IOK-HĀN 6

1Chit-ê tāi-chì liáu-āu, Iâ-so͘ kè-khì [Ka-lī-lī]-ô͘, chiū-sī [Thê-pí-lī-a]-ô͘ ê hit pêng hōaⁿ. 2Ū chi̍t tōa-tīn lâng tè I khì, in-ūi in ū khòaⁿ-tio̍h Iâ-so͘ i-hó pīⁿ-lâng ê sîn-jiah. 3Iâ-so͘ peh chiūⁿ-soaⁿ, kap I ê bûn-tô͘ tī hia chē. 4Hit sî [Iû-thài]-lâng ê Pôaⁿ-kè-choeh teh-beh kàu. 5Iâ-so͘ gia̍h-thâu khòaⁿ-tio̍h chi̍t tōa-tīn lâng it-ti̍t ǹg I hia teh lâi, chiū kā [Hui-le̍k] kóng, “Lán beh khì tó-ūi bóe chia̍h-mi̍h thang hō͘ chiah-ê lâng chia̍h?” 6I kóng án-ni sī teh chhì-giām [Hui-le̍k]; kî-si̍t, I ka-kī í-keng chai teh-beh chòe ê tāi-chì. 7[Hui-le̍k] ìn kóng, “Ēng nn̄g pah ê gûn-á khì bóe piáⁿ mā bô kàu hō͘ ta̍k ê lâng chia̍h chi̍t-sut-á.” 8Lēng-gōa chi̍t ê bûn-tô͘, chiū-sī [Se-bûn] [Pí-tek] ê sió-tī [An-tek-lia̍t], kā Iâ-so͘ kóng, 9“Chia ū chi̍t ê gín-á, i ū gō͘ ê tōa-be̍h piáⁿ kap nn̄g bé hî; m̄-kú lâng chiah-ni̍h chōe, kan-ta chiah-ê ná ū kàu?” 10Iâ-so͘ kóng, “Lín kiò chèng-lâng chē lo̍h-khì.” Hit-ê só͘-chāi chháu chin chōe. Chèng-lâng chiū chē lo̍h-khì; kan-ta ta-po͘-lâng chiū ū gō͘-chheng. 11Jiân-āu Iâ-so͘ the̍h hiah-ê piáⁿ, kám-siā liáu-āu pun hō͘ chē tī hia ê lâng; hî mā án-ni pun, chhut-chāi in chia̍h. 12In chia̍h pá liáu-āu, Iâ-so͘ kā I ê bûn-tô͘ kóng, “Chiong chia̍h chhun ê sut-á khioh khí-lâi, m̄-thang phah-sńg.” 13In chiū chiong hit gō͘ ê piáⁿ ê sut-á, chiū-sī tāi-ke chia̍h chhun ê, khioh khí-lâi, lóng-chóng móa cha̍p-jī nâ. 14Chèng-lâng khòaⁿ-tio̍h Iâ-so͘ só͘ kiâⁿ ê sîn-jiah, chiū kóng, “Chit-ê chin-chiàⁿ sī beh lâi chit sè-kan hit-ūi Sian-ti!” 15Iâ-so͘ chai-iáⁿ chèng-lâng teh-beh kiông-pek I choh-ông, chiū ka-kī chi̍t ê koh thòe-khì soaⁿ-ni̍h. 16Hông-hun ê sî, I ê bûn-tô͘ lo̍h-khì ô͘-piⁿ, 17chiūⁿ-chûn beh kè ô͘ khì [Ka-pek-lông]. Hit sî thiⁿ í-keng àm, Iâ-so͘ iáu-bē kàu in hia. 18Hut-jiân, in-ūi thàu tōa-hong, ô͘ khí tōa-éng. 19Bûn-tô͘ kò-chûn, tāi-iok kò gō͘ la̍k kong-lí ê sî, khòaⁿ-tio̍h Iâ-so͘ tī ô͘ ê téng-bīn teh kiâⁿ, kiâⁿ óa-kūn