LŌ͘-KA 13

1Tú hit-ê sî, ū kúi-nā ê lâng lâi, tùi Iâ-so͘ kóng-khí [Pí-lia̍p-to] thâi-sí tī chè-tôaⁿ hiàn-chè ê [Ka-lī-lī]-lâng ê tāi-chì. 2Iâ-so͘ ìn kóng, “In-ūi chiah-ê [Ka-lī-lī]-lâng siū chit khoán ê chai-lān, lín chiū siūⁿ-kóng in pí kî-tha ê [Ka-lī-lī]-lâng ū hoān khah tāng ê chōe sī-bô? 3Góa kā lín kóng, m̄-sī, lín nā bô hóe-kái, lóng ōe chhin-chhiūⁿ in án-ni bia̍t-bông. 4Kiám-chhái lín mā siūⁿ-kóng, [Se-lô-a] ê thah tó lo̍h-khì ê sî, hō͘ i teh-sí hit cha̍p-poeh ê lâng pí tòa tī [Iâ-lō͘-sat-léng] lóng-chóng ê lâng ū hoān khah tāng ê chōe. 5Góa kā lín kóng, m̄-sī, lín nā bô hóe-kái, lóng ōe chhin-chhiūⁿ in án-ni bia̍t-bông.” 6Āu-lâi, Iâ-so͘ kā in kóng chit-ê phì-jū. I kóng: “Ū chi̍t ê lâng tī i ê phû-tô-hn̂g chèng chi̍t châng bû-hoa-kó-chhiū. I lâi hit châng chhiū chhē ké-chí, m̄-kú khòaⁿ lóng bô. 7I chiū tùi kò͘-hn̂g ê lâng kóng, ‘Lí khòaⁿ, góa liân-sòa saⁿ nî lâi chit châng bû-hoa-kó-chhiū chia chhē ké-chí, chhē lóng bô. Kā i chhò khí-lâi! Ná-tio̍h lâu-teh tìn só͘-chāi?’ 8Hit-ê kò͘-hn̂g-ê ìn kóng, ‘Chú-lâng ah, koh kā i lâu chi̍t nî, góa lâi ku̍t sì-piⁿ ê thô͘, koh lo̍h-pûi; 9mê-nî nā ū kiat ké-chí chiū hó, nā bô, chiah kā i chhò khí-lâi.’ ” 10Ū chi̍t ê An-hioh-ji̍t, Iâ-so͘ tī chi̍t ê hōe-tn̂g lāi teh kà-sī lâng. 11Ū chi̍t ê hū-jîn-lâng hō͘ siâ-sîn hū-sin, phòa-pīⁿ cha̍p-poeh nî, seng-khu oan-khiau chhun bōe-ti̍t. 12Iâ-so͘ chi̍t-ē khòaⁿ-tio̍h, chiū kiò i lâi, kā i kóng, “Hū-jîn-lâng, lí ê pīⁿ í-keng hó lah!” 13Iâ-so͘ ēng siang chhiú kā i hōaⁿ; i ê seng-khu sûi-sî chhun-ti̍t, chiū kui êng-kng hō͘ Siōng-tè. 14Put-kò hōe-tn̂g ê chú-koán, in-ūi Iâ-so͘ tī An-hioh-ji̍t kā lâng i-pīⁿ, chiū chin siū-khì, tùi chèng-lâng kóng, “Lán ū la̍k ji̍t thang chòe-kang, beh i-pīⁿ tio̍h tī chit tiong-kan lâi i, m̄ eng-kai tī An-hioh-ji̍t.” 15Chú ìn kóng, “Ké-hó ê lâng, lín ta̍k ê lâng kiám bô tī An-hioh-ji̍t tùi tiâu-ni̍h tháu gû á-sī lû, khan khì lim-chúi? 16Chit-ê hū-jîn-lâng sī [A-pek-la-hán] ê kiáⁿ-sun, í-keng siū Sat-tàn sok-pa̍k cha̍p-poeh nî kú, tī An-hioh-ji̍t kā i tháu-pàng kiám m̄ eng-kai?” 17Iâ-so͘ kóng chiah-ê ōe ê sî, I ê tùi-te̍k lóng kám-kak kiàn-siàu; só͘-ū ê kûn-chiòng in-ūi I só͘ chòe it-chhè kî-biāu ê tāi-chì lóng chin hoaⁿ-hí. 18Iâ-so͘ kóng, “Siōng-tè-kok chhin-chhiūⁿ sím-mi̍h? Góa tio̍h ēng sím-mi̍h lâi pí-phēng? 