LŌ͘-KA 20

1Ū chi̍t ji̍t, Iâ-so͘ tī Sèng-tiān teh kà-sī lâng koh thoân hok-im. Ū chè-si-tiúⁿ, keng-ha̍k-kàu-su, kap tiúⁿ-ló chòe-hé lâi, 2mn̄g I, “Kā goán kóng, lí khò sím-mi̍h koân-pèng chòe chiah-ê tāi-chì? Sím-mi̍h lâng hō͘ lí chit-ê koân-pèng?” 3Iâ-so͘ ìn kóng, “Góa mā beh mn̄g lín chi̍t kù ōe. Lín kā góa ìn. 4[Iok-hān] kā lâng sóe-lé ê koân-pèng sī tùi Thiⁿ á-sī tùi lâng lâi ê?” 5In hō͘-siōng gī-lūn, “Lán nā kóng ‘Tùi Thiⁿ’, I ōe kóng ‘Án-ni, lín sī-án-chóaⁿ bô sìn [Iok-hān]’? 6Lán nā kóng ‘Tùi lâng’, chèng-lâng ōe ēng chio̍h-thâu kā lán tìm, in-ūi in lóng sìn [Iok-hān] sī sian-ti.” 7Só͘-í in ìn kóng m̄-chai tùi tó-ūi lâi. 8Iâ-so͘ kā in kóng, “Án-ni, góa mā m̄ kā lín kóng góa khò sím-mi̍h koân-pèng chòe chiah-ê tāi-chì.” 9Iâ-so͘ koh ēng chi̍t ê phì-jū kā chèng-lâng kóng, “Ū chi̍t ê lâng khai-khún chi̍t khu phû-tô-hn̂g. I chiong chit khu hn̂g cho͘ hō͘ tiān-lông, āu-lâi chhut-gōa chin kú. 10Siu-sêng ê sî kàu, i chhe chi̍t ê lô͘-po̍k khì tiān-lông hia, beh kā in siu hn̂g-ni̍h ê ké-chí. Tiān-lông kā i phah, hō͘ i khang-chhiú tò-khì. 11Chú-lâng koh chhe pa̍t ê lô͘-po̍k khì. In mā kā i phah, kā i bú-jio̍k, kóaⁿ i khang-chhiú tò-khì. 12Chú-lâng chiū chhe tē-saⁿ ê lô͘-po̍k khì. In mā kā i siong-hāi, kā i kóaⁿ chhut-khì. 13Āu-lâi phû-tô-hn̂g ê chú-lâng kóng, ‘Taⁿ góa tio̍h án-chóaⁿ chòe? Góa beh chhe góa só͘ thiàⁿ ê kiáⁿ khì. In tāi-khài ōe kā i chun-tiōng.’ 14M̄-kú tiān-lông khòaⁿ-tio̍h i, chiū chham-siông kóng, ‘Chit-ê sī i ê kè-sêng-jîn. Lán lâi kā i thâi-sí, án-ni i ê châi-sán chiū pìⁿ-chòe lán ê.’ 15In chiū kā i hiat chhut-khì phû-tô-hn̂g ê gōa-bīn, kā i thâi-sí. “Án-ni, phû-tô-hn̂g ê chú-lâng ōe án-chóaⁿ kā in chhú-lí? 16I ōe lâi châu-bia̍t chiah-ê tiān-lông, chiong phû-tô-hn̂g cho͘ hō͘ pa̍t-lâng.” Chèng-lâng thiaⁿ-tio̍h chiah-ê ōe, chiū kóng, “Chhian-bān m̄-thang ū chit khoán tāi-chì!” 17Iâ-so͘ chù-ì kā in khòaⁿ, kóng, “Sèng-keng só͘ kì-chài ê sī sím-mi̍h ì-sù: Khí-chhù sai-hū só͘ khì-sak ê chio̍h í-keng chiâⁿ-chòe siōng tiōng-iàu ê ki-chio̍h. 18Só͘-ū siak lo̍h-khì hit tè chio̍h-thâu téng ê, ōe siak-kah chhùi-kut hun-si; hō͘ hit tè chio̍h-thâu teh-tio̍h ê, ōe teh-kah chhùi-kô͘-kô͘.” 