IOK-HĀN 4

1Hoat-lī-sài-phài ê lâng ū thiaⁿ-tio̍h Iâ-so͘ pí [Iok-hān] chio khah chōe bûn-tô͘, koh kā khah chōe lâng sóe-lé. 2Kî-si̍t Iâ-so͘ m̄-bat kā lâng sóe-lé, sī I ê bûn-tô͘ kā lâng sóe-lé. 3Iâ-so͘ thiaⁿ-tio̍h chit-ê tāi-chì chiū lī-khui [Iû-thài], tńg-khì [Ka-lī-lī]; 4I tio̍h keng-kè [Sat-má-lī-a]. 5Iâ-so͘ lâi-kàu [Sat-má-lī-a] ê chi̍t ê siâⁿ, kiò-chòe [Sū-ka], chit-ê siâⁿ óa-kūn [Ngá-kok] hō͘ i ê kiáⁿ [Iok-sek] hit tè tōe. 6[Ngá-kok]-chíⁿ tī hia. Iâ-so͘ in-ūi kiâⁿ-lō͘ chin siān chiū chē tī chíⁿ-piⁿ. Hit sî chha-put-to sī tiong-tàu. 7Ū chi̍t ê [Sat-má-lī-a] ê hū-jîn-lâng lâi chhiūⁿ-chúi. Iâ-so͘ tùi i kóng, “Chhiáⁿ chi̍t-sut-á chúi hō͘ góa lim.” 8Hit sî I ê bûn-tô͘ í-keng ji̍p-khì siâⁿ-lāi bóe chia̍h-mi̍h. 9[Sat-má-lī-a] ê hū-jîn-lâng ìn Iâ-so͘ kóng, “Lí sī [Iû-thài]-lâng, ná-ōe tùi góa chit-ê [Sat-má-lī-a] ê cha-bó͘-lâng thó chúi lim?” Goân-lâi [Iû-thài]-lâng kap [Sat-má-lī-a]-lâng bô lâi-óng. 10Iâ-so͘ ìn kóng, “Lí nā liáu-kái Siōng-tè hō͘ lâng ê un-sù, koh bat tùi lí kóng ‘Chhiáⁿ chi̍t-sut-á chúi hō͘ góa lim’ hit-ê sī sím-mi̍h lâng, lí chá ōe chiū kā I kiû, I chá chiū chiong oa̍h-chúi hō͘ lí.” 11Hū-jîn-lâng kóng, “Sian-siⁿ, lí bô chhiūⁿ-chúi ê khì-khū, chíⁿ koh chhim, lí beh án-chóaⁿ tit-tio̍h oa̍h-chúi? 12Goán ê chó͘-sian [Ngá-kok] lâu chit-ê chíⁿ hō͘ goán, i ka-kī, i ê kiáⁿ-sun, kap i ê cheng-siⁿ, lóng lim chit-ê chíⁿ-chúi, lí kiám ōe pí i khah gâu?” 13Iâ-so͘ ìn kóng, “Lim chit-ê chíⁿ-chúi ê lâng lóng ōe-koh chhùi-ta; 14put-kò lim góa só͘ beh hō͘ i ê chúi ê bōe-koh chhùi-ta. In-ūi góa beh hō͘ i ê chúi tī i ê lāi-bīn ōe chiâⁿ-chòe chúi-chôaⁿ, it-ti̍t chhèng-chhut oa̍h-chúi, hō͘ i tit-tio̍h éng-oán ê oa̍h-miā.” 15Hū-jîn-lâng kóng, “Sian-siⁿ, chhiáⁿ hō͘ góa chit-ê chúi, góa chiah bōe-koh chhùi-ta, mā bián koh lâi chia chhiūⁿ-chúi.” 16Iâ-so͘ kā i kóng, “Lí khì kiò lí ê tiōng-hu, chhōa i lâi chia.” 17Hū-jîn-lâng ìn kóng, “Góa bô tiōng-hu.” Iâ-so͘ kā i kóng, “Lí kóng ‘Góa bô tiōng-hu’ ū iáⁿ. 18Lí bat ū gō͘ ê tiōng-hu, hiān-chāi chit-ê m̄-sī lí ê tiōng-hu, lí kóng ê sī sū-si̍t.” 19Hū-jîn-lâng