LŌ͘-KA 16

1Iâ-so͘ koh tùi bûn-tô͘ kóng: “Ū chi̍t ê lâng chin hó-gia̍h, i ū chi̍t ê koán-ke, ū lâng tùi chú-lâng kiám-kú chit-ê koán-ke lōng-hùi i ê châi-sán. 2Chú-lâng kiò i lâi, kā i mn̄g, ‘Góa ū thiaⁿ-tio̍h lí chit-ê tāi-chì, tàu-tóe sī án-chóaⁿ? Lí só͘ koán-lí ê siàu-phō͘ kau chhut-lâi, m̄ hō͘ lí koh choh koán-ke.’ 3Hit-ê koán-ke ka-kī siūⁿ-kóng, ‘Chú-lâng beh kā góa sî-chit, m̄ hō͘ góa koh choh koán-ke, taⁿ góa beh án-chóaⁿ? Gia̍h tî-thâu bô khùi-la̍t, choh khit-chia̍h koh kiaⁿ kiàn-siàu. 4Taⁿ, góa chai tio̍h án-chóaⁿ chòe, bô choh koán-ke í-āu chiah ū pêng-iú thang kā góa siu-liû.’ 5“I chiū chiong chú-lâng ê chè-bū-jîn chi̍t-ê chi̍t-ê kiò lâi. I kā thâu-chi̍t ê kóng, ‘Lí khiàm goán chú-lâng jōa chōe?’ 6I ìn kóng, ‘Chi̍t-pah tháng ka-ná-iû.’ Koán-ke kā i kóng, ‘Lí ê chioh-tiâu tī chia, kóaⁿ-kín chē lo̍h-lâi, kā kái-chòe gō͘-cha̍p.’ 7I koh kā lēng-gōa chi̍t-ê kóng, ‘Lí khiàm jōa chōe?’ I ìn kóng, ‘Chi̍t-pah chio̍h be̍h-á.’ Koán-ke kā i kóng, ‘Lí ê chioh-tiâu tī chia, kā kái-chòe poeh-cha̍p.’ 8“Chú-lâng po-chióng chit-ê bô láu-si̍t ê koán-ke chòe liáu chin khiáu, in-ūi sio̍k sè-kan ê lâng chhú-lí sè-sū pí sio̍k kng-bêng ê lâng khah ū piàn-khiàu.” 9Iâ-so͘ kè-sio̍k kóng, “Góa kā lín kóng: Tio̍h ēng put-gī ê chîⁿ-châi ūi-tio̍h ka-kī kiat-kau pêng-iú, án-ni chîⁿ-châi bô-khì ê sî, in ōe chiap-la̍p lín ji̍p-khì éng-oán khiā-khí ê só͘-chāi. 10Tùi chin sòe-hāng tāi-chì tiong-si̍t ê lâng, tùi tōa-hāng tāi-chì mā ōe tiong-si̍t; tùi chin sòe-hāng tāi-chì bô láu-si̍t ê lâng, tùi tōa-hāng tāi-chì mā bōe láu-si̍t. 11Só͘-í, lín tùi put-gī ê chîⁿ-châi nā bô láu-si̍t, síaⁿ-lâng beh chiong chin-chiàⁿ ê châi-pó kau-tài lín? 12Lín tùi pa̍t-lâng ê mi̍h nā bô láu-si̍t, síaⁿ-lâng beh chiong lín ê mi̍h hō͘ lín? 13“Bô chi̍t ê lô͘-po̍k ōe-tàng ho̍k-sāi nn̄g ê chú-lâng; i nā m̄-sī oàn-hūn chit-ê, thiàⁿ hit-ê, chiū-sī khòaⁿ-tāng chit-ê, khòaⁿ-khin hit-ê. Lín bōe-tàng siâng-sî hok-sāi Siōng-tè koh ho̍k-sāi chîⁿ-châi.” 14Hiah-ê tham-châi ê [Hoat-lī-sài]-phài ê lâng thiaⁿ-tio̍h Iâ-so͘ kóng chiah-ê ōe chiū kā I thí-chhiò. 