LŌ͘-KA 12

1Hit sî, ū kúi-nā chheng lâng khoeh chòe-hé, tì-kàu hō͘-siōng thún-ta̍h. Iâ-so͘ chiū seng tùi I ê bûn-tô͘ kóng, “Tio̍h tî-hông [Hoat-lī-sài-phài] ê lâng ê kàⁿ-bú, chiū-sī ké-hó. 2Bô chi̍t hāng khàm-ba̍t ê sū bōe lō͘-hiān; mā bô chi̍t hāng pì-bi̍t ê sū bōe hō͘ lâng chai. 3Só͘-í, lín tī àm-tiong kóng ê, ōe tī kng-bêng tiong hō͘ lâng thiaⁿ-tio̍h; lín tī pâng-keng lāi hīⁿ-khang piⁿ kóng ê, ōe hō͘ lâng tī chhù-bé téng kong-khai soan-pò͘.” 4“Pêng-iú, góa kā lín kóng, hāi-sí lín ê seng-khu liáu-āu, bōe-tàng koh tùi lín chòe sím-mi̍h ê, m̄-bián kiaⁿ. 5Góa beh chí-sī lín eng-kai kiaⁿ ê sī tó chi̍t ūi. Lín eng-kai kiaⁿ Siōng-tè; I hō͘ lâng sí liáu-āu, iáu ū koân thang kā lâng hiat-lo̍h tōe-ge̍k. Sī! góa kā lín kóng, tio̍h kiaⁿ Chit-ūi! 6“Gō͘ chiah chhek-chiáu-á kiám m̄-sī bōe nn̄g kak gûn nā-tiāⁿ? Siōng-tè liân chi̍t chiah to bô bōe kì-tit. 7Liân lín ê thâu-mn̂g to lóng ū sǹg kè. M̄-bián kiaⁿ! Lín pí kui-kûn chhek-chiáu-á koh-khah kùi-tiōng!” 8“Góa kā lín kóng, tī lâng ê bīn-chêng soan-jīn góa ê, Jîn-chú tī Siōng-tè ê thiⁿ-sài bīn-chêng mā ōe jīn i. 9M̄-kú tī lâng ê bīn-chêng m̄-jīn góa ê, Jîn-chú tī Siōng-tè ê thiⁿ-sài bīn-chêng mā m̄-jīn i. 10“Bô-lūn sím-mi̍h lâng kóng-ōe te̍k-tùi Jîn-chú, ōe tit-tio̍h sià-bián. M̄-kú siat-to̍k Sèng Sîn ê, bōe tit-tio̍h sià-bián. 11“Lín hō͘ lâng lia̍h kàu hōe-tn̂g, tī thóng-tī-chiá á-sī koaⁿ-oân bīn-chêng ê sî, m̄-bián hoân-ló tio̍h án-chóaⁿ tap-piān, á-sī tio̍h kóng sím-mi̍h. 12In-ūi hit-ê sî Sèng Sîn ōe kà lín tio̍h kóng sím-mi̍h.” 13Chèng-lâng ê tiong-kan ū chi̍t ê lâng kā Iâ-so͘ kóng, “Lāu-su, chhiáⁿ lí kah góa ê hiaⁿ-tī kap góa pun ke-hé.” 14Iâ-so͘ kā i kóng, “Lí chit-ê lâng, siáⁿ-lâng jīm-bēng góa chòe lín ê phòaⁿ-koaⁿ á-sī kong-chhin?” 15I chiū tùi chèng-lâng kóng, “Tio̍h kín-sīn, tio̍h tî-hông ta̍k khoán ê tham-sim, in-ūi lâng ê sìⁿ-miā m̄-sī chāi tī châi-sán ê chōe-chió.” 16Āu-lâi Iâ-so͘ ēng chi̍t ê phì-jū kā in kóng: “Ū chi̍t ê hó-gia̍h-lâng, i ê chhân-hn̂g tōa hong-siu. 17I sim-lāi siūⁿ-lâi siūⁿ-khì, kóng, ‘Góa bô kàu só͘-chāi thang tún ngó͘-kok, taⁿ beh án-chóaⁿ?’ 18I chiū kóng, ‘Góa tio̍h án-ni chòe. Góa beh kā chhng-khò͘ thiah khí-lâi koh khí khah tōa keng, thang lâi tún ngó͘-kok kap it-chhè ê châi-bu̍t, 19jiân-āu tùi góa ka-kī kóng: ‘Eh, lí í-keng chek-chū chin chōe châi-bu̍t, ū kàu thang ēng chin chōe nî. Taⁿ chheng-êng lah, lâi lim, lâi chia̍h, lâi hióng-siū!’ 20M̄-kú Siōng-tè kā i kóng, ‘Gōng-lâng! Kim-mî chiū beh siu-hôe lí ê sìⁿ-miā; lí só͘ chek-chū ê it-chhè beh lâu hō͘ siáⁿ-lâng?’ 21Kâng-khoán, ūi-tio̍h ka-kī chek-chū châi-hù, bô hō͘ Siōng-tè khòaⁿ-chòe hó-gia̍h ê mā ōe án-ni.” 22Iâ-so͘ koh tùi I ê bûn-tô͘ kóng, “Só͘-í góa kā lín kóng, m̄-thang ūi-tio̍h lín ê sìⁿ-miā beh chia̍h sím-mi̍h teh chhau-hoân; mā m̄-thang ūi-tio̍h lín ê seng-khu beh chhēng sím-mi̍h teh chhau-hoân. 23In-ūi sìⁿ-miā pí chia̍h-mi̍h khah tiōng-iàu; seng-khu pí i-ho̍k khah tiōng-iàu. 24Lín khòaⁿ o͘-a, in sui-jiân bô chèng-choh, bô siu-sêng, bô chhek-chhng mā bô chhng-khò͘, Siōng-tè mā teh kā in iúⁿ-chhī, lín kiám bô pí hiah-ê chiáu-á koh-khah kùi-tiōng! 25Lín kiám ū lâng siūⁿ-kóng chhau-hoân ōe-tàng hō͘ ka-kī ê sìⁿ-miā ke oa̍h chi̍t-sî-á kú? 26Kì-jiân liân chiah-ni̍h sòe-hāng tāi-chì to bô châi-tiāu chòe, ná-tio̍h ūi kî-tha ê sū chhau-hoân? 27Lín khòaⁿ soaⁿ-iá ê hoe, in án-chóaⁿ teh tōa-châng? In bô lô-khó͘, mā bô pháng-chit. Put-kò góa kā lín kóng, liân [Só͘-lô-bûn] siōng êng-hôa ê sî chhēng ê saⁿ to bô pí chiah-ê hoe ê chi̍t lúi khah súi. 28Soaⁿ-iá ê hoe-chháu kin-á-ji̍t teh oa̍h, bîn-á-chài hō͘ lâng hiat-lo̍h hé-lô͘, Siōng-tè to án-ni kā in chng-thāⁿ, I koh-khah ōe kā lín chng-thāⁿ! Lín ná chiah-ni̍h bô sìn-sim! 29Só͘-í, lín m̄-thang kan-ta teh siūⁿ-beh chia̍h sím-mi̍h, lim sím-mi̍h; mā m̄-thang chhau-hoân. 30Chiah-ê lóng sī chit sè-kan bô sìn ê lâng só͘ teh tui-kiû ê. Lín ê Pē chai lín ū su-iàu chiah-ê mi̍h-kiāⁿ. 31Tian-tò tio̍h tāi-seng tui-kiû I chú-koân ê si̍t-hiān, chiah-ê mi̍h-kiāⁿ chiū lóng ōe sòa hō͘ lín.” 32“Lín sòe-sòe ê iûⁿ-kûn ah, m̄-bián kiaⁿ, in-ūi lín ê Pē hoaⁿ-hí chiong I ê kok hō͘ lín. 33Tio̍h bōe lín ê châi-sán lâi chín-chè sàn-chhiah-lâng. Tio̍h ūi-tio̍h lín ka-kī chún-pī ēng bōe phòa ê chîⁿ-tē lâi chek-chū ēng bōe liáu ê châi-pó tī thiⁿ-téng; tī hia chha̍t-á the̍h bōe-tio̍h, chiù-thâng mā kā bōe-tio̍h. 34In-ūi lín ê châi-pó tī tó-ūi, lín ê sim mā ōe tī hia.” 35“Saⁿ tio̍h chhēng hó-sè; teng tio̍h tiám hō͘ to̍h. 36Tio̍h chhin-chhiūⁿ lô͘-po̍k teh thèng-hāu chú-lâng tùi hun-iàn tńg-lâi; chú-lâng tńg-lâi, chi̍t-ē phah-mn̂g thang sûi-sî kā i khui. 37Chú-lâng tńg-lâi ê sî khòaⁿ-tio̍h lô͘-po̍k chhíⁿ-chhíⁿ, hiah-ê lô͘-po̍k chin ū hok-khì! Góa si̍t-chāi kā lín kóng, chú-lâng ōe ka-kī saⁿ chhēng hó-sè, chhiáⁿ in chē-toh, lâi kā in sū-hāu. 38Chú-lâng nā tī pòaⁿ-mî á-sī thiⁿ-beh-kng ê sî tńg-lâi, khòaⁿ-tio̍h lô͘-po̍k chhíⁿ-chhíⁿ, hiah-ê lô͘-po̍k chin ū hok-khì! 39Chit ke ê chú-lâng nā chai chha̍t-á sím-mi̍h sî-chūn ōe lâi, it-tēng bōe hō͘ chha̍t-á chhim-ji̍p i ê chhù. 40Só͘-í, lín mā tio̍h chún-pī piān-piān, in-ūi Jîn-chú