kóng, “Sian-siⁿ, góa khòaⁿ lí sī sian-ti. 20Goán [Sat-má-lī-a]-lâng ê chó͘-sian tī chit-ê soaⁿ-téng kèng-pài Siōng-tè; lín [Iû-thài]-lâng kóng [Iâ-lō͘-sat-léng] chiah-sī kèng-pài Siōng-tè ê só͘-chāi.” 21Iâ-so͘ tùi i kóng, “Hū-jîn-lâng, tio̍h sìn góa. Sî teh-beh kàu, hit sî lín bōe tī chit-ê soaⁿ-téng, mā bōe tī [Iâ-lō͘-sat-léng] kèng-pài Pē. 22Lín [Sat-má-lī-a]-lâng kèng-pài lín só͘ m̄-bat ê; goán [Iû-thài]-lâng kèng-pài goán só͘ bat ê; in-ūi chín-kiù tùi [Iû-thài]-lâng chhut. 23Put-kò, sî teh-beh kàu, hiān-chāi chiū-sī, chin-chiàⁿ kèng-pài Pē ê lâng ōe ēng sim-lêng kap chin-sêng kèng-pài. In-ūi Pē ài chit khoán ê lâng kèng-pài I. 24Siōng-tè sī Sîn, kèng-pài I ê lâng tio̍h ēng sim-lêng kap chin-sêng kèng-pài.” 25Hū-jîn-lâng tùi I kóng, “Góa chai hit-ūi chheng-chòe Ki-tok ê Bí-sài-a teh-beh lâi, I lâi ê sî ōe chiong it-chhè ê tāi-chì kā goán kóng.” 26Iâ-so͘ kā i kóng, “Góa, chit-ê teh kap lí kóng-ōe ê chiū-sī.” 27Tú chit-ê sî, Iâ-so͘ ê bûn-tô͘ tńg-lâi. In khòaⁿ-tio̍h Iâ-so͘ kap hū-jîn-lâng teh kóng-ōe, kám-kak chin kî-koài, put-kò bô-lâng mn̄g hū-jîn-lâng “Lí beh chhòng sím-mi̍h?” á-sī mn̄g Iâ-so͘ “Lí ná teh kap hū-jîn-lâng kóng-ōe?” 28Hū-jîn-lâng chiū chiong chúi-pân pàng hē-teh, tńg-khì siâⁿ-lāi, tùi lâng kóng 29“Lâi-khì khòaⁿ, chit-ê lâng chiong góa kè-khì ê tāi-chì lóng kóng chhut-lâi. I káⁿ sī Ki-tok ô͘?” 30Tāi-ke chiū chhut-siâⁿ khì khòaⁿ Iâ-so͘. 31Hit sî bûn-tô͘ kā Iâ-so͘ kóng, “Lia̍p-pí, chhiáⁿ lâi chia̍h.” 32Iâ-so͘ kā in kóng, “Góa ū lín m̄-chai ê chia̍h-mi̍h.” 33Bûn-tô͘ chiū mn̄g-lâi mn̄g-khì kóng, “Kiám ū lâng the̍h mi̍h-kiāⁿ hō͘ I chia̍h?” 34Iâ-so͘ kā in kóng, “Góa ê chia̍h-mi̍h chiū-sī si̍t-hêng chhe góa Hit-ūi ê chí-ì, koh oân-sêng I ê kang-chok. 35Lín kiám bô án-ni kóng ‘Koh sì ge̍h-ji̍t chiū ū thang siu-sêng’? Góa kā lín kóng, ba̍k-chiu peh hō͘ kim khòaⁿ sì-bīn ê chhân-hn̂g; ngó͘-kok í-keng sek, thang siu-sêng lah. 36Hiān-chāi siu-koah ê lâng í-keng teh niá kang-chîⁿ, koh-teh siu-sêng hō͘ lâng tit-tio̍h éng-oán oa̍h-miā ê ngó͘-kok, hō͘ iā-chéng-ê kap siu-koah-ê chòe-hé hoaⁿ-hí. 