LŌ͘-KA 19

1Iâ-so͘ ji̍p-khì [Iâ-lī-ko], tùi hia teh keng-kè. 2Tī hia ū chi̍t ê lâng miâ kiò-chòe [Sat-kai]; i sī bau̍h-sè ê thâu-lâng, chin hó-gia̍h. 3I ài-beh khòaⁿ Iâ-so͘ sī sím-mi̍h khoán lâng, put-kò in-ūi lâng chin chōe, i ê sin-châi koh óe, khòaⁿ bōe-tio̍h. 4I chiū cháu chìn-chêng, peh-chiūⁿ chi̍t châng sng-châi-chhiū beh khòaⁿ Iâ-so͘, in-ūi Iâ-so͘ teh-beh tùi hia keng-kè. 5Iâ-so͘ kiâⁿ kàu hit-ê só͘-chāi, gia̍h-thâu khòaⁿ, tùi i kóng, “[Sat-kai], kóaⁿ-kín lo̍h-lâi, kin-á-ji̍t góa it-tēng beh tòa lín tau.” 6[Sat-kai] chiū kóaⁿ-kín lo̍h-lâi, hoaⁿ-hoaⁿ hí-hí chiap-thāi Iâ-so͘. 7Chèng-lâng chi̍t-ē khòaⁿ-tio̍h, ngau̍h-ngau̍h-liām kóng, “Chit-ê lâng soah ji̍p-khì chōe-jîn ê chhù tòa!” 8[Sat-kai] khiā-teh, tùi Chú kóng, “Chú ah, góa beh the̍h châi-sán ê chi̍t pòaⁿ chín-chè sàn-chhiah-lâng. Góa nā ū kā lâng pián-chîⁿ, beh sì pē hêng i.” 9Iâ-so͘ tùi i kóng, “Kin-á-ji̍t chín-kiù í-keng lîm-kàu chit-ê ke, in-ūi i mā-sī [A-pek-la-hán] ê kiáⁿ-sun. 10Jîn-chú lâi sī beh tui-chhē koh chín-kiù sit-lo̍h ê lâng.” 11Chèng-lâng teh thiaⁿ chiah-ê ōe ê sî, Iâ-so͘ koh kā in kóng chi̍t ê phì-jū, in-ūi I teh-beh kàu [Iâ-lō͘-sat-léng], koh hiah-ê lâng siūⁿ-kóng Siōng-tè-kok liâm-piⁿ ōe si̍t-hiān. 12Só͘-í Iâ-so͘ kā in kóng, “Ū chi̍t ê kùi-cho̍k khì chin hn̄g ê só͘-chāi beh siū hong choh-ông chiah tńg-lâi. 13I tiàu-chi̍p cha̍p ê lô͘-po̍k lâi, hō͘ in cha̍p ê kim-pè, kā in kóng, ‘Góa tńg-lâi í-chêng, ēng chiah-ê kim-pè khì chòe seng-lí.’ 14Pún-kok ê jîn-bîn oàn-hūn i, chhe chi̍t ê sù-chiá tè i ê āu-bīn khì, chàu kóng, ‘Goán bô ài chit-ê lâng chòe goán ê ông.’ 15“Chit-ê kùi-cho̍k siū hong choh-ông tńg-lâi ê sî, kiò hiah-ê niá-tio̍h chîⁿ ê lô͘-po̍k lâi, ài chai in ta̍k ê lâng thàn jōa chōe. 16Thâu-chi̍t ê lâi i ê bīn-chêng, kóng, ‘Chú ah, góa ū ēng lí hit-ê kim-pè thàn cha̍p ê.’ 17Chú-lâng kā i kóng, ‘Chin hó, hó ê lô͘-po̍k! Lí kì-jiân tī sió-sū tiong-si̍t, góa beh hō͘ lí koán-lí cha̍p ê siâⁿ.’ 18Tē-jī ê lâi kóng, ‘Chú ah, góa ū ēng lí hit-ê kim-pè thàn gō͘ ê.’ 19Chú-lâng mā án-ni kā chit-ê lâng kóng, ‘Góa beh hō͘ lí koán-lí gō͘ ê siâⁿ.’ 20Koh lēng-gōa chi̍t-ê lâi, kóng, ‘Chú ah, lí khòaⁿ, lí ê kim-pè tī chia. Góa ēng chhiú-kun kā i pau khí-lâi khǹg. 21Góa chin kiaⁿ lí, in-ūi lí sī chi̍t ūi giâm-hat ê lâng, bô kià, lí mā beh niá, bô chèng, lí mā beh siu.’ 22Chú-lâng kā i kóng, ‘Lí chit-ê khó-ò͘ⁿ ê lô͘-po̍k, góa beh chiàu lí ka-kī só͘ kóng ê kā lí tēng-chōe. Lí kì-jiân chai góa sī giâm-hat ê lâng, bô kià mā beh niá, bô chèng mā beh siu, 23lí ná bô chiong góa ê chîⁿ kià tī gûn-hâng, tán góa tńg-lâi ê sî thang niá bú-chîⁿ kap lī-sek?’ 24“Chú-lâng chiū kā khiā tī piⁿ-a ê lâng kóng, ‘Kā i ê kim-pè the̍h-lâi, kau hō͘ hit-ê ū cha̍p ê kim-pè ê!’ 25In chiū tùi i kóng, ‘Chú ah, i í-keng ū cha̍p ê kim-pè lah.’ 26Chú-lâng kóng, ‘Góa kā lín kóng, í-keng ū-ê, beh koh-khah chōe hō͘ i; bô-ê, liân i só͘-ū ê mā beh kā i the̍h-lâi. 27M̄-kú hiah-ê tùi-te̍k góa, bô ài góa chòe in ê ông ê, kā in thoa lâi chia, tī góa ê bīn-chêng kā in thâi-sí!’ ” 28Kóng chiah-ê ōe liáu-āu, Iâ-so͘ kiâⁿ chòe-chêng chiūⁿ [Iâ-lō͘-sat-léng]. 29I teh-beh kàu [Ka-ná] soaⁿ soaⁿ-kha ê [Pek-hoat-kî] kap [Pek-tāi-nî] ê sî, chhe nn̄g ê bûn-tô͘, 30hoan-hù in kóng, “Lín khì tùi-bīn ê chng-siā, ji̍p-khì ê sî ōe khòaⁿ-tio̍h chi̍t chiah iáu bô-lâng khiâ kè ê lû-á-kiáⁿ pa̍k tī hia. Lín kā i tháu-khui, khan lâi chia. 31Nā ū lâng mn̄g ‘Lín sī án-chóaⁿ teh tháu lû-á-kiáⁿ?’ Lín tio̍h kóng, ‘Chú beh ēng i.’ ” 32In chiū khì, só͘ tú-tio̍h ê tāi-chì ta̍k hāng kap Iâ-so͘ só͘ kóng ê siâng-khoán. 33In teh tháu hit chiah lû-á-kiáⁿ ê sî, chú-lâng mn̄g in kóng, “Lín sī án-chóaⁿ teh tháu chit chiah lû-á-kiáⁿ?” 34In ìn kóng, “Chú beh ēng i.” 35In chiū khan hit chiah lû-á-kiáⁿ lâi hō͘ Iâ-so͘, chiong in ka-kī ê gōa-saⁿ phoa̍h tī lû-á téng, kā Iâ-so͘ hû-khí khiâ. 36Iâ-so͘ khiâ lû-á-kiáⁿ chìn-chêng kiâⁿ ê sî, chèng-lâng chiong ka-kī ê gōa-saⁿ pho͘ tī lō͘-ni̍h kā I hoan-gêng. 37Iâ-so͘ teh-beh kàu [Iâ-lō͘-sat-léng] beh lo̍h [Ka-ná-soaⁿ] ê só͘-chāi, kui tōa-tīn ê bûn-tô͘ in-ūi khòaⁿ-tio̍h it-chhè kî-biāu ê sū chiū lóng hoaⁿ-hí, tōa-siaⁿ o-ló Siōng-tè kóng: 38Hōng Chú ê miâ lâi ê Ông eng-kai siū chheng-chàn! Goān thiⁿ-téng hô-pêng, êng-kng kui hō͘ chì-koân ê Siōng-tè! 39Chèng-lâng tiong-kan, ū kúi-nā ê [Hoat-lī-sài]-phài ê lâng kā Iâ-so͘ kóng, “Lāu-su, tio̍h chek-pī lí ê bûn-tô͘!” 40Iâ-so͘ ìn kóng, “Góa kā lín kóng, in nā tiām-tiām, chiah-ê chio̍h-thâu mā ōe tōa-siaⁿ hoah chhut-lâi.” 41Iâ-so͘ teh-beh kàu [Iâ-lō͘-sat-léng], khòaⁿ-tio̍h siâⁿ, chiū ūi-tio̍h siâⁿ ai-khàu, 42kóng “Góa si̍t-chāi chin ài lí kin-á-ji̍t chai án-chóaⁿ chiah ōe kiâⁿ-ǹg hô-pêng! M̄-kú hiān-chāi tùi lí khàm-teh, hō͘ lí khòaⁿ bōe-tio̍h. 43In-ūi ji̍t-chí teh-beh kàu, hit sî lí ê tùi-te̍k ōe tī lí ê chiu-ûi chō thô͘-tui pau-ûi, tùi sì-bīn kā lí kong-kek. 44In ōe chiong lí kap lí siâⁿ-lāi ê jîn-bîn choân-pō͘ húi-bia̍t, bô lâu nn̄g tè chio̍h sio-tha̍h, in-ūi lí khòaⁿ bōe chhut Siōng-tè chín-kiù lí ê sî-ki.” 45Iâ-so͘ ji̍p-khì Sèng-tiān, khí-chhiú kóaⁿ hiah-ê bōe mi̍h-kiāⁿ ê lâng chhut-khì. 46I kā in kóng, “Sèng-keng ū kì-chài: Góa ê chhù eng-kai sī kî-tó ê tiān, lín soah kā i pìⁿ-chòe thó͘-húi-á khut.” 47Iâ-so͘ ta̍k ji̍t tī Sèng-tiān kà-sī lâng. Chè-si-tiúⁿ, keng-ha̍k-kàu-su, kap jîn-bîn ê thâu-lâng it-ti̍t kè-bô͘ beh hāi-sí Iâ-so͘, 48m̄-kú chhē bô hoat-tō͘, in-ūi chèng-lâng lóng chin chù-ì teh thiaⁿ I ê ōe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\