LŌ͘-KA 14

1Ū chi̍t ê An-hioh-ji̍t, Iâ-so͘ khì chi̍t ê [Hoat-lī-sài]-phài ê léng-siù in tau chia̍h-pn̄g. Tāi-ke chù-ì teh kā I khòaⁿ. 2Hit sî, tī I ê bīn-chêng ū chi̍t ê kó͘-tiòng-pīⁿ ê lâng. 3Iâ-so͘ mn̄g Lu̍t-hoat-kàu-su kap [Hoat-lī-sài]-lâng kóng, “Tī An-hioh-ji̍t i-pīⁿ ū ha̍p-hoat bô?” 4In lóng bô ìn. Iâ-so͘ chiū khan hit-ê lâng lâi, kā i i-hó, hō͘ i tńg-khì. 5Jiân-āu Iâ-so͘ kā in kóng, “Lín tiong-kan kiám ū lâng ka-kī ê kiáⁿ á-sī gû tī An-hioh-ji̍t poa̍h-lo̍h kó͘-chíⁿ, i bōe sûi-sî kā i khiú khí-lâi?” 6In tùi Iâ-so͘ só͘ mn̄g ê ōe lóng bōe-hiáu ìn. 7Iâ-so͘ khòaⁿ-tio̍h lâng-kheh teh kéng tōa-ūi, chiū ēng chi̍t ê phì-jū kā in kóng: 8“Lín hō͘ lâng chhiáⁿ khì hù hun-iàn ê sî, m̄-thang chē tōa-ūi, kiaⁿ-liáu ū pí lí khah chun-kùi ê lâng-kheh mā lâi hō͘ i chhiáⁿ. 9Hit sî, chhiáⁿ i kap lí hit-ê chú-lâng ōe lâi kā lí kóng, ‘Chhiáⁿ niū-ūi hō͘ chit-ê lâng-kheh.’ Hit-chūn, lí ōe kám-kak chin pháiⁿ-sè, soah tio̍h khì chē siōng-sòe ê ūi. 10Lí hō͘ lâng chhiáⁿ ê sî, lêng-khó khì chē siōng-sòe ê ūi. Án-ni, chhiáⁿ lí ê chú-lâng ōe lâi kā lí kóng, ‘Pêng-iú, chhiáⁿ lâi chē tōa-ūi.’ Hit-chūn, lí tī kâng-toh ê lâng-kheh bīn-chêng chiū ū thé-biān. 11In-ūi thê-ko ka-kī ê, ōe siū kàng-kē; m̄-kú ka-kī khut-kē ê, ōe siū thê-ko.” 12Jiân-āu, Iâ-so͘ mā kā chhiáⁿ I ê chú-lâng kóng, “Lí chhiáⁿ lâng chia̍h tiong-tàu-tǹg á-sī àm-tǹg ê sî, m̄-thang chhiáⁿ lí ê pêng-iú, hiaⁿ-tī, chhin-chiâⁿ, hó-gia̍h ê chhù-piⁿ, chiah-bián in kā lí chhiáⁿ tò-tńg, lí soah siū pò-tap. 13Lí chhiáⁿ lâng-kheh ê sî, lêng-khó chhiáⁿ sàn-chhiah-lâng, hêng-tōng bô hong-piān ê lâng, kha-pái ê lâng, sit-bêng ê lâng. 14Án-ni, lí it-tēng ōe siū chiok-hok, in-ūi in bōe-tàng kā lí pò-tap. Tī gī-lâng koh-oa̍h ê sî, Siōng-tè ōe kā lí pò-tap.” 15Kâng-toh ū chi̍t ê lâng thiaⁿ-tio̍h chiah-ê ōe chiū kā Iâ-so͘ kóng, “Ōe-tàng tī Siōng-tè-kok lim-chia̍h ê lâng chin ū hok-khì!” 16Iâ-so͘ kā i kóng, “Ū chi̍t ê lâng pān tōa iàn-se̍k, chhiáⁿ chin chōe lâng-kheh. 17Beh khui-toh ê sî, i chhe lô͘-po̍k khì kā siū chhiáⁿ ê lâng-kheh kóng, ‘Chhiáⁿ lín lâi; ta̍k hāng lóng chún-pī hó-sè lah.’ 18M̄-kú in chi̍t-ê