LŌ͘-KA 1

1Só͘ chun-kèng ê [Thê-o-hui-lô] sian-siⁿ: Tī goán tiong-kan só͘ hoat-seng ê tāi-chì, í-keng ū chin chōe lâng chéng-lí koh phian-siá; 2chiah-ê tāi-chì sī chiàu hiah-ê tùi khí-thâu chiū chhin-ba̍k khòaⁿ-kìⁿ ê lâng kap thoân-tō ê lâng só͘ thoân-siū hō͘ goán ê. 3Chiah-ê lóng-chóng ê tāi-chì, góa ū tùi-thâu-kàu-bé siông-sè chhâ-khó, chiah siūⁿ-kóng tio̍h ūi-tio̍h lí chiàu sūn-sū siá chhut-lâi, 4hō͘ lí thang bêng-pe̍k só͘ ha̍k-si̍p ê tō-lí sī khak-si̍t. 5[Hi-lu̍t] chòe [Iû-thài]-ông ê sî, ū chi̍t ê [A-pí-a] pan ê chè-si, miâ kiò-chòe [Sat-ka-lī-a]; i ê bó͘ [I-lī-sa-pek] mā-sī chè-si [A-lûn] ê hō͘-tāi. 6In nn̄g lâng oân-choân chun-siú Chú it-chhè ê kài-bēng kap kui-lē, hō͘ Siōng-tè khòaⁿ-chòe gī-lâng. 7In bô kiáⁿ, in-ūi [I-lī-sa-pek] bōe siⁿ, in nn̄g lâng mā lóng í-keng chin lāu. 8Ū chi̍t ji̍t, [Sat-ka-lī-a] ti̍t-pan, tī Siōng-tè ê bīn-chêng chip-hêng chè-si ê chit-bū. 9Chiàu chè-si-chit ê kui-lē, i thiu-tio̍h khau ji̍p-khì Chú ê sèng-só͘ sio-hiuⁿ. 10I teh sio-hiuⁿ ê sî, kui tōa-tīn bîn-chiòng tī gōa-bīn teh kî-tó. 11Ū Chú ê chi̍t ê thiⁿ-sài hián-hiān, khiā tī hiuⁿ-tôaⁿ ê chiàⁿ-pêng. 12[Sat-ka-lī-a] chi̍t-ē khòaⁿ-tio̍h chin tio̍h-kiaⁿ, hui-siông put-an. 13Thiⁿ-sài kā i kóng, “[Sat-ka-lī-a], m̄-bián kiaⁿ, in-ūi Siōng-tè í-keng thiaⁿ-tio̍h lí ê kî-tó; lí ê bó͘ [I-lī-sa-pek] ōe kā lí siⁿ chi̍t ê hāu-siⁿ. Lí tio̍h kā i hō-miâ kiò-chòe [Iok-hān]. 14Lí ōe hoaⁿ-hí khoài-lo̍k; chin chōe lâng mā ōe in-ūi i ê chhut-sì lâi hoaⁿ-hí, 15in-ūi i tī Chú ê bīn-chêng ōe chòe tōa jîn-bu̍t. Po̍h-chiú kāu-chiú i lóng bōe ēng-tit lim. I iáu tī bú-thai chiū hō͘ Sèng Sîn chhiong-móa. 16I ōe hō͘ chin chōe [Í-sek-lia̍t] ê kiáⁿ-sun kui-ǹg Chú --- in ê Siōng-tè. 17I ōe ēng sian-ti [Í-lī-a] ê cheng-sîn kap lêng-le̍k lâi chòe Chú ê sian-hong. I ōe hō͘ pē-bú kap kiáⁿ-jî hô-hó; hō͘ pōe-ge̍k ê lâng choán-ǹg lâi tè gī-lâng ê ì-liām; hō͘ chú-bîn chún-pī piān thang gêng-chiap Chú.” 18[Sat-ka-lī-a] tùi thiⁿ-sài kóng, “Góa tio̍h án-chóaⁿ chiah ōe chai chit-ê tāi-chì? Góa í-keng lāu, góa