LŌ͘-KA 24

1Lé-pài-ji̍t thàu-chá, thiⁿ beh kng ê sî, hiah-ê hū-jîn-lâng tòa in só͘ chún-pī ê phang-liāu khì bōng-tōe. 2In khòaⁿ-tio̍h chio̍h-thâu í-keng tùi bōng kō khui, 3chiū ji̍p-khì, m̄-kú chhē bô Chú Iâ-so͘ ê ûi-thé. 4In ūi-tio̍h chit hāng tāi-chì gāng-khì m̄-chai beh án-chóaⁿ ê sî, hut-jiân ū nn̄g ê lâng chhēng kng-iàⁿ-iàⁿ ê saⁿ khiā tī in sin-piⁿ. 5Chiah-ê hū-jîn-lâng hui-siông tio̍h-kiaⁿ, bīn phak-lo̍h thô͘-kha. Hit nn̄g ê lâng kā in kóng, “Lín sī-án-chóaⁿ tī sí-lâng ê tiong-kan teh chhē oa̍h-lâng? I bô tī chia, í-keng koh-oa̍h. 6Lín tio̍h kì-tit I iáu tī [Ka-lī-lī] ê sî kā lín kóng ê ōe: 7‘Jîn-chú it-tēng ōe siū chhut-bōe tī chōe-jîn ê chhiú, hō͘ in tèng si̍p-jī-kè, tē-saⁿ ji̍t koh-oa̍h.’ ” 8Hiah-ê hū-jîn-lâng chiū siūⁿ-tio̍h Iâ-so͘ ê ōe. 9In lī-khui bōng tńg-khì, chiong chiah-ê tāi-chì lóng tùi cha̍p-it ê sù-tô͘ kap kî-tha lóng-chóng ê lâng pò-kò. 10Tùi sù-tô͘ pò-kò chiah-ê tāi-chì ê, chiū-sī [Boa̍t-tāi-lia̍p] ê [Má-lī-a], [Iok-a-ná], [Ngá-kok] ê lāu-bú [Má-lī-a], í-ki̍p kî-tha kap in chòe-tīn ê hū-jîn-lâng. 11Sù-tô͘ siūⁿ-kóng chiah-ê hū-jîn-lâng só͘ kóng ê ōe bô-iáⁿ-bô-chiah, só͘-í bô siong-sìn. 12M̄-kú [Pí-tek] khí-lâi, cháu khì bōng-ni̍h, àⁿ lo̍h-khì khòaⁿ, chí-ū khòaⁿ-tio̍h iù-môa-pò͘ nā-tiāⁿ. I chiū tńg-khì, tùi só͘ hoat-seng ê tāi-chì kám-kak chin kî-koài. 13Siâng hit ji̍t, bûn-tô͘ tiong ū nn̄g ê lâng beh khì chi̍t ê chng-thâu, kiò-chòe [Í-má-ngó͘-su], chit-ê só͘-chāi lī [Iâ-lō͘-sat-léng] iok cha̍p-it kong-lí. 14In tī lō͘-tiong hō͘-siōng teh tâm-lūn só͘ hoat-seng lóng-chóng ê tāi-chì. 15In tâm-lūn lâi tâm-lūn khì ê sî, Iâ-so͘ chhin-sin kiâⁿ óa-lâi kap in chòe-tīn kiâⁿ. 16In khòaⁿ-tio̍h, m̄-kú bōe jīn-tit. 17Iâ-so͘ mn̄g in, “Lín ná kiâⁿ ná teh gī-lūn ê sī sím-mi̍h tāi-chì?” In chiū thêng lo̍h-lâi, móa-bīn iu-chhiû. 18Kî-tiong ū chi̍t ê lâng kiò-chòe [Kek-liû-pa] ìn I kóng, “Chit kúi ji̍t tī [Iâ-lō͘-sat-léng] só͘ hoat-seng ê tāi-chì, tùi gōa-tōe lâi tòa tī [Iâ-lō͘-sat-léng] ê lâng, sī-án-chóaⁿ kan-ta lí chi̍t-ê m̄-chai?” 19Iâ-so͘ mn̄g in, “Sím-mi̍h tāi-chì?” In kā I kóng, “[Ná-sat-le̍k]-lâng Iâ-so͘ ê tāi-chì. I sī sian-ti, tī Siōng-tè kap chèng-lâng ê bīn-chêng, bô-lūn kóng-ōe á-sī chòe tāi-chì lóng chin ū koân-lêng. 20Goán ê chè-si-tiúⁿ kap léng-siù kā I sàng-khì hō͘ lâng phòaⁿ sí-hêng, tèng si̍p-jī-kè. 21I chiū-sī goán só͘ teh kî-thāi beh lâi chín-kiù [Í-sek-lia̍t] Hit-ūi. M̄-nā án-ni, chit-ê tāi-chì hoat-seng kàu kin-á-ji̍t í-keng tē-saⁿ ji̍t lah. 22Koh goán tiong-kan ū kúi-nā ê hū-jîn-lâng hō͘ goán chin tio̍h-kiaⁿ. In thiⁿ phú-kng chiū kàu bōng-ni̍h, 23m̄-kú chhē bô Iâ-so͘ ê ûi-thé. In tńg-lâi pò-kò kóng ū khòaⁿ-tio̍h thiⁿ-sài chhut-hiān, kā in kóng I koh-oa̍h lah. 24Goán tiong-kan mā ū kúi-nā ê lâng khì bōng-ni̍h, khòaⁿ-tio̍h ê tāi-chì ta̍k hāng kap hū-jîn-lâng só͘ kóng ê lóng siâng-khoán, in mā bô khòaⁿ-tio̍h Iâ-so͘.” 