LŌ͘-KA 10

1Chiah-ê tāi-chì liáu-āu, Chú lēng-gōa kéng chhit-cha̍p-jī lâng, chhe in nn̄g-ê nn̄g-ê seng khì I pún-sin siūⁿ-beh khì ê ta̍k ê siâⁿ ta̍k ê só͘-chāi. 2Iâ-so͘ kā in kóng, “Thang siu-sêng ê chin chōe, chòe-kang ê lâng chin chió. Só͘-í, lín tio̍h kî-kiû koán siu-sêng ê chú-lâng phài kang-lâng khì siu-sêng. 3Khì! Góa chhe lín chhut-khì, chhin-chhiūⁿ sàng iûⁿ-á ji̍p-khì chhâi-lông ê lāi-bīn. 4M̄-thang tòa chîⁿ-tē, m̄-thang tòa lú-hêng-tē, mā m̄-thang tòa ôe, tī lō͘-ni̍h m̄-thang kā lâng chhéng-an. 5Lín bô-lūn ji̍p-khì tó chi̍t keng chhù, tio̍h tāi-seng kóng ‘Goān lín chit ke pêng-an!’ 6Tī hia nā ū ài pêng-an ê lâng, lín ê pêng-an ōe lâu tī in hia; nā bô, hit-ê pêng-an ōe tò-tńg-lâi kui lín. 7Lín tio̍h tiàm hit-ê ke. In chún-pī sím-mi̍h, lín chiū chia̍h sím-mi̍h, lim sím-mi̍h, in-ūi chòe-kang ê lâng eng-kai tit-tio̍h kang-chîⁿ. Lín m̄-thang tùi chit ke sóa kè hit ke. 8Lín bô-lūn ji̍p-khì tó chi̍t ê siâⁿ, lâng nā chiap-thāi lín, phâng sím-mi̍h chhut-lâi, lín chiū chia̍h sím-mi̍h. 9Siâⁿ-lāi ū pīⁿ ê lâng tio̍h kā in i, sòa kā in kóng, ‘Siōng-tè-kok teh-beh si̍t-hiān lah.’ 10“Bô-lūn ji̍p-khì tó chi̍t ê siâⁿ, lâng nā bô hoan-gêng lín, lín tio̍h chhut-khì tōa koe-lō͘ kóng, 11‘Liân lín chit-ê siâⁿ tiâu tī goán kha ê thô͘-hún, goán to beh pōaⁿ-tiāu kā lín kéng-kò; put-kò lín tio̍h chai Siōng-tè-kok teh-beh si̍t-hiān lah.’ 12Góa kā lín kóng, tī Sím-phòaⁿ ê Ji̍t, [Só͘-to-má] tio̍h siū ê hêng-hoa̍t ōe pí hit-ê siâⁿ tio̍h siū ê khah hó jím-siū.” 13“[Ko-lia̍p-sìn], lí chhám à! [Pek-sài-tāi], lí chhám à! Góa tī lín tiong-kan kiâⁿ ê sîn-jiah nā tī [Thài-ní] kap [Se-tùn] kiâⁿ, in chá chiū chhēng môa-saⁿ, chē tī hé-hu téng hóe-kái lah. 14Tī Sím-phòaⁿ ê sî, [Thài-ní] kap [Se-tùn] tio̍h siū ê hêng-hoa̍t ōe pí lín tio̍h siū ê khah hó jím-siū. 15Lí leh, [Ka-pek-lông], Lí ài lâng kā lí hû chiūⁿ-thiⁿ sī-bô? Bōe, Siōng-tè ōe kā lí hiat-lo̍h im-kan! 16“Thiaⁿ-thàn lín ê lâng chiū-sī thiaⁿ-thàn góa, kū-choa̍t lín ê lâng chiū-sī kū-choa̍t góa; kū-choa̍t góa ê lâng chiū-sī kū-choa̍t chhe góa lâi Hit-ūi.” 17Hit chhit-cha̍p-jī lâng hoaⁿ-hoaⁿ hí-hí tò-lâi, pò-kò kóng, “Chú ah, goán hōng lí ê miâ bēng-lēng, liân kúi to ho̍k-chiông goán!” 18Iâ-so͘ kā in kóng, “Góa ū khòaⁿ-kìⁿ Sat-tàn chhin-chhiūⁿ sih-nà tùi thiⁿ-téng siak lo̍h-lâi. 19Tio̍h chai, góa ū sù lín koân-pèng thang ta̍h chôa kap giat-á-thâng, koh thang chè-ho̍k tùi-te̍k it-chhè ê lêng-le̍k; bô chi̍t hāng ōe kā lín siong-hāi. 20Put-kò, m̄-thang in-ūi chiah-ê siâ-sîn hâng-ho̍k lín, lín chiū hoaⁿ-hí; tio̍h in-ūi lín ê miâ kì-chài tī thiⁿ-téng lâi hoaⁿ-hí.” 21Hit sî, Iâ-so͘ hō͘ Sèng Sîn kám-tōng móa-sim hoaⁿ-hí, kóng, “Pē ah, thiⁿ-tōe ê Chú, góa kám-siā lí, in-ūi lí ū chiong chiah-ê sū tùi ū tì-hūi ū ha̍k-būn ê lâng khàm khí-lâi, tùi sòe-hàn gín-á khé-sī. Pē ah, sī lah, in-ūi