ê bó͘ mā hiah-chōe hè à.” 19Thiⁿ-sài ìn kóng, “Góa sī teh sū-hāu Siōng-tè ê [Ka-pek-lia̍t], siū phài lâi thoân-ōe, tùi lí pò chit-ê hó siau-sit. 20Kàu chiah-ê tāi-chì èng-giām hit ji̍t, lí ōe é-káu bōe kóng-ōe, in-ūi lí bô siong-sìn góa só͘ kóng sî kàu ōe si̍t-hiān chiah-ê ōe.” 21Hit sî, bîn-chiòng teh thèng-hāu [Sat-ka-lī-a], in chin kî-koài i ná-ōe ji̍p-khì sèng-só͘ hiah-ni̍h kú. 22I chhut-lâi ê sî soah bōe-tàng tùi in kóng-ōe, in chiah chai i tī sèng-só͘ ū khòaⁿ-kìⁿ īⁿ-siōng. I bōe kóng-ōe, it-ti̍t tùi in pí-chhiú. 23[Sat-ka-lī-a] ho̍k-sāi ê ji̍t-kî kè liáu chiū tńg-khì chhù-ni̍h. 24Kè bô jōa kú, i ê bó͘ [I-lī-sa-pek] hoâi-īn, gō͘ ge̍h-ji̍t kú bô chhut-mn̂g. 25[I-lī-sa-pek] kóng, “Chú chiah-ni̍h khòaⁿ-kò͘ góa, kā góa tû-khì tī lâng bīn-chêng ê kiàn-siàu.” 26[I-lī-sa-pek] hoâi-īn tē-la̍k ge̍h-ji̍t, thiⁿ-sài [Ka-pek-lia̍t] hōng Siōng-tè chhe-phài kàu [Ka-lī-lī] chi̍t ê siâⁿ, kiò-chòe [Ná-sat-le̍k], 27khì kìⁿ chi̍t ê chāi-sek-lú, miâ kiò-chòe [Má-lī-a]. Chit-ê chāi-sek-lú í-keng kap [Tāi-pi̍t]-ke chi̍t ê lâng miâ kiò-chòe [Iok-sek] tèng-hun. 28Thiⁿ-sài kàu [Má-lī-a] hia, tùi i kóng, “Pêng-an! Lí sī chèng hū-lú tiong-kan siōng ū hok-khì ê; Chú kap lí tông-chāi!” 29[Má-lī-a] in-ūi chiah-ê ōe hui-siông put-an, sim-lāi it-ti̍t teh siūⁿ chit-ê chhéng-an sī sím-mi̍h ì-sù. 30Thiⁿ-sài tùi i kóng, “[Má-lī-a], m̄-bián kiaⁿ, in-ūi lí ū tit-tio̍h Siōng-tè sù-hok. 31Lí ōe hoâi-īn siⁿ chi̍t ê hāu-siⁿ, lí tio̍h kā I hō-miâ kiò-chòe Iâ-so͘. 32I ōe chòe tōa jîn-bu̍t, lâng ōe chheng-ho͘ I chòe Chì-koân Siōng-tè ê Kiáⁿ. Chú Siōng-tè ōe chiong I chó͘-sian [Tāi-pi̍t] ê ông-ūi hō͘ I. 33I ōe éng-oán thóng-tī [Ngá-kok] ê kiáⁿ-sun; I ê ông-kok bû-kiông-chīn.” 34[Má-lī-a] tùi thiⁿ-sài kóng, “Góa iáu-bē chhut-kè, ná-ōe ū chit khoán tāi-chì?” 35Thiⁿ-sài ìn kóng, “Sèng Sîn beh lîm-kàu lí, Chì-koân Siōng-tè ê koân-lêng beh tì-ìm lí. In-ūi án-ni, hit-ê teh-beh chhut-sì ê eⁿ-á sī sèng-ê, lâng ōe chheng-ho͘ I chòe Siōng-tè ê Kiáⁿ. 36Lí khòaⁿ, lí ê chhin-chiâⁿ [I-lī-sa-pek], i