IOK-HĀN 20

1Lé-pài ji̍t thàu-chá, thiⁿ iáu-bē kng, [Boa̍t-tāi-lia̍p] ê [Má-lī-a] khì bōng-tōe, khòaⁿ-tio̍h bōng-kháu ê chio̍h í-keng sóa-khui. 2I chiū cháu-khì chhē [Se-bûn] [Pí-tek], koh khì chhē Iâ-so͘ só͘ thiàⁿ hit-ê bûn-tô͘, kā in kóng, “Ū lâng chiong Chú tùi bōng-ni̍h sóa-cháu; goán m̄-chai in kā I khǹg tī tó-ūi.” 3[Pí-tek] kap hit-ê bûn-tô͘ chiū khì bōng-tōe. 4Nn̄g ê lâng chòe-hé cháu, hit-ê bûn-tô͘ pí [Pí-tek] cháu khah kín, seng kàu bōng-ni̍h. 5I àⁿ lo̍h-khì khòaⁿ bōng-lāi, khòaⁿ-tio̍h iù-môa-pò͘ khǹg tī hia, put-kò bô ji̍p-khì. 6[Se-bûn] [Pí-tek] tè-āu mā kàu, ji̍p-khì bōng-lāi. I khòaⁿ-tio̍h iù-môa-pò͘ khǹg tī hia, 7mā khòaⁿ-tio̍h pau-chat Iâ-so͘ thâu-khak ê kun bô kap iù-môa-pò͘ khǹg chòe-hé, kńg-teh, lēng-gōa khǹg. 8Seng kàu bōng hit-ê bûn-tô͘ mā ji̍p-khì, khòaⁿ liáu chiū sìn. 9In iáu-bē liáu-kái Sèng-keng ê ōe, kóng I it-tēng tio̍h tùi sí-lâng tiong koh-oa̍h. 10Jiân-āu, hit nn̄g ê bûn-tô͘ tńg-khì in tau. 11[Má-lī-a] khiā tī bōng-gōa teh khàu. I ná khàu ná àⁿ lo̍h-khì khòaⁿ bōng-lāi, 12khòaⁿ-tio̍h nn̄g ê chhēng pe̍h-saⁿ ê thiⁿ-sài chē tī goân-lâi hē Iâ-so͘ ê ûi-thé ê só͘-chāi, chi̍t ê tī thâu chit pêng, chi̍t ê tī kha hit pêng. 13In mn̄g i kóng, “Hū-jîn-lâng, lí ná teh khàu?” I ìn kóng, “Ū lâng kā góa ê Chú sóa-cháu, góa m̄-chai in kā I khǹg tī tó-ūi.” 14Kóng soah, [Má-lī-a] oa̍t tńg-sin, khòaⁿ-tio̍h Iâ-so͘ khiā tī hia, m̄-kú m̄-chai I sī Iâ-so͘. 15Iâ-so͘ mn̄g i, “Hū-jîn-lâng, lí ná teh khàu? Lí teh chhē sím-mi̍h-lâng?” [Má-lī-a] siūⁿ-chòe I sī kò͘-hn̂g ê, chiū ìn kóng, “Thâu-ke, lí nā ū kā I sóa-cháu, chhiáⁿ kā góa kóng lí kā I khǹg tī tó-ūi, góa thang khì kā I siu tńg-lâi.” 16Iâ-so͘ kā i kiò, “[Má-lī-a]!” [Má-lī-a] oa̍t tńg-sin, ēng [Hi-pek-lâi]-ōe kiò Iâ-so͘, “Lia̍p-pho-nî!” ì-sù chiū-sī “Lāu-su”. 17Iâ-so͘ kā i kóng, “M̄-thang kā góa khîⁿ-teh, in-ūi góa iáu-bē chiūⁿ-khì Pē hia. Lí tio̍h khì kā góa ê hiaⁿ-tī kóng, ‘Góa beh chiūⁿ-khì góa ê Pē, mā-sī lín ê Pē, góa ê Siōng-tè, mā-sī lín ê Siōng-tè hia.”’ 18[Boa̍t-tāi-lia̍p] ê [Má-lī-a] chiū khì kā bûn-tô͘ pò-kò kóng, “Góa í-keng kìⁿ-tio̍h Chú,” koh kóng Chú ū kā i kóng chiah-ê ōe. 19Kâng hit-ê lé-pái-ji̍t àm-sî, bûn-tô͘ chū-chi̍p ê só͘-chāi mn̂g lóng koaiⁿ-teh, in-ūi in kiaⁿ [Iû-thài]-lâng ê léng-siù. Iâ-so͘ lâi, khiā tī in tiong-ng, tùi in kóng, “Goān lín pêng-an!” 20I kóng liáu, chiong siang chhiú kap hia̍p-ē hō͘ in khòaⁿ. Bûn-tô͘ khòaⁿ-tio̍h Chú, chin hoaⁿ-hí. 21Iâ-so͘ koh kā in kóng, “Goān lín pêng-an! Chhin-chhiūⁿ Pē ū chhe góa, góa mā chhe lín.” 22Kóng soah, I tùi in pûn-khùi, kóng, “Niá-siū Sèng Sîn! 23Lín sià-bián sím-mi̍h-lâng ê chōe, in chiū tit-tio̍h sià-bián; lín bô sià-bián sím-mi̍h-lâng ê chōe, in chiū bô tit-tio̍h sià-bián.” 24[To-má], mā kiò-chòe [Siang-siⁿ-á], i sī cha̍p-jī sù-tô͘ ê chi̍t ê, Iâ-so͘ lâi hit sî bô kap in chòe-hé tī hia. 25Só͘-í kî-tha ê bûn-tô͘ kā i kóng, “Goán í-keng kìⁿ-tio̍h Chú lah.” [To-má] kā in kóng, “Góa nā bô khòaⁿ-tio̍h I chhiú-tiong ê teng-jiah, ēng chńg-thâu-á bong teng-jiah, koh ēng chhiú bong I ê hia̍p-ē, góa choa̍t-tùi m̄-sìn.” 26Chi̍t lé-pài āu, bûn-tô͘ koh chū-chi̍p tī chhù-lāi, [To-má] mā kap in chòe-hé. Mn̂g koaiⁿ-teh, Iâ-so͘ lâi, khiā tī in tiong-ng, kóng, “Goān lín pêng-an!” 27Jiân-āu, I kā [To-má] kóng, “Chhun chńg-thâu-á lâi chia, thàm góa ê chhiú; chhun-chhiú lâi bong góa ê hia̍p-ē. M̄-thang bô-sìn, tio̍h sìn!” 28[To-má] kóng, “Góa ê Chú, góa ê Siōng-tè!” 29Iâ-so͘ kā i kóng, “Lí khòaⁿ-tio̍h góa chiah sìn ò͘? Bô khòaⁿ-tio̍h lâi sìn ê lâng chin ū hok-khì!” 30Iâ-so͘ tī bûn-tô͘ ê bīn-chêng iáu kiâⁿ chin chōe sîn-jiah, bô kì-chài tī chit pún chheh. 31Kì-chài chiah-ê sī beh hō͘ lín sìn Iâ-so͘ sī Ki-tok, sī Siōng-tè ê Kiáⁿ, koh hō͘ lín thong-kè sìn, khò I ê miâ tit-tio̍h oa̍h-miā.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\