che sī lí ê hó chí-ì. 22“Góa ê Pē í-keng ū chiong it-chhè lóng kau-thok góa. Pē í-gōa bô-lâng bat Kiáⁿ sī sím-mi̍h lâng; Kiáⁿ kap Kiáⁿ ài-beh khé-sī ê lâng í-gōa mā bô-lâng bat Pē sī sím-mi̍h lâng.” 23Iâ-so͘ oa̍t tńg-sin su-hā tùi bûn-tô͘ kóng, “Ū ba̍k-chiu thang khòaⁿ lín só͘ khòaⁿ-kìⁿ ê lâng chin ū hok-khì! 24Góa kā lín kóng, í-chêng ū chin chōe sian-ti kap kun-ông ài khòaⁿ lín só͘ khòaⁿ-kìⁿ ê ia̍h bô khòaⁿ-tio̍h; ài thiaⁿ lín só͘ thiaⁿ-kìⁿ ê ia̍h bô thiaⁿ-tio̍h.” 25Ū chi̍t ê Lu̍t-hoat-kàu-su khiā khí-lâi chhì-thàm Iâ-so͘, kóng, “Lāu-su, góa tio̍h chòe sím-mi̍h chiah ōe tit-tio̍h éng-oán ê oa̍h-miā?” 26Iâ-so͘ ìn i kóng, “Lu̍t-hoat ū siá sím-mi̍h? Lí án-chóaⁿ liáu-kái?” 27Hit-ê lâng ìn kóng, “Lí tio̍h choân-sim, choân-chêng, choân-le̍k, choân-ì thiàⁿ Chú --- lí ê Siōng-tè; koh tio̍h thiàⁿ chhù-piⁿ chhin-chhiūⁿ thiàⁿ ka-kī.” 28Iâ-so͘ kā i kóng, “Lí ìn liáu chin tio̍h. Chiàu án-ni khì chòe chiū ōe tit-tio̍h oa̍h-miā.” 29Hit-ê Lu̍t-hoat-kàu-su ūi-tio̍h beh piáu-bêng ka-kī sī tio̍h, chiū koh mn̄g Iâ-so͘, “Sím-mi̍h lâng sī góa ê chhù-piⁿ?” 30Iâ-so͘ ìn kóng, “Ū chi̍t ê lâng tùi [Iâ-lō͘-sat-léng] lo̍h-khì [Iâ-lī-ko], tú-tio̍h kiông-tō; in pak i ê saⁿ, koh kā i phah kàu pòaⁿ-sí, jiân-āu kā i pàng hē-teh, chòe in khì. 31Tú-hó ū chi̍t ê chè-si tùi hit tiâu lō͘ lo̍h-lâi, khòaⁿ-tio̍h hit-ê lâng chiū siám tùi lō͘ ê hit pêng kè-khì. 32Siâng-khoán, ū chi̍t ê [Lī-bī]-lâng lâi-kàu hit-ê só͘-chāi, khòaⁿ-tio̍h hit-ê lâng mā siám tùi lō͘ ê hit pêng kè-khì. 33Chóng-sī, ū chi̍t ê [Sat-má-lī-a]-lâng tùi hia keng-kè, chi̍t-ē khòaⁿ-tio̍h hit-ê lâng chiū khó-lîn i, kiâⁿ óa-khì, 34ēng iû kap chiú boah i ê khang-chhùi, koh ēng pò͘ kā i pau-chat, jiân-āu kā i hû khì khiâ ka-kī ê lû-á, chhōa i khì lú-koán, kā i chiàu-kò͘. 35Keh-ji̍t, i the̍h nn̄g ê gûn-á kau hō͘ lú-koán ê thâu-ke, kau-tài kóng, ‘Chhiáⁿ lí chiàu-kò͘ chit-ê lâng, nā só͘-hùi tio̍h khah chōe, góa tò-lâi ê sî ōe pó͘ lí.’ ” 36Iâ-so͘ mn̄g hit-ê Lu̍t-hoat-kàu-su, “Lí siūⁿ, chit saⁿ ê lâng tó chi̍t ê sī hō͘ kiông-tō chhiúⁿ hit-ê lâng ê chhù-piⁿ?” 37I ìn kóng, “Kā i lîn-bín hit-ê.” Iâ-so͘ kā i kóng, “Lí khì, chiàu án-ni khì chòe.” 38Iâ-so͘ kap bûn-tô͘ kè-sio̍k kiâⁿ. Iâ-so͘ ji̍p-khì chi̍t ê chng-thâu, ū chi̍t ê hū-jîn-lâng, kiò-chòe [Má-tāi], kā I chiap-thāi. 39[Má-tāi] ū chi̍t ê sió-bē, kiò-chòe [Má-lī-a], chē tī Chú ê kha-chêng thiaⁿ I ê kà-sī. 40[Má-tāi] ūi-tio̍h chiap-thāi, tāi-chì chōe sim ak-chak, chiū lâi kā Iâ-so͘ kóng, “Chú ah, góa ê sió-bē pàng góa ka-kī chi̍t ê teh bong, lí ná bô iàu-kín? Kiò i lâi kā góa tàu kha-chhiú.” 41Chú ìn i kóng, “[Má-tāi], [Má-tāi], lí ūi-tio̍h tāi-chì chōe teh khòa-lū chhau-hoân; 42só͘ su-iàu ê chí-ū chi̍t hāng. [Má-lī-a] í-keng kéng-tio̍h siōng-hó hit hūn, bô-lâng ōe-tàng kā i chhiúⁿ-khì.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\