IOK-HĀN 5

1Chiah-ê tāi-chì í-āu, ū chi̍t ê [Iû-thài]-lâng ê choeh-kî, Iâ-so͘ chiūⁿ-khì [Iâ-lō͘-sat-léng]. 2Tī [Iâ-lō͘-sat-léng], kūn [Iûⁿ-mn̂g] ê só͘-chāi ū chi̍t ê chúi-tî, [Hi-pek-lâi]-ōe kiò-chòe [Pit-sū-tāi], chúi-tî piⁿ ū gō͘ ê cháu-lông. 3Tī cháu-lông ū chin chōe pīⁿ-lâng tó tī hia; ū sit-bêng-ê, kha-pái-ê, kap poàn-sin-put-sūi-ê. 5Tī hia ū chi̍t ê phòa-pīⁿ saⁿ-cha̍p-poeh nî kú ê lâng. 6Iâ-so͘ khòaⁿ-tio̍h i tī hia, chai-iáⁿ i í-keng tī hia tó chin kú, chiū kā i kóng, “Lí ài hó khí-lâi bô?” 7Hit-ê pīⁿ-lâng ìn kóng, “Sian-siⁿ, chúi tín-tāng ê sî bô-lâng thang kā góa phō lo̍h-khì chúi-tî, góa siūⁿ-beh lo̍h-khì ê sî, pa̍t-lâng pí góa seng lo̍h-khì lah.” 8Iâ-so͘ kā i kóng, “Khí-lâi, giâ lí ê chhn̂g-pho͘, khí-lâi kiâⁿ.” 9Hit-ê lâng sûi-sî hó khí-lâi, chiū giâ i ê chhn̂g-pho͘ khí-lâi kiâⁿ. Hit ji̍t sī An-hioh-ji̍t. 10Só͘-í [Iû-thài]-lâng tùi hit-ê hō͘ Iâ-so͘ i-hó ê lâng kóng, “Kin-á-ji̍t sī An-hioh-ji̍t, lí giâ chhn̂g-pho͘ bô ha̍p-hoat.” 11I ìn kóng, “I-hó góa hit-ê lâng kā góa kóng, ‘Giâ lí ê chhn̂g-pho͘, khí-lâi kiâⁿ.’ ” 12In chiū mn̄g i, “Kiò lí giâ chhn̂g-pho͘ khí-lâi kiâⁿ hit-ê sī siáⁿ-lâng?” 13I m̄-chai hit-ê kā i i-hó ê sī siáⁿ-lâng, in-ūi ū chin chōe lâng tī hia, koh Iâ-so͘ ia̍h í-keng tiām-tiām-á lī-khui. 14Āu-lâi, Iâ-so͘ tī Sèng-tiān tú-tio̍h i, kā i kóng, “Lí í-keng hó lah, m̄-thang koh hoān-chōe, chiah bōe tú-tio̍h koh-khah chhám ê tāi-chì.” 15Hit-ê lâng lī-khui liáu-āu tùi [Iû-thài]-lâng kóng, kā i i-hó ê sī Iâ-so͘. 16In-ūi án-ni, in khai-sí pek-hāi Iâ-so͘, in-ūi I tī An-hioh-ji̍t kā lâng i-pīⁿ. 17Iâ-so͘ tùi in kóng, “Góa ê Pē kàu hiān-chāi it-ti̍t teh kang-chok, góa mā teh kang-chok.” 18Ūi-tio̍h án-ni, [Iû-thài]-kàu tong-kio̍k koh-khah siūⁿ-beh hāi-sí Iâ-so͘; in-ūi Iâ-so͘ m̄-nā ûi-hoān An-hioh-ji̍t ê kui-tēng, koh chheng Siōng-tè chòe I ka-kī ê Pē, khòaⁿ ka-kī kap Siōng-tè pêng-téng. 19Iâ-so͘ tùi in kóng, “Góa si̍t-si̍t chāi-chāi kā lín kóng, Kiáⁿ bōe-tàng chiàu ka-kī ê ì-sù chòe tāi-chì, chí-ū khòaⁿ Pē chòe sím-mi̍h, I chiah chiàu án-ni chòe. Pē só͘ chòe ê, Kiáⁿ mā chiàu án-ni chòe. 20In-ūi Pē thiàⁿ Kiáⁿ, chiong ka-kī só͘ teh chòe ê it-chhè lóng chí-sī Kiáⁿ, mā ōe chiong pí chiah-ê khah tōa ê sū chí-sī I, beh hō͘ lín kám-kak kî-koài. 21Pē án-chóaⁿ hō͘ sí-lâng koh-oa̍h, sù in oa̍h-miā, chhin-chhiūⁿ án-ni, Kiáⁿ mā beh chiong oa̍h-miā sù hō͘ ka-kī só͘ ài ê lâng. 22Pē lóng bô kā lâng sím-phòaⁿ. I í-keng chiong sím-phòaⁿ ê koân-pèng lóng kau hō͘ Kiáⁿ, 23sī beh hō͘ chèng-lâng chun-kèng Kiáⁿ, chhin-chhiūⁿ chun-kèng Pē. Bô chun-kèng Kiáⁿ chiū-sī bô chun-kèng chhe I lâi ê Pē. 24“Góa si̍t-si̍t chāi-chāi kā lín kóng, thiaⁿ góa ê ōe koh sìn chhe góa Hit-ūi ê lâng ū éng-oán ê oa̍h-miā; i í-keng chhut-sí-ji̍p-oa̍h, m̄-bián siū sím-phòaⁿ. 