IOK-HĀN 21

1Āu-lâi, Iâ-so͘ koh tī [Thê-pí-lī-a] ô͘-piⁿ tùi bûn-tô͘ hián-hiān. Hián-hiān ê keng-kè sī án-ni: 2[Se-bûn] [Pí-tek], kiò-chòe Siang-siⁿ-á ê [To-má], [Ka-lī-lī] ê [Ka-ná]-lâng [Ná-tàn-gia̍p], [Se-pí-thài] ê nn̄g ê kiáⁿ, kap lēng-gōa nn̄g ê bûn-tô͘ lóng chòe-hé. 3[Se-bûn] [Pí-tek] kā in kóng, “Góa beh lâi-khì lia̍h-hî.” In kā i kóng, “Goán mā beh kap lí khì.” In chhut-khì, chiūⁿ-chûn; hit àm, in lia̍h lóng bô. 4Thiⁿ phú kng, Iâ-so͘ khiā tī hōaⁿ-téng; put-kò bûn-tô͘ jīn bōe-chhut I sī Iâ-so͘. 5Iâ-so͘ tùi in kóng, “Siàu-liân-lâng, lín lia̍h ū hî bô?” In ìn kóng, “Bô.” 6I kā in kóng, “Kā bāng pha lo̍h-khì chûn ê chiàⁿ-pêng chiū ōe lia̍h-tio̍h.” In chiū pha lo̍h-khì; in-ūi pha-tio̍h chin chōe hî, soah thoa bōe khí-lâi. 7Iâ-so͘ só͘ thiàⁿ hit-ê bûn-tô͘ kā [Pí-tek] kóng, “Sī Chú!” [Se-bûn] [Pí-tek] chi̍t-ē thiaⁿ-tio̍h sī Chú, in-ūi thǹg-pak-theh, kín chiong gōa-saⁿ moa-teh, thiàu lo̍h-chúi. 8Kî-tha ê bûn-tô͘, in-ūi in lī lio̍k-tōe bô hn̄g, iok chi̍t-pah kong-chhioh, chiū kò hit chiah sòe-chiah chûn kā kui-bāng ê hî thoa óa-hōaⁿ. 9In chi̍t-ē chiūⁿ-hōaⁿ, khòaⁿ-tio̍h hia ū hé-thòaⁿ hé, téng-bīn ū hî, koh ū piáⁿ. 10Iâ-so͘ kā in kóng, “Tú-chiah lia̍h-tio̍h ê hî, lia̍h kúi bé-á lâi.” 11[Se-bûn] [Pí-tek] peh-khì chûn-téng, thoa bāng khí-lâi hōaⁿ-téng, kui-bāng lóng sī tōa bé hî, lóng-chóng chi̍t-pah gō͘-cha̍p-saⁿ bé, sui-jiân hiah-ni̍h chōe, bāng mā bô phòa-khì. 12Iâ-so͘ kā in kóng, “Lâi chia̍h chá-tǹg!” Bûn-tô͘ bô-lâng káⁿ kā I mn̄g, “Lí sī sím-mi̍h-lâng?” in-ūi in chai I sī Chú. 13Iâ-so͘ kiâⁿ óa-lâi, the̍h piáⁿ, pun hō͘ in, hî mā chiàu án-ni pun hō͘ in. 14Iâ-so͘ tùi sí-lâng tiong koh-oa̍h í-āu tùi bûn-tô͘ hián-hiān, che sī tē-saⁿ piàn. 15In chia̍h chá-tǹg liáu-āu, Iâ-so͘ mn̄g [Se-bûn] [Pí-tek], “[Iok-hān] ê kiáⁿ [Se-bûn], lí ū thiàⁿ góa iâⁿ-kè chiah-ê bô?” I ìn kóng, “Chú ah, ū, lí chai góa ū thiàⁿ lí.” Iâ-so͘ kā i kóng, “Iúⁿ-chhī góa ê iûⁿ-á-kiáⁿ!” 16Iâ-so͘ tē-jī piàn mn̄g i kóng, “[Iok-hān] ê kiáⁿ [Se-bûn], lí ū thiàⁿ góa bô?” I ìn kóng, “Chú ah, ū, lí chai góa ū thiàⁿ lí.” Iâ-so͘ kā i kóng, “Bo̍k-ióng góa ê iûⁿ!” 17Iâ-so͘ tē-saⁿ piàn kā i mn̄g, “[Iok-hān] ê kiáⁿ [Se-bûn], lí ū thiàⁿ góa bô?” [Pí-tek] in-ūi Iâ-so͘ tē-saⁿ piàn mn̄g kóng “Lí ū thiàⁿ góa bô?” chiū chin siong-sim, kā Iâ-so͘ kóng, “Chú ah, lí ta̍k hāng lóng chai, lí chai góa ū thiàⁿ lí.” Iâ-so͘ chiū kā i kóng, “Iúⁿ-chhī góa ê iûⁿ!” 18Góa si̍t-si̍t chāi-chāi kā lí kóng, lí siàu-liân ê sî ka-kī hâ io-tòa khì ài khì ê só͘-chāi; m̄-kú nî-lāu ê sî, lí ōe chhun siang-chhiú hō͘ lâng pa̍k, kā lí thoa kàu lí bô ài khì ê só͘-chāi.” 19Iâ-so͘ kóng chiah-ê ōe sī chí [Pí-tek] ōe án-chóaⁿ sí lâi êng-iāu Siōng-tè. Kóng soah, Iâ-so͘ kā i kóng, “Lâi tè góa!” 20[Pí-tek] oa̍t tńg-sin, khòaⁿ-tio̍h Iâ-so͘ só͘ thiàⁿ hit-ê bûn-tô͘ tè tī āu-bīn. I bat tī boán-chhan ê sî the-óa Iâ-so͘ ê heng-chêng, mn̄g kóng “Chú ah, sī sím-mi̍h-lâng beh chhut-bōe lí?” 21[Pí-tek] chi̍t-ē khòaⁿ-tio̍h i chiū mn̄g Iâ-so͘, “Chú ah, chit-ê lâng ōe án-chóaⁿ?” 22Iâ-so͘ ìn i kóng, “Góa nā ài i oa̍h kàu góa koh lâi, kap lí ū sím-mi̍h koan-hē. Lí lâi tè góa!” 23Tùi án-ni, chit-ê ōe tī bûn-tô͘ ê tiong-kan liû-thoân kóng chit-ê bûn-tô͘ bōe sí. Kî-si̍t, Iâ-so͘ m̄-sī kóng i bōe sí, sī kóng “Góa nā ài i oa̍h kàu góa lâi, kap lí ū sím-mi̍h koan-hē.” 24Chit-ê bûn-tô͘ chiū-sī ūi-tio̍h chiah-ê tāi-chì choh-chèng, koh chiong chiah-ê tāi-chì siá khí-lâi ê lâng. Lán chai i ê kiàn-chèng chin-si̍t. 25Iâ-so͘ koh ū chòe kî-tha chin chōe tāi-chì, nā beh chiong chiah-ê tāi-chì chi̍t-hāng chi̍t-hāng siá khí-lâi, só͘ siá ê chheh, góa siūⁿ choân sè-kài mā tóe bōe-liáu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\