LŌ͘-KA 23

1Choân-thé gī-oân lóng khiā khí-lâi, ah Iâ-so͘ khì [Pí-lia̍p-to] bīn-chêng. 2In chiū khòng-kò kóng, “Goán ū khòaⁿ-tio̍h chit-ê lâng teh bê-he̍k goán ê bîn-cho̍k, kìm-chí lâng la̍p-sè hō͘ Khái-sat, koh chū-chheng sī Ki-tok, sī Ông.” 3[Pí-lia̍p-to] mn̄g Iâ-so͘ kóng, “Lí sī ‘[Iû-thài]-lâng ê Ông’ sī-bô?” Iâ-so͘ ìn kóng, “Che sī lí kóng ê.” 4[Pí-lia̍p-to] chiū tùi hiah-ê chè-si-tiúⁿ kap kûn-chiòng kóng, “Góa chhâ bōe chhut chit-ê lâng ū sím-mi̍h chōe.” 5M̄-kú in kian-chhî kóng, “I tùi [Ka-lī-lī] kàu chia, tī [Iû-thài] choân-tōe kà-sī lâng, siàn-tōng bîn-chiòng.” 6[Pí-lia̍p-to] chi̍t-ē thiaⁿ-tio̍h, chiū mn̄g khòaⁿ chit-ê lâng sī [Ka-lī-lī]-lâng á m̄-sī. 7I chi̍t-ē chai Iâ-so͘ sio̍k [Hi-lu̍t]-ông ê koán-hat, chiū kā I sàng khì [Hi-lu̍t] hia; hit sî [Hi-lu̍t] pún-lâng mā tī [Iâ-lō͘-sat-léng]. 8[Hi-lu̍t] khòaⁿ-tio̍h Iâ-so͘, hui-siông hoaⁿ-hí, in-ūi i bat thiaⁿ-tio̍h Iâ-so͘ ê tāi-chì, it-ti̍t ài-beh kìⁿ I, koh ǹg-bāng ōe-tàng khòaⁿ-tio̍h I kiâⁿ sîn-jia̍h. 9I mn̄g Iâ-so͘ chin chōe tāi-chì, Iâ-so͘ lóng bô ìn i. 10Chè-si-tiúⁿ kap keng-ha̍k-kàu-su khiā khí-lâi, kek-lia̍t kā I khòng-kò. 11[Hi-lu̍t] kap i ê peng mā kā I bú-jio̍k, hì-lāng, jiân-āu koh kā I chhēng chi̍t niá chin súi ê tn̂g-phàu, chiah kā I sàng tńg-khì hō͘ [Pí-lia̍p-to]. 12[Hi-lu̍t] kap [Pí-lia̍p-to] pún-lâi ū oan-siû, tī hit chi̍t ji̍t soah pìⁿ-chòe pêng-iú. 13[Pí-lia̍p-to] tiàu-chi̍p chè-si-tiúⁿ, koaⁿ-oân, kap bîn-chiòng lâi, 14kā in kóng, “Lín ah chit-ê lâng lâi góa chia, khòng-kò I siàn-tōng bîn-chiòng. Taⁿ góa tī lín ê bīn-chêng ū kā I sím-mn̄g, chhâ lóng bô lín só͘ khòng-kò ê chōe. 15[Hi-lu̍t] mā jīn-tēng I bô-chōe chiah chiong I sàng tò-lâi lán chia. Khó-kiàn I bô chòe sím-mi̍h kai-sí ê tāi-chì. 16Só͘-í, góa beh ēng piⁿ kā I kà-sī chi̍t-ē, chiah pàng I khì.” 17Ta̍k nî ê Pôaⁿ-kè-choeh, chóng-tok tio̍h chiàu peh-sìⁿ ê iau-kiû pàng chi̍t ê hoān-lâng hō͘ in. 18Kûn-chiòng lóng hoah, “Chit-ê lâng tio̍h hō͘ I sí! Pàng [Pa-lia̍p-pa] hō͘ goán.” 19Chit-ê [Pa-lia̍p-pa] in-ūi tī siâⁿ-lāi chok-loān koh thâi-lâng chiah siū koaiⁿ-kaⁿ. 20[Pí-lia̍p-to] siūⁿ-beh pàng Iâ-so͘, chiū