LŌ͘-KA 18

1Iâ-so͘ koh tùi bûn-tô͘ kóng chi̍t ê phì-jū, kà-sī in tio̍h siông-siông kî-tó, m̄-thang hoe-sim. 2I kóng, “Bó͘ chi̍t ê siâⁿ ū chi̍t ê phòaⁿ-koaⁿ, i bô kèng-ùi Siōng-tè, mā bô chun-tiōng lâng. 3Tī hit-ê siâⁿ ū chi̍t ê kóaⁿ-hū it-ti̍t lâi chhē i, kóng, ‘Góa ū chi̍t ê sò͘-siōng ê tùi-thâu, chhiáⁿ lí thòe góa chú-chhî kong-tō.’ 4Chit-ê phòaⁿ-koaⁿ chin kú lóng m̄ tah-èng, āu-lâi i ka-kī siūⁿ-kóng, ‘Góa sui-jiân bô kèng-ùi Siōng-tè, mā bô chun-tiōng lâng, 5m̄-kú in-ūi chit-ê kóaⁿ-hū it-ti̍t lâi kā góa chhá, góa beh thòe i chú-chhî kong-tō, chiah-bián i it-ti̍t lâi kô-kô-tîⁿ.’ ” 6Chú koh kóng, “Lín tio̍h thiaⁿ chit-ê put-gī ê phòaⁿ-koaⁿ só͘ kóng ê ōe! 7Siōng-tè só͘ kéng-soán ê lâng mî-ji̍t tùi I ai-kiû, I kiám bōe thòe in chú-chhî kong-tō? I kiám ōe thoa-iân chin kú? 8Góa kā lín kóng, I chin kín chiū ōe thòe in chú-chhî kong-tō. Chóng-sī, Jîn-chú lâi-lîm ê sî, I tī tōe-chiūⁿ kiám ōe khòaⁿ-tio̍h chit khoán ê sìn-sim?” 9Iâ-so͘ tùi hiah-ê khòaⁿ ka-kī chòe gī-lâng koh khòaⁿ-khin pa̍t-lâng ê lâng ū kóng chit-ê phì-jū: 10“Ū nn̄g ê lâng chiūⁿ Sèng-tiān kî-tó; chi̍t ê sī [Hoat-lī-sài]-phài ê lâng, lēng-gōa chi̍t ê sī bau̍h-sè-ê. 11[Hoat-lī-sài]-lâng khiā thêng-thêng ka-kī kî-tó kóng, ‘Siōng-tè ah, góa kám-siā lí, in-ūi góa bô chhin-chhiūⁿ kî-tha ê lâng khióng-hat-chhú-châi, put-gī, îm-loān, mā bô chhin-chhiūⁿ chit-ê bau̍h-sè-ê. 12Góa chi̍t lé-pài kìm-chia̍h nn̄g piàn, koh hōng-hiàn choân-pō͘ siu-ji̍p ê cha̍p-hūn-chi̍t.’ 13M̄-kú hit-ê bau̍h-sè-ê khiā tī hn̄g-hn̄g ê só͘-chāi, liân gia̍h-thâu khí-lâi khòaⁿ-thiⁿ to m̄-káⁿ, chí-ū tûi-heng kóng, ‘Siōng-tè ah, lîn-bín góa chit-ê ū chōe ê lâng!’ 14Góa kā lín kóng, chōe tit-tio̍h sià-bián tńg-khì in tau ê sī chit-ê lâng, m̄-sī hit-ê [Hoat-lī-sài]-lâng; in-ūi thê-ko ka-kī ê, ōe siū kàng-kē; ka-kī khut-kē ê, ōe siū thê-ko.” 15Ū lâng liân eⁿ-á mā chhōa lâi Iâ-so͘ hia, beh hō͘ I hōaⁿ-chhiú chiok-hok; bûn-tô͘ khòaⁿ-tio̍h chiū kā in chek-pī. 16M̄-kú Iâ-so͘ kiò in lâi, kóng, “Hō͘ gín-á lâi góa chia, m̄-thang kā in chó͘-tòng, in-ūi Siōng-tè-kok sī chit khoán lâng ê. 17Góa si̍t-chāi kā lín kóng, lâng nā bô chhin-chhiūⁿ gín-á án-ni chiap-siū Siōng-tè-kok, choa̍t-tùi bōe-tàng ji̍p-khì.” 18Ū chi̍t ê [Iû-thài]-lâng ê léng-tō-chiá lâi mn̄g Iâ-so͘ kóng, “Hó ê lāu-su, góa tio̍h chòe sím-mi̍h chiah ōe-tàng sêng-siū éng-oán ê oa̍h-miā?” 19Iâ-so͘ kā i kóng, “Lí ná-ōe kóng góa sī hó? Siōng-tè í-gōa, bô chi̍t-ê sī hó. 20Chiah-ê kài-bēng lí lóng bat: ‘M̄-thang kan-îm; m̄-thang thâi-sí lâng; m̄-thang thau-the̍h; m̄-thang choh gūi-chèng; tio̍h hàu-kèng pē-bú.’ ” 21Hit-ê lâng kóng, “Chiah-ê kài-bēng góa tùi sòe-hàn chiū it-ti̍t ū teh chun-siú.” 22Iâ-so͘ thiaⁿ-tio̍h chiah-ê ōe, chiū kā i kóng, “Lí iáu khiàm chi̍t hāng. Khì bōe só͘-ū ê, tit-tio̍h ê chîⁿ lóng pun hō͘ sàn-chhiah-lâng, lí tī thiⁿ-téng chiū ū châi-pó, jiân-āu lâi tè góa.” 23Hit-ê lâng chi̍t-ē thiaⁿ-tio̍h chiah-ê ōe, chin siong-sim, in-ūi i hui-siông hó-gia̍h. 24Iâ-so͘ khòaⁿ hit-ê lâng chiū kóng, “Ū-chîⁿ-lâng ji̍p Siōng-tè-kok jōa-á-ni̍h khùn-lân! 25Lo̍k-tô chhng-kè chiam-phīⁿ mā pí hó-gia̍h-lâng ji̍p Siōng-tè-kok koh-khah kán-tan!” 26Thiaⁿ-tio̍h chiah-ê ōe ê lâng mn̄g I kóng, “Nā án-ni, sím-mi̍h lâng ōe-tàng tit-tio̍h kiù?” 27Iâ-so͘ ìn kóng, “Lâng chòe bōe-kàu ê, Siōng-tè lóng ōe.” 28[Pí-tek] kóng, “Goán í-keng pàng-sak goán só͘-ū ê lâi tè lí lah.” 29Iâ-so͘ kā in kóng, “Góa si̍t-chāi kā lín kóng, lâng nā ūi-tio̍h Siōng-tè-kok pàng-sak chhù-the̍h, bó͘, hiaⁿ-tī, pē-bú á-sī kiáⁿ-jî, 30tī kim-sè it-tēng ōe tit-tio̍h koh-khah chōe, tī lâi-sè tit-tio̍h éng-oán ê oa̍h-miā.” 31Iâ-so͘ chhōa cha̍p-jī sù-tô͘ khì piⁿ-a, kā in kóng, “Taⁿ lán beh chiūⁿ [Iâ-lō͘-sat-léng], sian-ti só͘ kì-chài koan-hē Jîn-chú ê it-chhè lóng ōe èng-giām. 32I ōe siū chhut-bōe hō͘ Gōa-pang-lâng; in ōe kā I thí-chhiò, bú-jio̍k, phùi-nōa. 33In ōe ēng piⁿ kā I phah, kā I hāi-sí, tē-saⁿ ji̍t I ōe koh-oa̍h.” 34M̄-kú sù-tô͘ tùi chiah-ê tāi-chì lóng bô liáu-kái; chiah-ê ōe ê ì-sù ū tùi in khàm-teh, in m̄-chai Iâ-so͘ teh kóng sím-mi̍h. 35Iâ-so͘ teh-beh kàu [Iâ-lī-ko] ê sî, ū chi̍t ê bông-jîn chē tī lō͘-piⁿ teh kiû-khit. 36I thiaⁿ-tio̍h kûn-chiòng tùi hia keng-kè, chiū mn̄g lâng khòaⁿ sī sím-mi̍h tāi-chì. 37In kā i kóng, “[Ná-sat-le̍k]-lâng Iâ-so͘ teh-beh tùi chia keng-kè.” 38I chiū tōa-siaⁿ hoah, “[Tāi-pi̍t] ê Kiáⁿ Iâ-so͘ ah, lîn-bín góa!” 39Tī thâu-chêng teh kiâⁿ ê lâng kā i chek-pī, kiò i tiām-tiām; m̄-kú i jú tōa-siaⁿ hoah, “[Tāi-pi̍t] ê Kiáⁿ, lîn-bín góa!” 40Iâ-so͘ chiū thêng-kha, kiò lâng chhōa i lâi. I óa-lâi ê sî, Iâ-so͘ mn̄g i kóng: 41“Lí ài góa kā lí chòe sím-mi̍h?” I kóng, “Chú ah, góa ài koh khòaⁿ-kìⁿ!” 42Iâ-so͘ kā i kóng, “Hó, hō͘ lí koh khòaⁿ-kìⁿ! Lí ê sìn-sim hō͘ lí tit-tio̍h i-hó!” 43I sûi-sî ōe-koh khòaⁿ-kìⁿ, chiū tè Iâ-so͘, kui êng-kng hō͘ Siōng-tè. Chèng-lâng khòaⁿ-tio̍h chit-ê tāi-chì, lóng chheng-chàn Siōng-tè.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\