IOK-HĀN 7

1Chit-ê tāi-chì í-āu, Iâ-so͘ khì [Ka-lī-lī] kéng-lāi ta̍k só͘-chāi; I bô ài khì [Iû-thài], in-ūi [Iû-thài]-kàu ê léng-siù chhē ki-hōe beh kā I thâi. 2[Iû-thài]-lâng ê Tah-liâu-choeh teh-beh kàu. 3Só͘-í Iâ-so͘ ê hiaⁿ-tī kā I kóng, “Lí tio̍h lī-khui chia khì [Iû-thài], hō͘ lí ê bûn-tô͘ mā thang khòaⁿ lí teh chòe ê tāi-chì. 4Lâng beh chhut-miâ bōe tiām-tiām-á chòe. Kì-jiân lí teh chòe chiah-ê tāi-chì, tio̍h khì chòe hō͘ sè-kan-lâng khòaⁿ.” 5In-ūi liân I ê hiaⁿ-tī to bô sìn I. 6Iâ-so͘ kā in kóng, “Góa ê sî iáu-bē kàu; put-kò lín ta̍k-sî lóng piān-piān. 7Sè-kan-lâng bô lí-iû oàn-hūn lín; in oàn-hūn góa, in-ūi góa put-sî teh chí-chhut in ê hêng-ûi siâ-ok. 8Lín chòe lín chiūⁿ-khì siú-choeh; góa bô ài chiūⁿ-khì siú chit-ê choeh, in-ūi góa ê sî-ki iáu-bē sêng-se̍k.” 9Iâ-so͘ kóng chiah-ê ōe liáu-āu kè-sio̍k lâu tī [Ka-lī-lī]. 10Iâ-so͘ ê hiaⁿ-tī chiūⁿ-khì siú-choeh, I mā khì, m̄-sī kong-khai, sī tiām-tiām-á khì. 11Choeh-kî ê tiong-kan, [Iû-thài]-kàu ê léng-siù teh chhē Iâ-so͘, mn̄g kóng, “I tī sím-mi̍h só͘-chāi?” 12Kûn-chiòng ê tiong-kan ū chin chōe lâng su-hā teh gī-lūn Iâ-so͘ ê tāi-chì. Ū lâng kóng, “I sī hó-lâng.” Mā ū lâng kóng, “M̄-sī, I sī teh siàn-tōng kûn-chiòng.” 13M̄-kú in kiaⁿ [Iû-thài]-kàu ê léng-siù, bô-lâng káⁿ kong-jiân kóng-khí I ê tāi-chì. 14Choeh-kî kè chi̍t-pòaⁿ, Iâ-so͘ chiah chiūⁿ-khì Sèng-tiān kà-sī lâng. 15[Iû-thài]-kàu ê léng-siù kám-kak kî-koài, kóng, “Chit-ê lâng bô siū-kè kàu-io̍k, ná hiah-ni̍h ū ha̍k-būn?” 16Iâ-so͘ ìn kóng, “Góa ê kà-sī m̄-sī góa ka-kī ê, sī chhe góa lâi Hit-ūi ê kà-sī. 17Lâng nā goān-ì si̍t-hêng Siōng-tè ê chí-ì, chiū ōe chai góa ê kà-sī sī tùi Siōng-tè lâi á-sī chiàu ka-kī ê ì-sù teh kóng. 18Óa-khò ka-kī kóng ê sī teh kiû ka-kī ê êng-kng; kiû chhe i Hit-ūi ê êng-kng ê lâng sī chin-si̍t, i ê lāi-bīn lóng bô put-gī. 19[Mô͘-se] kiám bô hō͘ lín Lu̍t-hoat? Put-kò lín tiong-kan bô-kah chi̍t-ê chun-siú Lu̍t-hoat. Sī-án-chóaⁿ lín siūⁿ-beh thâi góa?” 20Kûn-chiòng ìn kóng, “Lí m̄-teh khòaⁿ-tio̍h kúi. Siáⁿ-lâng siūⁿ-beh thâi lí?” 21Iâ-so͘ tùi in kóng, “Góa kan-ta chòe chi̍t hāng tāi-chì, lín chiū lóng kám-kak kî-koài. 22[Mô͘-se] bēng-lēng lín kiâⁿ kat-lé, lín mā tī An-hioh-ji̍t kā lâng kiâⁿ kat-lé. Sū-si̍t, chit-ê lé-gî m̄-sī tùi [Mô͘-se], sī tùi lín chó͘-sian khai-sí. 23Kì-jiân lín tī An-hioh-ji̍t kā chi̍t ê ta-po͘ gín-á kat-lé sī ūi-tio̍h beh chun-siú [Mô͘-se] ê Lu̍t-hoat, án-ni góa tī An-hioh-ji̍t hō͘ chi̍t ê pīⁿ-lâng oân-choân hó khí-lâi, lín sī-án-chóaⁿ tùi góa siū-khì? 24M̄-thang khòaⁿ gōa-piáu lâi phòaⁿ-toàn sī-hui, tio̍h chiàu kong-chèng phòaⁿ-toàn.” 25Ū chi̍t-kóa [Iâ-lō͘-sat-léng] ê lâng teh kóng, “Chit-ê kiám m̄-sī in siūⁿ-beh sat-hāi hit-ê lâng? 26Lí khòaⁿ, I kong-khai teh kóng-ōe, in mā bô kóng sím-mi̍h kā I hoán-tùi. Kiám kóng chiah-ê koaⁿ-tiúⁿ chin-chiàⁿ chai chit-ê lâng sī Ki-tok? 27M̄-kú