sui-jiân nî-lāu, mā í-keng hoâi-īn beh siⁿ chi̍t ê hāu-siⁿ. Lâng kóng i bōe siⁿ, m̄-kú i í-keng ū-sin la̍k ge̍h-ji̍t. 37In-ūi Siōng-tè bô chi̍t hāng tāi-chì chòe bōe-kàu.” 38[Má-lī-a] kóng, “Góa sī Chú ê lú-pī, goān chiàu lí ê ōe tī góa sin-chiūⁿ si̍t-hiān.” Thiⁿ-sài chiū lī-khui i. 39Kè bô jōa kú, [Má-lī-a] chhut-hoat, kóaⁿ-kín khì [Iû-thài] soaⁿ-tōe ê chi̍t ê siâⁿ. 40I ji̍p-khì [Sat-ka-lī-a] ê chhù, kā [I-lī-sa-pek] chhéng-an. 41[I-lī-sa-pek] thiaⁿ-tio̍h [Má-lī-a] ê chhéng-an, pak-tó͘ lāi ê eⁿ-á chiū tiô-thiàu. [I-lī-sa-pek] hō͘ Sèng Sîn chhiong-móa, 42tōa-siaⁿ kóng, “Hū-jîn-lâng tiong lí siōng siū chiok-hok! Lí pak-tó͘ lāi ê gín-á mā siū chiok-hok! 43Góa ê Chú ê lāu-bú lâi hóng-būn góa, góa ná-ōe kham-tit? 44In-ūi góa chi̍t-ē thiaⁿ-tio̍h lí chhéng-an ê siaⁿ, pak-tó͘ lāi ê eⁿ-á chiū hoaⁿ-hí tiô-thiàu. 45Siong-sìn Chú kóng ê ōe it-tēng ōe si̍t-hiān hit-ê hū-jîn-lâng chin ū hok-khì!” 46[Má-lī-a] kóng: Góa ê sim chun Chú chòe tōa; 47Góa ê sîn in-ūi Siōng-tè --- góa ê Kiù-chú lâi hoaⁿ-hí. 48In-ūi Chú ū khòaⁿ-kò͘ I pi-bî ê lú-pī. Tùi taⁿ í-āu, bān sè-tāi ê lâng lóng ōe kóng góa ū hok-khì, 49in-ūi Choân-lêng ê Siōng-tè ūi-tio̍h góa chòe úi-tāi ê tāi-chì; I ê miâ sī sèng. 50Tùi kèng-ùi I ê lâng, I lîn-bín in kàu sè-sè tāi-tāi. 51I chhun-chhut koân-lêng ê chhiú, kóaⁿ-sòaⁿ sim kiau-ngō͘ ê lâng. 52I chiong chiáng-koân-ê tùi pó-chō thoa lo̍h-lâi, pi-bî ê lâng kā in ko-seng. 53Iau-gō ê lâng, I ēng hó-mi̍h hō͘ in pá-chiok; hó-gia̍h ê lâng, I kóaⁿ in khang-chhiú chhut-khì. 54I hû-chō͘ I ê po̍k-jîn [Í-sek-lia̍t], kì-tit kā in lîn-bín; 55chiàu I tùi lán chó͘-sian ê èng-ún, lîn-bín [A-pek-la-hán] kap i ê kiáⁿ-sun kàu éng-oán. 56[Má-lī-a] kap [I-lī-sa-pek] chòe-hé tòa chha-put-to saⁿ ge̍h-ji̍t, jiân-āu tńg-khì in tau. 57[I-lī-sa-pek] seng-sán ê ji̍t-kî í-keng kàu, chiū siⁿ chi̍t ê hāu-siⁿ. 58Chhù-piⁿ kap chhin-chiâⁿ thiaⁿ-kóng Chú ū tōa-tōa lîn-bín i, chiū kap i chòe-hé hoaⁿ-hí. 59Gín-á chhut-sì tē-poeh ji̍t, in lâi beh kā i kat-lé, koh chiàu in lāu-pē ê miâ kiò i chòe [Sat-ka-lī-a]. 