LŌ͘-KA 22

1Tû-kàⁿ-choeh, iā kiò-chòe Pôaⁿ-kè-choeh, teh-beh kàu. 2Chè-si-tiúⁿ kap keng-ha̍k-kàu-su in-ūi kiaⁿ bîn-chiòng, só͘-í teh chhē-khòaⁿ ū sím-mi̍h hoat-tō͘ thang hāi-sí Iâ-so͘. 3Sat-tàn ji̍p-khì hit-ê kiò-chòe [Í-su-ka-lio̍k] ê [Iû-tāi] ê sim-lāi; i sī cha̍p-jī sù-tô͘ ê chi̍t ê. 4I khì kap chè-si-tiúⁿ í-ki̍p Sèng-tiān ê siú-ōe-koaⁿ chham-siông, khòaⁿ-beh ēng sím-mi̍h hoat-tō͘ chiong Iâ-so͘ chhut-bōe hō͘ in. 5In chin hoaⁿ-hí, iok beh hō͘ i chîⁿ. 6[Iû-tāi] tông-ì, chiū it-ti̍t teh chhē ki-hōe, thang tī kûn-chiòng bô tī in tiong-kan ê sî chhut-bōe Iâ-so͘. 7Tû-kàⁿ-choeh, chiū-sī tio̍h thâi Pôaⁿ-kè-choeh ê iûⁿ-ko ê ji̍t, kàu lah. 8Iâ-so͘ chhe [Pí-tek] kap [Iok-hān], kā in kóng, “Lín khì chún-pī Pôaⁿ-kè-choeh ê boán-chhan, lán thang chia̍h.” 9In kā I mn̄g, “Lí ài goán tī tó-ūi chún-pī?” 10Iâ-so͘ kā in kóng, “Lín ji̍p-khì siâⁿ-lāi, ōe tú-tio̍h chi̍t ê lâng the̍h chúi-pân, lín tè i khì i beh ji̍p-khì hit keng chhù, 11kā hit ke ê chú-lâng kóng, ‘Lāu-su teh mn̄g, I kap I ê bûn-tô͘ beh chia̍h Pôaⁿ-kè-choeh boán-chhan ê kheh-thiaⁿ tī tó-ūi?’ 12Hit-ê lâng ōe pò lín khòaⁿ lâu-téng chi̍t keng khoán hó-sè ê tōa-thiaⁿ. Lín chiū tī hia chún-pī.” 13In khì, khòaⁿ-tio̍h ta̍k hāng kap Iâ-so͘ kā in kóng ê lóng siâng-khoán; in chiū tī hia chún-pī Pôaⁿ-kè-choeh ê boán-chhan. 14Boán-chhan ê sî-kan kàu, Iâ-so͘ chiū chē-toh, sù-tô͘ kap I chòe-hé chē. 15Iâ-so͘ kā in kóng, “Góa siū-lān í-chêng chin ài kap lín chia̍h chit-ê Pôaⁿ-kè-choeh ê boán-chhan. 16Góa kā lín kóng, chit-ê Boán-chhan tī Siōng-tè-kok oân-choân si̍t-hiān í-chêng, góa choa̍t-tùi bōe-koh chia̍h.” 17Iâ-so͘ chiong poe chiap kè-lâi, kám-siā liáu-āu, kóng, “Lín phâng chit-ê poe, pun hō͘ tāi-ke lim. 18Góa kā lín kóng, tùi hiān-chāi khí ti̍t-kàu Siōng-tè-kok lâi-lîm, góa choa̍t-tùi bōe-koh lim chit-ê phû-tô-chiú.” 19Jiân-āu Iâ-so͘ the̍h piáⁿ, kám-siā liáu-āu peh-khui, the̍h hō͘ in kóng, “Chit-ê sī góa ê seng-khu, sī ūi-tio̍h lín lâi hiàn ê. Lín tio̍h chòe chit-ê lâi kì-liām góa.” 20Chia̍h liáu-āu I koh chiàu án-ni phâng poe, kóng, “Chit-ê poe sī sin ê iok, ēng góa ūi-tio̍h lín lâu-chhut ê huih lâi siat-li̍p ê. 21“Lín khòaⁿ! Chhut-bōe góa hit-ê lâng chit-chūn kap góa chòe-hé chhun-chhiú tī toh-téng. 22In-ūi Jîn-chú ōe chiàu Siōng-tè ê koat-tēng lī-khui sè-kan; m̄-kú chhut-bōe Jîn-chú hit-ê lâng chhám à!” 23In chiū mn̄g-lâi mn̄g-khì, ài chai in tiong-kan sím-mi̍h lâng ōe chòe chit-ê tāi-chì. 24Bûn-tô͘ tiong-kan ū khí cheng-lūn, khòaⁿ sím-mi̍h lâng sǹg siōng-tōa. 25Iâ-so͘ kā in kóng, “Gōa-pang-lâng