koh sòe-ho̍k chèng-lâng. 21M̄-kú in tōa-siaⁿ hoah, “Kā tèng si̍p-jī-kè! Kā tèng si̍p-jī-kè!” 22[Pí-lia̍p-to] tē-saⁿ piàn tùi in kóng, “Sī-án-chóaⁿ? I ū chòe sím-mi̍h pháiⁿ-tāi? Góa chhâ bōe chhut I ū kai-sí ê chōe. Só͘-í, góa beh ēng piⁿ kā I kà-sī chi̍t-ē, chiah pàng I khì.” 23Put-kò kûn-chiòng kian-chhî, tōa-siaⁿ iau-kiû kā Iâ-so͘ tèng si̍p-jī-kè, chòe-āu in ê siaⁿ soah khah-iâⁿ. 24[Pí-lia̍p-to] chiū soan-phòaⁿ, chiàu in ê iau-kiû khì chip-hêng, 25pàng in só͘ iau-kiû hit-ê in-ūi chok-loān, thâi-lâng, hō͘ lâng koaiⁿ-kaⁿ ê [Pa-lia̍p-pa], kā Iâ-so͘ kau hō͘ in chiàu in ê ì-sù khì chhú-lí. 26Hiah-ê peng-sū ah Iâ-so͘ ah chhut-khì ê sî, tú-hó ū chi̍t ê [Kó͘-lī-nāi]-lâng miâ kiò-chòe [Se-bûn] tùi chng-kha lâi. In kā i lia̍h lâi, chiong si̍p-jī-kè khǹg tī keng-thâu hō͘ i giâ, tè Iâ-so͘ ê āu-bīn kiâⁿ. 27Ū chi̍t tōa-tīn bîn-chiòng tè Iâ-so͘, kî-tiong ū chi̍t-kóa hū-jîn-lâng ūi-tio̍h I tûi-heng pi-siong thî-khàu. 28Iâ-so͘ oa̍t-thâu tùi in kóng, “[Iâ-lō͘-sat-léng] ê hū-jîn-lâng ah, m̄-bián ūi-tio̍h góa thî-khàu; tio̍h ūi lín ka-kī kap lín ê kiáⁿ-jî thî-khàu! 29In-ūi ji̍t-chí teh-beh kàu, lâng ōe kóng, ‘Bōe hoâi-īn, m̄-bat siⁿ-kiáⁿ, m̄-bat hō͘ gín-á chia̍h-lin ê hū-jîn-lâng chin ū hok-khì!’ 30Hit sî, lâng ōe tùi tōa-soaⁿ kóng: Kā goán teh lo̍h-lâi! tùi sió-soaⁿ kóng: Kā goán khàm lo̍h-lâi! 31In-ūi liân oa̍h-teh ê chhiū-ba̍k to ōe án-ni, ta-khì ê chhiū-ba̍k kiám bōe koh-khah lī-hāi?” 32Lēng-gōa nn̄g ê hoān-lâng mā hō͘ lâng ah khì kap Iâ-so͘ chòe-hé chhú sí-hêng. 33In kàu chi̍t ê só͘-chāi kiò-chòe “[Thâu-khak-óaⁿ]”, chiū tī hia kā Iâ-so͘ tèng si̍p-jī-kè, mā tèng hit nn̄g ê hoān-lâng, chi̍t ê tī chiàⁿ-pêng, chi̍t ê tī tò-pêng. 34Iâ-so͘ kóng, “Pē ah, sià-bián in, in-ūi in m̄-chai in teh chòe sím-mi̍h.” Āu-lâi in thiu-chhiam pun Iâ-so͘ ê saⁿ. 35Bîn-chiòng khiā tī hia teh khòaⁿ. Hiah-ê [Iû-thài]-lâng ê léng-siù kā I thí-chhiò, kóng, “I kiù pa̍t-lâng; I nā-sī Siōng-tè só͘ kéng-soán ê Ki-tok, tio̍h kiù ka-kī!” 36Hiah-ê peng-sū mā kā I hì-lāng, kiâⁿ óa-khì, the̍h chhò͘ hō͘ I, 37kóng, “Lí nā-sī ‘[Iû-thài]-lâng ê Ông’, tio̍h kiù ka-kī.” 38Tī I ê