chûn, in chiū khí kiaⁿ. 20Iâ-so͘ tùi in kóng, “Sī góa, bián kiaⁿ!” 21Bûn-tô͘ chiū hoaⁿ-hí chiap I chiūⁿ-chûn; chûn liâm-piⁿ kàu in beh khì ê só͘-chāi. 22Keh-ji̍t, iáu tī ô͘ tùi-bīn hōaⁿ hit tīn lâng hoat-kak tī hia chí-ū chi̍t chiah chûn nā-tiāⁿ, Iâ-so͘ mā bô kap bûn-tô͘ chòe-hé chē-chûn, kan-ta bûn-tô͘ ka-kī kè-khì. 23M̄-kú ū kúi-nā chiah chûn tùi [Thê-pí-lī-a] lâi-kàu óa-kūn Chú kám-siā liáu-āu pun piáⁿ hō͘ chèng-lâng chia̍h hit-ê só͘-chāi. 24Chèng-lâng chi̍t-ē hoat-kak Iâ-so͘ kap I ê bûn-tô͘ lóng bô tī hia, chiū chē hiah-ê chûn kè-khì [Ka-pek-lông] chhē Iâ-so͘. 25Chèng-lâng tī ô͘ ê tùi-bīn hōaⁿ chhē-tio̍h Iâ-so͘, chiū kā I mn̄g, “Lia̍p-pí, lí sím-mi̍h sî lâi chia?” 26Iâ-so͘ ìn kóng, “Góa si̍t-si̍t chāi-chāi kā lín kóng, lín chhē góa, sī in-ūi ū piáⁿ chia̍h kàu pá, m̄-sī in-ūi khòaⁿ-kìⁿ sîn-jiah. 27M̄-thang ūi-tio̍h ōe pāi-hoāi ê chia̍h-mi̍h phah-piàⁿ, tio̍h ūi-tio̍h kú-tn̂g tī-teh, ōe-tàng hō͘ lâng tit-tio̍h éng-oán ê oa̍h-miā hit-ê chia̍h-mi̍h lâi phah-piàⁿ, chiū-sī Jîn-chú beh hō͘ lín ê; in-ūi Pē Siōng-tè í-keng kā I khàm-ìn jīn-tēng.” 28In chiū mn̄g Iâ-so͘, “Beh oân-sêng Siōng-tè ê kang, goán tio̍h chòe sím-mi̍h?” 29Iâ-so͘ ìn kóng, “Sìn Siōng-tè só͘ chhe Hit-ūi chiū-sī chòe Siōng-tè ê kang.” 30In chiū kóng, “Lí beh kiâⁿ sím-mi̍h sîn-jiah hō͘ goán khòaⁿ lâi sìn lí? Lí beh chòe sím-mi̍h? 31Goán ê chó͘-sian tī khòng-iá chia̍h má-ná, tú-tú chiàu Sèng-keng só͘ kì-chài: ‘I ū chiong tùi thiⁿ lâi ê piáⁿ hō͘ in chia̍h.’ ” 32Iâ-so͘ chiū kā in kóng, “Góa si̍t-si̍t chāi-chāi kā lín kóng, m̄-sī [Mô͘-se] chiong tùi thiⁿ lâi ê piáⁿ hō͘ lín, sī góa ê Pē chiong tùi thiⁿ lâi chin ê piáⁿ hō͘ lín. 33In-ūi Siōng-tè só͘ sù ê piáⁿ chiū-sī tùi thiⁿ kàng lo̍h-lâi, sù oa̍h-miā hō͘ sè-kan ê.” 34In chiū kā Iâ-so͘ kóng, “Sian-siⁿ, chhiáⁿ lí put-sî chiong chit-ê piáⁿ hō͘ goán.” 35Iâ-so͘ kā in kóng, “Góa chiū-sī oa̍h-miā ê piáⁿ; lâi góa chia ê lâng it-tēng bōe iau, sìn góa ê lâng it-tēng bōe