LŌ͘-KA 21

1Iâ-so͘ gia̍h-thâu khòaⁿ-tio̍h hó-gia̍h-lâng chiong in ê hiàn-kim hiàn lo̍h-khì hōng-hiàn-kūi. 2I koh khòaⁿ-tio̍h chi̍t ê sàn-chhiah ê kóaⁿ-hū hiàn nn̄g ê tâng-chîⁿ-á lo̍h-khì. 3Iâ-so͘ kóng, “Góa si̍t-chāi kā lín kóng, chit-ê sàn-chhiah kóaⁿ-hū hiàn ji̍p-khì ê pí chèng-lâng hiàn ê koh-khah chōe. 4In-ūi in lóng sī hiàn ēng chhun-ê, m̄-kú chit-ê kóaⁿ-hū sui-jiân chin sàn-chhiah, iáu-kú the̍h só͘-ū ê seng-oa̍h-hùi lóng hiàn lo̍h-khì.” 5Ū lâng teh tâm-lūn Sèng-tiān sī ēng hó chio̍h kap hōng-hiàn ê mi̍h lâi chong-sek ê. Iâ-so͘ kóng, 6“Ji̍t-chí teh-beh kàu, lín teh khòaⁿ ê chiah-ê it-chhè lóng ōe siū thiah-húi, thiah-kah bô chi̍t tè ōe tha̍h tī pa̍t tè téng-bīn.” 7Bûn-tô͘ mn̄g Iâ-so͘, “Lāu-su, chit-ê tāi-chì sím-mi̍h sî ōe hoat-seng? Chit-ê tāi-chì beh hoat-seng ê sî ū sím-mi̍h tiāu-thâu?” 8Iâ-so͘ kóng, “Tio̍h kín-sīn, m̄-thang siū bê-he̍k. In-ūi ū chin chōe lâng ōe lī-iōng góa ê miâ lâi, kóng ‘Góa chiū-sī Ki-tok’, koh kóng ‘Sî-ki teh-beh kàu lah’. Lín m̄-thang tè in khì. 9Lín thiaⁿ-tio̍h chiàn-cheng kap pō-loān ê siau-sit, m̄-bián kiaⁿ-hiâⁿ. Chiah-ê tāi-chì it-tēng ōe tāi-seng hoat-seng, m̄-kú chiong-kio̍k bōe sûi-sî kàu.” 10Iâ-so͘ kè-sio̍k kā in kóng, “Bîn-cho̍k ōe khí-lâi kong-kek bîn-cho̍k, kok-ka kong-kek kok-ka. 11Ū tōa tōe-tāng, chin chōe só͘-chāi ū ki-hng kap un-e̍k, koh ū thang kiaⁿ ê kéng-siōng kap tōa kî-chek tùi thiⁿ-téng chhut-hiān. 12Chiah-ê tāi-chì hoat-seng í-chêng, lâng ōe lia̍h lín, pek-hāi lín, kā lín kau hō͘ hōe-tn̂g kap kaⁿ-ga̍k. Lín ōe ūi-tio̍h góa ê iân-kò͘ hō͘ lâng lia̍h-khì kun-ông kap chóng-tok ê bīn-chêng. 13Chit-ê sī lín chòe kiàn-chèng ê ki-hōe. 14Só͘-í, lín ê sim tio̍h lia̍h hō͘ tiāⁿ, m̄-bián seng siūⁿ-beh án-chóaⁿ piān-bêng. 15In-ūi góa beh sù lín kháu-châi kap tì-hūi, hō͘ lín ê tùi-te̍k bô chi̍t ê ōe-tàng tùi-khòng á-sī hoán-pok. 16Liân lín ê pē-bú, hiaⁿ-tī, chhin-chiâⁿ, kap pêng-iú mā ōe kā lín chhut-bōe; lín tiong-kan ū lâng ōe hō͘ in hāi-sí. 17Lín ōe in-ūi góa ê miâ hō͘ chèng-lâng oàn-hūn. 18Put-kò lín liân chi̍t ki thâu-mn̂g to bōe sit-lo̍h. 19Tio̍h jím-nāi chiah ōe tit-tio̍h sìⁿ-miā.” 20“Lín khòaⁿ-tio̍h [Iâ-lō͘-sat-léng] hō͘ kun-tūi pau-ûi ê sî, chiū chai chit-ê siâⁿ teh-beh húi-bia̍t lah. 21Hit sî, tī [Iû-thài] ê lâng tio̍h tô-cháu khì soaⁿ-lāi; tī siâⁿ-lāi ê lâng tio̍h lī-khui; tī chng-kha ê lâng m̄-thang ji̍p siâⁿ. 22In-ūi che sī Pò-èng ê Ji̍t-chí, sī beh èng-giām Sèng-keng só͘ kì-chài ê it-chhè. 23Tī hiah-ê ji̍t-chí, ū sin-īn ê kap hō͘ eⁿ-á chia̍h-lin ê hū-jîn-lâng hui-siông put-hēng! In-ūi tōa chai-hō teh-beh lîm-kàu chit-ê tōe; Siōng-tè ê tōa siū-khì teh-beh lîm-kàu chit-ê peh-sìⁿ. 24In ōe hō͘ to-kiàm thâi-sí, mā ōe hō͘ lâng lia̍h-khì ta̍k kok. [Iâ-lō͘-sat-léng] ōe hō͘ Gōa-pang-lâng thún-ta̍h, ti̍t-kàu Gōa-pang-lâng ê kî-hān móa.” 25“Ji̍t, ge̍h, chhiⁿ lóng ōe hián-chhut tiāu-thâu. Tōe-chiūⁿ bān-bîn ōe in-ūi hái-éng hōa-hōa-háu kiaⁿ-hiâⁿ put-an. 26Lâng ōe in-ūi chit sè-kài teh-beh hoat-seng ê tāi-chì kiaⁿ-kah hūn-khì, in-ūi thiⁿ-téng ê kng-thé lóng ōe iô-choah. 27Hit sî, lâng ōe khòaⁿ-kìⁿ Jîn-chú chhiong-móa koân-lêng kap tōa êng-kng chē hûn lâi-lîm. 28Chiah-ê tāi-chì teh-beh hoat-seng ê sî, lín tio̍h gia̍h-thâu théng-sin, in-ūi lín ê chín-kiù teh-beh kàu lah.” 29Iâ-so͘ koh ēng phì-jū kā in kóng, “Lín khòaⁿ bû-hoa-kó-chhiū kap it-chhè ê chhiū. 30Lín khòaⁿ-tio̍h chiah-ê chhiū puh-íⁿ ê sî chiū chai hē-thiⁿ teh-beh kàu. 31Chhin-chhiūⁿ án-ni, lín khòaⁿ-tio̍h chiah-ê tāi-chì hoat-seng ê sî chiū chai Siōng-tè ê chú-koân teh-beh si̍t-hiān. 32Góa si̍t-chāi kā lín kóng, chit sè-tāi iáu-bē kè-khì, chiah-ê tāi-chì lóng ōe hoat-seng. 33Thiⁿ kap tōe ōe siau-sit, m̄-kú góa ê ōe choa̍t-tùi bōe siau-sit.” 34“Lín ka-kī tio̍h kín-sīn, chiah-bián in-ūi tham-chia̍h, chiú-chùi, kap seng-oa̍h ê khòa-lū hō͘ lín ê sim bâ-pì, tì-kàu hit Ji̍t chhin-chhiūⁿ lô-bāng hut-jiân lîm-kàu lín, in-ūi hit Ji̍t ōe lîm-kàu tòa tī choân sè-kài ta̍k só͘-chāi ê lâng. 36Tio̍h put-sî kéng-séng, kî-tó, hō͘ lín ū khùi-la̍t thang tô-pī it-chhè teh-beh hoat-seng ê tāi-chì, thang khiā tī Jîn-chú ê bīn-chêng.” 37Chit kúi ji̍t, Iâ-so͘ ji̍t-sî lóng tī Sèng-tiān kà-sī lâng, mî-sî chhut-siâⁿ khì [Ka-ná-soaⁿ] kè-mî. 38Chèng-lâng lóng thàu-chá chiū khì Sèng-tiān thiaⁿ Iâ-so͘ kóng tō-lí.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\