IÛ-TĀI 1

1Góa sī Iâ-so͘ Ki-tok ê lô͘-po̍k, [Ngá-kok] ê hiaⁿ-tī [Iû-tāi], góa siá-phoe hō͘ hiah-ê siū Siōng-tè soán-tiàu, tit-tio̍h Pē Siōng-tè ê thiàⁿ, siū Iâ-so͘ Ki-tok pó-iū ê lâng. 2Goān Siōng-tè hong-hong hù-hù sù lín lîn-bín, pêng-an, kap chû-ài! 3Chhin-ài ê pêng-iú, góa chá chiū it-ti̍t ài-beh siá-phoe hō͘ lín, kap lín tâm-lūn lán lóng ū-hūn ê chín-kiù. Góa kám-kak chit-chūn sûi-sî su-iàu siá-phoe kā lín kó͘-lē, ài lín ūi-tio̍h Siōng-tè chí-ū chi̍t piàn chiū kàu-gia̍h thoân-siū hō͘ I chú-bîn chit-ê sìn-gióng kè-sio̍k hùn-tò͘. 4In-ūi ū chi̍t-kóa bô kèng-ùi Siōng-tè ê lâng thau-thau-á chǹg ji̍p-lâi lán tiong-kan, lī-iōng lán ê Siōng-tè ê un-tián chòe hòng-chhiòng ê chià-kháu, koh m̄-jīn î-it ê Chú-cháiⁿ lán ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok. Chin chá í-chêng Sèng-keng chiū ū-giân chiah-ê lâng it-tēng tio̍h siū hêng-hoa̍t. 5Sui-jiân lín chai chiah-ê it-chhè ê sū, góa iáu-kú beh kā lín thê-chhíⁿ, Chú chi̍t piàn chiū oân-choân chiong [Í-sek-lia̍t] peh-sìⁿ tùi [Ai-ki̍p] tōe kiù chhut-lâi, āu-lâi húi-bia̍t hiah-ê m̄-sìn ê lâng. 6Koh hiah-ê bô siú pún-hūn, lī-khui pún-ūi ê thiⁿ-sài, in hō͘ só-liān éng-oán liān tī o͘-àm ê chhim-ian; Siōng-tè kā in koaiⁿ tī hia, thèng-hāu sím-phòaⁿ ê tōa Ji̍t-chí. 7Tòa tī [Só͘-to-má], [Gô-mô͘-la̍h], kap hù-kūn siâⁿ-chhī ê lâng, mā kap hiah-ê thiⁿ-sài siâng-khoán kiâⁿ îm-loān, hòng-chhiòng hoán chū-jiân ê sèng-io̍k, siū-tio̍h éng-oán bōe hoa ê hé ê hêng-hoa̍t, chòe chèng-lâng ê kéng-kài. 8Siâng-khoán, chiah-ê khong-su bōng-sióng ê lâng mā ū sún-hāi ka-kī ê seng-khu, biáu-sī Siōng-tè ê koân-ui, bú-jio̍k thiⁿ-téng hiah-ê chun-êng-chiá. 9Thiⁿ-sài-tiúⁿ [Bí-ka-le̍k] ūi-tio̍h [Mô͘-se] ê ûi-thé kap Mô͘-kúi cheng-lūn ê sî, mā m̄-káⁿ ēng húi-pòng ê ōe chek-pī, chí-ū kóng, “Chú khiàn-chek lí!” 10M̄-kú chiah-ê lâng húi-pòng in só͘ bô liáu-kái ê sū; in chhin-chhiūⁿ iá-siù khì chòe chiàu pún-lêng só͘ chai ê tāi-chì, kiat-kó siū húi-bia̍t. 11In chhám à! In-ūi in kiâⁿ [Kai-ún] ê lō͘, koh ūi-tio̍h chîⁿ-châi hām-lo̍h tī [Pa-lân] ê chhò-gō͘. In kap [Khó-lah] siâng-khoán, in-ūi pōe-poān lâi bia̍t-bông. 12In m̄-chai kiàn-siàu, tōa-chia̍h tōa-lim, ka-kī