chhùi-ta. 36M̄-kú góa bat kā lín kóng, lín í-keng ū khòaⁿ-tio̍h góa, iáu-kú m̄-sìn. 37Pē só͘ hō͘ góa ê lâng lóng ōe lâi góa chia; lâi góa chia ê lâng, góa choa̍t-tùi bōe kā i khì-sak; 38in-ūi góa tùi thiⁿ kàng lo̍h-lâi, m̄-sī beh chiàu ka-kī ê ì-sù chòe tāi-chì, sī beh si̍t-hêng chhe góa lâi Hit-ūi ê chí-ì. 39Chhe góa lâi Hit-ūi ê chí-ì sī án-ni: I só͘ hō͘ góa ê lâng, góa liân chi̍t ê to bōe sòng-sit, tī Boa̍t-ji̍t góa ōe hō͘ i koh-oa̍h. 40In-ūi góa ê Pē ê chí-ì sī beh hō͘ só͘-ū khòaⁿ-kìⁿ Kiáⁿ lâi sìn Kiáⁿ ê lâng lóng ōe tit-tio̍h éng-oán ê oa̍h-miā; tī Boa̍t-ji̍t góa ōe hō͘ i koh-oa̍h.” 41In-ūi Iâ-so͘ kóng “Góa sī tùi thiⁿ kàng lo̍h-lâi ê piáⁿ”, [Iû-thài]-lâng chiū su-hā gī-lūn, 42kóng, “Chit-ê lâng kiám m̄-sī [Iok-sek] ê kiáⁿ Iâ-so͘? Lán bat I ê pē-bú, hiān-chāi I ná-ōe kóng ‘góa sī tùi thiⁿ kàng lo̍h-lâi ê’? ” 43Iâ-so͘ chiū tùi in kóng, “Lín mài-teh su-hā gī-lūn. 44Nā m̄-sī chhe góa ê Pē ín-chhōa, bô-lâng ōe lâi góa chia. Lâi góa chia ê, tī Boa̍t-ji̍t góa ōe hō͘ i koh-oa̍h. 45Sian-ti ê chheh ū kì-chài, ‘Chèng-lâng lóng ōe chiap-siū Siōng-tè ê kàu-tō.’ Só͘-ū thiaⁿ-thàn Pē, tùi I ha̍k-si̍p ê lâng, ōe lâi góa chia. 46Che m̄-sī kóng ū lâng bat khòaⁿ-kìⁿ Pē; chí-ū tùi Siōng-tè hia lâi Hit-ūi bat khòaⁿ-kìⁿ. 47Góa si̍t-si̍t chāi-chāi kā lín kóng: Sìn ê lâng ū éng-oán ê oa̍h-miā. 48Góa chiū-sī oa̍h-miā ê piáⁿ. 49Lín ê chó͘-sian tī khòng-iá chia̍h má-ná mā sí-khì. 50Che chiū-sī tùi thiⁿ kàng lo̍h-lâi ê piáⁿ, hō͘ lâng chia̍h-liáu bōe sí. 51Góa chiū-sī tùi thiⁿ kàng lo̍h-lâi hit-ê oa̍h-miā ê piáⁿ. Lâng nā chia̍h chit-ê piáⁿ, ōe éng-oán oa̍h-teh. Góa beh hō͘ lâng ê piáⁿ chiū-sī góa ê bah, sī ūi-tio̍h beh hō͘ sè-kan-lâng ū oa̍h-miā lâi hiàn ê.” 52Tùi án-ni, [Iû-thài]-lâng hō͘-siōng cheng-lūn kóng, “Chit-ê lâng ná ōe-tàng ēng I ê bah hō͘ lán chia̍h?” 53Iâ-so͘ chiū tùi in kóng, “Góa si̍t-si̍t chāi-chāi kā lín kóng, lín nā bô chia̍h Jîn-chú ê bah, bô lim I ê huih, lín lāi-bīn chiū bô