IOK-HĀN 8

1Chèng-lâng lóng tńg-khì ka-kī ê chhù, m̄-kú Iâ-so͘ khì [Ka-ná]-soaⁿ. 2Keh-ji̍t thàu-chá, Iâ-so͘ koh khì Sèng-tiān. Bîn-chiòng lóng óa-lâi I hia, I chiū chē lo̍h-khì kā in kà-sī. 3Hit sî keng-ha̍k-kàu-su kap Hoat-lī-sài-phài ê lâng chhōa chi̍t ê hū-jîn-lâng lâi, i teh hoān kan-îm ê sî hō͘ lâng lia̍h-tio̍h. In hō͘ i khiā tī tiong-ng, 4mn̄g Iâ-so͘ kóng, “Lāu-su, chit-ê cha-bó͘-lâng hoān kan-îm ê sî hō͘ lâng lia̍h-tio̍h. 5Kun-kù Lu̍t-hoat, [Mô͘-se] bēng-lēng lán tio̍h ēng chio̍h-thâu tìm-sí chit khoán cha-bó͘-lâng. Lí ū sím-mi̍h ì-kiàn?” 6In án-ni kóng sī beh chhì-thàm Iâ-so͘, thang chhē khang-phāng kā I kò. Iâ-so͘ khû lo̍h-khì, ēng chńg-thâu-á tī thô͘-kha siá-jī. 7In ti̍t-ti̍t kā I mn̄g, Iâ-so͘ chiū khiā khí-lâi, tùi in kóng, “Lín tiong-kan bô-chōe ê lâng seng the̍h chio̍h-thâu kā i tìm.” 8Jiân-āu I koh khû lo̍h-khì tī thô͘-kha siá-jī. 9In chi̍t-ē thiaⁿ-tio̍h chiah-ê ōe, tùi lāu ê khai-sí chi̍t-ê chi̍t-ê liu chhut-khì, chhun Iâ-so͘ chi̍t ê, hit-ê hū-jîn-lâng iáu khiā tī hia. 10Iâ-so͘ khiā khí-lâi, kā i kóng, “Hū-jîn-lâng, in tī tó-ūi? Bô-lâng kā lí tēng-chōe sī-bô?” 11I ìn kóng, “Sian-siⁿ, bô.” Iâ-so͘ kóng, “Góa mā bô kā lí tēng-chōe. Lí tńg-khì, í-āu m̄-thang koh hoān-chōe.” ] 12Iâ-so͘ koh kā chèng-lâng kóng, “Góa sī sè-kan ê kng; tè góa ê lâng bōe tī o͘-àm tiong seng-oa̍h, hoán-tńg ū oa̍h-miā ê kng.” 13[Hoat-lī-sài]-phài ê lâng chiū tùi I kóng, “Lí teh ūi ka-kī choh-chèng, lí ê kiàn-chèng bô-hāu.” 14Iâ-so͘ ìn kóng, “Sui-jiân góa ūi ka-kī choh-chèng, góa ê kiàn-chèng ū-hāu, in-ūi góa chai góa tùi tó-ūi lâi, beh khì tó-ūi; m̄-kú lín m̄-chai góa tùi tó-ūi lâi, beh khì tó-ūi. 15Lín ēng lâng ê phiau-chún phoe-phòaⁿ lâng, góa bô kā lâng phoe-phòaⁿ. 16Góa nā phoe-phòaⁿ, góa ê phòaⁿ-toàn chèng-khak, in-ūi góa m̄-sī ka-kī chi̍t ê teh phòaⁿ-toàn, sī chhe góa ê Pē kap góa chòe-hé phòaⁿ-toàn. 17Koh lín ê Lu̍t-hoat ū kì-chài, ū nn̄g lâng choh-chèng, in ê kiàn-chèng chiah ū-hāu. 18Góa ūi ka-kī choh-chèng, chhe góa ê Pē mā ūi góa choh-chèng.” 