LŌ͘-KA 11

1Ū chi̍t piàn, Iâ-so͘ tī chi̍t ê só͘-chāi teh kî-tó. I kî-tó soah ê sî, ū chi̍t ê bûn-tô͘ kā I kóng, “Chú ah, [Iok-hān] ū kà i ê bûn-tô͘ kî-tó, chhiáⁿ lī mā kà goán kî-tó.” 2Iâ-so͘ kā in kóng, “Lín kî-tó ê sî, tio̍h án-ni kóng: Pē ah, goān lí ê sèng-miâ siū chun-chông. Goān lí si-hêng chú-koân. 3Kiû lí ta̍k ji̍t sù goán su-iàu ê chia̍h-mi̍h. 4Kiû lí sià-bián goán ê chōe, in-ūi goán ka-kī mā ū sià-bián só͘-ū ko͘-hū goán ê lâng. Kiû lí m̄-thang hō͘ goán hām-lo̍h tam-tng bōe-khí ê chhì-thàm.” 5Iâ-so͘ koh tùi I ê bûn-tô͘ kóng, “Lín tiong-kan ū sím-mi̍h lâng pòaⁿ-mî khì pêng-iú hia, kā i kóng, ‘Pêng-iú, chhiáⁿ lí chioh góa saⁿ tè piáⁿ, 6in-ūi góa ū chi̍t ê pêng-iú lú-hêng lâi-kàu goán chia, góa bô mi̍h-kiāⁿ thang chhiáⁿ i.’ 7Lí ê pêng-iú ōe tùi chhù-lāi ìn kóng, ‘Mài kā góa chhá, mn̂g í-keng koaiⁿ, góa kap gín-á tī bîn-chhn̂g teh khùn lah, bōe-tàng khí-lâi the̍h hō͘ lí.’ 8Góa kā lí kóng, sui-jiân hit-ê lâng bōe in-ūi i sī pêng-iú khí-lâi the̍h piáⁿ hō͘ i, mā ōe in-ūi i pek-chhiat khún-kiû, khí-lâi the̍h só͘ su-iàu ê mi̍h hō͘ i. 9“Só͘-í, góa kā lín kóng: Kiû, ōe tit-tio̍h; chhē, ōe chhē-tio̍h; phah-mn̂g, ōe kā lín khui. 10In-ūi kiû ê, chiū tit-tio̍h; chhē ê, chiū chhē-tio̍h; phah-mn̂g ê, chiū kā i khui. 11Lín tiong-kan choh lāu-pē ê, ka-kī ê kiáⁿ kā lín thó hî, kiám ōe lia̍h chôa hō͘ i? 12á-sī kā lín thó nn̄g, kiám ōe lia̍h giat-á-thâng hō͘ i? 13Lín sui-jiân pháiⁿ, iáu-kú ōe-hiáu the̍h hó-mi̍h hō͘ ka-kī ê kiáⁿ-jî, hô-hòng lín ê Thiⁿ-pē, I it-tēng ōe chiong Sèng Sîn sù hō͘ tùi I kî-kiû ê lâng!” 14Iâ-so͘ kóaⁿ chi̍t ê é-káu-kúi; kúi chi̍t-ē chhut-khì, hit-ê bōe-kóng-ōe ê lâng chiū kóng-ōe, kûn-chiòng lóng tio̍h-kiaⁿ. 15M̄-kú, kî-tiong ū lâng kóng, “I khò kúi-ông Pia̍t-se-pok kóaⁿ-kúi.” 16Koh ū chi̍t-kóa lâng beh chhì-thàm Iâ-so͘, it-ti̍t iau-kiû I kiâⁿ tùi thiⁿ lâi ê sîn-jiah. 17Iâ-so͘ chai-iáⁿ in teh siūⁿ sím-mi̍h, chiū kā in kóng, “Kok-ka ka-kī hun-cheng, ōe hong-hòe; ka-têng ka-kī hun-cheng, ōe tó-hoāi. 18Sat-tàn nā ka-kī hun-cheng, Sat-tàn ê kok ná khiā ōe-tiâu? Lín kóng góa sī óa-khò Pia̍t-se-pok kóaⁿ-kúi. 19Góa nā khò Pia̍t-se-pok kóaⁿ-kúi, lín ê chú-tē sī khò sím-mi̍h lâng kóaⁿ-kúi? Án-ni, lín ka-kī ê chú-tē ōe kā lín phòaⁿ-chōe. 20Put-kò góa nā-sī khò Siōng-tè ê khùi-la̍t teh kóaⁿ-kúi, Siōng-tè ê chú-koân chiū í-keng si̍t-hiān tī lín tiong-kan. 21“Ióng-sū bú-chong choân-pī kò͘-siú ka-kī ê chhù, i ê châi-bu̍t chiū an-choân. 