thâu-khak téng ū chōe-chn̄g ê pâi-á siá “Chit-ê sī [Iû-thài]-lâng ê Ông.” 39Chòe-hé tèng ê hoān-lâng, ū chi̍t-ê it-ti̍t kā Iâ-so͘ bú-jio̍k kóng, “Lí kiám m̄-sī Ki-tok? Kiù lí ka-kī mā kap goán.” 40Lēng-gōa chi̍t-ê kā i chek-pī kóng, “Lí kap I siâng-khoán siū-hêng, lí kiám m̄ kiaⁿ Siōng-tè? 41Lán siū hêng sī kong-tō, in-ūi lán só͘ siū ê sī chōe-kai-èng-tit, m̄-kú chit-ê lâng lóng m̄-bat chòe m̄-tio̍h ê tāi-chì.” 42I chiū tùi Iâ-so͘ kóng, “Iâ-so͘ ah, lí choh-ông lâi-lîm ê sî, chhiáⁿ ōe kì-tit góa!” 43Iâ-so͘ kā i kóng, “Góa si̍t-chāi kā lí kóng, kin-á-ji̍t lí ōe kap góa chòe-hé tī Lo̍k-hn̂g.” 44Chha-put-to tiong-tàu ê sî, o͘-àm jia-khàm choân-tōe kàu ē-po͘ saⁿ tiám, ji̍t-thâu sit kng, 45Sèng-tiān lāi ê pò͘-lî li̍h-chòe nn̄g pêng. 46Iâ-so͘ tōa-siaⁿ hoah, “Pē ah, góa chiong góa ê lêng-hûn kau-tài lí”; kóng soah, chiū tn̄g-khùi. 47Chi̍t ê kun-koaⁿ khòaⁿ-tio̍h só͘ hoat-seng ê tāi-chì, kui êng-kng hō͘ Siōng-tè kóng, “Chit-ê lâng chin-chiàⁿ sī gī-lâng!” 48Chū-chi̍p tī hia teh khòaⁿ chit-ê tāi-chì ê chèng-lâng, khòaⁿ-tio̍h só͘ hoat-seng ê tāi-chì, lóng ná kiâⁿ ná tûi-heng pi-siong tńg-khì. 49Hiah-ê bat Iâ-so͘ ê lâng, í-ki̍p tùi [Ka-lī-lī] tè lâi ê hū-jîn-lâng, lóng khiā tī hn̄g-hn̄g ê só͘-chāi khòaⁿ chiah-ê tāi-chì. 50Ū chi̍t ê lâng kiò-chòe [Iok-sek]; i sī gī-oân, sī chi̍t ê siān-liông chèng-gī ê lâng. 51I bô chàn-sêng kî-tha gī-oân ê kè-bô͘ kap hêng-tōng. I sī [Iû-thài]-lâng ê siâⁿ [A-lī-má-thài] ê lâng, it-ti̍t teh kî-thāi Siōng-tè-kok ê lâi-lîm. 52Chit-ê lâng khì kìⁿ [Pí-lia̍p-to], chhéng-kiû chiong Iâ-so͘ ê ûi-thé hō͘ i. 53I chiong ûi-thé siu lo̍h-lâi, ēng iù-môa-pò͘ pau, jiân-āu kā I an-chòng tī phah hó tī chio̍h-piah ê bōng-lāi; chit-ê bōng lóng iáu m̄-bat lâng ēng. 54Hit ji̍t sī Pī-pān-ji̍t, An-hioh-ji̍t tú-beh khai-sí. 55Tùi [Ka-lī-lī] kap Iâ-so͘ chòe-hé lâi hiah-ê hū-jîn-lâng tè [Iok-sek] khì. In chim-chiok khòaⁿ hit-ê bōng, khòaⁿ Iâ-so͘ ê ûi-thé án-chóaⁿ hē, 56chiū tńg-khì chún-pī phang-liāu kap phang-iû. An-hioh-ji̍t, hiah-ê hū-jîn-lâng chiàu Lu̍t-hoat ê kui-tēng hioh-khùn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\