19In chiū mn̄g Iâ-so͘, “Lí ê Pē tī tó-ūi?” Iâ-so͘ ìn kóng, “Lín m̄-bat góa, mā m̄-bat góa ê Pē. Lín nā bat góa, mā ōe bat góa ê Pē.” 20Chiah-ê ōe sī Iâ-so͘ tī Sèng-tiān kà-sī lâng ê sî, tī khǹg hōng-hiàn-kūi hia kóng ê. Put-kò bô-lâng kā I lia̍h, in-ūi I ê sî iáu-bē kàu. 21Iâ-so͘ koh kā in kóng, “Góa beh lī-khui lah. Lín ōe chhē góa, m̄-kú lín ōe in-ūi ka-kī ê chōe lâi sí; góa khì ê só͘-chāi, lín bōe-tàng khì.” 22[Iû-thài]-kàu ê léng-siù kóng, “I kóng ‘Góa khì ê só͘-chāi, lín bōe-tàng khì’, kiám kóng I beh khì chū-sat?” 23Iâ-so͘ kā in kóng, “Lín tùi ē-bīn lâi, góa tùi téng-bīn lâi. Lín sio̍k chit sè-kan, góa bô sio̍k chit sè-kan. 24Só͘-í góa chiah kā lín kóng lín ōe in-ūi ka-kī ê chōe lâi sí; in-ūi lín nā m̄-sìn góa chiū-sī ‘Chū-iú-éng-iú’ Hit-ūi, lín ōe in-ūi ka-kī ê chōe lâi sí.” 25In chiū mn̄g Iâ-so͘, “Lí sī sím-mi̍h lâng?” Iâ-so͘ ìn kóng, “Góa tùi khí-thâu chiū kā lín kóng lah. 26Koan-hē lín, góa ū chin chōe thang kóng, thang tēng-chōe. M̄-kú chhe góa Hit-ūi sī chin-si̍t, góa chiong tùi I thiaⁿ-tio̍h ê thoân hō͘ sè-kan-lâng.” 27In bô liáu-kái Iâ-so͘ sī tùi in teh kóng Pē ê tāi-chì. 28Só͘-í Iâ-so͘ kā in kóng, “Lín kú-khí Jîn-chú liáu-āu chiū ōe chai, góa chiū-sī ‘Chū-iú-éng-iú’ hit-ūi, koh góa chòe tāi-chì bô chi̍t hāng sī chiàu góa ka-kī ê ì-sù, chí-ū chiàu Pē kà-sī góa ê lâi kóng. 29Chhe góa Hit-ūi kap góa tông-chāi; I m̄-bat pàng góa ka-kī chi̍t ê, in-ūi góa put-sî teh chòe I só͘ hoaⁿ-hí ê tāi-chì.” 30Iâ-so͘ kóng chiah-ê ōe ê sî, ū chin chōe lâng sìn I. 31Iâ-so͘ tùi sìn I hiah-ê [Iû-thài]-lâng kóng, “Lín nā kè-sio̍k chun-siú góa ê ōe, chiū si̍t-chāi sī góa ê bûn-tô͘; 32lín ōe bat chin-lí, chin-lí ōe hō͘ lín tit-tio̍h chū-iû.” 33In ìn kóng, “Goán sī [A-pek-la-hán] ê kiáⁿ-sun, m̄-bat chòe lâng ê lô͘-lē. Lí ná-ōe kóng ‘Lín ōe tit-tio̍h chū-iû’?” 34Iâ-so͘ kā in kóng, “Góa si̍t-si̍t chāi-chāi kā lín kóng, ta̍k ê hoān-chōe ê lâng chiū-sī chōe ê lô͘-lē. 35Lô͘-lē bô éng-oán sio̍k tī chú-lâng ê ka-têng, kiáⁿ chiū éng-oán ū. 36Só͘-í, Siōng-tè ê Kiáⁿ nā hō͘ lín chū-iû, lín chiū si̍t-chāi ū chū-iû. 37Góa chai lín sī [A-pek-la-hán] ê kiáⁿ-sun; m̄-kú lín siūⁿ-beh thâi góa, in-ūi lín m̄ chiap-siū góa ê ōe. 38Góa sī teh kóng tùi góa ê Pē hia khòaⁿ-tio̍h ê; lín sī teh chòe tùi lín ê pē hia thiaⁿ-tio̍h ê.” 39In ìn Iâ-so͘ kóng, “Goán ê pē sī [A-pek-la-hán].” Iâ-so͘ tùi in kóng, “Lín nā-sī [A-pek-la-hán] ê kiáⁿ-sun, lín ōe chòe [A-pek-la-hán] só͘ chòe ê tāi-chì. 40Hiān-chāi góa chiong tùi Siōng-tè thiaⁿ-tio̍h ê chin-lí kā lín kóng, lín soah siūⁿ-beh thâi góa. [A-pek-la-hán] pèng bô chòe chit khoán tāi-chì. 41Lín sī teh chòe lín ê pē só͘ chòe ê tāi-chì.” In ìn kóng, “Goán m̄-sī