19Hit sî, keng-ha̍k-kàu-su kap chè-si-tiúⁿ chai-iáⁿ Iâ-so͘ kóng chit-ê phì-jū sī teh chí in, chiū siūⁿ-beh tong-tiûⁿ hē-chhiú lia̍h Iâ-so͘, put-kò kiaⁿ chèng-lâng. 20Só͘-í, in chiū chhē ki-hōe, phài bi̍t-thàm ké-chòe láu-si̍t-lâng, beh lia̍h Iâ-so͘ ê ōe-phāng, chiong I kau hō͘ chóng-tok thang ēng i ê koân-pèng i-hoat pān-lí. 21Chiah-ê bi̍t-thàm lâi mn̄g Iâ-so͘ kóng, “Lāu-su, goán chai lí só͘ kóng só͘ kà-sī ê lóng chin tio̍h, bô phian-sim, chí-ū tiong-si̍t kà-sī Siōng-tè ê tō-lí. 22Goán la̍p-sè hō͘ [Lô-má] hông-tè [Khái-sat] ū ha̍h Lu̍t-hoat bô?” 23Iâ-so͘ khòaⁿ-chhut in ê khúi-kè, chiū tùi in kóng, 24“The̍h chi̍t ê gûn-pè hō͘ góa khòaⁿ. Che ū sím-mi̍h lâng ê siōng kap jī-hō?” In ìn kóng, “[Khái-sat] ê.” 25Iâ-so͘ chiū tùi in kóng, “Án-ni, [Khái-sat] ê mi̍h hō͘ [Khái-sat]; Siōng-tè ê mi̍h hō͘ Siōng-tè.” 26In tī kong-chiòng bīn-chêng lia̍h bōe-tio̍h Iâ-so͘ ê ōe-phāng, koh I ê ìn-tap hō͘ in chin tio̍h-kiaⁿ, chiū tiām-khì. 27Ū chi̍t-kóa chú-tiuⁿ bô koh-oa̍h ê [Sat-to͘-kai]-phài ê lâng lâi Iâ-so͘ hia, mn̄g I kóng, 28“Lāu-su, [Mô͘-se] só͘ siá ê Lu̍t-hoat kā goán kóng, ‘Nā ū lâng i ê hiaⁿ sí-khì, bó͘ iáu tī-teh m̄-kú bô kiáⁿ, i choh sió-tī ê tio̍h chhōa hiaⁿ-só thòe hiaⁿ thoân-chong-chiap-tāi.’ 29Í-chêng bat ū chhit ê hiaⁿ-tī, siōng-tōa ê chhōa-bó͘, bô kiáⁿ chiū sí-khì. 30Tē-jī ê, 31tē-saⁿ ê mā chhōa in hiaⁿ-só. Chhit ê lóng án-ni, bô kiáⁿ chiū sí-khì. 32Āu-lâi, hit-ê hū-jîn-lâng mā sí-khì. 33Án-ni, koh-oa̍h ê sî, chit-ê hū-jîn-lâng sī tó chi̍t ê lâng ê bó͘? In-ūi chit chhit-ê lóng bat chhōa i chòe bó͘.” 34Iâ-so͘ kā in kóng, “Kim-sè ê lâng ū kè ū chhōa; 35put-kò ōe kham-tit tùi sí-lâng tiong koh-oa̍h koh chìn-ji̍p lâi-sè ê lâng chiū bô kè bô chhōa. 36In-ūi in sī koh-oa̍h ê lâng, bōe-koh sí, kap thiⁿ-sài siâng-khoán sī Siōng-tè ê kiáⁿ-jî. 37Koan-hē sí-lâng koh-oa̍h ê sū, [Mô͘-se] í-keng tī ‘Teh-to̍h ê chhì-phè’ hit tōaⁿ keng-chat ū chí-bêng, mā chheng-ho͘ Chú sī [A-pek-la-hán] ê Siōng-tè, [Í-sat] ê Siōng-tè, [Ngá-kok] ê Siōng-tè. 38I m̄-sī sí-lâng ê Siōng-tè, sī oa̍h-lâng ê Siōng-tè. In-ūi tùi Siōng-tè lâi khòaⁿ in lóng teh oa̍h.” 39Ū kúi-nā ê keng-ha̍k-kàu-su tùi Iâ-so͘ kóng, “Lāu-su, lí kóng liáu chin hó.” 40In chiū m̄-káⁿ koh kā I mn̄g sím-mi̍h. 41Iâ-so͘ tùi in kóng: “Lâng ná-ōe kóng, Ki-tok sī [Tāi-pi̍t] ê hō͘-tāi? 42In-ūi [Tāi-pi̍t] pún-sin tī Si-phian kóng: Chú kā góa ê Chú kóng: Lí chē góa ê chiàⁿ-pêng, 43kàu góa hō͘ lí ê tùi-te̍k chòe lí ê kha-tiam. 44[Tāi-pi̍t] to chheng-ho͘ Ki-tok chòe Chú, Ki-tok ná-ōe sī [Tāi-pi̍t] ê hō͘-tāi?” 45Chèng-lâng teh thiaⁿ ê sî, Iâ-so͘ tùi I ê bûn-tô͘ kóng, 46“Tio̍h tî-hông keng-ha̍k-kàu-su. In ài chhēng tn̂g-saⁿ kiâⁿ-lâi kiâⁿ-khì, tī chhī-tiûⁿ-kháu hō͘ lâng chhéng-an, tī hōe-tn̂g chē koân-ūi, tī iàn-hōe chē tōa-ūi. 47In chhim-chiàm kóaⁿ-hū ê ke-hé, thiau-kò͘-ì kî-tó chin tn̂g. In ōe siū koh-khah tāng ê hêng-hoa̍t.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\