siōng-tè ah, góa ūi-tio̍h lí ê tiān sim-jia̍t chhin-chhiūⁿ hé teh to̍h.” 18[Iû-thài]-kàu tong-kio̍k ê lâng hoán-mn̄g Iâ-so͘, “Lí beh ēng sím-mi̍h sîn-jiah kā goán chèng-bêng lí ū koân chòe chiah-ê tāi-chì?” 19Iâ-so͘ ìn kóng, “Lín thiah-húi chit keng Sèng-tiān, saⁿ ji̍t lāi góa beh koh kā i khí khí-lâi.” 20In kóng, “Chit keng Sèng-tiān sì-cha̍p-la̍k nî chiah khí hó, lí saⁿ ji̍t lāi chiū beh khí khí-lâi ò͘?” 21Kî-si̍t, Iâ-so͘ só͘ kóng ê Sèng-tiān sī chí I ê seng-khu. 22I tùi sí-lâng tiong koh-oa̍h í-āu, I ê bûn-tô͘ chiah kì-tit I bat án-ni kóng, in chiū sìn Sèng-keng kap Iâ-so͘ kóng ê ōe. 23Iâ-so͘ tī [Iâ-lō͘-sat-léng] kè Pôaⁿ-kè-choeh ê sî, chin chōe lâng khòaⁿ-tio̍h I kiâⁿ ê sîn-jiah chiū sìn I. 24Put-kò Iâ-so͘ bô sìn-jīm in, in-ūi I liáu-kái só͘-ū ê lâng. 25Koan-hē lâng ê tāi-chì, I bô su-iàu lâng kā I chèng-bêng, in-ūi I chin-chiàⁿ liáu-kái lâng ê lāi-sim.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\