su-seng-chú; Siōng-tè sī goán î-it ê Pē.” 42Iâ-so͘ chiū tùi in kóng, “Siōng-tè nā chin-chiàⁿ sī lín ê Pē, lín ōe thiàⁿ góa, in-ūi góa tùi Siōng-tè hia lâi, hiān-chāi tī chia. Góa m̄-sī chiàu góa ka-kī ê ì-sù lâi, sī Siōng-tè chhe-khián góa lâi. 43Sī-án-chóaⁿ lín bô bêng-pe̍k góa ê ōe? Sī in-ūi góa ê ōe lín thiaⁿ bōe ji̍p-khì. 44Lín ê pē sī Mô͘-kúi; lín kan-ta siūⁿ-beh si̍t-hêng lín ê pē ê io̍k-bōng. I tùi khí-thâu chiū-sī sat-jîn-hoān, bô chun-siú chin-lí, in-ūi i ê lāi-bīn bô chin-lí. Kóng pe̍h-chha̍t sī i ê pún-sèng, in-ūi i sī kóng pe̍h-chha̍t ê, mā-sī kóng pe̍h-chha̍t ê lâng ê pē. 45In-ūi góa kóng chin-lí, lín m̄-sìn góa. 46Lín tiong-kan sím-mi̍h lâng ōe-tàng chí-chèng góa ū chōe? Kì-jiân góa kóng chin-lí, sī-án-chóaⁿ lín m̄-sìn góa? 47Sio̍k Siōng-tè ê lâng thiaⁿ Siōng-tè ê ōe; lín m̄-thiaⁿ, in-ūi lín m̄-sī sio̍k Siōng-tè.” 48[Iû-thài]-kàu ê léng-siù tùi Iâ-so͘ kóng, “Goán kóng lí sī [Sat-má-lī-a]-lâng, koh hoān-tio̍h kúi, kiám m̄-tio̍h?” 49Iâ-so͘ kóng, “Góa bô hoān-tio̍h kúi; góa chun-kèng góa ê Pē, lín tian-tò bô chun-kèng góa. 50Góa bô tui-kiû ka-kī ê êng-kng, put-kò ū Chi̍t-ūi ūi-tio̍h góa tui-kiû, ūi-tio̍h góa chhâi-koat. 51Góa si̍t-si̍t chāi-chāi kā lín kóng, chun-siú góa ê ōe ê lâng it-tēng éng-oán bōe sí.” 52[Iû-thài]-kàu ê léng-siù ìn kóng, “Taⁿ goán khak-si̍t chai lí hoān-tio̍h kúi. [A-pek-la-hán] í-keng sí, chèng sian-ti mā sí-khì, lí ná kóng ‘chun-siú góa ê ōe ê lâng éng-oán bōe sí’? 53Lí kiám pí goán ê pē [A-pek-la-hán] khah úi-tāi? I í-keng sí, chèng sian-ti mā sí-khì. Lí siūⁿ lí sī siáⁿ-lâng?” 54Iâ-so͘ ìn kóng, “Góa nā êng-iāu ka-kī, góa ê êng-kng chiū bô kè-ta̍t. Êng-iāu góa ê sī góa ê Pē, chiū-sī lín kóng ‘I sī goán ê Siōng-tè’ Hit-ūi. 55Lín m̄-bat I, m̄-kú góa bat I. Góa nā kóng góa m̄-bat I, góa chiū kap lín kâng-khoán sī pe̍h-chha̍t. M̄-kú góa bat I, koh chun-siú I ê ōe. 56Lín ê pē [A-pek-la-hán] hoaⁿ-hí teh thèng-hāu góa lâi-lîm ê ji̍t-chí; i ū khòaⁿ-tio̍h, khòaⁿ-liáu chin hoaⁿ-hí.” 57[Iû-thài]-kàu ê léng-siù tùi Iâ-so͘ kóng, “Lí iáu-bē gō͘-cha̍p hè, kiám bat khòaⁿ-tio̍h [A-pek-la-hán]?” 58Iâ-so͘ ìn kóng, “Góa si̍t-si̍t chāi-chāi kā lín kóng, [A-pek-la-hán] iáu-bē chhut-sì, góa í-keng chûn-chāi.” 59In chiū the̍h chio̍h-thâu beh kā I tìm; m̄-kú Iâ-so͘ siám-khui, lī-khui Sèng-tiān.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\