60Chóng-sī i ê lāu-bú kóng, “M̄-thang! Tio̍h kā i hō-miâ chòe [Iok-hān].” 61In tùi i kóng, “Lín chhin-chiâⁿ tiong-kan bô-lâng hō chit-ê miâ.” 62In chiū ēng chhiú pí, mn̄g gín-á ê lāu-pē khòaⁿ beh kā i hō sím-mi̍h miâ. 63[Sat-ka-lī-a] kā in thó chi̍t tè siá-jī-pán, siá kóng, “I ê miâ sī [Iok-hān].” Tāi-ke lóng tio̍h-kiaⁿ. 64[Sat-ka-lī-a] sûi-sî khui-chhùi kóng-ōe, chheng-chàn Siōng-tè. 65Chhù-piⁿ-keh-piah lóng chin tio̍h-kiaⁿ; choân [Iû-thài] ê soaⁿ-tōe lóng teh tâm-lūn chit hāng tāi-chì. 66Thiaⁿ-tio̍h chit hāng tāi-chì ê lâng siūⁿ-kóng, “Chit-ê eⁿ-á chiong-lâi ōe chiâⁿ-chòe sím-mi̍h khoán lâng?” In-ūi ū Chú ê koân-lêng kap i tông-chāi. 67[Iok-hān] ê lāu-pē [Sat-ka-lī-a] hō͘ Sèng Sîn chhiong-móa, ū-giân kóng: 68Tio̍h chheng-chàn Chú [Í-sek-lia̍t] ê Siōng-tè! In-ūi I ū khòaⁿ-kò͘ koh kiù-sio̍k I ê chú-bîn. 69I tùi I ê po̍k-jîn [Tāi-pi̍t] ê ke, kā lán siat-li̍p chi̍t ūi ū tōa khùi-la̍t ê Chín-kiù-chiá. 70Chiàu I tī kó͘-chá thong-kè I sèng sian-ti ê chhùi èng-ún kóng: 71I beh chín-kiù lán thoat-lī lán ê tùi-te̍k, thoat-lī it-chhè oàn-hūn lán ê lâng ê chhiú. 72I èng-ún beh lîn-bín lán ê chó͘-sian, koh kì-tit I só͘ li̍p sîn-sèng ê iok, 73chiū-sī I tùi lán ê chó͘ [A-pek-la-hán] só͘ li̍p ê iok. I beh kiù lán thoat-lī tùi-te̍k ê chhiú, hō͘ lán bô kiaⁿ-hiâⁿ, chi̍t-sì-lâng tī I ê bīn-chêng, ēng sèng-kiat kong-gī ho̍k-sāi I. 76Sòe-kiáⁿ ah, lí ōe hō͘ lâng chheng-ho͘ chòe Chì-koân Siōng-tè ê sian-ti; in-ūi lí ōe chòe Chú ê sian-hong lâi chún-pī I beh kiâⁿ ê lō͘, 77hō͘ I ê chú-bîn in-ūi chōe tit-tio̍h sià-bián thang bêng-pe̍k Siōng-tè ê chín-kiù. 78In-ūi lán ê Siōng-tè un-jiû chû-pi, I hō͘ chheng-chá ê ji̍t-thâu tùi thiⁿ-téng chiò lán, 79chiò lán chiah-ê tiàm tī o͘-àm kap sí-bông ìm-ńg-ē ê lâng, ín-chhōa lán ê kha kiâⁿ-ji̍p hô-pêng ê lō͘. 80Chit-ê gín-á chiām-chiām tōa-hàn, sim-lêng ji̍t-ji̍t ióng-chòng. I tòa khòng-iá, it-ti̍t kàu i tī [Í-sek-lia̍t]-lâng ê tiong-kan kong-khai chhut-hiān hit ji̍t.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\