22M̄-kú ū chi̍t ê pí i khah ióng ê lâng lâi kong-kek, phah-iâⁿ, chiū chiong i só͘ óa-khò ê bú-khì chhiúⁿ-khì, koh chiong só͘ chhiúⁿ ê châi-bu̍t pun liáu-liáu. 23“Bô ūi góa ê chiū-sī hoán-tùi góa; bô kap góa chòe-hé siu-chi̍p ê chiū-sī teh phah-sòaⁿ.” 24“Siâ-sîn lī-khui só͘ hū-sin ê lâng liáu-āu tī bô-chúi ê tōe-khu kiâⁿ thàu-thàu, beh chhē chi̍t ê hioh-khùn ê só͘-chāi, chhē lóng bô, chiū kóng, ‘Góa beh tńg-lâi-khì góa chhut-lâi hit keng chhù.’ 25I tńg-khì, khòaⁿ-tio̍h chhù-lāi sàu-kah chin chheng-khì, koh chéng-lí hó-sè. 26Āu-lâi, i khì chhōa chhit ê pí i khah pháiⁿ ê siâ-sîn lâi, ji̍p-khì hia tòa. Án-ni, hit-ê lâng ê kiat-kio̍k pí khí-thâu koh-khah chhám.” 27Iâ-so͘ teh kóng chiah-ê ōe ê sî, kûn-chiòng lāi-bīn ū chi̍t ê hū-jîn-lâng tōa-siaⁿ tùi Iâ-so͘ kóng, “Siⁿ lí, hō͘ lí suh-lin ê hū-jîn-lâng chin ū hok-khì!” 28Put-kò Iâ-so͘ ìn kóng, “Thiaⁿ Siōng-tè ê ōe koh chun-siú ê lâng koh-khah ū hok-khì!” 29Kûn-chiòng jú-lâi jú-chōe, Iâ-so͘ chiū kóng, “Chit sè-tāi chin-chiàⁿ sī siâ-ok ê sè-tāi! In kiû sîn-jiah, tû-liáu [Iok-ná] ê sîn-jiah, bōe-koh ū sîn-jiah hō͘ in. 30Tú chhin-chhiūⁿ [Iok-ná] chiâⁿ-chòe [Nî-nî-bî]-lâng ê sîn-jiah, Jîn-chú mā beh chiâⁿ-chòe chit sè-tāi ê lâng ê sîn-jiah. 31Tī Sím-phòaⁿ ê sî, Lâm-hng ê lú-ông ōe kap chit sè-tāi ê lâng chòe-hé khí-lâi kā in tēng-chōe, in-ūi i ū tùi tōe ê ke̍k-thâu lâi thiaⁿ [Só͘-lô-bûn] tì-hūi ê ōe. Lín khòaⁿ, ū pí [Só͘-lô-bûn] koh-khah úi-tāi ê tī chia! 32Tī Sím-phòaⁿ ê sî, [Nî-nî-bî]-lâng ōe kap chit sè-tāi ê lâng chòe-hé khí-lâi kā in tēng-chōe, in-ūi [Nî-nî-bî]-lâng thiaⁿ [Iok-ná] ê thoân-tō liáu-āu lóng hóe-kái. Lín khòaⁿ, ū pí [Iok-ná] koh-khah úi-tāi ê tī chia!” 33“Bô-lâng tiám-teng hē tī lâng khòaⁿ bōe-tio̍h ê só͘-chāi, á-sī khàm tī táu-ē; it-tēng sī hē tī teng-tâi téng, thang hō͘ ji̍p-lâi ê lâng khòaⁿ-tio̍h kng. 34Lí ê ba̍k-chiu sī seng-khu ê teng. Lí ê ba̍k-chiu nā kim, kui seng-khu chiū kng-bêng; lí ê ba̍k-chiu nā hoe, kui seng-khu chiū o͘-àm. 35Só͘-í, tio̍h sió-sim, m̄-thang hō͘ lí lāi-bīn ê kng pìⁿ-chòe àm. 36Lí kui seng-khu nā lóng kng-bêng, liân chi̍t-tiám-á o͘-àm to bô, chiū ōe chhin-chhiūⁿ teng kng-iàⁿ-iàⁿ teh kā lí chiò, oân-choân kng-bêng.” 37Iâ-so͘ teh kóng chiah-ê ōe ê sî, ū chi̍t ê [Hoat-lī-sài-phài] ê lâng chhiáⁿ I chia̍h-pn̄g, I