37In-ūi sio̍k-gú kóng ‘Chi̍t ê iā-chéng, chi̍t ê siu-koah’, kóng liáu chin tio̍h. 38Lín bô sin-khó͘ keng-choh ê, góa chhe lín khì siu-sêng; pa̍t-lâng sin-khó͘, lín hióng-siū in sin-khó͘ ê sêng-kó.” 39Hit-ê siâⁿ ū chin chōe [Sat-má-lī-a]-lâng sìn Iâ-so͘, in-ūi hit-ê hū-jîn-lâng choh-chèng kóng, “I chiong góa kè-khì só͘ chòe ê tāi-chì lóng kā góa kóng chhut-lâi.” 40Só͘-í hiah-ê [Sat-má-lī-a]-lâng lâi kìⁿ Iâ-so͘, kiû I tòa in hia, I chiū tī hia tòa nn̄g ji̍t. 41In-ūi Iâ-so͘ só͘ kóng ê ōe, ū koh-khah chōe lâng lâi sìn. 42Hiah-ê lâng kā hit-ê hū-jîn-lâng kóng, “Hiān-chāi goán sìn, m̄-sī in-ūi lí só͘ kóng ê ōe, sī in-ūi goán ū chhin-hī thiaⁿ-tio̍h Iâ-so͘ ê ōe, chai-iáⁿ I chin-chiàⁿ sī sè-kan ê Kiù-chú.” 43Nn̄g ji̍t āu, Iâ-so͘ lī-khui hia khì [Ka-lī-lī]. 44In-ūi Iâ-so͘ ka-kī bat kóng, “Sian-ti tī ka-kī ê kò͘-hiong bōe siū chun-tiōng.” 45Iâ-so͘ kàu [Ka-lī-lī] ê sî [Ka-lī-lī]-lâng ū kā I hoan-gêng, in-ūi in khì [Iâ-lō͘-sat-léng] kè Pôaⁿ-kè-choeh ê sî mā ū khòaⁿ-tio̍h I tī choeh-kî tiong só͘ chòe it-chhè ê tāi-chì. 46Iâ-so͘ koh tńg-khì [Ka-lī-lī] ê [Ka-ná], chiū-sī I bat ēng chúi pìⁿ-chòe chiú ê só͘-chāi. Tī hia ū chi̍t ê [Ka-pek-lông] ê koaⁿ-oân, i ê kiáⁿ phòa-pīⁿ. 47I thiaⁿ-tio̍h Iâ-so͘ tùi [Iû-thài] lâi-kàu [Ka-lī-lī], chiū khì kiû Iâ-so͘ lo̍h-khì [Ka-pek-lông] i-tī i ê kiáⁿ, in-ūi i ê kiáⁿ teh-beh sí lah. 48Iâ-so͘ kā i kóng, “Lín nā bô khòaⁿ-kìⁿ sîn-jiah kî-sū, it-tēng bōe sìn.” 49Hit-ê koaⁿ-oân ìn kóng, “Sian-siⁿ, chhiáⁿ lí tī góa ê sòe-kiáⁿ iáu-bē sí í-chêng lo̍h lâi-khì.” 50Iâ-so͘ tùi i kóng, “Tńg-khì, lí ê kiáⁿ bōe sí.” Hit-ê lâng sìn Iâ-so͘ kā i kóng ê ōe, chiū tńg-khì. 51Tī lō͘-tiong, i ê lô͘-po̍k tú-tio̍h, kā i kóng i ê sòe-kiáⁿ oa̍h khí-lâi lah. 52I chiū mn̄g in i ê kiáⁿ sím-mi̍h sî hó khí-lâi. In ìn kóng, “Cha-hng ē-po͘ chi̍t tiám jia̍t chiū thòe-khì.” 53Lāu-pē chai-iáⁿ, tú-tú hit-ê sî Iâ-so͘ kā i kóng “Lí ê kiáⁿ bōe sí”. I ka-kī sìn, choân-ke ê lâng mā lóng sìn. 54Che sī Iâ-so͘ tùi [Iû-thài] lâi [Ka-lī-lī] í-āu só͘ kiâⁿ ê tē-jī ê sîn-jiah.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\