chi̍t-ê the-sî. Thâu-chi̍t ê kā i kóng, ‘Góa ū bóe chi̍t tè tōe, tio̍h khì khòaⁿ-bāi leh. Chhiáⁿ lí liōng-kái.’ 19Lēng-gōa chi̍t ê kóng, ‘Góa ū bóe gō͘ tùi gû, tio̍h khì chhì-ēng khòaⁿ-bāi leh. Chhiáⁿ lí liōng-kái.’ 20Koh chi̍t ê kóng, ‘Góa tú chhōa-bó͘, só͘-í bōe-tàng khì.’ 21Hit-ê lô͘-po̍k tńg-lâi kā chú-lâng pò-kò chiah-ê tāi-chì. Hit ke ê chú-lâng chiū siū-khì, kā lô͘-po̍k kóng, ‘Kóaⁿ-kín chhut-khì siâⁿ-lāi koe-thâu-hāng-bé, chhōa hiah-ê sàn-chhiah-lâng, hêng-tōng put-piān ê lâng, sit-bêng ê lâng, kha-pái ê lâng lâi.’ 22Hit-ê lô͘-po̍k kóng, ‘Chú-lâng, lí só͘ hoan-hù ê góa í-keng lóng ū chòe, m̄-kú iáu ū khang-ūi.’ 23Chú-lâng chiū kā lô͘-po̍k kóng, ‘Chhut-khì tōa-koe-sió-hāng kiông-pek lâng ji̍p-lâi, thang hō͘ góa ê chhù chē móa. 24Góa kā lín kóng, seng chhiáⁿ hiah-ê lâng bô chi̍t ê ōe-tàng chia̍h góa ê iàn-se̍k.’ ” 25Chi̍t tōa-tīn lâng kap Iâ-so͘ chòe-tīn kiâⁿ-lō͘, Iâ-so͘ oa̍t kè-lâi kā in kóng, 26“Tè góa ê lâng nā thiàⁿ ka-kī ê pē-bú, bó͘-kiáⁿ, hiaⁿ-tī, chí-bē, sīm-chì ka-kī ê sìⁿ-miā iâⁿ-kè thiàⁿ góa, bōe-tàng chòe góa ê bûn-tô͘. 27Bô giâ ka-kī ê si̍p-jī-kè lâi tè góa ê bōe-tàng chòe góa ê bûn-tô͘. 28Lín tiong-kan ū lâng siūⁿ-beh khí chi̍t ê thah, kiám bô tāi-seng chē lo̍h-lâi kó͘-kè khòaⁿ ū kàu chîⁿ thang oân-sêng kang-thêng á-bô? 29Nā bô án-ni chòe, i phah tōe-ki liáu-āu soah bōe-tàng oân-sêng kang-thêng, só͘-ū khòaⁿ-tio̍h ê lâng ōe kā i thí-chhiò, 30kóng, ‘Chit-ê lâng ū khai-sí khí soah bōe-tàng oân-sêng!’ 31Á-sī, ū chi̍t ê kok-ông beh khì kap pa̍t-ê kok-ông kau-chiàn, i kiám bōe seng chē lo̍h-lâi, siūⁿ-khòaⁿ i ōe-tàng ēng chi̍t bān ê peng tí-khòng ū nn̄g bān ê peng ê kok-ông á-bōe? 32Nā chai-iáⁿ bōe, i ōe thàn hit-ê kok-ông iáu tī hn̄g-hn̄g ê sî, chhe sù-chiá khì kap i kóng-hô. 33Kâng-khoán, lín tiong-kan bô-lūn sím-mi̍h lâng, nā bô pàng-sak ka-kī só͘-ū ê it-chhè, bōe-tàng chòe góa ê bûn-tô͘.” 34“Iâm chin ū lō͘-ēng, m̄-kú nā sit-bī, beh án-chóaⁿ hō͘ i koh kiâm? 35Sit-bī ê iâm bōe-tàng lo̍h-chhân, mā bōe-tàng kauh-pûi, chí-ū hìⁿ-sak. Ū hīⁿ-khang thang thiaⁿ ê, tio̍h thiaⁿ!”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\