IOK-HĀN 9

1Iâ-so͘ keng-kè ê sî, khòaⁿ-tio̍h chi̍t ê chhut-sì chiū sit-bêng ê lâng. 2I ê bûn-tô͘ kā I mn̄g, “Lia̍p-pí, chit-ê lâng chhut-sì chiū sit-bêng, sī siáⁿ-lâng hoān-chōe, sī i pún-sin á-sī i ê pē-bú?” 3Iâ-so͘ ìn kóng, “M̄-sī in-ūi chit-ê lâng hoān-chōe, mā m̄-sī i ê pē-bú hoān-chōe, sī beh thong-kè i lâi hián-bêng Siōng-tè ê chok-ûi. 4Thàn iáu sī ji̍t-sî, lán tio̍h chòe chhe góa Hit-ūi ê kang; àm-sî chi̍t-ē kàu, bô-lâng ōe-tàng chòe-kang. 5Góa tī sè-kan ê sî, sī sè-kan ê kng.” 6Chiah-ê ōe kóng liáu, I phùi chhùi-nōa tī thô͘-kha, ēng chhùi-nōa chhiau thô͘, jiân-āu ēng thô͘ kô͘ hit-ê lâng ê ba̍k-chiu, 7kā i kóng, “Lí khì [Se-lô-a]-tî sóe,” --- [Se-lô-a] ê ì-sù sī “Hōng chhe-khián” --- i chiū khì sóe, tńg-lâi ê sî í-keng ōe khòaⁿ-kìⁿ. 8I ê chhù-piⁿ kap bat khòaⁿ-tio̍h i í-chêng teh chòe khit-chia̍h ê lâng, kóng, “Chit-ê kiám m̄-sī put-sî chē teh kā lâng pun hit-ê lâng?” 9Ū lâng kóng, “I chiū-sī.” Koh ū lâng kóng, “M̄-sī; sī chhin-chhiūⁿ i.” M̄-kú hit-ê lâng ka-kī kóng, “Góa chiū-sī.” 10In koh mn̄g i, “Lí ê ba̍k-chiu án-chóaⁿ ōe khòaⁿ-kìⁿ?” 11I ìn kóng, “Kiò-chòe Iâ-so͘ hit-ê lâng chhiau thô͘ kô͘ góa ê ba̍k-chiu, kā góa kóng, ‘lí khì [Se-lô-a]-tî sóe’; góa khì, chi̍t-ē sóe, chiū ōe khòaⁿ-kìⁿ.” 12In mn̄g i, “Hit-ê lâng tī tó-ūi?” I kóng, “Góa m̄-chai.” 13In chiū chhōa í-chêng sit-bêng hit-ê lâng khì Hoat-lī-sài-phài ê lâng hia. 14Iâ-so͘ chhiau thô͘ lâi khui i ê ba̍k-chiu hit ji̍t sī An-hioh-ji̍t. 15Só͘-í, Hoat-lī-sài-lâng koh chi̍t piàn mn̄g i sī án-chóaⁿ ōe khòaⁿ-kìⁿ. I kā in kóng, “I ēng thô͘ kô͘ góa ê ba̍k-chiu, góa khì sóe, chiū ū khòaⁿ-kìⁿ.” 16Ū chi̍t-kóa [Hoat-lī-sài]-lâng kóng, “Chit-ê lâng m̄-sī tùi Siōng-tè hia lâi ê, in-ūi I bô siú An-hioh-ji̍t.” Koh ū pa̍t ê lâng kóng, “Chi̍t ê ū-chōe ê lâng ná ōe-tàng kiâⁿ chit khoán sîn-jiah?” In tiong-kan soah khí hun-lia̍t. 17Hoat-lī-sài-lâng chiū mn̄g hit-ê sit-bêng ê lâng, “Kì-jiân I hō͘ lí ê ba̍k-chiu ū khòaⁿ-kìⁿ, lí kóng I sī sím-mi̍h lâng?” I ìn kóng, “I sī sian-ti.” 18[Iû-thài]-kàu ê léng-siù it-ti̍t bô siong-sìn i í-chêng sit-bêng, hiān-chāi ū khòaⁿ-kìⁿ, chiū tiàu i ê pē-bú lâi, 19mn̄g in kóng, “Chit-ê sī lín kóng chhut-sì chiū sit-bêng hit-ê kiáⁿ sī-bô? Sī án-chóaⁿ i hiān-chāi ōe khòaⁿ-kìⁿ?” 20I ê pē-bú ìn kóng, “Goán chai i sī goán kiáⁿ, chhut-sì chiū sit-bêng. 21M̄-kú i hiān-chāi án-chóaⁿ ōe khòaⁿ-kìⁿ, goán m̄-chai; mā m̄-chai sím-mi̍h lâng hō͘ i ōe khòaⁿ-kìⁿ. Lín kā i mn̄g, i í-keng tōa-hàn, ka-kī ōe-hiáu ìn.” 22I ê pē-bú án-ni kóng, sī in-ūi kiaⁿ [Iû-thài]-kàu ê léng-siù; in-ūi in í-keng chham-siông hó-sè, nā ū lâng sêng-jīn Iâ-so͘ sī Ki-tok, tio̍h tùi hōe-tn̂g kā i kóaⁿ chhut-khì. 23In-ūi án-ni, i ê pē-bú chiah kóng, “I í-keng tōa-hàn, lín kā i mn̄g.” 24[Hoat-lī-sài]-lâng tē-jī piàn kiò hit-ê chhut-sì chiū sit-bêng ê lâi, kā i kóng, “Tī Siōng-tè bīn-chêng tio̍h chiàu-si̍t kóng. Goán chai chit-ê lâng sī ū-chōe ê lâng.” 25I ìn kóng, “I sī ū chōe ê lâng á m̄-sī, góa m̄-chai. Góa chí-ū chai chi̍t hāng tāi-chì, góa chêng sit-bêng, taⁿ ōe khòaⁿ-kìⁿ.” 26In chiū mn̄g i, “I kā lí chòe sím-mi̍h? I án-chóaⁿ hō͘ lí ōe khòaⁿ-kìⁿ?” 27I ìn kóng, “Góa í-keng kā lín kóng lah, lín m̄-thiaⁿ, lín ná beh koh thiaⁿ? Lín mā siūⁿ-beh chòe I ê bûn-tô͘ sī-bô?” 28In chiū kā i mē, “Lí chiah-sī hit-ê lâng ê bûn-tô͘; goán sī [Mô͘-se] ê bûn-tô͘. 29Goán chai Siōng-tè bat tùi [Mô͘-se] kóng-ōe, m̄-kú chit-ê lâng, i tùi tó-ūi lâi, goán m̄-chai.” 30Hit-ê lâng ìn kóng, “Án-ni ū-kàu kî-koài! I i-hó góa ê ba̍k-chiu, lín iáu-kú m̄-chai I tùi tó-ūi lâi? 31Lán chai Siōng-tè bô thiaⁿ chōe-jîn ê kî-kiû; m̄-kú lâng nā kèng-ùi Siōng-tè, si̍t-hêng I ê chí-ì, Siōng-tè chiū kā i thiaⁿ. 32Tùi chhòng-sè í-lâi, iáu m̄-bat thiaⁿ-kìⁿ kóng ū lâng hō͘ chhut-sì chiū sit-bêng ê lâng ōe khòaⁿ-kìⁿ. 33Chit-ê lâng nā m̄-sī tùi Siōng-tè lâi, bōe-tàng chòe chit khoán tāi-chì.” 34In chiū tùi i kóng, “Lí chhut-sì chiū ū-chōe, tī chōe tiong tōa-hàn, koh káⁿ beh kà-sī goán!” In chiū kā i kóaⁿ chhut-khì. 35Iâ-so͘ thiaⁿ-tio̍h in kā i kóaⁿ-chhut hōe-tn̂g, āu-lâi chhē-tio̍h i, chiū kā i mn̄g, “Lí ū sìn Jîn-chú bô?” 36I ìn kóng, “Sian-siⁿ, sím-mi̍h lâng sī Jîn-chú, góa thang sìn I?” 37Iâ-so͘ tùi i kóng, “Lí í-keng ū khòaⁿ-tio̍h I; chit-chūn teh kap lí kóng-ōe ê chiū-sī I.” 38I kóng, “Chú ah, góa sìn,” chiū kūi lo̍h-khì kā I pài. 39Iâ-so͘ kóng, “Góa ūi-tio̍h sím-phòaⁿ lâi-kàu chit sè-kan, thang hō͘ sit-bêng-ê khòaⁿ-kìⁿ, hō͘ ba̍k-kng-ê pìⁿ-chòe sit-bêng.” 40Chi̍t-kóa [Hoat-lī-sài]-lâng thiaⁿ-tio̍h chiū mn̄g Iâ-so͘, “Lí sī kóng goán mā sit-bêng ò͘?” 41Iâ-so͘ ìn kóng, “Lín nā sit-bêng chiū bô-chōe; m̄-kú lín kóng ‘Goán sī ba̍k-kng-ê’, án-ni lín iáu ū-chōe.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\