LŌ͘-KA 17

1Iâ-so͘ koh tùi I ê bûn-tô͘ kóng, “Ín-khí lâng hoān-chōe ê sū it-tēng ū, put-kò chō-sêng chit-ê sū ê lâng chhám à! 2Lêng-khó ēng tōa chio̍h-bō kā i tiàu tī ām-kún hiat-lo̍h hái, mā m̄-thang hō͘ bî-sòe ê chi̍t-ê poa̍h-tó hoān-chōe. 3Lín ka-kī mā tio̍h kín-sīn! “Lí ê hiaⁿ-tī á-sī chí-bē nā hoān-chōe, tio̍h kā i chek-pī, i nā hóe-kái, tio̍h kā i sià-bián. 4Nā ū lâng chi̍t ji̍t tek-chōe lí chhit piàn, chhit piàn lóng oa̍t tò-tńg lâi kā lí kóng ‘Góa hóe-kái lah’, lí mā lóng tio̍h kā i sià-bián.” 5Sù-tô͘ tùi Chú kóng, “Kiû lí ke-thiⁿ goán ê sìn-sim!” 6Chú kóng, “Lín nā ū chhin-chhiūⁿ kòa-chhài-chí hiah tōa ê sìn-sim, kā chit châng sng-châi-chhiū kóng, ‘Liân kun pu̍ih khí-lâi, khì chai tī hái-ni̍h,’ hit châng chhiū mā ōe ho̍k-chiông lín. 7“Lín tiong-kan ū sím-mi̍h lâng, i ê lô͘-po̍k khì choh-hn̂g á-sī chhī-iûⁿ, tùi hn̂g-ni̍h tńg-lâi ê sî, kiám ōe kā lô͘-po̍k kóng ‘Kóaⁿ-kín chē lo̍h-lâi chia̍h-pn̄g’? 8I kiám bōe kā i kóng ‘Kā góa chún-pī àm-tǹg; hâ ûi-kûn lâi sū-hāu góa chia̍h-pn̄g, āu-lâi lí chiah chia̍h chiah lim’? 9Lô͘-po̍k chòe chú-lâng só͘ hoan-hù ê tāi-chì, chú-lâng kiám tio̍h kā i seh-siā? 10Lín mā-sī án-ni, lín chòe siū kau-tài ê tāi-chì liáu-āu, tio̍h kóng ‘Goán sī bô lō͘-ēng ê lô͘-po̍k, goán put-kò chīn pún-hūn chòe nā-tiāⁿ.’ ” 11Iâ-so͘ khì [Iâ-lō͘-sat-léng] ê lō͘-tiong, keng-kè [Sat-má-lī-a] kap [Ka-lī-lī] ê kau-kài. 12I ji̍p-khì chi̍t ê chng-siā ê sî tú-tio̍h cha̍p ê bâ-hong pīⁿ-lâng. In khiā tī hn̄g-hn̄g ê só͘-chāi, 13tōa-siaⁿ hoah, “Iâ-so͘ lāu-su ah, lîn-bín goán!” 14Iâ-so͘ chi̍t-ē khòaⁿ-tio̍h, chiū kā in kóng, “Lín khì hō͘ chè-si kiám-cha!” In tī lō͘-tiong, chiū tit-tio̍h chheng-khì. 15Kî-tiong ū chi̍t ê khòaⁿ-tio̍h ka-kī ê pīⁿ í-keng hó, chiū tò tńg-lâi tōa-siaⁿ o-ló Siōng-tè, 16phak tī Iâ-so͘ ê kha-chêng, kā I kám-siā. Chit-ê sī [Sat-má-lī-a]-lâng. 17Iâ-so͘ mn̄g kóng, “Kiám m̄-sī ū cha̍p ê lâng tit-tio̍h i-hó? Iáu hit káu ê tī tó-ūi? 18Chit-ê gōa-cho̍k ê lâng í-gōa kiám bô-lâng tńg-lâi kám-siā Siōng-tè?” 19Iâ-so͘ chiū kā hit-ê lâng kóng, “Khí-lâi, tńg-khì. Lí ê sìn-sim ū kiùi lí.” 20Ū chi̍t piàn, chi̍t-kóa [Hoat-lī-sài]-phài ê lâng mn̄g Iâ-so͘, Siōng-tè-kok sím-mi̍h sî ōe lâi-lîm. Iâ-so͘ ìn kóng, “Siōng-tè-kok ê lâi-lîm m̄-sī lâng khòaⁿ ōe chhut-lâi, 21mā bô-lâng ōe-tàng kóng ‘Lí khòaⁿ, tī hia!’ á-sī kóng ‘Lí khòaⁿ, tī chia!’ in-ūi Siōng-tè-kok sī tī lín tiong-kan.” 22Iâ-so͘ chiū tùi I ê bûn-tô͘ kóng, “Ji̍t-chí teh-beh kàu, lín siūⁿ-beh khòaⁿ Jîn-chú lâi-lîm ê ji̍t-chí, liân chi̍t ji̍t mā khòaⁿ bōe-tio̍h. 23Ū lâng ōe kā lín kóng ‘Lí khòaⁿ, tī hia!’ á-sī kóng ‘Lí khòaⁿ, tī chia!’ M̄-thang chhut-khì, mā m̄-thang tè in khì. 24Chhin-chhiūⁿ sih-nà tùi thiⁿ chit pêng sih, chiò kàu thiⁿ hit pêng, Jîn-chú tī hit ji̍t mā ōe chhin-chhiūⁿ án-ni lâi-lîm. 25Put-kò, I it-tēng tio̍h seng siū chin chōe khó͘-lān, koh hō͘ chit sè-tāi ê lâng kū-choa̍t. 26Jîn-chú lâi-lîm ê ji̍t-chí ōe kap [Ná-a] ê sî kâng-khoán; 27hit sî lâng chiàu-siông lim-chia̍h kè-chhōa, it-ti̍t kàu [Ná-a] ji̍p-khì tōa-chûn hit ji̍t. Tōa-chúi kàu, kā in lóng siau-bia̍t. 28Mā kap [Lô-tek] ê ji̍t-chí kâng-khoán, lâng chiàu-siông lim-chia̍h, bóe-bōe, chèng-choh, khí-chhù, 29m̄-kú [Lô-tek] tùi [Só͘-to-má] chhut-khì hit ji̍t, tùi thiⁿ ū lo̍h hé kap liû-hông, kā in lóng siau-bia̍t. 30Jîn-chú hián-hiān ê ji̍t mā ōe chhin-chhiūⁿ án-ni. 31“Hit ji̍t, tī chhù-téng-ê, m̄-thang lo̍h-lâi the̍h chhù-lāi ê mi̍h-kiāⁿ; tī chhân-ni̍h-ê, mā m̄-thang tò tńg-khì. 32Tio̍h ōe kì-tit [Lô-tek] ê bó͘ só͘ tú-tio̍h ê tāi-chì! 33Só͘-ū siūⁿ-beh pó-chûn ka-kī sìⁿ-miā-ê, ōe sòng-sit sìⁿ-miā; só͘-ū sòng-sit ka-kī ê sìⁿ-miā-ê, ōe tit-tio̍h sìⁿ-miā. 34Góa kā lín kóng, tī hit àm, ū nn̄g ê lâng khùn kâng chi̍t téng bîn-chhn̂g, chi̍t-ê ōe siū chhōa-khì, lēng-gōa chi̍t-ê ōe lâu-teh. 35Ū nn̄g ê hū-jîn-lâng chòe-hé teh oe chio̍h-bō, chi̍t-ê siū chhōa-khì, chi̍t-ê lâu-teh. 36Ū nn̄g ê lâng tī chhân-ni̍h, chi̍t-ê siū chiap-khì, chi̍t-ê lâu-teh.” 37Bûn-tô͘ mn̄g Iâ-so͘ kóng, “Chú ah, ōe tī tó-ūi hoat-seng?” Iâ-so͘ kā in kóng, “Si-thé tī tó-ūi, thuh-thâu-eng chiū lóng ōe khîⁿ óa-khì hia.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\