chit-ê lâng ê lâi-le̍k lán lóng chai; Ki-tok lâi ê sî, bô-lâng ōe chai I tùi tó-ūi lâi.” 28Iâ-so͘ tī Sèng-tiān teh kà-sī ê sî, tōa-siaⁿ kóng, “Lín bat góa, mā chai góa ê lâi-le̍k; put-kò góa m̄-sī chiàu ka-kī ê ì-sù lâi. Chhe góa lâi Hit-ūi sī chin-si̍t, lín khiok m̄-bat I. 29Góa bat I, in-ūi góa tùi I hia lâi, I chhe-khián góa lâi.” 30In chiū siūⁿ-beh kā I lia̍h, put-kò bô-lâng hē-chhiú, in-ūi I ê sî iáu-bē kàu. 31Kûn-chiòng ê tiong-kan ū chin chōe lâng sìn I, kóng, “Ki-tok lâi ê sî, kiám ōe pí chit-ê lâng kiâⁿ khah chōe sîn-jiah?” 32Hoat-lī-sài-phài ê lâng thiaⁿ-tio̍h kûn-chiòng su-hā teh gī-lūn Iâ-so͘ ê tāi-chì, chè-si-tiúⁿ kap Hoat-lī-sài-lâng chiū phài Sèng-tiān ê kéng-ōe khì lia̍h Iâ-so͘. 33Iâ-so͘ kóng, “Góa koh kap lín chòe-hé bô jōa kú chiū beh tńg-khì chhe góa lâi Hit-ūi hia. 34Lín beh chhē góa, m̄-kú chhē bōe-tio̍h, in-ūi góa khì ê só͘-chāi, lín bōe-tàng khì.” 35[Iû-thài]-kàu ê léng-siù hō͘-siōng kóng, “Chit-ê lâng beh khì tó-ūi hō͘ lán chhē bōe-tio̍h? I siūⁿ-beh khì sì-sòaⁿ tī [Hi-la̍h] siâⁿ-chhī ê [Iû-thài] kiâu-bîn hia, khì kà-sī [Hi-la̍h]-lâng sī-bô? 36I kóng ‘Lín beh chhē góa, m̄-kú chhē bōe-tio̍h’, koh kóng ‘Góa khì ê só͘-chāi, lín bōe-tàng khì’, che sī sím-mi̍h ì-sù?” 37Choeh-kî ê chòe-āu hit ji̍t, iā-sī siōng tiōng-iàu ê ji̍t, Iâ-so͘ khiā khí-lâi, tōa-siaⁿ kóng, “Chhùi-ta ê lâng tio̍h lâi góa chia lim. 38Sìn góa ê lâng, chiàu Sèng-keng só͘ kóng, ‘Ū oa̍h-chúi ê khoe ōe tùi i ê pak-lāi chhèng chhut-lâi.’ ” 39Iâ-so͘ án-ni kóng sī chí sìn I ê lâng teh-beh niá-siū ê Sèng Sîn. Hit sî, Siōng-tè iáu-bē sù Sèng Sîn, in-ūi Iâ-so͘ iáu-bē tit-tio̍h êng-kng. 40Kûn-chiòng ê tiong-kan ū lâng thiaⁿ-tio̍h chiah-ê ōe chiū kóng, “Chit-ê lâng chin-chiàⁿ sī hit-ūi Sian-ti.” 41Koh ū lâng kóng, “Chit-ê lâng sī Ki-tok.” Put-kò mā ū lâng kóng, “Ki-tok ná-ōe tùi [Ka-lī-lī] chhut? 42Sèng-keng kiám m̄-sī kóng Ki-tok sī [Tāi-pi̍t] ê kiáⁿ-sun, sī tùi [Tāi-pi̍t] ê kò͘-hiong [Pek-lī-hêng] chhut?” 43Án-ni, kûn-chiòng in-ūi Iâ-so͘ ê iân-kò͘ khí hun-cheng. 44Kî-tiong ū chi̍t-kóa lâng siūⁿ-beh lia̍h Iâ-so͘, m̄-kú bô-lâng hē-chhiú. 45Sèng-tiān ê kéng-ōe tńg-khì kìⁿ chè-si-tiúⁿ kap Hoat-lī-sài-phài ê lâng. In chiū mn̄g kéng-ōe kóng, “Lín ná bô kā I ah lâi?” 46Kéng-ōe ìn kóng, “M̄-bat ū lâng kóng-ōe chhin-chhiūⁿ chit-ê lâng.” 47[Hoat-lī-sài]-lâng chiū tùi in kóng, “Lín mā hō͘ I bê-khì ò͘? 48Lán ê koaⁿ-tiúⁿ á-sī [Hoat-lī-sài]-lâng kiám ū lâng sìn I? 49Chit tīn m̄-bat Lu̍t-hoat ê kûn-chiòng sī siū chiù-chó͘ ê.” 50[Hoat-lī-sài]-lâng ê tiong-kan bat khì kìⁿ Iâ-so͘ ê [Nî-ko-tek-bō͘] kā in kóng, 51“Chiàu lán ê Lu̍t-hoat, bô seng sím-mn̄g koh chhâ-bêng lâng ū chòe sím-mi̍h, kiám ōe-tàng kā i tēng-chōe?” 52In ìn kóng, “Lí mā-sī [Ka-lī-lī] lâi ê sī-bô? Lí chhâ-khó Sèng-keng chiū chai [Ka-lī-lī] m̄-bat chhut sian-ti.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\