25Iâ-so͘ chiū tùi in kóng, “Ài à, lín ná chiah-ni̍h gōng, sim ná chiah-ni̍h tūn, bōe siong-sìn sian-ti só͘ kóng it-chhè ê ōe! 26Ki-tok siū chiah-ê khó͘-lān lâi ji̍p I ê êng-kng kiám m̄-sī eng-kai?” 27Iâ-so͘ chiū tùi [Mô͘-se] kap chèng sian-ti khí, kā in kóe-seh Sèng-keng tiong só͘-ū koan-hē I pún-sin ê kì-chài. 28In teh-beh kàu só͘ beh khì hit-ê chng-thâu, Iâ-so͘ ná chhin-chhiūⁿ beh kè-sio̍k kiâⁿ, 29put-kò in nn̄g ê kiông-kiông kā I lâu, kóng, “Ji̍t-thâu í-keng lo̍h-soaⁿ, thiⁿ àm lah, chhiáⁿ kap goán tòa.” Iâ-so͘ chiū ji̍p-khì kap in tòa. 30Iâ-so͘ kap in chē-toh ê sî, the̍h piáⁿ kám-siā, jiân-āu peh-khui, pun hō͘ in. 31In ê ba̍k-chiu khui, jīn-tio̍h I; I hut-jiân tùi in bīn-chêng siau-sit. 32In chiū hō͘-siōng kóng, “I tī lō͘-tiong kap lán kóng-ōe, kā lán soat-bêng Sèng-keng ê sî, lán ê sim kiám bô chhin-chhiūⁿ hé teh to̍h?” 33In sûi-sî chhut-hoat, tò tńg-khì [Iâ-lō͘-sat-léng], khòaⁿ-tio̍h hit cha̍p-it ê sù-tô͘ kap kî-tha ê lâng chū-chi̍p tī hia, 34teh kóng, “Chú chin-chiàⁿ koh-oa̍h lah! I í-keng ū chhut-hiān hō͘ [Se-bûn] khòaⁿ.” 35Hit nn̄g ê lâng chiū chiong tī lō͘-tiong só͘ hoat-seng ê tāi-chì, kap Iâ-so͘ teh peh-piáⁿ ê sî in chiah jīn-tio̍h I ê keng-kè, lóng kā in kóng. 36Hit nn̄g ê bûn-tô͘ teh kóng chiah-ê tāi-chì ê sî, Iâ-so͘ chhin-sin khiā tī in tiong-kan, tùi in kóng, “Goān lín pêng-an!” 37In ia̍h-kiaⁿ ia̍h-chhoah, siūⁿ-kóng sī khòaⁿ-tio̍h kúi. 38Iâ-so͘ kā in kóng, “Lín sī-án-chóaⁿ put-an, sim-lāi thái ōe teh giâu-gî? 39Khòaⁿ góa ê chhiú, góa ê kha; khak-si̍t sī góa. Lín bong chiū chai, in-ūi kúi bô-kut bô-bah; bong khòaⁿ-bāi leh, góa lóng ū!” 40I kóng liáu chiū chiong I ê kha kap chhiú chhun hō͘ in khòaⁿ. 41In hoaⁿ-hí-kah m̄-káⁿ siong-sìn, iáu kám-kak kî-koài ê sî, Iâ-so͘ mn̄g in, “Lín chia ū sím-mi̍h thang chia̍h bô?” 42In the̍h chi̍t bé hang hó ê hî hō͘ I, 43I chiū tī in ê bīn-chêng chiap khì chia̍h. 44Āu-lâi Iâ-so͘ kā in kóng, “[Mô͘-se] ê Lu̍t-hoat kap sian-ti ê chheh, í-ki̍p Si-phian kì-chài koan-hē góa ê tāi-chì, it-tēng tio̍h èng-giām. Chiah-ê ōe góa iáu kap lín chòe-hé ê sî í-keng ū kā lín kóng lah.” 45Iâ-so͘ chiū khui in ê sim-khiàu, hō͘ in bêng-pe̍k Sèng-keng, 46tùi in kóng, “Sèng-keng ū án-ni kì-chài: Ki-tok tio̍h siū khó͘-lān, tē-saⁿ ji̍t tùi sí-lâng tiong koh-oa̍h, 47koh lín tio̍h hōng I ê miâ thoân hóe-kái lâi tit-tio̍h sià-chōe ê tō-lí, tùi [Iâ-lō͘-sat-léng] khí, thoân kàu bān-kok. 48Lín chiū-sī chiah-ê tāi-chì ê kiàn-chèng-jîn. 49Góa chiong góa ê Pē só͘ èng-ún ê kau hō͘ lín; tio̍h tī chit-ê siâⁿ thèng-hāu, kàu lín tit-tio̍h tùi téng-bīn lâi ê lêng-le̍k.” 50Iâ-so͘ chhōa in chhut-khì, it-ti̍t kàu [Pek-tāi-nî], jiân-āu gia̍h siang-chhiú kā in chiok-hok. 51I teh kā in chiok-hok ê sî lī-khui in, siū chiap chiūⁿ-thiⁿ. 52In chiū kā I pài, jiân-āu hoaⁿ-hoaⁿ hí-hí tńg-khì [Iâ-lō͘-sat-léng], 53kè-sio̍k tī Sèng-tiān chheng-chàn Siōng-tè.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\