LŌ͘-KA 2

1Hit sî, [Lô-má] hông-tè [A-kó͘-sū-tok] pan-pò͘ bēng-lēng, kiò choân-kok ê jîn-bîn lóng teng-kì hō͘-kháu. 2Chit-ê thâu-chi̍t-piàn ê hō͘-kháu phó͘-cha sī [Ku-lí-liú] chòe [Sū-lī-a] chóng-tok ê sî si̍t-si ê. 3Chèng-lâng lóng tńg-khì ka-kī ê kò͘-hiong teng-kì hō͘-kháu. 4[Iok-sek] mā tùi [Ka-lī-lī] ê [Ná-sat-le̍k] khì [Iû-thài] ê [Pek-lī-hêng], chiū-sī [Tāi-pi̍t] chhut-sì ê siâⁿ, in-ūi i sio̍k [Tāi-pi̍t] ê ke, sī [Tāi-pi̍t] ê sè-hē. 5[Iok-sek] kap i ê bī-hun-chhe [Má-lī-a] chòe-hé khì teng-kì. Hit sî, [Má-lī-a] í-keng hoâi-īn. 6In tī hia ê sî, [Má-lī-a] seng-sán ê sî kàu, 7chiū siⁿ thâu-chiūⁿ-kiáⁿ; i ēng pò͘ kā I pau, hō͘ I khùn tī chô-ni̍h, in-ūi kheh-koán bô só͘-chāi thang hō͘ in tòa. 8Hit tōe-khu ū chi̍t-kóa kò͘-iûⁿ ê lâng tī iá-gōa, mî-sî lûn-liû teh kò͘ in ê iûⁿ-kûn. 9Chú ê chi̍t ê thiⁿ-sài tùi in chhut-hiān; Chú ê êng-kng sì-bīn kā in chiò, in chiū hui-siông kiaⁿ-hiâⁿ. 10Thiⁿ-sài kā in kóng, “M̄-bián kiaⁿ! Góa kā lín pò chi̍t ê beh hō͘ bān-bîn tōa hoaⁿ-hí ê hó siau-sit. 11Kin-á-ji̍t, tī [Tāi-pi̍t] ê siâⁿ ū chi̍t ūi Kiù-chú ūi-tio̍h lín chhut-sì, chiū-sī Chú Ki-tok. 12Lín ōe khòaⁿ-tio̍h chi̍t ê eⁿ-á ēng pò͘ pau-teh tó tī chô-ni̍h; che hō͘ lín chòe kì-hō.” 13Hut-jiân ū chi̍t tōa-tīn thian-kun kap hit-ê thiⁿ-sài chòe-hé siōng-chàn Siōng-tè kóng: 14Goān êng-kng kui tī chì-koân ê Siōng-tè; goān I sù hô-pêng hō͘ tōe-chiūⁿ I só͘ ì-ài ê lâng. 15Chiah-ê thiⁿ-sài lī-khui in chiūⁿ-thiⁿ ê sî, kò͘-iûⁿ-ê lóng kóng, “Lán lâi-khì [Pek-lī-hêng], khòaⁿ Chú pò lán chai chit-ê só͘ hoat-seng ê tāi-chì.” 16In chiū kóaⁿ-kín khì, chhē-tio̍h [Má-lī-a] kap [Iok-sek], í-ki̍p tó tī chô-ni̍h ê eⁿ-á. 17In khòaⁿ liáu, chiū chiong thiⁿ-sài tùi in kóng chit-ê eⁿ-á ê tāi-chì pò lâng chai. 18Thiaⁿ-tio̍h kò͘-iûⁿ-ê só͘ kóng chiah-ê ōe ê lâng lóng kám-kak chin kî-koài. 19Put-kò [Má-lī-a] chiong chiah-ê tāi-chì lóng khǹg tī sim-lāi, put-sî teh siūⁿ. 20Kò͘-iûⁿ-ê tńg-khì, in-ūi só͘ thiaⁿ-kìⁿ só͘ khòaⁿ-tio̍h it-chhè ê tāi-chì lóng kap thiⁿ-sài tùi in kóng ê oân-choân kâng-khoán, chiū chiong êng-kng chheng-chàn kui hō͘ Siōng-tè. 21Chhut-sì tē-poeh ji̍t, kā eⁿ-á kat-lé ê ji̍t kàu, in chiū kā I hō-miâ kiò-chòe Iâ-so͘; chit-ê miâ sī [Má-lī-a] iáu-bē hoâi-īn ê sî thiⁿ-sài kā I hō ê. 22Chiàu [Mô͘-se] ê Lu̍t-hoat, kiat-chēng-lé ê ji̍t kè liáu, [Iok-sek] kap [Má-lī-a] phō eⁿ-á khì [Iâ-lō͘-sat-léng] beh chiong I hiàn hō͘ Chú. 23Chiàu Chú ê Lu̍t-hoat kì-chài, “Thâu-chi̍t-the ê ta-po͘-kiáⁿ lóng tio̍h sèng-pia̍t kui hō͘ Chú.” 24Koh chiàu Chú ê Lu̍t-hoat kui-tēng tio̍h hiàn “chi̍t tùi pan-kah, á-sī nn̄g chiah hún-chiáu-á kiáⁿ” chòe seng-lé. 25Hit sî, tī [Iâ-lō͘-sat-léng] ū chi̍t ê lâng miâ kiò-chòe [Se-biān]. Chit-ê lâng gī koh kèng-khiân, it-ti̍t teh kî-thāi [Í-sek-lia̍t] ê ho̍k-heng. Sèng Sîn ū kap i tông-chāi. 26I tit-tio̍h Sèng Sîn ê khé-sī, chai-iáⁿ i sí í-chêng it-tēng ōe khòaⁿ-tio̍h