ōe tī lín siūⁿ bōe-kàu ê sî-chūn lâi-lîm.” 41[Pí-tek] kóng, “Chú ah, lí chit-ê phì-jū sī tùi goán kóng, á-sī tùi chèng-lâng kóng?” 42Chú kóng, “Sím-mi̍h lâng sī tiong-si̍t koh chhong-bêng ê koán-ke? Chiū-sī chú-lâng ōe kau-tài i koán-lí kî-tha ê lô͘-po̍k, chiàu-sî hun-phòe chia̍h-mi̍h hō͘ in ê hit-ê lâng. 43I ê chú-lâng tńg-lâi ê sî, hō͘ i khòaⁿ-tio̍h ū chiàu án-ni chòe hit-ê lô͘-po̍k chin ū hok-khì! 44Góa si̍t-chāi kā lín kóng, chú-lâng ōe phài chit-ê lô͘-po̍k koán-lí i lóng-chóng ê châi-sán. 45Hit-ê lô͘-po̍k nā sim-lāi siūⁿ-kóng ‘Góa ê chú-lâng ōe khah bān tńg-lâi,’ chiū khí-chhiú phah kî-tha ê lô͘-po̍k lú-pī, ia̍h-chia̍h-ia̍h-lim, koh lim kàu chiú-chùi. 46Hit-ê lô͘-po̍k ê chú-lâng ōe tī i bô àn-sǹg ê ji̍t, m̄-chai ê sî tńg-lâi. Chú-lâng ōe giâm-giâm kā i chhú-hoa̍t, kā i kap bô tiong-si̍t ê lâng khǹg chòe-tui. 47“Lô͘-po̍k chai chú-lâng ê ì-sù khiok bô khì chún-pī, á-sī bô chiàu chú-lâng ê ì-sù khì chòe, i ōe hō͘ chú-lâng phah chin thiám. 48Put-kò m̄-chai chú-lâng ê ì-sù khì chòe eng-kai siū chhú-hoa̍t ê tāi-chì hit-ê lô͘-po̍k ōe hō͘ chú-lâng phah khah khin. Hō͘ i khah chōe, chiū tùi i the̍h khah chōe; kau-tài i khah chōe, chiū tùi i iau-kiû khah chōe.” 49“Góa lâi sī beh chiong hé hiat-lo̍h tōe-chiūⁿ, góa jōa-á-ni̍h ài hé í-keng to̍h khí-lâi! 50Góa ū eng-kai siū ê sóe-lé; chit-ê sóe-lé iáu-bē siū í-chêng, góa si̍t-chāi chin kan-khó͘! 51Lín siūⁿ-kóng góa lâi sī beh hō͘ tōe-chiūⁿ hô-pêng sī-bô? Góa kā lín kóng, m̄-sī, tian-tò sī hun-lia̍t. 52Tùi taⁿ í-āu, chi̍t ke ū gō͘ ê lâng, in ōe hun-lia̍t, saⁿ ê tùi nn̄g ê, nn̄g ê tùi saⁿ ê. 53In ōe hun-lia̍t, lāu-pē tùi hāu-siⁿ, hāu-siⁿ tùi lāu-pē; lāu-bú tùi cha-bó͘-kiáⁿ, cha-bó͘-kiáⁿ tùi lāu-bú; ta-ke tùi sim-pū, sim-pū tùi ta-ke.” 54Iâ-so͘ koh kā chèng-lâng kóng, “Lín khòaⁿ-tio̍h hûn tùi sai-pêng khí-lâi ê sî, sûi-sî kóng ‘Teh-beh lo̍h-hō͘ lah’, kó-jiân chiū lo̍h-hō͘. 55Thàu lâm-hong ê sî, lín kóng ‘Teh-beh sio-joa̍h lah’, chiū chin-chiàⁿ sio-joa̍h. 56Ké-hó ê lâng, lín to ōe-hiáu phòaⁿ-toàn thiⁿ kap tōe ê kéng-siōng, ná bōe-hiáu phòaⁿ-toàn chit-ê sî-tāi?” 57“Lín sī-án-chóaⁿ m̄ ka-kī phòaⁿ-toàn sím-mi̍h sī ha̍p-lí? 58Lí kap khòng-kò lí ê lâng khì kìⁿ koaⁿ-tiúⁿ ê sî, tio̍h tī lō͘-tiong siat-hoat kap i hô-kái; nā bô, i ōe thoa lí khì kìⁿ phòaⁿ-koaⁿ, phòaⁿ-koaⁿ chiong lí kau hō͘ hoat-kéng, hoat-kéng chiū kā lí koaiⁿ-lo̍h kaⁿ. 59Góa kā lí kóng, chòe-āu ê chi̍t-sián-gō͘-lî bô hêng chheng-chhó, lí choa̍t-tùi bōe-tàng tùi kaⁿ-ni̍h chhut-lâi.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\