chiū ji̍p-khì chē-toh. 38Hit-ê [Hoat-lī-sài-lâng] khòaⁿ-tio̍h I chia̍h-pn̄g bô seng sóe-chhiú, kám-kak chin kî-koài. 39Chú chiū kā i kóng, “Lín [Hoat-lī-sài]-lâng chí-ū chiong poe kap pôaⁿ ê gōa-bīn sóe chheng-khì, m̄-kú lín ê lāi-bīn chhiong-móa tham-io̍k kap siâ-ok! 40Lín chiah-ê gōng-lâng! Hit-ūi chhòng-chō gōa-bīn ê Siōng-tè kiám m̄-sī mā ū chhòng-chō lāi-bīn? 41Tio̍h the̍h poe kap pôaⁿ lāi-bīn ê mi̍h-kiāⁿ khì chín-chè, án-ni lín ê it-chhè chiū lóng chheng-khì. 42“Lín chiah-ê [Hoat-lī-sài-lâng] chhám à! In-ūi lín chiong po̍k-hô, ûn-hiong, kap ta̍k khoán chhài-soe hōng-hiàn cha̍p-hūn-chi̍t hō͘ Siōng-tè, m̄-kú bô tiōng-sī kong-gī kap thiàⁿ Siōng-tè. Kî-si̍t chiah-ê chiah-sī lín eng-kai si̍t-hêng ê, kî-tha ê mā m̄-thang hut-lio̍k. 43“Lín chiah-ê [Hoat-lī-sài-lâng] chhám à! In-ūi lín ài tī hōe-tn̂g lāi chē tōa-ūi, tī chhī-tiûⁿ-kháu hō͘ lâng kā lín chhéng-an. 44Lín chhám à! In-ūi lín chhin-chhiūⁿ khòaⁿ bōe-chhut ê bōng, lâng tùi téng-bīn kiâⁿ-kè mā m̄-chai.” 45Ū chi̍t ê Lu̍t-hoat-kàu-su kā Iâ-so͘ kóng, “Lāu-su, lí kóng chiah-ê ōe mā-sī teh bú-jio̍k goán!” 46Iâ-so͘ ìn i kóng, “Liân lín chiah-ê Lu̍t-hoat-kàu-su mā chhám à! In-ūi lín chiong taⁿ bô-hoat ê tāng-tàⁿ hō͘ lâng taⁿ, ka-kī liân chi̍t ki chńg-thâu-á to m̄-khéng tín-tāng lâi kiám-khin in ê tāng-tàⁿ. 47Lín chhám à! Lín ê chó͘-sian thâi-sí hiah-ê sian-ti, lín kā in chō bōng. 48Án-ni, lín ka-kī chèng-si̍t, mā chàn-sêng chó͘-sian só͘ chòe ê tāi-chì, in-ūi in thâi-sí sian-ti, lín kā in chō bōng. 49Só͘-í, Siōng-tè ê Tì-hūi mā ū kóng, ‘Góa beh chhe sian-ti kap sù-tô͘ khì in hia, kî-tiong ū-ê ōe hō͘ in thâi-sí, ū-ê ōe hō͘ in pek-hāi.’ 50Án-ni, tùi chhòng-chō thiⁿ-tōe í-lâi, chiū-sī tùi [A-pek] khí ti̍t-kàu tī chè-tôaⁿ kap sèng-só͘ ê tiong-kan hō͘ lâng sat-hāi ê [Sat-ka-lī-a] ûi-chí, in só͘ lâu ê huih, chit sè-tāi ê lâng lóng tio̍h hêng. Tio̍h, góa kā lín kóng, hiah-ê chè lóng ōe kā lín chit sè-tāi ê lâng thó. 52“Lín chiah-ê Lu̍t-hoat-kàu-su chhám à! In-ūi lín chiong khui tì-sek ê mn̂g ê só-sî kā lâng the̍h cháu, ka-kī m̄ ji̍p-khì, beh ji̍p-khì ê lâng, lín soah kā in chó͘-tòng!” 53Iâ-so͘ tùi hia chhut-lâi ê sî, keng-ha̍k-kàu-su kap [Hoat-lī-sài-lâng] chiū ke̍k-lia̍t kā I kong-kek, pek I kóng khah chōe ōe, 54tng-tán I kóng m̄-tio̍h, thang lia̍h I ê ōe-phāng.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\