Chú só͘ èng-ún ê Ki-tok. 27I hō͘ Sèng Sîn kám-tōng ji̍p-khì Sèng-tiān. Tú hit sî, Iâ-so͘ ê pē-bú phō eⁿ-á Iâ-so͘ ji̍p-lâi, beh chiàu Lu̍t-hoat ê koàn-lē kā i kú-hêng gî-sek. 28[Se-biān] ēng siang chhiú phō eⁿ-á, chheng-chàn Siōng-tè kóng: 29Chú ah, taⁿ chiàu lí ê ōe, hō͘ lí ê lô͘-po̍k pêng-pêng an-an lī-khui sè-kan; 30in-ūi góa í-keng ū chhin-ba̍k khòaⁿ-tio̍h lí ê chín-kiù, 31chiū-sī lí tī bān-bîn bīn-chêng só͘ chún-pī ê. 32I chòe khé-sī Gōa-pang-lâng ê kng, chòe lí ê chú-bîn [Í-sek-lia̍t] ê êng-kng. 33Iâ-so͘ ê pē-bú thiaⁿ-tio̍h [Se-biān] kóng-khí koan-hē eⁿ-á ê sū, chin tio̍h-kiaⁿ. 34[Se-biān] kā in chiok-hok, koh tùi eⁿ-á ê lāu-bú [Má-lī-a] kóng, “Chit-ê eⁿ-á siū soán-li̍p sī beh hō͘ [Í-sek-lia̍t] tiong chin chōe lâng poa̍h-tó, chin chōe lâng peh khí-lâi, koh chiâⁿ-chòe siū kong-kek ê kì-hō, 35hō͘ chin chōe lâng sim-lāi ê ì-liām lō͘-hiān; lí pún-sin ê sim mā ōe hō͘ lāi-kiàm chha̍k thàu-kè.” 36Koh ū chi̍t ê lú sian-ti [A-ná], sī [A-siat] chi-cho̍k ê [Hoat-lōe-le̍k] ê cha-bó͘-kiáⁿ. I í-keng chin lāu. I kiat-hun liáu kap tiōng-hu seng-oa̍h chhit nî, 37hiān-chāi í-keng poeh-cha̍p-sì hè. I lóng bô lī-khui Sèng-tiān, mî-ji̍t ho̍k-sāi Siōng-tè, kìm-chia̍h kî-tó. 38Tú hit sî, i mā lâi kám-siā Siōng-tè, tùi só͘-ū teh kî-thāi Siōng-tè kiù-sio̍k [Iâ-lō͘-sat-léng] ê lâng kóng-khí chit-ê eⁿ-á ê sū. 39[Iok-sek] kap [Má-lī-a] chiàu Chú ê Lu̍t-hoat oân-sêng it-chhè ê kui-tēng chiū tńg-khì [Ka-lī-lī], kàu in ê kò͘-hiong [Ná-sat-le̍k]. 40Chit-ê gín-á chiām-chiām tōa-hàn, ji̍t-ji̍t ióng-chòng, chhiong-móa tì-hūi; Siōng-tè ê un-hūi kap I tông-chāi. 41Iâ-so͘ ê pē-bú ta̍k nî lóng ū khì [Iâ-lō͘-sat-léng] siú Pôaⁿ-kè-choeh. 42Iâ-so͘ cha̍p-jī hè ê sî, in mā chiàu koàn-lē chiūⁿ-khì. 43Choeh-kî soah, in chhut-hoat beh tńg-khì, gín-á Iâ-so͘ lâu tī [Iâ-lō͘-sat-léng]. I ê pē-bú lóng m̄-chai, 44siūⁿ-chòe I sī tī chòe-hé kiâⁿ hit tīn lâng ê tiong-kan. In kiâⁿ chi̍t ji̍t ê lō͘-thêng liáu-āu chiah khai-sí tī chhin-chiâⁿ kap se̍k-sāi-lâng ê tiong-kan teh chhē. 45In chhē bô, chiū tò tńg-khì [Iâ-lō͘-sat-léng] chhē, 46saⁿ ji̍t āu chiah tī Sèng-tiān khòaⁿ-tio̍h I chē tī kàu-su ê tiong-kan, iā teh thiaⁿ iā teh mn̄g. 47Só͘-ū thiaⁿ-tio̍h I kóng-ōe ê lâng lóng in-ūi I chhong-bêng ê ìn-tap kám-kak tio̍h-kiaⁿ kî-koài. 48I ê pē-bú khòaⁿ-tio̍h I, hui-siông tio̍h-kiaⁿ. I ê lāu-bú tùi I kóng, “Kiáⁿ ah, lí ná thang án-ni tùi-thāi goán? Lí khòaⁿ leh, lí ê lāu-pē kap góa chin hoân-ló it-ti̍t teh chhē lí!” 49Iâ-so͘ ìn kóng, “Lín ná-tio̍h chhē góa? Kiám m̄-chai góa it-tēng tio̍h tī góa ê Pē ê chhù?” 50Put-kò in bōe liáu-kái I tùi in kóng ê ōe. 51Āu-lâi Iâ-so͘ kap in chòe-hé tńg-khì [Ná-sat-le̍k], sū-sū sūn-thàn in. I ê lāu-bú chiong chiah-ê tāi-chì lóng khǹg tī sim-lāi. 52Iâ-so͘ ê tì-hūi kap nî-hè ná ke-thiⁿ; Siōng-tè kap lâng mā ná thiàⁿ I.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\