oa̍h-miā. 54Chia̍h góa ê bah, lim góa ê huih ê lâng, chiū ū éng-oán ê oa̍h-miā; tī Boa̍t-ji̍t góa ōe hō͘ i koh-oa̍h. 55Góa ê bah chin-chiàⁿ ōe chia̍h-tit, góa ê huih chin-chiàⁿ ōe lim-tit. 56Chia̍h góa ê bah, lim góa ê huih ê lâng, tiàm tī góa lāi-bīn, góa mā tiàm tī i lāi-bīn. 57Éng-oa̍h ê Pē chhe góa, góa mā in-ūi Pē lâi oa̍h; chhin-chhiūⁿ án-ni, chia̍h góa ê lâng mā ōe in-ūi góa lâi oa̍h. 58Che chiū-sī tùi thiⁿ kàng lo̍h-lâi ê piáⁿ; m̄-sī chhin-chhiūⁿ lín ê chó͘-sian só͘ chia̍h ê piáⁿ, in chia̍h-liáu mā sí-khì; chia̍h chit-ê piáⁿ ê lâng ōe éng-oán oa̍h-teh.” 59Chiah-ê sī Iâ-so͘ tī [Ka-pek-lông] ê hōe-tn̂g kà-sī lâng ê sî kóng ê ōe. 60Iâ-so͘ ê bûn-tô͘ tiong ū chin chōe lâng thiaⁿ-tio̍h, chiū kóng, “Chit-ê ōe chin khùn-lân liáu-kái, siáⁿ-lâng thiaⁿ ōe lo̍h-khì?” 61Iâ-so͘ sim-lāi chai-iáⁿ I ê bûn-tô͘ su-hā teh gī-lūn chit-ê sū, chiū tùi in kóng, “Chit-ê ōe kā lín jiá-tio̍h sī-bô? 62Án-ni, lín nā khòaⁿ-tio̍h Jîn-chú seng-koân khì-kàu I goân-lâi ê só͘-chāi, lín beh án-chóaⁿ? 63Sù oa̍h-miā ê sī Siōng-tè ê Sîn; jio̍k-thé lóng bô kong-hāu. Góa kā lín kóng chiah ê ōe sī Sîn, sī oa̍h-miā. 64M̄-kú lín tiong-kan ū lâng m̄-sìn.” In-ūi Iâ-so͘ tùi khí-thâu chiū chai sím-mi̍h lâng m̄-sìn, sím-mi̍h lâng beh kā I chhut-bōe. 65I koh kóng, “In-ūi án-ni, góa bat kā lín kóng, nā m̄-sī Pē ún-chún, bô-lâng ōe-tàng lâi góa chia.” 66In-ūi án-ni, I ê bûn-tô͘ tiong ū chin chōe lâng lī-khui, bô koh tè I. 67Iâ-so͘ chiū tùi cha̍p-jī sù-tô͘ kóng, “Lín mā beh lī-khui ò͘?” 68[Se-bûn] [Pí-tek] ìn kóng, “Chú ah, lí ū éng-oán-oa̍h ê ōe, goán beh khì tè siáⁿ-lâng? 69Goán í-keng sìn, koh khak-si̍t chai lí sī Siōng-tè ê Sèng-chiá.” 70Iâ-so͘ ìn kóng, “Góa kiám m̄-sī kéng-soán lín cha̍p-jī lâng? Lín tiong-kan ū chi̍t ê sī mô͘-kúi.” 71I án-ni kóng sī teh chí [Í-su-ka-lio̍k] 2 [Se-bûn] ê kiáⁿ [Iû-tāi], i sī cha̍p-jī sù-tô͘ ê chi̍t ê, teh-beh chhut-bōe Iâ-so͘.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\