ê kun-ông choh-chú koán-hat peh-sìⁿ; thóng-tī-chiá hō͘ lâng chheng-chòe un-chú. 26Chóng-sī lín m̄-sī án-ni! Lín tiong-kan siōng-tōa-ê tian-tò tio̍h chiâⁿ-chòe siōng-sòe-ê; choh léng-siù-ê tio̍h chiâⁿ-chòe ho̍k-sāi-ê. 27Án-ni, sím-mi̍h lâng khah tōa? Sī chē-toh chia̍h-pn̄g-ê á-sī ho̍k-sāi-ê? Kiám m̄-sī chē-toh-ê? M̄-kú góa tī lín tiong-kan sī hit-ê ho̍k-sāi-ê. 28“Lín chiah-ê lâng tī góa ê chhì-liān tiong it-ti̍t kap góa chòe-hé. 29Góa ê Pē chiong ông ê koân-pèng sù hō͘ góa, góa mā án-ni chiong ông ê koân-pèng sù hō͘ lín, 30hō͘ lín thang tī góa ê Kok-tō͘ kap góa chē-toh, lim-chia̍h, koh chē tī pó-chō sím-phòaⁿ [Í-sek-lia̍t] ê cha̍p-jī chi-cho̍k.” 31Iâ-so͘ koh kóng, “[Se-bûn], [Se-bûn], Sat-tàn í-keng tùi Siōng-tè iau-kiû beh chhin-chhiūⁿ pòa be̍h-á án-ni kā lín pòa. 32Put-kò góa ū ūi-tio̍h lí kî-tó, hō͘ lí bōe sit-khì sìn-sim. Lí hôe-thâu tńg-lâi liáu-āu, tio̍h kian-kò͘ lí ê hiaⁿ-tī ê sìn-sim.” 33[Pí-tek] ìn I kóng, “Chú ah, góa í-keng chún-pī piān-piān beh kap lí chē-kaⁿ, kap lí chòe-hé sí!” 34Iâ-so͘ kā i kóng, “[Pí-tek], góa kā lí kóng, kin-á-ji̍t koe thî í-chêng, lí ōe saⁿ pái m̄-jīn góa.” 35Iâ-so͘ koh kā bûn-tô͘ kóng, “Í-chêng góa chhe lín chhut-khì, kiò lín chîⁿ-tē, lú-hêng-tē, kap ôe lóng bián tòa, lín kiám ū khiàm sím-mi̍h?” In ìn kóng, “Lóng bô.” 36I chiū kā in kóng, “M̄-kú hiān-chāi, ū chîⁿ-tē ê tio̍h tòa-leh; ū lú-hêng-tē ê mā tio̍h tòa-leh; bô to-ê tio̍h bōe ka-kī ê gōa-saⁿ khì bóe. 37In-ūi góa kā lín kóng, Sèng-keng kì-chài, ‘I hō͘ lâng sǹg-chòe put-hoat ê lâng’ chit kù ōe it-tēng tio̍h tī góa ê sin-chiūⁿ èng-giām. Sèng-keng kì-chài koan-hē góa ê tāi-chì í-keng teh èng-giām lah.” 38Bûn-tô͘ kóng, “Chú ah, lí khòaⁿ, chia ū nn̄g ki to.” Iâ-so͘ ìn kóng, “Kàu-gia̍h lah!” 39Iâ-so͘ chhut-khì, chiàu-siông khì [Ka-ná-soaⁿ]; bûn-tô͘ tè I khì. 40Kàu hit-ê só͘-chāi, I kā in kóng, “Tio̍h kî-tó chiah bōe hām-lo̍h chhì-thàm.” 41Jiân-āu I lī-khui in kàu hiat chio̍h-thâu ōe kàu hiah hn̄g ê só͘-chāi, kūi lo̍h-khì kî-tó, 42kóng, “Pē ah, lí nā khéng, kiû lí chiong chit-ê poe kā góa the̍h khui! Chóng-sī m̄-thang chiàu góa ê ì-sù, tio̍h chiàu lí ê chí-ì si̍t-hiān.” 43Ū chi̍t ê thiⁿ-sài tùi thiⁿ chhut-hiān, lâi chān I ê la̍t. 44Iâ-so͘ hui-siông thòng-khó͘, jú jia̍t-chhiat kî-tó; I ê kōaⁿ chhin-chhiūⁿ tōa tiám huih tih-lo̍h tōe. 45Kî-tó soah, Iâ-so͘ khiā khí-lâi, tò-khì bûn-tô͘ hia, khòaⁿ-tio̍h in in-ūi iu-siong soah khùn-khì. 46I chiū kā in kóng, “Lín ná teh khùn? Khí-lâi kî-tó chiah bōe hām-lo̍h chhì-thàm.” 47Iâ-so͘ iáu teh kóng-ōe ê sî, hut-jiân ū chi̍t tīn lâng lâi; cha̍p-jī sù-tô͘ ê chi̍t ê, kiò-chòe [Iû-tāi] ê, chòe-chêng chhōa-lō͘. I kiâⁿ-óa Iâ-so͘, beh kā i chim. 48Iâ-so͘ kā i kóng, “[Iû-tāi], lí ēng chim-chhùi lâi chhut-bōe Jîn-chú ò͘?” 