19Siōng-tè-kok chhin-chhiūⁿ chi̍t lia̍p kòa-chhài-chí, ū lâng the̍h-khì iā tī ka-kī ê hn̂g-ni̍h. Kòa-chhài chiām-chiām tōa-châng, chiâⁿ-chòe chhiū, khong-tiong ê chiáu-á mā tī chhiū-ki chòe siū.” 20Iâ-so͘ koh kóng, “Góa beh ēng sím-mi̍h lâi pí-phēng Siōng-tè-kok? 21Siōng-tè-kok chhin-chhiūⁿ kàⁿ-bú, ū chi̍t ê hū-jîn-lâng the̍h-khì lām tī saⁿ táu mī-hún chòe-hé chhiau, chòe-āu kui-ē lóng hoat khí-lâi.” 22Iâ-so͘ keng-kè siâⁿ-chhī kap chng-kha khì [Iâ-lō͘-sat-léng], iân-lō͘ kà-sī lâng. 23Ū lâng mn̄g I kóng, “Chú ah, ōe tit-tio̍h kiù ê lâng chin chió sī-bô?” Iâ-so͘ kā in kóng, 24“Tio̍h chīn-la̍t tùi oe̍h ê mn̂g ji̍p-khì. Góa kā lín kóng, ū chin chōe lâng siūⁿ-beh ji̍p-khì ia̍h bōe-tàng ji̍p. 25Chú-lâng khí-lâi koaiⁿ-mn̂g liáu-āu, lín chiah khiā tī mn̂g gōa phah-mn̂g, kóng, ‘Chú ah, kā goán khui!’ I ōe ìn kóng, ‘Góa m̄-chai lín sī tó-ūi lâi ê lâng.’ 26Hit sî, lín ōe kóng, ‘Goán bat kap lí chòe-hé lim-chia̍h; lí mā bat tī goán ê koe-lō͘ kà-sī.’ 27M̄-kú I ōe kóng, ‘Góa kā lín kóng, góa m̄-chai lín sī tó-ūi lâi ê lâng. Lín chiah-ê choh-pháiⁿ ê lâng lóng lī-khui góa!’ 28Lín khòaⁿ-tio̍h [A-pek-la-hán], [Í-sat], [Ngá-kok], kap it-chhè ê sian-ti tī Siōng-tè-kok ê lāi-bīn, ka-kī khiok siū kóaⁿ chhut-khì gōa-bīn, hit sî lín ōe tī hia thî-khàu, kā-gê chhiat-chhí. 29Lâng ōe tùi tang-sai lâm-pak lâi, tī Siōng-tè-kok chē-toh chham-ka iàn-hōe. 30Án-ni, siōng lō͘-bé-ê ōe chòe tē-it; tē-it-ê ōe chòe siōng lō͘-bé.” 31Tú hit-ê sî, ū chi̍t-kóa [Hoat-lī-sài]-phài ê lâng óa-lâi kā Iâ-so͘ kóng, “Lí tio̍h lī-khui chia khì pa̍t ê só͘-chāi, in-ūi [Hi-lu̍t] siūⁿ-beh thâi lí.” 32Iâ-so͘ kā in kóng, “Lín khì kā hit chiah hô͘-lî kóng, ‘Lí khòaⁿ, kin-á-ji̍t bîn-á-ji̍t góa kóaⁿ-kúi, i-pīⁿ, tē-saⁿ ji̍t oân-sêng góa ê kang-chok. 33Sui-jiân sī án-ni, kin-á-ji̍t, bîn-á-ji̍t, kap āu-ji̍t, góa it-tēng tio̍h kè-sio̍k kiâⁿ góa ê lō͘, in-ūi sian-ti bô eng-kai tī [Iâ-lō͘-sat-léng] í-gōa ê só͘-chāi hō͘ lâng thâi-sí.’ 34“[Iâ-lō͘-sat-léng] ah, [Iâ-lō͘-sat-léng] ah, lí thâi-sí sian-ti, koh ēng chio̍h-thâu tìm-sí Siōng-tè chhe lâi lí chia ê sù-chiá. Góa jōa chōe piàn ài-beh chū-chi̍p lí ê kiáⁿ-jî, chhin-chhiūⁿ koe-bú chū-chi̍p koe-á-kiáⁿ kā in áⁿ tī si̍t-kó͘-ē, lín lóng bô ài. 35Lín khòaⁿ, lín ê chhù ōe hong-hòe! Góa kā lín kóng, tùi taⁿ í-āu lín choa̍t-tùi khòaⁿ bōe-tio̍h góa, ti̍t-kàu lín kóng ‘Hōng Chú ê miâ lâi Hit-ūi eng-kai tit-tio̍h chheng-chàn!’ ”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\