kò͘-chia̍h, lâi phò-hoāi lín ê ài-chhan. In chhin-chhiūⁿ hûn hō͘ hong chhe-lâi chhe-khì, lóng bô lo̍h-hō͘; chhin-chhiūⁿ chhiū kàu chhiu-thiⁿ ia̍h bô kiat ké-chí, hō͘ lâng liân kun khau khí-lâi, sí-kah ta-khok-khok. 13In mā chhin-chhiūⁿ pho-lōng phùn-chhut chúi-phe̍h, lō͘-chhut ka-kī ê kiàn-siàu; chhin-chhiūⁿ lī-khui khúi-tō ê chhiⁿ lak ji̍p-khì Siōng-tè ūi-tio̍h in éng-oán pó-liû hit-ê o͘-àm ê chhim-ian. 14[A-tong] ê tē-chhit tāi sun [Í-lo̍k] ū-giân chiah-ê lâng kóng, “Lín khòaⁿ! Chú ōe chhōa chheng-chheng bān-bān ê sèng thiⁿ-sài lâi, 15beh sím-phòaⁿ só͘-ū ê lâng, hêng-hoa̍t it-chhè bô kèng-khiân ê chōe-jîn, in-ūi in ēng bô kèng-khiân ê hong-hoat chòe it-chhè bô kèng-khiân ê sū, koh kóng siat-to̍k Siōng-tè ê ōe.” 16Chiah-ê lâng put-sî ngau̍h-ngau̍h-liām, bâi-oàn, thàn su-io̍k chòe tāi-chì, kóng tōa-ōe, ūi-tio̍h lī-ek phô͘-tháⁿ pa̍t-lâng. 17Chhin-ài ê pêng-iú, tio̍h ōe kì-tit lán ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok ê sù-tô͘ ū-giân ê ōe. 18In ū kā lín kóng, “Tī boa̍t-kî, ū chi̍t-kóa thàn ka-kī bô kèng-khiân ê io̍k-liām chòe tāi-chì ê lâng ōe chhut-hiān, in ài thí-chhiò pa̍t-lâng ê sìn-gióng.” 19Chiah-ê sī chè-chō hun-cheng, siū pún-sèng chi-phòe, bô kap Sèng Sîn kiat-liân ê lâng. 20Lín leh, chhin-ài ê pêng-iú, tio̍h chiong ka-kī kiàn-li̍p tī chì-sèng ê sìn-gióng téng-bīn; tio̍h khò Sèng Sîn kî-tó. 21Tio̍h tiàm tī Siōng-tè ê thiàⁿ pó-siú ka-kī, gióng-bōng lán ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok ê lîn-bín, ti̍t-kàu tit-tio̍h éng-oán ê oa̍h-miā. 22Tùi chi̍t-kóa sim chûn giâu-gî ê lâng, tio̍h lîn-bín in; 23ū chi̍t-kóa lâng, tio̍h tùi hé-tiong kā in kiù chhut-lâi; koh ū chi̍t-kóa lâng, tio̍h lîn-bín in, m̄-kú tio̍h ka-kī kéng-kài, liân in hō͘ chêng-io̍k bak-tio̍h ê saⁿ to tio̍h iàm-ò͘ⁿ. 24Siōng-tè ōe pó-hō͘ lín bōe tūi-lo̍h, hō͘ lín bô khoat-tiám, hoaⁿ-hoaⁿ hí-hí khiā tī I êng-iāu ê bīn-chêng. 25Goān to̍k-it ê Siōng-tè lán ê Kiù-chú, thong-kè lán ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok, tit-tio̍h êng-kng, chun-giâm, lêng-le̍k, kap koân-pèng, tùi bān-kó͘ kàu hiān-chāi, ti̍t-kàu éng-oán. Amen!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\