49Iâ-so͘ sin-piⁿ ê bûn-tô͘ khòaⁿ-tio̍h teh hoat-seng ê tāi-chì, chiū kóng, “Chú ah, goán ēng to kā in thâi hó-bô?” 50Kî-tiong ū chi̍t ê kā tōa-chè-si ê lô͘-po̍k phut lo̍h-khì, kā i chiàⁿ-pêng ê hī-á siah khí-lâi. 51Iâ-so͘ kóng, “M̄-thang koh tāng-chhiú!” Iâ-so͘ bong hit-ê lô͘-po̍k ê hī-á, kā i i-hó. 52Iâ-so͘ kā hiah-ê lâi beh lia̍h I ê chè-si-tiúⁿ, Sèng-tiān ê kéng-ōe-tiúⁿ, kap tiúⁿ-ló kóng, “Lín gia̍h-to gia̍h-kùn chhut-lâi, sī teh lia̍h kiông-tō sī-bô? 53Góa ta̍k ji̍t kap lín tī Sèng-tiān, lín bô hē-chhiú kā góa lia̍h. Che sī lín ê sî, o͘-àm teh chiáng-koân lah.” 54In lia̍h Iâ-so͘, ah I ji̍p-khì tōa-chè-si ê kong-koán. [Pí-tek] lī hn̄g-hn̄g teh tè Iâ-so͘. 55In tī tiâⁿ ê tiong-ng khí hé, ûi tī hé piⁿ chòe-hé teh chē; [Pí-tek] mā chē tī in tiong-kan. 56Ū chi̍t ê lú-pī khòaⁿ-tio̍h [Pí-tek] ǹg hé teh chē, kim-kim kā i siòng, kóng, “Chit-ê mā-sī Iâ-so͘ in hit tīn ê lâng.” 57[Pí-tek] m̄-jīn, kóng, “Góa m̄-bat I.” 58Kè bô jōa kú, lēng-gōa chi̍t ê lâng khòaⁿ-tio̍h i, kóng, “Lí mā-sī in hit tīn ê lâng.” [Pí-tek] kóng, “Góa m̄-sī!” 59Chha-put-to kè chi̍t tiám-cheng, koh ū chi̍t ê lâng kian-chhî kóng, “Chit-ê lâng khak-si̍t mā ū teh kap Iâ-so͘ chòe-hé, in-ūi i sī [Ka-lī-lī]-lâng.” 60M̄-kú [Pí-tek] kóng, “M̄-sī, góa m̄-chai lí teh kóng sím-mi̍h!” I iáu teh kóng ê sî, koe sûi-sî thî. 61Hit sî Chú oa̍t-thâu khòaⁿ [Pí-tek], [Pí-tek] chiū siūⁿ-khí Chú tùi i só͘ kóng ê ōe, “Kin-á-ji̍t koe thî í-chêng, lí ōe saⁿ pái m̄-jīn góa.” 62I chiū chhut-khì gōa-bīn tōa-siaⁿ thî-khàu. 63Hiah-ê khàn-siú Iâ-so͘ ê lâng kā I hì-lāng, koh kā I phah. 64In ng I ê ba̍k-chiu, mn̄g I kóng, “Sian-ti, lí kā goán kóng, siáⁿ-lâng kā lí phah?” 65In koh kóng chin chōe ōe kā I bú-jio̍k. 66Thiⁿ-kng, [Iû-thài]-lâng ê tiúⁿ-ló, chè-si-tiúⁿ, kap keng-ha̍k-kàu-su chū-chi̍p. In kā Iâ-so͘ ah khì in ê gī-hōe, 67kā I kóng, “Lí nā-sī Ki-tok, tio̍h kā goán kóng.” Iâ-so͘ kā in kóng, “Góa nā kā lín kóng, lín mā m̄-sìn. 68Góa mn̄g lín, lín mā m̄ ìn. 69Tùi hiān-chāi khí, Jîn-chú ōe chē tī Choân-lêng Siōng-tè ê chiàⁿ-pêng.” 70Chèng-lâng kóng, “Án-ni lí chiū-sī Siōng-tè ê Kiáⁿ lò͘?” Iâ-so͘ ìn in kóng, “Góa sī, sī lín kóng ê.” 71In chiū kóng, “Lán iáu su-iàu sím-mi̍h chèng-kù? Lán í-keng ū thiaⁿ-tio̍h I chhin-chhùi kóng lah!”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\