15Iâ-so͘ kā in kóng, “Lín chiah-ê lâng tī lâng ê bīn-chêng chū-chheng chòe-gī, m̄-kú Siōng-tè chai lín ê lāi-sim, in-ūi lâng khòaⁿ-chòe chun-kùi ê, tùi Siōng-tè lâi khòaⁿ sī thang iàm-ò͘ⁿ ê. 16“[Mô͘-se] ê Lu̍t-hoat kap sian-ti ê kà-sī kàu Si-sóe-chiá [Iok-hān] kiat-sok. Tùi hit sî khí, Siōng-tè-kok ê hok-im chiū thoân chhut-khì, lâng-lâng lóng ngī-beh chiⁿ ji̍p-khì. 17M̄-kú thiⁿ-tōe siau-sit pí hòe-tû Lu̍t-hoat ê chi̍t-u̍ih koh-khah kán-tan. 18“Bô-lūn sím-mi̍h lâng, lî ka-kī ê bó͘ khì chhōa pa̍t ê hū-jîn-lâng chiū-sī hoān kan-îm; chhōa hō͘ lâng lî-hun ê hū-jîn-lâng mā-sī hoān kan-îm.” 19“Ū chi̍t ê lâng chin hó-gia̍h, i chhēng chí-sek chin ko-kùi ê i-ho̍k, ta̍k ji̍t chhia-hoa iàn-lo̍k. 20Koh ū chi̍t ê khit-chia̍h, miâ kiò-chòe [Lia̍p-sat-lō͘], kui seng-khu siⁿ chhng, tó tī hit-ê hó-gia̍h-lâng ê mn̂g-kháu, 21beh khioh hó-gia̍h-lâng toh-téng lak lo̍h-lâi ê sap-á chí-ki; káu mā lâi chīⁿ i ê chhng. 22“Āu-lâi, chit-ê khit-chia̍h sí-khì, thiⁿ-sài kā i chhōa-khì [A-pek-la-hán] ê seng-khu piⁿ. Hit-ê hó-gia̍h-lâng mā sí-khì, koh bâi-chòng. 23I tī im-kan siū chin tōa ê thòng-khó͘, gia̍h-thâu khòaⁿ, khòaⁿ-tio̍h [A-pek-la-hán] tī hn̄g-hn̄g ê só͘-chāi, [Lia̍p-sat-lō͘] tī i ê seng-khu piⁿ. 24I chiū chhut-siaⁿ kiò, ‘Góa ê chó͘ [A-pek-la-hán], lîn-bín góa! Chhiáⁿ lí chhe [Lia̍p-sat-lō͘] ēng chńg-thâu-á-bé ùn chúi lâi hō͘ góa ê chhùi-chi̍h liâng chi̍t-ē, in-ūi góa tī chit-ê hé-iām tiong teh siū khó͘-chhó͘.’ 25“M̄-kú [A-pek-la-hán] kóng, ‘Kiáⁿ ah, tio̍h ōe kì-tit lí chāi-siⁿ hióng-siū it-chhè ê khoài-lo̍k, m̄-kú [Lia̍p-sat-lō͘] chāi-siⁿ siū-chīn thòng-khó͘, I hiān-chāi tī chia tit-tio̍h an-ùi, lí tī hia teh siū khó͘-chhó͘. 26M̄-nā án-ni, goán kap lín ê tiong-kan ū tōa chhim-ian keh-khui, án-ni tùi chia bô-lâng ōe-tàng kè-khì lín hia, mā bô-lâng ōe-tàng tùi lín hia kè-lâi goán chia.’ 27Hit-ê hó-gia̍h-lâng chiū kóng, ‘Góa ê chó͘ ah, kì-jiân sī án-ni, góa khún-kiû lí chhe [Lia̍p-sat-lō͘] khì goán lāu-pē ê chhù; 28góa ū gō͘ ê hiaⁿ-tī tī hia, i thang khì kā in kéng-kò, chiah-bián in mā lâi-kàu chit-ê hui-siông thòng-khó͘ ê só͘-chāi.’ 29“M̄-kú [A-pek-la-hán] ìn kóng, ‘Lí ê hiaⁿ-tī ū [Mô͘-se] kap sian-ti, in eng-kai khì thiaⁿ in ê ōe.’ 30Hit-ê hó-gia̍h-lâng ìn kóng, ‘Góa ê chó͘ [A-pek-la-hán], in bōe lah. Nā ū lâng tùi sí-lâng tiong koh-oa̍h khì chhē in, in chiū ōe hóe-kái.’ 31[A-pek-la-hán] kā i kóng, ‘In nā m̄-thiaⁿ [Mô͘-se] kap sian-ti ê ōe, ū lâng tùi sí-lâng tiong koh-oa̍h, in mā bōe siong-sìn.’ ”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\