LŌ͘-KA 15

1Ū chi̍t piàn, chin chōe bau̍h-sè-ê kap chōe-jîn óa-lâi Iâ-so͘ hia beh thiaⁿ I káng-tō. 2[Hoat-lī-sài]-phài ê lâng kap keng-ha̍k-kàu-su ngau̍h-ngau̍h-liām, kóng, “Chit-ê lâng chiap-la̍p chōe-jîn, kap in chia̍h-pn̄g!” 3Iâ-so͘ chiū kā in kóng chit-ê phì-jū: 4“Lín tiong-kan sím-mi̍h lâng ū chi̍t-pah chiah iûⁿ phah-m̄-kìⁿ chi̍t chiah, i kiám bōe pàng hit káu-cha̍p-káu chiah tī khòng-iá, khì chhē phah-m̄-kìⁿ hit chiah, chhē kàu tio̍h? 5Chi̍t-ē chhē-tio̍h, i chiū chin hoaⁿ-hí chiong hit chiah iûⁿ phāiⁿ tī keng-thâu. 6I tńg-lâi kàu chhù, kiò pêng-iú kap chhù-piⁿ lâi, kā in kóng, ‘Lâi tàu hoaⁿ-hí, in-ūi phah-m̄-kìⁿ hit chiah iûⁿ í-keng chhē-tio̍h.’ 7Góa kā lín kóng, chhin-chhiūⁿ án-ni, ūi-tio̍h ū chi̍t ê hóe-kái ê chōe-jîn, pí ū káu-cha̍p-káu ê m̄-bián hóe-kái ê gī-lâng, tī thiⁿ-téng ê hoaⁿ-hí ōe koh-khah tōa.” 8“Á-sī, ū chi̍t ê hū-jîn-lâng ū cha̍p ê gûn-oân, phah-m̄-kìⁿ chi̍t ê, kiám bōe tiám-teng, sàu chhù-lāi, phah-piàⁿ chhē, chhē kàu tio̍h? 9Chi̍t-ē chhē-tio̍h, i chiū kiò pêng-iú kap chhù-piⁿ lâi, kā in kóng, ‘Lâi tàu hoaⁿ-hí, in-ūi phah-m̄-kìⁿ hit-ê gûn-oân í-keng chhē-tio̍h.’ 10Góa kā lín kóng, chhin-chhiūⁿ án-ni, Siōng-tè ê thiⁿ-sài ōe ūi-tio̍h chi̍t ê chōe-jîn hóe-kái lâi hoaⁿ-hí.” 11Iâ-so͘ koh kóng: “Ū chi̍t ê lâng ū nn̄g ê kiáⁿ; 12sòe-hàn-ê kā lāu-pē kóng, ‘A-pa, góa eng-kai tit ê châi-sán, chhiáⁿ lí pun hō͘ góa.’ Lāu-pē chiū chiong châi-sán pun hō͘ in nn̄g ê. 13Kè bô kúi ji̍t, sòe-hàn kiáⁿ chiong só͘ tit-tio̍h choân-pō͘ ê châi-sán lóng ōaⁿ chòe hiān-kim, jiân-āu chhut-gōa khì chin hn̄g ê só͘-chāi, tī hia hòng-tōng, chîⁿ o͘-pe̍h khai. 14I só͘-ū ê lóng khai liáu-liáu ê sî, tú-hó hit só͘-chāi hoat-seng tōa ki-hng, i chiah chai khiàm-kheh ê kan-khó͘. 15I chiū khì hō͘ hit só͘-chāi ê chi̍t ê lâng chhiàⁿ. Hit-ê lâng kiò i khì hn̂g-ni̍h chhī-ti. 16I iau-kah siūⁿ-beh the̍h ti teh chia̍h ê tāu-phoh chí-ki, m̄-kú liân che lâng mā bô hō͘ i. 17“Āu-lâi, i kak-chhíⁿ, kóng, ‘Goán lāu-pē ū hiah-ni̍h chōe chhiàⁿ-kang, in lóng ū mi̍h thang chia̍h, koh chia̍h kàu ū chhun, m̄-kú góa tī chia teh-beh gō-sí. 18Góa beh khí-lâi, tńg-khì góa ê lāu-pē hia, kā i kóng, ‘A-pa, góa ū tek-chōe Thiⁿ, mā ū tek-chōe lí, 19í-keng bô chu-keh chòe lí ê kiáⁿ. Chhiáⁿ hō͘ góa chòe lí ê chhiàⁿ-kang chiū hó.’ 20I chiū chhut-hoat tńg-khì lāu-pē hia. “I lī in tau iáu chin hn̄g, lāu-pē chiū khòaⁿ-tio̍h i, sim chin m̄-kam, kóaⁿ-kín cháu óa-khì kā i lám-teh, ti̍t-ti̍t kā i chim. 21Kiáⁿ chiū tùi lāu-pē kóng, ‘A-pa, góa ū tek-chōe Thiⁿ, mā ū tek-chōe lí. Góa í-keng bô chu-keh chòe lí ê kiáⁿ.’ 22M̄-kú, lāu-pē kā lô͘-po̍k kóng, ‘Kóaⁿ-kín hiahⁿ siōng-hó ê saⁿ lâi kā i chhēng, kā i kòa chhiú-chí, koh kā i chhēng-ôe, 23sòa khan hit chiah pûi ê gû-á-kiáⁿ lâi thâi, lâi khèng-chiok. 24In-ūi góa chit-ê kiáⁿ sī sí-khì ū koh-oa̍h, sit-lo̍h ū koh tit-tio̍h.’ In chiū khai-sí khèng-chiok. 25“Hit sî, tōa-kiáⁿ tī hn̂g-ni̍h. I tńg-lâi, teh-beh kàu chhù ê sî thiaⁿ-tio̍h chàu-ga̍k kap thiàu-bú ê siaⁿ. 26I kiò chi̍t ê lô͘-po̍k lâi mn̄g-khòaⁿ sī sím-mi̍h tāi-chì. 27Hit-ê lô͘-po̍k kā i kóng, ‘Lín sió-tī tńg-lâi; lín lāu-pē in-ūi i pêng-an bô-sū tò-lâi, chiū thâi hit chiah pûi ê gû-á-kiáⁿ.’ 28Tōa-kiáⁿ hui-siông siū-khì, m̄ ji̍p-khì. I ê lāu-pē chhut-lâi kā i khó͘-khǹg. 29M̄-kú i ìn lāu-pē kóng, ‘Lí siūⁿ-khòaⁿ leh, góa choh lô͘-châi ho̍k-sāi lí chiah-chōe nî, m̄-bat ûi-pōe lí ê bēng-lēng, lí liân chi̍t chiah soaⁿ-iûⁿ-á to m̄-bat hō͘ góa kap pêng-iú chòe-hé hoaⁿ-hí! 30M̄-kú, lí chit-ê kiáⁿ ūi-tio̍h chhiong-ki kā lí ê châi-sán khai liáu-liáu, i chi̍t-ē tńg-lâi, lí chiū ūi i thâi hit chiah pûi ê gû-á-kiáⁿ.’ 31I ê lāu-pē ìn kóng, ‘Kiáⁿ ah, lí put-sî to kap góa chòe-hé, góa ū ê lóng sī lí ê. 32Chóng-sī lí chit-ê sió-tī, i sī sí-khì ū koh-oa̍h, sit-lo̍h ū koh tit-tio̍h, lán eng-kai hoaⁿ-hoaⁿ-hí-hí lâi khèng-chiok.’ ”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\