25Góa si̍t-si̍t chāi-chāi kā lín kóng, sî teh-beh kàu, hiān-chāi chiū-sī, sí-lâng ōe thiaⁿ-kìⁿ Siōng-tè ê Kiáⁿ ê siaⁿ, thiaⁿ-kìⁿ ê lâng ōe oa̍h khí-lâi. 26In-ūi Pē pún-sin sī oa̍h-miā ê kun-goân, I mā án-ni hō͘ Kiáⁿ chiâⁿ-chòe oa̍h-miā ê kun-goân. 27I í-keng chiong sím-phòaⁿ ê koân-pèng sù hō͘ Kiáⁿ, in-ūi Kiáⁿ sī Jîn-chú. 28Chit-ê sū lín m̄-thang kám-kak kî-koài, in-ūi sî teh-beh kàu, só͘-ū sí-khì ê lâng lóng ōe thiaⁿ-kìⁿ Kiáⁿ ê siaⁿ, 29in ōe tùi bōng-ni̍h chhut-lâi: Choh-hó-ê koh-oa̍h, tit-tio̍h oa̍h-miā; choh-pháiⁿ-ê koh-oa̍h, siū tēng-chōe.” 30“Góa bōe-tàng chiàu ka-kī ê ì-sù chòe sím-mi̍h; góa chí-ū chiàu só͘ thiaⁿ-tio̍h ê lâi sím-phòaⁿ. Góa ê sím-phòaⁿ kong-chèng, in-ūi góa m̄-sī thàn ka-kī ê ì-sù, sī chiàu chhe góa lâi Hit-ūi ê chí-ì. 31“Góa nā ūi-tio̍h ka-kī choh-chèng, góa ê kiàn-chèng chiū bô chin-si̍t. 32Ū lēng-gōa chi̍t ê lâng teh ūi-tio̍h góa choh-chèng, góa chai i ūi-tio̍h góa só͘ chòe ê kiàn-chèng sī chin-si̍t. 33Lín bat phài lâng khì kìⁿ [Iok-hān], i ū ūi-tio̍h chin-lí choh-chèng. 34M̄-sī kóng góa bô su-iàu lâng ūi-tio̍h góa choh-chèng; put-kò góa kóng chiah-ê sū sī beh hō͘ lín tit-tio̍h kiù. 35[Iok-hān] sī teh to̍h teh chiò-kng ê teng, lín hoaⁿ-hí chiām-sî hióng-siū i ê kng. 36Put-kò góa ū pí [Iok-hān] khah ū-la̍t ê kiàn-chèng. Pē kau-tài góa oân-sêng ê kang-chok, chiū-sī góa hiān-chāi teh chòe ê kang-chok, ōe-tàng ūi-tio̍h góa choh-chèng, piáu-sī Pē ū chhe góa. 37Koh chhe góa ê Pē í-keng chhin-sin ūi-tio̍h góa choh-chèng. Lín iáu m̄-bat thiaⁿ-tio̍h I ê siaⁿ, mā m̄-bat khòaⁿ-tio̍h I ê hêng-chōng. 38Lín bô chiong I ê ōe khǹg tī sim-lāi, in-ūi lín m̄-sìn I só͘ chhe Hit-ūi. 39Lín gián-kiù Sèng-keng, in-ūi lín siūⁿ, tī hit lāi-bīn ōe chhē-tio̍h éng-oán ê oa̍h-miā. Kî-si̍t, chiū-sī Sèng-keng teh ūi-tio̍h góa choh-chèng. 40Án-ni, lín iáu-kú m̄-khéng lâi góa chia tit-tio̍h oa̍h-miā. 41“Góa bô chiap-siū lâng ê chheng-chàn. 42M̄-kú góa chin-chiàⁿ liáu-kái lín, tī lín lāi-bīn bô thiàⁿ Siōng-tè ê sim. 43Góa hōng góa ê Pē ê miâ lâi, lín bô chiap-la̍p góa; nā ū pa̍t-lâng hōng ka-kī ê miâ lâi, lín tian-tò kā i chiap-la̍p. 44Lín hō͘-siōng chheng-chàn, chóng-sī bô tui-kiû tùi î-it ê Siōng-tè lâi ê chheng-chàn, án-ni lín ná ōe-tàng sìn góa? 45M̄-thang siūⁿ-kóng góa ōe tī Pē ê bīn-chêng khòng-kò lín. Teh khòng-kò lín ê sī lín it-ti̍t teh gióng-bōng ê [Mô͘-se]. 46Lín nā chin-chiàⁿ ū sìn [Mô͘-se], mā ōe sìn góa; in-ūi i ū siá góa ê tāi-chì. 47I siá ê chheh lín to m̄-sìn, ná-ōe sìn góa kóng ê ōe?”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\