IOK-HĀN 3

1Ū chi̍t ê [Hoat-lī-sài]-phài ê lâng miâ kiò [Nî-ko-tek-bō͘], sī [Iû-thài]-lâng ê léng-tō-chiá. 2Ū chi̍t àm, chit-ê lâng lâi kìⁿ Iâ-so͘, kóng, “Lia̍p-pí, goán chai lí sī Siōng-tè chhe lâi ê kàu-su. Nā m̄-sī Siōng-tè tông-chāi, bô-lâng ōe-tàng kiâⁿ lí só͘ kiâⁿ chiah-ê sîn-jiah.” 3Iâ-so͘ ìn kóng, “Góa si̍t-si̍t chāi-chāi kā lí kóng, lâng nā bô têng chhut-sì, chiū bōe-tàng khòaⁿ-kìⁿ Siōng-tè-kok.” 4[Nî-ko-tek-bō͘] mn̄g kóng, “Lâng í-keng lāu, ná ōe-tàng têng chhut-sì? Kiám kóng i ōe-tàng koh chi̍t piàn ji̍p-khì bú-thai lâi chhut-sì?” 5Iâ-so͘ ìn kóng, “Góa si̍t-si̍t chāi-chāi kā lí kóng, lâng nā bô tùi chúi kap Sèng Sîn lâi chhut-sì, chiū bōe-tàng chiâⁿ-chòe Siōng-tè-kok ê chú-bîn. 6Tùi jio̍k-thé siⁿ ê, sī jio̍k-thé; tùi Sèng Sîn siⁿ ê, sī sîn-lêng. 7M̄-thang in-ūi góa kóng ‘lín tio̍h têng chhut-sì’ lâi kî-koài. 8Hong beh chhe-khì tó-ūi chiū chhe-khì tó-ūi, lí ū thiaⁿ-tio̍h siaⁿ, m̄-kú m̄-chai i tùi tó-ūi lâi, tùi tó-ūi khì. Ta̍k ê tùi Sèng Sîn siⁿ ê mā-sī án-ni.” 9[Nî-ko-tek-bō͘] mn̄g Iâ-so͘ kóng, “Chit khoán tāi-chì ná ū khó-lêng?” 10Iâ-so͘ ìn kóng, “Lí sī [Í-sek-lia̍t]-lâng ê kàu-su, liân che to m̄-chai ò͘? 11“Góa si̍t-si̍t chāi-chāi kā lí kóng, goán kóng goán só͘ chai ê, mā ūi-tio̍h goán só͘ khòaⁿ-tio̍h ê choh-chèng, m̄-kú lín m̄ chiap-siū goán ê kiàn-chèng. 12Góa kā lín kóng chit sè-kan ê tāi-chì, lín to m̄-sìn, góa nā kā lín kóng thiⁿ-téng ê tāi-chì, lín ná-beh sìn? 13Tùi thiⁿ-téng kàng-lîm ê Jîn-chú í-gōa, bô-lâng bat chiūⁿ-thiⁿ. 14“Chhin-chhiūⁿ [Mô͘-se] tī khòng-iá kú-khí tâng-chôa, Jîn-chú mā it-tēng tio̍h án-ni siū kú-khí, 15hō͘ ta̍k ê sìn I ê lâng tit-tio̍h éng-oán ê oa̍h-miā. 16Siōng-tè liân I to̍k-it ê Kiáⁿ to sù hō͘ sè-kan, beh hō͘ ta̍k ê sìn I ê lâng bián bia̍t-bông, hoán-tńg tit-tio̍h éng-oán ê oa̍h-miā, I chiah-ni̍h thiàⁿ sè-kan! 17In-ūi Siōng-tè chhe I ê Kiáⁿ lâi sè-kan, m̄-sī beh sím-phòaⁿ sè-kan, sī beh thong-kè I lâi chín-kiù sè-kan. 18“Sìn Kiáⁿ ê lâng bōe siū tēng-chōe; m̄ sìn ê lâng í-keng siū tēng-chōe, in-ūi i m̄ sìn Siōng-tè to̍k-it ê Kiáⁿ. 19Siōng-tè ê sím-phòaⁿ sī án-ni: Kng chìn-ji̍p sè-kan, sè-kan-lâng khah ài o͘-àm, khah bô ài kng-bêng, in-ūi in ê hêng-ûi siâ-ok. 20Chòe pháiⁿ ê lâng lóng oàn-hūn kng, m̄ chiap-kūn kng, án-ni i ê hêng-ûi chiah bōe lō͘-hiān. 21M̄-kú si̍t-hêng chin-lí ê lâng chiap-kūn kng, sī beh hián-bêng i ê hêng-ûi sī sūn-thàn Siōng-tè lâi chòe ê.” 22Chiah-ê tāi-chì í-āu, Iâ-so͘ kap I ê bûn-tô͘ khì [Iû-thài] tōe-khu, I kap in chiām-sî tòa hia, koh kā lâng sóe-lé. 23[Iok-hān] mā tī [Sat-léng] hù-kūn ê [Ai-loán] teh kā lâng sóe-lé, in-ūi hia ū chin chōe chúi, chèng-lâng sòa-chiap lâi chiap-siū [Iok-hān] ê sóe-lé. 24Hit sî [Iok-hān] iáu-bē hō͘ lâng koaiⁿ-kaⁿ. 25Kúi-nā ê [Iok-hān] ê bûn-tô͘ kap chi̍t ê [Iû-thài]-lâng ūi-tio̍h kiat-chēng ê lé-gî piān-lūn. 26In lâi kìⁿ [Iok-hān], tùi i kóng, “Lia̍p-pí, í-chêng tī [Iok-tàn]-hô tang-hōaⁿ kap lí chòe-hé, lí bat ūi-tio̍h I choh-chèng Hit-ūi, lí khòaⁿ, I hiān-chāi teh kā lâng sóe-lé, chèng-lâng lóng khì I hia.” 27[Iok-hān] ìn kóng, “Nā m̄-sī thiⁿ siúⁿ-sù, lâng bōe-tàng tit-tio̍h sím-mi̍h. 28Góa bat kóng ‘Góa m̄-sī Ki-tok, put-kò sī siū phài choh I ê sian-hong’. Chit-ê tāi-chì, lín pún-sin sī góa ê kiàn-chèng-jîn. 29Chhōa sin-niû ê sī sin-lông; sin-lông ê pêng-iú khiā tī piⁿ-a, chi̍t-ē thiaⁿ-tio̍h sin-lông ê siaⁿ chiū hui-siông hoaⁿ-hí. Só͘-í, góa ê hoaⁿ-hí móa-móa. 30I it-tēng ná heng-ōng, góa it-tēng ná soe-bî.” 31Tùi téng-bīn lâi ê, tī bān-iú ê téng-bīn; tùi tōe-chiūⁿ lâi ê, sio̍k tōe-chiūⁿ, só͘ kóng ê sī tōe-chiūⁿ ê sū. Tùi thiⁿ-téng lâi ê, tī bān-iú ê téng-bīn. 32I ūi-tio̍h só͘ khòaⁿ-kìⁿ ê kap só͘ thiaⁿ-kìⁿ ê choh-chèng, put-kò bô-lâng chiap-siū I ê kiàn-chèng. 33Chiap-siū I kiàn-chèng ê lâng chèng-bêng Siōng-tè sī sìn-si̍t. 34Siōng-tè só͘ chhe-khián Hit-ūi kóng Siōng-tè só͘ kóng ê ōe, in-ūi Siōng-tè bû-hān-liōng sù Sèng Sîn hō͘ I. 35Pē thiàⁿ Kiáⁿ, í-keng chiong it-chhè lóng kau tī I ê chhiú-tiong. 36Sìn Kiáⁿ ê lâng ōe tit-tio̍h éng-oán ê oa̍h-miā; m̄ sūn-ho̍k Kiáⁿ ê lâng m̄-nā bōe tit-tio̍h oa̍h-miā, hoán-tńg kè-sio̍k hō͘ Siōng-tè siū-khì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\